Churchill contra Attlee w IJ heben reeds vorige week ge schreven over het stijf eigenwus Uijven van de .Centrale Distributie- autoriteit om de bonnenlijst niet eeruer te willen laten publiceeren dan Vrijdag middag 12 uur. De ondankbare verwinning voor Labour Amerikaansche Proi's verbaasd f/rijdag 7 December 1945 No. 142 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER Tot Zaterdagavond. Geleidelijk dalende temperatuur. Meest i\ zwaar bewolkt. Geen neerslag van beteeke- nis. Matige wind tus- schen Oost en Zuid- Oost. ui: tnecHT HooidredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prox. Dr. W. Aaselbergs (Anton van Duinkerken)en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, f 1.10 per maand, 13.20 per kwartaal* Franoo per post 14.20 heeft een hart zonder geheugen DUEL IN HET LAGERHUIS Churchill maakte in krach- !e bewoordingen duidelijk, it de regeering, volgens hem, oppositie beleedigd. ge- vetst en getard heeft. De socialistische maatregelen n socialisatie, meende Chur- ill verwekken in het land oote verbittering. Hij noem de leden der regeering lieuwlichters en rustverstooor rs". Voorts beschuldigde hij ii van partijzucht en hii ge- ifde, dat „de poging van oot-Brittannië een socialisti- len staat te maken" zou lei- n tot „verregaande politiek Iwist. ellende en ontwrich- (og nimmer, zoo betuigde had Groot-Brittannië een Wring gehad, die zich op 1 standpunt stelde, dat het Ikeni van winst een misdaad Churchill viel de regeering der aan op haar beleid bij bouw van huizen en bij demobiliseeren. Vervolgens fd Churchill een feilen aan- op het beleid van Sir Staf- I Cripps. van wien Chur- II opmerkte, dat deze niet een een teleurstelling is ir diens vrienden, doch ook mpspoedig voor ons allen". Pat de buitenlandsche poli- betreft, beperkte Chur- U zich tot slechts eenige te opmerkingen, waarbij er o.m. op wees, dat de toe- nd in Europa volgens neen nachtmerrie is. Hij hield zich echter van eeni- i aanval op Minister Bevin. 'hurchill eindigde aldus: ineinde te bereiken, dat oot-Brittannië zich mag ver- 'gen in de glorie, welke het 'komt. doen wij een beroep allen, die prijs stellen op i naam en faam van het d om door middel van deze 'ie van wantrouwen de har waarheden van dezen tijd. te hameren bij een machti-' het goedbedoelende, doch tkeerd geleide en onbekwa- regeering". Attlee's antwoord. De strekking van de rede 1 Churchill is, dat hij ons aft waarom wij, nu wü ge kozen zijn om een socialistisch program uit te voereny geen conservatief program uitvoe ren". „Voor Churchill is alles wat conservatief is, normaal, en iemand, die de wereld ziet veranderen en veranderingen wenscht, heeft het volgens hem verkeerd. Men vraagt ons steeds om vaderlandslievend te zijn en de dingen te laten zooals ze zijn. Nu, daarvoor zijn wij hier niet gekomen". „Churchill heeft terecht het respect van ons land verdiend als de groote man, die onze strijdkrachten inspireerde, maar nu gedraagt hij zich als een partijman". Attlee zeide, dat sommige dingen die de oppositie thans gezegd heeft, het land in het buitenland geen goed doen. Hij stelde voor, dat lieden, die de buitenlandsche politiek der La- bourpartii willen ondersteu nen, niet voortdurend „rotte visch" moeten roepen. Chur chill heeft gesproken over de nationalisatie, die als een spookachtige gier over de voor naamste industrieën hing Att lee vroeg zich af, of het Chur- chills meening was. dat deze industrieën zoo verrot zijn dat zij reeds gieren aantrekken. Er bestaat ten aanzien van de nationalisatie ook een enkele onzekerheid: De Labourpartij heeft gedurende 40 jaar de na tionalisatie op haar program ma gehad, en zelfs de leden der oppositie hadden nu wel kunnen beseffen dat wij de na tionalisatie natuurlijk zouden doorzetten, aldus Attlee. Hij vroeg of de conservatieven soms tevreden waren over bij voorbeeld de steenkoolindus trie. Onder luide toejuichingen verklaarde Attlee: „Wij heb ben nu twintig jaar onder hun bewind geleefd nu gaan wij onzen eigen weg". Attlee bracht tenslotte den tijd in herinnering, toen Chur chill als liberaal het volk ONJUISTE BERICHTGEVING Het bericht opgenomen in „De Kroniek" van Donderdag avond 6 December, waarin de arrestatie wordt gemeld van de le lt. van Paassen en dr. E. Hoelen, is onjuist, waarschuwde tegen de conser vatieven, zooals hij nu de leuze aanheft „Het volk tegen de so cialisten". Churchill moet ech ter wel bedenken, dat hii in dertijd niet min.-president ge worden is door de conservatie ven, die hem toen verachtten, doch door de actie en met be hulp van doctrinaire socialisti sche „gieren", menschen, die nu niet meer tot de natie mo gen behooren. Iemand, die niet behoort tot de partij, die Chur chill op een bepaald oogenbük heeft uitverkoren, behoort niet tot het volk", verk'aarde Att lee onder groote vreugde. Attlee werd na deze rede hartelijk en langdurig door zijn medestanders toegejuicht. Conservatieve motie van wantrouwen verworpen. De Labourregeering heeft de conservatieve oppositie versla gen bij de stemming over een motie van wantrouwen met 381 tegen 197 stemmen. I DE ARABISCHE LIGA ANTWOORDT BEVIN. De Arabische Liga heeft ge- antwoordt op Bevin's verkla ring in het Lagerhuis over Pa lestina. Naar haar meening ziin de onderzoekingen van de ge mengde Anglo-Amerikaan- sche commissie voor verdere imigratie in Palestina niet ge rechtvaardigd. De Liga stelde Bevin's „ernstige poging" op prijs, doch zij meent, dat het onmogelijk is „vervolging te doen verdwijnen door een an der soort vervolging". De Ara bieren zullen nimmer bereid zijn toe te stemmen in een Joodsche immigratie die het gevolg is van Joodschen druk". RADIOTOESPRAAK PRINSES JULIANA. In verband met de actie „Ne derland helpt Indië" en op den derden jaardag van den Japan, sohen overval op Pearl Har bour zal H.K.II. Prinses Julia na hedenavond om 8 uur een radiorede houden over de beide Eilversumsche zenders van Herrijzend Nederland. Ook nog zullen spreken oud-minister Weiter en de heer Kettwich Verschuur, directeur-generaal van het Nederlandsche Roode Kruis. ONTMOETING TUSSCHEN LORD WAVELL EN GANDHI VERWACHT. In politieke kringen wordt een ontmoeting tusschen den vice-koning van Br.-Indië, lord Wavell en Gandhi als vrijwel zeker beschouwd. De ontwik keling der gebeurtenissen se dert de aankomst van Gandhi in Calcutta wordt bovendien als ,vol mogelijkheden" beschouwd NEDERLANDSCHE TELEFOONTOESTELLEN UIT DUITSCHLAND. Nederlandsche P. T. T.-amb- tenaren hebben te Neurenberg beslag gelegd op een aanzien lijk aantal telefoontoestellen welke door de Duitschers uit ons land waren weggesleept. De toestellen met bijbehoorend materiaal bevinden zich thans op weg naar Nederland waar zij in een dringende behoefte zullen voorzien. Verschillende van de Amerikaansche pro fessoren, die momen teel in ons land vertoe ven, hebben gisteren tot hun niet geringe verbazing ervaren, dat de Nederlandsche we tenschap reeds zeer ver gevorderd is in de bestudeering en de toe passing van de atoom energie. Zij brachten nil een bezoek aan de Philips laboratoria in Eind hoven en toen zij den Philipsmenschen iets wilden vertellen over de cyclotrone en hy permoderne en kost bare apparatuur voor het transmuteeren van atomen waarmede men het eene element in het andere kan om zetten. toen werd hun een dergelijk ap paraat getoond, dat voor 85 pet. gereed is en op een na het groot ste van de wereld zal worden. De allergroot ste cyclotron is in aan bouw in Californië. De Amerikanen keken min of meer ver baasd maar deze ver bazing werd bewonde ring. toen zij hoorden, dat dit kostbare appa raat. dat 250 ton weegt, tijdens de be zetting onder het oog van de Duitschers is gebouwd, met ijzer en koper van de Duitsche weermacht, zonder dat de bezetters er ook maar eenig vermoeden van hadden. De Duit schers hebben wel her haaldelijk geprobeerd de Philips laboratoria aan hun atoomonder- zoekingen dienstig te maken, doch bij de Philipsmenschen heb ben zij niet de ge ringste medewerking ondervonden. Zeer waarschijnlijk zullen veie Nederlan ders even verbaasd zijn als de Ameri kaansche professoren als zij vernemen, dat in de Ph! ps labora toria te Eindhoven reeds sedert 1934 uit- debreide atoomonder zoekingen plaats vin den,-dat Philips o.a. apparaturen bouwde voor het beroemde Ru- therfordlaboratorium te Cambridge, dat tij dens den oorlog zoo veel tot de atoomwe tenschap bijdroeg, trouwens ook voor het laboratorium van de Broglie te Parijs en als zii hooren, dat in de Philip® laboratoria tal van nieuwe trans mutaties ontdekt wer den (er werd bijv. al in 1938 uit kwik goud gemaaktp dat ook de beroemde splitsing van atomen, die in 1939 gevonden werd, in de PHILIPS- EINDHOVEN ATOOM - FABRIEK Eindhovensche labora toria is onderzocht, dat het atoomgeheim heelemaal geen ge heim is en dat als het zou moeten en het geld er aan besteed werd. de Nederland sche geleerden binnen een jaar atoombom men zouden kunnen fabriceeren. Bonnen-oorlog en botte ambtenaren Dat het voor de gezinnen veel ge makkelijker is wanneer deze publicatie één dag eerder komt legt bij deze amb telijke instantie geen gewicht in de schaal. Dat de distributie der aangewezen goe deren gemakkelijker gaat telt ook al niet Zelfs stelt men geen enkel argument er tegenover om duidelijk te maken waarom Vrijdag noodzakelijk is. Men decreteert vanaf zijn kantoor kruk of liever vanaf zijn kantoorzetel! Nu waren er bladen die dit botte ambtenarij-gedoe beu. tóch Donderdag avond de bonnenlijst publiceerden. Maar de ambtenarij laat niet met zich spotten: zij hebben immers de macht en hebben het voor het zeggen. En dus kwam aan de bladen de mededeeling: de bonnenlijst wordt u niet eerder ver- stiekt dan Donderdagavond om zes uur dan kunt u hem lekkertjes niet meer in uw krant afdrukken. En waarachtig, de goden van de pa pieren papparasenberg kregen gedaan, dat gisteren. Donderdag, toen u allang deze krant thuis had, op ons teleio- nisch-berichtenapparaat de bonnenlijst doorkwammaar tegen de groote" kranten durfden de goden blijkbaar niet zoo goed. Dies verschenen ,.de groote broers met meer lef en meer centen", zeggen ze in Amsterdam, wel met het lijstje, waar iedere huisvrouw met spanning naar uitziet. Ziedaar de ambtenarij in al zijn bot heid en kleinheid. Maar hoe dan ook, wij zullen aan. deze botheid onze activiteit scherp slij pen INTELLIGENTE MISDADIGERS. Volgens de berichten hebben psycho logen de misdadigers van Neurenberg op hun verstandelijke begaafdheid ge test. Uit dit onderzoek zou blijken, dat sommigen van hen buitengewoon intel ligent zijn. Hierin zouden zij zich dan onderscheiden van andere roovers, moordenaars en dieven, wier Intelli gentiepeil beneden het gemiddelde ligt, hetgeen vaak reeds uiterlijk is waar te nemen (klein, smal voorhoofd o.a.). Volgens de psychologen zouden Schacht en Seyss-Inquart bijzonder in telligent zijn. Zij kregen het cijfer van resp. 143 en 141. Anderen slaan Goe- rir.g hooger aan. tezamen met Douitz*. Wanneer wij echter zien. dat zelfs von Papen en Hess zeer behoorlijke cijfers krijgen, dan g2?n wij toch aan de juist heid 'mi b< »nderzoek twijfelen. Dat hiervoor i \s blijkt o.a. uit hel feit, dat Hess kans heeft gezien psy chologen van internationale vermaard heid met zijn ..geheugen stoornis" om den tuin te leiden. Men moet toegeven, dat hiervoor een zekere intellectueele begaafdheid noodig is. Hess heeft een door uiterlijk en vele kenmerken van het misdadigers type( het z.g. ,,Lom- brosostype klein, smal voorhoofd, vooruitstekende jukbeenderen, diep in de kassen verscholen oogen). Hij stond in Duitschland als oer-dom bekend. De reputatie welke Seyss- Inquart in Weenen genoot S'temt ook heelemaal niet overeen met den uitslag van het psychologisch onderzoek. Voor jaren hoorden wij Seyss-Inquart typeeren als de domste advocaat van Weenen. Nu zijn advocaten doorgaans niet dom. Derhalve is het best mogelijk, dat de öomsten toch nog best mee kan op school. Von Papen is over de geheeie wereld berucht als een domme, nietsontziende Pruisische landjonker. Van Goering getuigt de vroegere En- gelsche gezant in Berlijn, wijlen Sir Henderson, dat hij de eenige Nazi-voor man was, die zooiets van een oplei ding had genoten. De wijze waarop Schacht, de finan cier. Europa ten bate van Duitschland Heeft bestolen reeds voordat Hitier aan het bewind was, is inderdaad geniaal in het misdadige. Voor het overige gelooven wij, dat de deskundigen die op intelligentie moesten testen iewat het slachtoffer zijn gewor den van een eerloos, brutaal, raffine ment MAX BLOKZIJL VRAAGT GRATIE. De verdediger van Max Blok zijl heeft op de griffie van het Bijzonder Gerechtshof, een verzoek om gratie ingediend. Over dit verzoek zullen zoowel het Hof als de Bijzondere Raad van Cassatie advies aan H. M. de Koningin moeten uitbrengen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1