Sjarir hoopt op interventie [ran vereenigde volkeren ig oensdag 5 December 1945 (VF! vo pei pri alle z al voc ie 1 bi w n o f k- b. oh ned han No. 140 UURnAtb Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Donderdagavond: Overwegend matige wind tusschen West en 3 Noord-West. Wisselende bewolking met plaat selijk buien, vooral in de kuststrook. Iets koeler. liBURCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M, Sondaal ©n Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prol. Dr. W. Aaselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.26 per «reek, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20 Heiligen zijn deugden in vleesch en bloed .Jjarir heeft, sprekende als „premier" en ook als particulier, ,j 0erklaard te gelooven, dat de Indonesische Republiek bereid en i ou zijn zich te houden aan elk besluit, dat de Vereenigde Voi ds- I keren zouden nemen aangaande den toe- HW [entering I komstigen status van Indonesië of dit 'merkbaar? I bes,uit gunstig zou zijn of niet. Volgens Sja- t> rir zouden de Nederlanders ook een zooda- ighe( ig besluit willen aanvaarden. Tot nog toe zijn er nog geen eekenen geweest, die er op zouden wijzen, dat de Vereenigde 'olkeren in de tegenwoordige moeilijkheden intervenieeren, ord op kamp no. 8 gedaan hebben, joegen de Indonesiërs ons uit de barakken, dreven ze ons te zamen en gooiden zij handgra naten naar ons". Veel der In donesische handgranaten, die in de barakken werden gegooid, werden door de vrouwen te ruggeworpen nog voor dat zij tijd hadden om uit elkaar te springen." Max Blokzijl ter dood veroordeeld In de prachtige zaal van het hoogste rechtscollege van ons land heeft de Bijzondere Raad van cassatie vanmorgen het eerste definitieve doodvonnis uitgesproken. Dit vonnis werd uitgesproken over Max Blok zijl. ldus Sjarir. r. i nde „Wij moeten open oog heb- id. jien voor de werkelijkheid. Het duidelijk, dat, zooals de za- ;en er nu voor staan, wij in ille zaken de Nederlanders ka Qocten raadplegen". Op een n<Taag van een Amerikaanschen orrespondent over de houding Ier Britten in Indië verklaarde Ijarir, dat hij noch het kabinet len indruk had, dat de Britten Pi ets anders deden dan de ge ïnterneerden te helpen en de P Japanners te ontwapenen. Toen ;vien andere correspondent vroeg ÏJi i de Republiek dacht, dat Broot-Brittannië er aan mede- -lielp de Ned. souvereiniteit in k r ndië te herstellen, antwoordde I Mjarir; „neen mijnheer, er is f biets, dat in deze richting rijst." Spanning te Bandoeng. het In het noordelijk deel van 209Bandoeng zijn georganiseerde [roepen Indonesiërs tegen de jritsch-Indische troepen ten ■ati&anval gegaan, waarbij zij ge- eeipruik maakten van petroleum- ommen. De aanval werd ech- ;r afgeslagen. Concentratie van Jappen op Java maakt weinig vorde ringen. Volgens een officieelen zegs- an maakt de concentratie van le Japansche soldaten in drie loofdgebieden nog weinig vor- [eringen. Vooral in Oost- en "idden-Java is de toestand 'erward, Js^gnners hebben leen contact met hun eigen roepen en het geallieerde oofdkwartier heeft aan de „Re_ atblikeinsche regeering" ver acht. mede te werken aan een 'erdere concentratie van het 'apansche leger en de marine. )e RepubLi keinsch e regee- ing" heeft beloofd, de zaak ter and te zullen nemen, maar zij :on geen enkele practische haatregel garandeeren. len, Vragen in Engelsche Lagerhuis over evacua tie van Java. In het Engelsche Lagerhuis leeft maj. Lloyd C. Rente w den Itin.-Pres. gevraagd, of hij het 2087 >oroep door den voorzitter van iet Roode Kruis te Batavia op H ïem gedaan. waarin wordt aan redrongen op evacuatie van ►EN WO.000 menschen, die, op Java .in gevaar zijn. reeds in be- isse legt dit ons nog Iets T Een Amerikaansch ge leerde, James H. Brady, heeft berekend, dat de tweede wereldoorlog de Wereld aan bewapening en oorlogsmateriaal ongeveer 2.500.000.000 gulden gekost heeft. De totale oorlogs schade bedraagt ongeveer 600.000.000.000 gulden. Bij deze cijfers zijn de bedra gen, betrekking hebbende ?P den tien jarigen oorlog in China niet meegerekend. schouwing had genomen. De on derstaatssecretaris van buitenl. zaken antwoordde voor den Min.-Pres.: „Ik heb over deze kwestie wel persberichten ge kregen. maar het beroep zelf heeft mij nog niet bereikt. Wel heb ik een afschrift ontvangen van een petitie, die gericht was tot den Luit.-Gouv. Gen. op 26 Nov. door bewoners van vrou wenkampen. Ik heb onzen am bassadeur in Den Haag op dracht gegeven om zoo spoedig mogelijk naar de meening te vragen, die de Nederlandsche ïegeering over dit probleem heeft Intusschen stellen wij een dringend onderzoek in naar de zekere mogelijkheden voor het inrichten van ontvangcen- tra en het verschaffen van scheepsruimte". Majoor Lloyd: „Het onmiddellijke gevaar is, dat een groot aantal van deze vrouwen en kinderen blijkbaar in het binnenland zijn en de kwestie is niet hen zoo spoedig mogelijk uit" het land te krij gen. maar in den eersten plaats hen te' vervoeren naar een vei lig deel van het eiland, waar zij onder Britsche bescherming zijn". Het Roode Kruis te Ba tavia maakt zich zorgen, dat er een groote tragedie kan ont staan, ais er niet onmiddellijk gehandeld wordt. Vrouwen beschrijven de „hel van Ambarawa". A.N.P.-Aneta's correspondent M. van de Meeberg haalt eenige zinsneden aan uit brieven, ge schreven door de vrouwen uit de Ambarawakampen. In den eersten brief staat o.m.: „Wij zijn 14 dagen zonder water en lioht geweest, maar dit is nog niets- vergeleken met het terro risme der extremisten. Bij een aanval, die zij op 22 November Z.K.H. Prins Bernhard in gesprek met Sir Ernest Oppenheimer, een der on- gekroonde koningen uit de diamantwereld, tijdens een diner te Amsterdam. Sir Oppenheimer vertoeft In de hoofdstad teneinde besprekingen te voeren, welke er toe kunnen leiden, dat ons land de belangrijke plaats, welke het vroeger In de internationale diamantindustrie innam, terug zal kunnen kril- Ken" Anefo/Raucamp-P. l/ommunistische p,%&p(lQCUlcl(l Dat er vrouwen worden groote vreugde waren ont- Vermoord en kinderen worden vangen, dit eiland is thans omgebracht telt alles niet als geheel verpest door de com- het gaat om propaganda te munistische propaganda, want maken voor het communisme, de stemming van de bevolking Een NiederlandBche onder- is ten opzichte van de Euro- zeeër hield onlangs een Indo- peanen, van de Nederlanders, nesisch schip aan tusschen totaal omgeslagen. Java en Sumatra. Het schip Het zal tijd worden dat er bleek geladen met communis- in Indië, maar ook hier. eens tis-che propaganda en een paal en perk wordt gesteld groot aantal nieuwsbladen aan dit communistische drij- van de Indonesische commu- ven, dat geen ander doel heeft nistische partij. dan onrust zaaien, oproer ver- Het gekke van het geval is wekken en het herstel en de dat men het propagandamate. rust in de wereld tegenhou- ria-al wel confiskeeren kan, den. Niets is er heilig, er is maar dat men volgens art. maar één maatstaf: doordrij- zooveel par. zooveel tegen de ven van communistische wan. vervoerders niets kan begin- toestanden: al het andere: va nen. derland. leven, bezit van hen Het eiland Soembawa. waar- die niet communistisch den- op 15 October Nederlandsche ken. telt niet. Dit Russische troepen waren geland en wel- systeem wordt overal in prak- ke daar enthousiast en met tijk gebracht. O, Nederland wat gebeurt er met U? \/VIJ beginnen te gelooven de veront schuldiging. welke de Duitsche bur ger voor de gruwelen der concentratie kampen in den mond beeft: ,,Wir haben es nicht gewuszt". Wij hebben het niet geweten. Er gebeurt in Nederland veel dat wU niet weten. Het is al weer weken geleden, dat minister Schermerhorn vertelde, dat het M. G. niet het monopolie bezit van de geldsmijterij. Maar wij weten niet welke afmetingen het smüten met geld heeft aangenomen, noch ook wat de Regeering daartegen doet. Er zijn naturlük hier te lande geea gruwelen zooals in de Duitsche concen tratiekampen, maar wij weten niet wat zich in onze kampen afspeelt, hoe dt. huisvesting er thans is, in hoeverre het staat met de beoordeeling der lichte gevallen, enz. Een enkele maal komt Iets naar bo ven. dat als verschijnsel typeert. Wij lezen in Vrij Nederland van 1 Decem ber het volgende: Er gebeuren vreemde dingen in de krantenwereld. Terwijl dag- en week bladen aan een vast rantsoen pap - gebonden zijn. een rantsoen dat het bijna onmogelijk maakt zoowel de taak van dagblad als van weekblad naar behooren te vervuilen, verschijnen er nog steeds weekbladen (en daaronder zelfs fonkelnieuwe, d.w.z. die noch een vooroorlogsche, noch een ondcr- gróndsche traditie hebben!) met een aantal pagina's en een formaat, dat met alle distributiemaatregelen spot. Een van de ergerlijkste staaltjes is b.v. Elseviers Weekblad, dat N.B. met 16 geweldige bladzijden verscheen, een hoeveelheid waar ongeveer drie weken dagblad in zit en die gelijk is aan 32 pagina's van ons armelijke (maar wet telijk voorgeschreven!) VN-eenheids- formaat Het allerergerlUkste en -brutaalste staaltje op persgebied blijft echter de Pen-Gun leveren. Aanvankelijk onder de dekmantel van het ..Stafkwartier van de Nederlandsche Strijdkrachten", spotte het blad brutaalweg met alle regels die op het gebied van papiergebruik waren gesteld. Wat de inhoud betreft, met rüksgeld werd hier een monopolie ge schapen en werden onze soldaten aan een bepaalde en eenzijdige politieke be ïnvloeding bloot gesteld, als in een de mocratische staat eenvoudig onaanvaard baar is. Het stafkwartier op Het Loo is in middels opgeheven, maar de Pen-Gun bestaat nog! Het verbaast ons niet in de kop te lezen, dat het sindsdien te recht is gekomen bij Elseviers Uitgevers Mil. te Amsterdam. dezelfde uitgever, die ook het weekblad uitgeeft, waarover wij hierboven spraken. Vanwaar deze bevoordeeling? Omdat deze uitgeversmaatschappij in bezettings tijd. toen de illegale bladen de zware strijd tegen den bezette streden de werken van den NSB-prof. Jan de Vries uitgaf? Of boeken van leden van de Kuituur-kamer verzorgde? Het proces te Neurenberg DE WAARDE VAN HET DUITSCHE WOORD De Britsche aanklager in het proces te Neurenberg heeft thans een aanvang gemaakt om zijn deel bij te dragen aan de aan klacht der geheele wereld tegen Nazi-Duitsehland. Hij houdt zich vooral bezig met het feit, dat de Duitsche aanvals plannen tegen de Wes telijke kleine staten reeds jaren en jaren tevoren werden voorbe reid, uitgewerkt in de plannen van de genera- dat die aanvalsplannen laster waren en hij gaf keer op keer in plech tige verklaringen zijn woord dat lui Neder lands' neutraliteit zou eerbiedigen. Nooit is in heel de dat aan dit land geen gewelddaad zou worden gedaan? Zeventien officiëele stukken dienen als be wijs voor de aanklacht, die door den Britschen prosecutor Shawcross Duitsche geschiedenis naar voren wordt ge- la staf en dat slechts de duidelijker gebleken wat bracht. Hij gaf een ge- uitenst ongunstige „het woord" van een weersomstandigheden Duitscher in dien tijd van November 1939 waard was. Telkens Duitschland ervan weer weer opnieuw blijkt de houden heeft om reeds algeheele perfidie van tóen Nederland binnen alle kopstukken. Was te vallen. En ondertusschen be zwoer Hiiler met heili ge verontwaardiging. het Goering niet, die „zijn eerewoord" gaf dat TsjechoSlowakije niets zou gebeturen, en detailleerd overzicht van de Duitsche acties en verklaringen gedu rende de zes jaar, die er verliepen tusschen Hit ler's .greep naar de macht en het uitbreken van den oorlog. Hij maakte duidelijk, dat die Duitsche acties te gen Polen, Nederland, België, Luxemburg, Noorwegen lang voorbe reide aanvalsdaden wa ren, welke werden ge steld in strijd met het internationale recht, zooals dit was vastge legd in verdragen tot welke Duitschland na het aan de macht ko men van Hitler, was toe getreden. Hij wees er op dat Duitschland mét opzet én bewust de beloften heeft afgelegd met het vooropgestelde doel ze niet te houden, maar ze enkel af te leggen, en desnoods zoo plechtig mogelijk, omdaardoor de landen, op wie hij in alle stilte zijn aanval voorbereidde gerust te stellen en hen in den waan te brengen dat zij op Duitschland's woord konden vertrouwen. De Britsche aanklager verwierp de opmerking, dat Engeland en Frank rijk toch maar den oor log hadden verklaard en hij merkte daarom trent op, dat weliswaar de oorlogsverklaring kwam van de zijde van Frankrijk en Engeland, maar dat de oorlogs daad werd gesteld door Duitschland, die de aan gegane verplichtingen schond. En wat betreft de be schuldigden. al willen zij zich dan beroepen daarop dat Zij slechts orders van Hitier heb ben uitgevoerd, zij zul len nooit kunnen ont komen aan de verant woordelijkheid, dat zij door hun steun Hitier aan de macht hebben geholpen en hem in die macht hebben gehou den. De schuld van op zettelijke misleiding en het met voorbedachten rade stellen van woord breuk kon wel eens blij ken van nog grooter misdadigheid te zijn dan hun schuld als moorde naars en roovers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1