H H U iJaar centraal bestuur in Duitschland wamm bp - m mmmm Bevin over het Franco-régime Een mensch „GOD BEWARE ONS VOOR ZOO'N BESCHERMER" londerdag 6 December 1945 rw'li< 'tin den nacht plaatselijk .ichte vorst. Overdag «(tijdelijk zonnig. Matige wind, meest tusschen Noord en Oost. Geen neerslag. Vrij koud. No. 141 HET WEER tot Vrijdagavond: Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken 3 Hoofdredacterreo: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prot. Dr. W. AMelbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: C. C. v. Elburg. Bureaux: Papeugracht 32, Telefoon Redactie 2001S, Adminietratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.2t per week, f 1.10 per maand, f 5.20 per kwartaal. Franoo per post f4.20 zonder hartstocht Is een horloge zonder veer! ol „UITERST AANGENAME" RELATIES MET FRANKRIJK, MAAR Amerikaansche Min. van Buitenlandsche Zaken, Byrnes, eft tijdens een persconferentie verklaard, dat de Vc- Staten ojjreid zijn om zonder Frankrijk maatregelen te nemen tot bet '^stellen van een centraal bestuur in Duitschland. 3yrnes voegde hier aan toe, ring, wanneer dit voorstel ge- t hij het zou betreuren deze daan mocht worden, het „zeer te nemen, doch dat de cen- isatie van vervoerswezen munt in de Britsche, Ame- i ;aansche en Russische bezet- aszönas in behandeling ge- T, men zou worden, tenzij mkrijk bereid was tot samen- w rking. Byrnes zeide. dat hij ^wüze van onderhandelen van Fransche regeering over een anieme overeenkomst over l bestuur van Duitschland, i ;eurde. Omdat Frankrijk wei- :t samen te werken, en Ame- dl a een modus vivendi zoekt, ;ft Pres. Truman eenigen tijd eden verklaard, dat er on- /handelingen gaande waren hefer een herziening van de ver- iring van Potsdam. Hl >e „Big Three" zijn van mee- N' g, dat de vraagstukken van n„ ïr en Rijnland beter ter u^ake kunnen komen op de rinfdesconferentie, omdat hier- ook territoriale problemen trokken zijn. 213pyrnes noemde overigens de lomatieke betrekkingen tus- 00 en de Ver. Staten en Frank- i „uiterst aangenaam". Hij nschte echter niet, dat Rus- d zou kunnen zeggen, dat de 1 tt. Staten de overeenkomst i Potsdam niet nakomen. 1|)e Engelsche minister van itenlandsche zaken, Bevin, ift in het Lagerhuis ver- ard. dat de Ver. Staten nog >14 n voorstel aan Engeland ge in hebben tot herziening van ei overeenkomst van Potsdam, _ar dat de Engelsche regee- 112 nauwgezet en sympathiek in overweging zal nemen". Bevin wees er tevens op. dat reeds geruimen tüd voor de confe rentie Vein Potsdam er een be- s'issing was genomen over de ocstuursimachinerie van Duitsch Jatd, en dat de Fransche regee- rii.g daarbij evenp< eo partij is ais de drie mogendheden, die bij de conferentie vertegenwoor digd waren. Nog Duitsche soldaten in Britsche zóne. Van Britsche zijde is een ver klaring afgelegd in antwoord op de beweringen in de Sovjet- Russische pers, volgens welke in de Britsche bezettingszone vui Duitschland nog steeds groote eenheden van net Duit sche leger aanwezig zouden zijn. Volgens deze verklaring zijn in de Britsche zóne tot op heden in totaal twee miliioen leden van dein voojmaligen Wehr- rr.acht gedemobiliseerd, en moet dit met ongeveer een half mil iioen man nog gebeuren. Deze laatsten worden nog gebruikt voor arbeid van bijzonder be lang en wachten op overbren ging naar de Sovjet-Russische en Fransche zóne. Deze over brenging is in de afgeloopen maanden niet mogelijk geble ken. Thans wordt overwogen, de Duitschers die voorheen in de Fransche of Sovjet-Russische zóne woonden, te demobilisee- ren. s NEURENBERG. Teneinde te beletten, dat de misdadigers zich naar beneden zou den storten, heeft men in de gevange nis gaas gespannen. A.B.C.-P. Onparlementaire duidelijke taal Naar aanleiding van vragen in het Lagerhuis over het proces tegen de 22 Spaansche anti-fascisten verklaarde Bevin onder luide toejuichingen van de regeeringsbanken, dat de Engelsche regeering het regiem van Franco verafschuwt. Op de vraag, of een dergelij ke opmerking wel gepast was van een Min. van Buitenland sche zaken van een regeering, die met die van Franco op re delijken voet staat, antwoordde Bevin: „Men kan vriendelijk met iemand omgaan of open hartig. In dit geval is het het regiem. Het is niet slechts een man, doch een heel regiem, een regiem waarvoor de Engelsche regeering geen sympathie koes tert." Bevin verklaarde voorts, dat die conferentie van ministers van buitenlandscthe zaken wel verdaagd is. maar nog bestaat Er is geen permanent secreta riaat-generaal opgericht, maar de ministers van de Ver. Sta ten, de Sovjet-Unie en Engeland staan voortdurend met elkaar in contact De Engelsche regeering is nog niet officieel ingelicht over de grondwetswijzigingen in Joego- Slavië, en zij is derhalve nog niet bereid een verklaring dienaangaande af te leggen. Over Ned.-Indië zei Bevin: „De Britsche regeering zal door gaan met haar bemiddeling te verleenen om een regeling te bereiken en verder bloedver gieten te vermijden. Het spijt me echteT te moeten opmerken, dat de extremisten geen neiging vertoonen hun terroristische activiteit te staken, die Brit sche strijdkrachten in hevige gevechten en het verlies van le vens in bijzonder schokkende omstandigheden hebben betrok ken. 'et proces te Neurenberg isteren is voor het Gerechtshof te Neurenberg de schandelijke aanslag econstrueerd op het kleine, maar dappere Tsjecho-Slowakije, In uiterst felle en scherpe bewoordingen, waar het sarcasme doorheen lltste heeft de Amerikaansche prosecutor het optreden der Nazi's ont- uld hen geeselend als het officiëele Duitsche bandietendom. te de oude president machtig en hij valt onmacht. Maar de lijf arts van Hitier men was op alles voorbereid gevloekt en toegebul- Ilfck thans weer ter ta- derd weigert aanvanke- 1 werden gebracht, lijk te antwoorden en I eden ons, wat de nuch zeker niet de eischen in re feiten aangaat, te willigen, maar stuk - d ien onthullingen. Wel voor stuk worden hem was onmiddellijk bij ihter deelen zij ons de bedreigingen voor- de hand om president jzondierheden mede gevoerd. Als Duitsch- uupn de Weerzin wekken- land zijn zin niet krijgt wijze waarop dd zal binnen enkele uren litschers president Ha- tegenover elk Tsjechisch ia in de nachtelijke bataljon een divisie eenkomst op 15 Maart Duitsche troepen ge- 39 in Berlijn het mes steld worden, i de keel hebben ge- t. Ook Hitler's lijfarts helpt mee! Zooals de Amerikaan felle verontwaardi- Jg deze geschiedenis netste, speelde zich s het ware in de ge- chtszaal te Neuren ds deze dramatische ene opnieuw af. De 'de president van 'jecho-Slowakije, die or Hitler wordt uit» Als ook dat niet helpt verklaart Goering, dat hij zijn luchteskader zal inzetten en de oude koningsstad Praag,- van een ongeevenaarde schoonheid, door zijn „Junkers" zal laten weg vagen. Dan wordt het Hascha met injecties weer bij te brengen. En dat alles in tegenwoor digheid van Goering, Keitel. Jodl. Als Hascha weer in staat is om te denken en te spreken dan geeft hij de zoogenaamde toe stemming om het ergste voor zijn land te voor komen. De Duitsche machine liep gesmeerd. Steeds bedreigde Duitschland, poseerend als de vermoorde on schuld. altijd schijnhei lig goede bedoelingen met de toekomstige slachtoffers voorwen dend. Men walgt bij het kennis nemen van steeds weer nieuwe de tails der beproefde Na- zitaktiek. Als Alder man von Neuraths rol als protector van Bohe. men memoreert, slaakt hij de verzuchting „God beware ons voor zulk een beschermer" het is bij alles wat hij heeft moeten aanhooren de zen vertegenwoordiger uit de oude diplomatie ke school, die zich zoo goed thuis voelde in het Nazirijk, nog niet ge lukt een glimlach op zijn gelaat te brengen. Dat het bij annexatie niet ging om sprookjes van bloed en ras, blijkt dadelijk uit Goerings bevelen tot de meest verregaande exploita tie der bodemrijkdom men en het gebruik der bewapeningsindustrie van Bohemen. Jodl doet ook 'n duit in de zak door de open lijke verklaring dat nu aan de voorwaarden voor het optreden tegen Polen is voldaan. Zoo zitalles logisch in elkaar. Hess wil niet naar de kerk. Hess heeft den gevan genisprediker gezegd, dat hij de kerkdiensten niet wil bijwonen om niet te laten schijnen of hii door angst tot reli gie komt. Frick en Jodl bezoeken ook geen dien sten en Goering is slechts de eerste maal geweest. De Katholieke diensten worden regel matig bijgewoond door Seyss Inquart, Frank, Kaltenbrunner en von Papen. Streicher, die ook Katholiek van af komst is, wenscht den kapelaan niet te spre ken. De vroegere Neu- renberger Gauleiter schijnt wel de meest eenzame figuur van het gezelschap gewor den te zijn. Hij heeft zelfs de gunst van zijn vroegere kameraden verspeeld en niemand kijkt tijdens de geza menlijke wandelingen op het binnenplein der gevangenis naar hem. om. Funk moet zich er-' over beklaagd hebben, dat hij het zwaarst ge straft wordt van alle maal, omdat hij in den beklaagdenbank naast Streicher moet zitten. Driemanschap voor vierschaar F) P verzoek van liet driemanschap der voormalige Nederiaudsche Unie. de heeren Linthorst Hoinan, van Eind hoven en de Quay, heeft de heer Scher- merhorn zich bereid verklaarde (niet ia zijn hoedanigheid van minister) een commissie samen te stellen, welke de gedragingen van de drie heeren zal on derzoeken. Wat zeggen hiervan de 800.000 voor malige enthousiaste leden van de Unie? Wti hebben aan een dergelijke com missie niet de minste behoefte. Het driemanschap heeft onder de moeilijkste omstandigheden zich met ware vaderlandslievende bedoelingen in gezet voor ons volk. Wie herinnert zich niet het enthou siasme van ons volk voor de Unie! is ooit in Nederland een embleem meer gezien dan het Uniespeldje! Wat deed het ons goed in drukke straten te kun nen constateeren. dat tegen honderd Uniespeldjes nog geen vijf van de ge hate N.S.B.-driehoekje werden gecon stateerd. Het was in den tijd, dat een massa Nederlanders en waarlijk niet de ge- ringsten nog geloofden in het woord van eer van een Duitscher. Wil dach ten, dat de bezetter het oorlogsrecht wilde eerbiedigen, dat hij alleen als be zetter zou optreden maar ons onze staatkundige vrijheid zou laten. Zijn wij vergeten met welk raffinement de Duit schers zün opgetreden? Zeker, achteraf gezien, ge tuigt de houding van het driemanschap niet van de hoogste staatsmanswijs heid. Doch weet u, dat er duizenden Ne derlanders er aan hebben gedacht gelukkig hebben zij er alleen maar aan gedacht om lid te worden van de N.S.B. teneinde die zoo door een mas sale toetreding tot een Nederlandsch in stituut te maken, geschikt om leiding te geven aan ons volk? Dit klinkt nu wel erg kras en vreemd, maar nu zijn wij dan ook ruim vijf jaar verder en zijn wij doorgegaan onder het juk van den barbaar. Weet u dat de partijleiders van vóér 1G Mei 1940 allerminst geschikt waren om na 10 Mei 1940 leiding te geven aan gezien een zeer groot gedeelte van het Ned. volk plotseling iets anders wenschte. Andere gezichten en andere partijverhoudingen. De mensch vergeet zoo spoedig. Bij de beoordeeling van de houding van het driemanschap moet men echter alle omstandigheden in aanmerking ne men waaronder zij optraden. Nogmaals, wij gelooven niet, dat men dan van hea zal getuigen, dat zij als ware staats lieden met groote tact en vérziende blik zijn opgetreden. Een figuur als de Quay die in enkele jaren tijds mede-leiding neemt in resp. Nederlandsche Unie. de Nederlandsche Volksbeweging en de R.K. Staatspartij moet capriolen ma ken, dat kan niet anders. Wij vinden dat niet erg. Wie in den bar moeilijken, onrustigen, dramatischen en oneven- wichtigen tijd die in den nacht van 910 Mei 1940 begon, bang was zich aan koud water te branden, ondervindt nu geen critiek. De voorzichtigen onder de politieke rotten bleven thuis en wij ge looven, dat zij daaraan goed deden, want noch de Duitschers, noch het Ned. volk was van hen gediend. Drie nieuwelingen boden zich aan. Linthorst Homan, de Quay en Eindho ven. Wij hebben er geen behoefte aan ora hen als dank voor bewezen diensten zij hadden een hondenbaan voor de vierschaar te dagen. Ergens bij m Ij thuis In een laadje. lig gen nog twee speldjes. Het een droeg ik op mijn, toen nog niet gekeerd, pakje, het andere droeg mijn vrouw op haar Zondagsche jurk. Want nimmer is de Ned. vrouw enthousiast geweest voor een politieke beweging. Maar voor de Ned. Unie was zij furieus. Intuitief be grijpend dat hierin zoolang de Hun niet was verjaagd het laatste stuk je echt Nederlandschen bodem werd verdedigd. De 800.000 leden van de voormalige Nederlandsche Unie, voor ten minste de helft bestaande uit Nederlandsche vrou wen van eiken rang en stand geven uwe commissie derhalve eerbiedig te kennen, dat zij ten sterkste protesteeren tegen het feit, dat slechts drie leden van de Unie en niet de 799997 andere leden voor zuivering in aanmerking komen.... PASTOOR MGR. L. J. W1LLENBORG. Pastoor Mgr. L. J. Willenborg te Bloe- mendaal. geheim kamerheer van Z.H. den Paus en oprichter van het ziekenapos- tolaat is ernstig ziek in de Mariastlch- ting te Haarlem opgenomen. Een opera tie wordt overwogen. Met het oog op den ernst van zijn toestand heeft hij gistermiddag op eigen verzoek de laat-' ste H. Sacramenten ontvangen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1