Dreigende burgeroorlog in Iran? De inval in Slowakije Udio-programma Raa )insdag 4 December 1945' •4. o- ng.ii Ihri n1 ien- rée- ner Zi Kui 0— Di: UP tenl lam ijki CtU! 29611! No. 139 HET WEER tot Woensdagavond: Geleidelijk toenemende wind. aanvankelijk uit Zuidelijke richting, later ruimend naar West, tij delijk regen. Later bre kende bewolking en enkele buien. Zelfde temperatuur. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Son da al en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prol. Dr. W. Aaselbergs (Anton ▼an Duinkerken)en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.26 per «reek, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20 Liefde en vriendschap zijn tweelingzusters Wanneer ze voor bijgaan herken ik de eerste aan de ver warring van mijn hart. en: livi jeb: orr< )e bijzondere correspondent van de flat .News of the World" te Teheran ner- ichrijft, dat indien Engeland en aar- Vmerika er niet in slagen om de jovjet-Unie van haar bemceiïngcn 0 n Iran af te brengen, een burger. iorlog in dat land tegen het voor jaar onvermijdelijk zal zijn. Staatsgreep, verwacht De z.g. „Democraten" zou- ■°ut len het ontslag van alle lei- Iers van de centrale regeering, Iooals den eersten minister, len minister van buitenland- che zaken, het hoofd der po- itie, enz., kunnen eisghen. »,lfDeze eisch zou stellig niet wor- "UD. len ingewilligd. J ln dat geval zou een staats- jifreep door gewapende strijd- irachten uit de Noordelijke irovincies uitgevoerd worden, a het andere geval, dus bij i-Wjiet aftreden van de centrale egeeringsleiders. zouden de |-> [(Noordelijke provincies na hvrije" verkiezingen haar on- tfhankelijkheid uitroepen. Naar de diplomatieke corres- eondent van Reuter schrijft, is iet antwoord van de Sowjet- Jnie op de Engelsche nota ver de gebeurtenissen in f oord-Iran thans bekend ge worden. De Sowjet-Unie is van mee- :g, dat de in Noord-Iran >rspronkelijk gestationneerde germacht ruim voldoende ■eweest zou zijn. wanneer dit leger zich niet zou hebben be- iggehouden met het uitoefe- n van een politieke terreur der de bevolking, die een lepaalde mate van zelfbestuur ischte. waartoe zij naar de neening van de Sowjet-auto- iteiten gerechtigd waren, laarom is de Sowjet-Regee- jgt'ing gekant tegen het zenden 'an meer troepen door de raansche regeering op grond an het feit. dat hun aanwezig- leid de toestand aanzienlijk ou verslechteren. De 'Sowjet-Unie zal overi- lens de verplichtingen nako- nen. die zii op zich genomen leeft bij het verdrag van 1942 >ver Iran. De officieele datum an het vertrek van alle bezet- ingstroepen uit Iran is 2 laart: zes maanden na het inde van den oorlog tegen apan. In welingelichte kringen te ■onden wijst men er op, dat Iraansche regeering niet Rusland wijst bemiddeling van Engeland en Amerika af voor Dinsdagavond 4 Doe. HILVERSUM I. 301 M. 6.01 Jan Corduwener. 7.Nieuws. 7.30 Viool en piano. 8.01 Departementen spreken. 8.15 Omroeporkest. 9.Vragenkwartier. 9.15 Jan Corduwener. 9.45 Gramofoonmuziek. 10.15 Mensch en Maatschappij. 10.30 Franz Schubert-programma. 11.01 Nieuws. 11.15 Avondwijding. HILVERSUM II. 415 M. 6.01 Nieuws. 6.30 Oude en nieuwe songs. 6.50 ..Voor je slapen gaat....* 7.Internationaal cabaret. 7.30 Voor de Nederl. Strijdkr. 8.01 Kamermuziek. 8.45 De Werkende Vrouw. 9.Fransche en Russische me lodieën. 9.45 Avondwijding. 10.01 Nieuws. 10.15 Dansmuziek. meer dan duizend man naar het Noorden wenschte te zen den. wat tezamen met de reeds aanwezige zesduizend man geen groote legermacht vormt, en men kan moeilijk inzien, dat deze troepen de tegenbe wegingen van meer Russische troepen naar Iran moeten rechtvaardigen. Men schat, dat er op het oogenblik 30.000 man Roode troepen in Azerbeisdjan ziin. Antwoord op de Ameri- kaan.se he nota over Iran. Het Araerikaansche ministe rie van buitenlandsche zaken heeft medegedeeld, dat de Sowjet-Unie het Amerikaan- sche voorstel, alle geallieerde De It.-gouverneur-generaal van Ned.-Indië, dr. H. J. van Mook, in gesprek met geallieerde oorlogscorrespondenten tUdcns een persconferentie, welke te Batavia werd gehouden. Anefo-P. ton onderweg ziin. Naar de woordvoerder van het ministe rie verklaarde, schijnen die rapporten de vroegere inlich tingen over de woelingen al daar te bevestigen. GEEN POLITIEK, OF GEEN GELD.... ..Ex-koning Peter van Joego slavië zal door de Republikein, iche regeering van maarschalk troepen tegen 1 Januari uit Tito „edelmoedig" behandeld Iran terug te trekken, niet worden. Als hij zijn bedreiging, .-.„„„„„a II.,I vervat in zijn jongste verkla- heeft aanvaard. Het ministerie heeft de reden van deze ver werping niet bekend gemaakt. Tevens werd medegedeeld, dat de rapporten van de Ame- rikaansche delegatie, die een onderzoek heeft ingesteld naar de gebeurtenissen in Azer ring een beweging tot het her stel van de monarchie te leiden, niet uitvoert, zal hij vermoede lijk meer dan zijn huidige jaar wedde van 10.000 pond ontvan gen. De toelage zal echter op houden wanneer hij zich niet beisdjan thans naar Washing- buiten de politiek houdt. NEURENBERG „Ich gabe ihnen mein ebrewort" sprak Goering tot den Tsjechi- schen gezant bij zijn verzekering geen geweld tegen Tsjecho- Slowakije te zullen gebruiken. Goering in de beklaagdenbank thans ook met een blauwe bril op tegen het nieuw aange brachte felle licht, dat de rechtszaal het karakter van een filmstudio geeft en de tropische atmosfeer nog onverdraag lijker maakt kijkt instemmend bij het voorlezen van deze uitspraak alsof de schadelijke gebeurtenissen zijn eer onaan getast lieten. Alderman, de Amerikaan- sche- assistent-procureur, bracht aan het licht, wat zich achter de schermen der Duit- sche comedie van München in werkelijkheid afspeelde, toen de wereld nog zoo naief was vertrouwen in de schijflbaar vredelievende taal der Duit- sche leiders te stellen. Het agressieplan liep als een uur werk tot in de fijnste onder- deelen uitgewerkt. Klassiek zal eens het document worden ge noemd. waarin tabelsgewijs al le mogelijke schendingen van het volkenrecht welke Duitsch- land waarschijnlijk zou' plegen, waren opgesteld en waarin de beruchte Duitsche ex-journalist Janke, dien wii door zijn ja renlange werkzaamheid in Ne derland maar al te goed ken nen. de hand had. Alle reac ties van het buitenland waren van tevoren „hineinkulku- liert". Duitschlands antwoor den en tegenmaatregelen wa ren reeds vastgesteld. De alles vertrappende soldatenlaars. Zoo was er een voorwendsel voor het doen< van gasaanval len in welk geval de wereld moest gelooven dat de Tsje chen dit het eerst zouden ge bruiken. De Nazis kenden het internationale recht op hun duim en lapten dit welover- pende soldatenlaars. Alderman wogen aan hun allesvertrap- riep de sfeer op van den zo mer van 1938 toen de vredes gezinde - wereld de angst om het hart sloeg voor het los barsten van den oorlog. De Na zis gingen recht op hun doei af en waren geen oogenblik geneigd hun prooi los te laten. Ook tijdens de besprekingen te Godesberg gingen zij onver droten voort alles in gereed heid te brengen voor het toe slaan, waarvoor een datum in October was bepaald. De rol van Henlein in dit alles was van essentieele beteekenis. De weerzinwekkende Nazi intriges. provokaties en schijn manoeuvres die nog versch in de herinnering liggen passee- ren de revue in brieven en te legrammen, telefoongesprek ken en notulen, alles van Duitsche origine. Alle aan dacht valt op het oosten, hoe wel de Duitschers natuurlijk rekening hielden met het in grijpen van Frankrijk en En geland, die volgens de Duit sche gedachtegang de Belgi sche neutraliteit mogelijk zou den schenden. In elk geval zou de eerste stoot tegen Tsjecho- OVEREENKOMST IN ITALIË. Alcide de Gaspari heeft aan prins Umberto medegedeeld, dat hij kan voortgaan met de kabinetsformatie, aangezien overeenstemming is bereikt tus- schen de zes partijen over de verdeeling van de sleutelminis teries. De overeenkomst was, dat de liberalen de benoeming van een socialistischen minister van binnenlandsche zaken goed keurden. „Invitatie" voor KONING GEORGE De „News of the World" citeert een verklaring van Hess, welke deze Zaterdag in zijn oei te Neurenberg heeft gedaan. Hiermede is het raadsel van zijn vlucht naar Engeland in 1941. dat veel stof heeft opgewaaid, opgelost. Hess verklaarde: „Ik vloog naar Engeland om koning George uit te noodigen voor een vredes conferentie met Hitler in Duitschland. Ik wilde de wereld van het bolsjewis me bevrijden. Ik dacht, dat de hertog van Hamilton, die ik goed ken, mij bij den koning zou brengen." Slowakije worden gericht. Hit- Ier hield vijf divisies in het westen als rugdekking gereed. Nederland wordt in de Duit sche geheime stukken terloops genoemd. Duitschland ver wacht Britsche luchtaanvallen op de industriegebieden in het Rijnland. Westfalen en op de Noordzeehaven en is ervan overtuigd, dat vroeg of laat de Belgische en Nederlandsche neutraliteit zal worden ge schonden. Van den eersten oorlogsdag af moest rekening worden 'gehouden met een ge camoufleerd signaleeringssys- teem voor vliegtuigen in België en Nederland en het bestaan van een betrekkelijk groot aantala burger Vliegvelden in België en Nederland was voor Duitschland een aanwijzing voor eep plan van Engeland om als voorposten der luchtver dediging van Londen lichte ja gers en verkenners na verloop van tijd daar te stationneeren. groeit met de natuur, met haar leven, haar worden en vergaan. Hij luistert iedere dag aan de deur der natuur naar de groote en kleine geluiden van het jonge levenHij vervult zijn taak, ge waardeerd of niet, begrepen of onbe grepen. De boer hij ploegt nóg voort. Voor hem. voor den boerenstand In al zijn geledingen moet een eervolle plaats zijn in ons volk maar daartoe is eerst en vooral noodig respect en waar deering. Die verdienen ze en hebben ill zich waardig gemaakt ONZE BOEREN W AT zijn de boeren geëerd in den ïongerwinter 1944! Als de menschen bü de boeren kwa men en vroegen en smeekten ora voed sel en eten, dan wisten ze niet welke goede woorden ze zouden kiezen en wel ke mooie dingen ze zouden zeggen De boer was ineens een factor, een landgenoot waarvan meti de waarde niet noog genoeg kon aanslaanI Voedsel, voedsel. Leven, leven, dat was bij den boer te halen en daardoor eerst kwamen vele tot besef vari de ge weldige beteekenis die de boerenstand heeft voor het leven van onze Neder landsche gemeenschap. Maar men vergeet gauw. De r' ''ge tochten met allerlei wagentjes ei. kels, het sjouwen en strompelen i„ugs de wegen, door de verre polders, het is voorbijhet lijkt een nachtmerrie en men wil vergeten. En mede "vergeet men meer. Men vergeet, dat die boer, die ia den winter van 1944 zoo in aanzien steeg al ver vóór den oorlog een zwaar en moeilijk bestaan had. Dat hij ter nauwernood prijzen, loonende prijzen kon maken van zijn producten, dat hU zijn bedrijf alleen gaande kon houden met aan zijn eigen leven de uiterste zuinigheid op te leggen. Men vergeet, hoe de boeren in de oor logsjaren werden gekoeieneerd door allerlei maatregelen, die er op uit wa ren ben leeg te plunderen ten bate van de moffenHoe zij van hun vee. hun paarden, hun werktuigen werden be roofd. Men vergeet de inundatieboeren. O. ja, men komt altijd weer aandra gen met de „zwarte boeren", die tegen woekerprijzen verkochten en uit de zwarte ellende goud wilden slaan. Maar het gaat hier als altijd. Het kwaad wordt verteld en uitgemeten en tot den treure toe verteld maar tegen ééue .kwaaie" wordt over de honderd en één andere goeden gezwegen. Waarom? Welwie zijn litertje melk kreeg vertelde het niet, want an ders kwam er misschien nóg iemand an ders en dan zou hij nog maar een half, of een kwart liter krijgen. Wie bU een boer een pondje boter kreeg hield stUf zijn mond want anders kwamen ze alle maal er op af. Daarover zweeg men verder en laster de men er maar op los en liet lasteren. Wat staat daar niet tegenover? ZUn niet duizenden menschen uit de stad geholpen? Hebben b.v. niet honderden boeren uit het lage land rondom Lei den gezorgd voor melk voor de kinde ren die het het hardst noodig hadden? Heele organisaties waren daarvoor op touw gezet. Hoeveel onderduikers heb ben ze niet verborgen, die boeren en hoeveel Joden gevrijwaard voor den dood? En nu? Krijgen ze, loonende prijzen? Wordt hun harde en zware arbeid over eenkomstig de levensstandaard betaald? De landarbeiders moeten een behoorlijk en sociaal volledig verantwoord loon ontvangen maar men moet het den boer dan ook mogelijk maken dat loon te be talen. Dan zijn er nog andere dingen, die den boer zeer zwaar vallen. De boter van hun eigen bedrijf mogen ze thans niet eens voor hun eigen gezin houden. Een boer moet margarine gaan eten! Een boer margarine! Waarom? Omdat met het kwantum boter, dat zoo ter beschik king komt. de kinderen, die het noodig hebben, aan voldoende vet kunnen ko men. Men moet zich even realiseeren wat dit alleen al psychologisch voor boerenmenschen beteekent! En de boeren zullen dat doen! Zii. die zelfs de boter bereiden, die er dag cn nacht voor moeten zwoegen zullen hun taak aan de gemeenschap vervullen. De Duitschers zijn weg maar even goed moeten zij ook deze winter in grooter getal dan normaal hun vee leveren en dat alles terwijl ze toch noodzakelijk eens op verhaal moesten kunnen komen na al de plunder- en roofjaren van 1940 af. Het zal één van de opgaven zijn der nieuwe .maatschappij, der op te bou wen gemeenschap, te zorgen, dat de boer daarin de plaats krijgt die hem toekomt, waar hij recht op heeft en dat men zoo de boeren de waardeering en de achting toekent die zU verdienen. De boer werkt voort. Hij ploetert en zwoegt. Het land is zijn leven. HU is er meer vergroeid, zijn hart klopt in de voren, zijn leven stroeit in de halmen, zijn oog glanst in de verzorgde welstand van zijn vee. De stormen gaan over hem heen.... de boer ploegt voort. De menschen halen hun schouders op en spottende boer ploegt voort Het zal tijd worden, dat de mensrben blijven staan en begrijpen dat de arbeid van den boer voor hen leven, dat het zweet van den boer voor hen voedsel beteekent De boer ploegt voort. Het ls het taaie bewustzijn van zijn plicht aan het leven der gemeenschap. De boer hij ts rer- (Zia kolom hiernaast).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1