Ultimatum aan1 IL1Bandoeng gewijzigd Achter de schermen Een koe voor.... Nieuws uit Neurenberg baandag 3 December 1945 No. 138 HET WEER tot Dinsdagavond: Aanvankelijk buiïg, vooral aan de kust. Wisselende bewolking. Weinig verandering in temperatuur Matige aan de kust tijdelijke krach tige wind tusschen West en Zuid-West. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HooldredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProf. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: PapengTacht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, fl.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20 Het dagelijksch leven biedt veel moois Voor wie het maar goed bekijken wil >58 olgens 'n verklaring van den republikeinschen „Minister van 'oorlichting" hebben er tusschen de „Republikeinsche Regee- ting" in Batavia en den geallieerden commandant op Java >02*1 esprekingen plaats gevonden over het ultimatum van Ban- oeng. Het resultaat van deze bespreking is, dat slechts zij, die irde en rust verstoren, uit het gebied ten Noorden van den -jpoorvveg, zullen worden verwijderd. Het voornaamste punt an de bespreking tusschen den Britschen commandant in iandoeng en den „Gouverneur" van West-Java zal zijn, hoe eze maatregel uit te voeren. Verder wordt verklaard, dat het ragen van wapenen niet alleen voor Indonesiërs, maar ook oor andere nationaliteiten verboden is. LUCHTAANVALLEN OP BANDOENG Doelen in het gebied van Bandoeng aangevallen door Mosquito's, die iketbommen uitwierpen, en door Thun- erbolts, die met machinegeweren scho- De toestand te Bandoeng neemt steeds dreigender karakter aan. Ja- ansche tanks en artillerie onder geal- eerde leiding helpen de Gurkha's om 50.000 Nederlanders en Inheemsche luchtelingen te beschermen, die aldaar ja geconcentreerd. Met tegenzin heb- ;n de Indonesiërs het Noordelijke deel an Bandoeng, na het ontvangen van eer timatuiu, voor de helft geëvacueerd, inzend vluchtelingen zijn nu uit tli' ïbied verwijderd. De ontruiming van ;t Zuidelijke deel, waar 3.000 In- iemsche vluchtelingen in gevaar ver eeren duurt voort. Er wordt in toer.e- - ende mate melding gemaakt van geval lijn van moord op lnheemschen. ®"7Er zijn weer arrestaties verricht voor in het Noordelijke deel van '4ö(e stad. In het Zuidelijke gedeelte va- Rapwi en wachten bloot gesteld aan ogingen van Indonesiërs om hen te olesteeren. In het Oostelijke deel wordt og steeds geschoten en geplunderd. In et centrum van de stad moest de me- igte uiteengejaagd worden door mor- ervuur. Terwijl 600 vrouwen en kin- eren geëvacueerd werden uit een stads wijk ten Noorden van het spoorweg- tation, hadden Britsch-Indische troe- en een geregelde veldslag met Indo- esiërs, die gewapend waren met mor eren, en lichte machinegeweren. Aan ritsche zijde werden twee menschen ewond, de verliezen aan de Indonesi- che zijde waren zwaar. 22 LICHAMEN BIJ BEKASI GEVONDEN. Van officieele zijde wordt medege- eeld, dat bij de „operatie" van Be- asi 22 lichamen zijn gevonden. De organisatie van den „Zwarten uffel", die de moorden van Besaki op aar geweten heeft, is de voortzetting an een voorloorlogsche groep van le en der Japansche vijfde colonne. EEN VERKLARING VAN SJAR1R. Hij zou daarin zijn spijt over het ge- iurde te Besaki betuigen en verder ge- ag maken van de pogingen om de ex- emistische jeugd binnen de perken te ouden. Wat dit laatste betreft, gaf larir te kennen, dat hij niet is opge- choten. De extremisten zijn bij de bc- olking gezien en het vereischt grooten loed en het is gevaarlijk raad te ge en, die strijdt met de gevoelens van at volk. „Ongelukkigerwijze hebben de apanneezen dezen jeugd bedorven en het buitengewoon moeilijk voor ons haar eer op het goede pad te brengen". Desondanks zou Sjarir zich deze week aar Bandoeng begeven om zelf verdere aden van geweld van de zijde der ex- emisten zoo mogelijk te verhoeden. Onder de huidige omstandigheden, eende Sjarir, zou een nieuwe ontmoe- met Nederlandsche afgevaardigden waarvoor reeds toebereidselen waren atrofien hoogstwaarschijnlijk geen asultaat hebben. Door de gebeurtenissen te Bandoeng o de moeilijkheden met det extremis- sche jeugd is de benoeming van „vier ieuwe leden in Sjarirs kabinet op den chtergrond geraakt". „INDONEESCHE REGEERING" ZAL EEN PRESSIE UIT BUITENLAND AANVAARDEN. De Indonesische „minister' van voor- jegting Sjarifoedin, heeft naar aanlei- jng van de recente verklaring van mi- ister Logemann volgens welke de Nc- ftrlanders bereid zijn wel met Sjarir. 'aar niet met Soekarno besprekingen voeren, verklaard, dat de „Indone- |sche regeering" geen enkele pressie 't het buitenland zal aanvaarden. EEN GEALLIEERDE STEM OVER DE ENGELSCHE TROEPEN IN INDIë. Een woordvoerder uit het geallieerde hoofdkwartier op Java heeft gisteravond iu een verklaring voor de radio der ge allieerde strijdkrachten o.m. het vol gende gezegd: „De Britsche troepen zijn niet van plan om oorlog te voeren tegen het In donesische volk om het Nederlandscne gezag te hrestellen, noch zullen de Britsche troepen geheel Java bezetten om daar voor onbepaalden tijd te blij ven. De woordvoerder zei, dat de Brit ten slechts van plan waren voor Neder land te doen, wat dat land zelf niet kon doen wegens haar opofferingen in Europa n.l. zijn regeering in staat te stellen te onderhandelen met verant woordelijke Indonesische leiders en tot een overeenkomst te geraken, die de wettelijke Indonesische aspiraties naar een uiteindelijk zelfbestur zou bevredi gen, zonder daarbij het land te laten vervallen in onmiddellijke chaos en hon gersnood. „Het is van wezenlijk be lang, dat orde en rust gehandhaafd worden in dit deel van Java, waar de onderhandelingen tusschen Nederland sche en Indonesische leiders voortgang vinden en waarheen de geïnterneerden geëvacueerd worden". ,,ln een atmos feer waarin beide partijen met ontvoe ring en moord bedreigd worden, kun nen geen onderhandelingen gevoerd worden". EVACUATIE TE AMBARAWA VERSNELD. De evacuatie van de bewoners der Rapwikampen te Ambarawa is in aan zienlijke mate versneld door de aan komst van een sterk verdedigd convooi bestaande uit zeventig vrachtauto's. Men verwacht, dat zij tenminste achthon derd personen in de eerstkomende da gen zullen kunnen vervoeren naar Se- marang. Tegelijkertijd is ook de eva cuatie door de lucht en over zee uit Se marang bespeodigd, om plaats te maken voor de bewoners der Ambarawakam- pen. Twee Dakotavliegtuigen met liggende patiënten, vrouwen en kinderen, uit dc r Ambarawakampen en uit Semarang zijn te Batavia aangekomen. Een der vrou wen vertelde dat op het kamp, waar zij lag, veertig handgranaten geworpen waren, die echter geen doel troffen. De weg van Ambarawa naar Semarang Is geheel vrij gemaakt van versperrin gen. Een officieel communiqué meldt, dal de luchtaanval, die gisteren op artille riestellingen bij Ambarawa gedaan is succesvol was. In dit gebied is de rust nu ook weergekeerd. Gistermiddag heb ben de Indonesiërs geen granaatvuur meer afgegeven. Het grootste deel vat: de Indonesische troepenmacht schijnt te Djamboe en Paten geconcentreerd te zijn. Britsche troepen ontmoeten tegen stand in de omgeving van Barwen, wel ke plaats echter na 12.00 uur weer rus tig was. De weg tusschen Bandoeng en Soekaboemi wer door soldaten uit Ban doeng vrij gemaakt, waarbij zij onder- steund werden door Japansche tanks, dis HET PROCES TE NEURENBERG Generaal Erwin Lahausen, de voorma lige medewerker van admiraal Canaris, heeft in de zitting van Zaterdag voor de noodige sensatie gezorgd. Deze 48-jarige Oostenrijksche generaal was de adjudant en assistent van admiraal Canaris, chef van den Duitschen In lichtingendienst. De lange figuur van deze getuige met zijn zwaaiende armen, beheerschte de geheele sfeer in de ge rechtszaal. Urenlang duurde het ge vecht tusschen generaal Lahousen en alie verdedigers der beklaagden. Het was een spits spel van vraag en ant woord, maar waarbij de generaal, die alles wist was zich achter de schermen afspeelde, op alle vragen een scherp geformuleerd antwoord klaar had. Het heele kruisverhoor werd op bui tengewoon scherpe wijze gevoerd en de antwoorden en ^opmerkingen van gene raal Lahausen werden zoo mogelijk nóg scherper toen Ribbentrop's verdedigei het voor deze voormalige minister van buitenlandsche zaken opnam. Von Ribbentrop De verdediger van Goering, dokter Stahmer heeft aan het tribunaal ver zocht om den beschuldigde zelf de gele genheid te geven aan getuigen vragen te steilen, maar de rechtbank heeft dit verzoek afgewezen met het beroep op art. 16, dat zegt: „Beschuldigden kunnen hun verdedi ging zelf voeren of door middel van een verdediger. Wie een verdediger geko zen heeft moet de verdediging aan hem overlaten". Deze kwestie werd aan de orde gesteld, nadat een geheele zitting was gewijd aan een kruisverhoor van getuige generaal Erwin Lahausen, die door vrijwel alle verdedigers met vra gen werd overstelpt. De meeste vragen betroffen details over hetgeen Lahau- lsen in zijn functie bij de Duitsche In telligence Service had opgedaan. LAHAUSEN CONTRA KEITEL. Lahausen verklaarde, dat hij jegens Keitel vrijelijk en critisch kon spreken over verschillende maatregelen. De grondgedachte in de kringen van het Duitsche hoofdkwartier, waren op de eerste plaats nationaal-sicialistisch en pas op de'tweede plaats militair. Uitvoerig komen dan de moordplan nen op de generaals Weygand en Gi- rant ter sprake, tot wier vermoording eind 1940 door Keitel bevel zou zijn ge geven. De verdediger van Keitel noemt dit zeer onwaarschijnlijk en moeilijk verklaarbaar, maar Lahausen antwoordt: Er zijn meer dingen moeilijk ver klaarbaar. Zoo waren omgekeerd vele hoogstaande en vertrouwde figuren in Duitschland soms binnen vierentwintig uur in een concentratiekamp". LAHAUSEN CONTRA RIBBENTROP. De Vrijdag wereldkundig gemaakte ge sprekken in de zoogenaamde „Fuhrer- trein", welke gehouden werden bij de* aanval op Polen, brengen Ribbentrop ifl groote moeilijkheden. Von Lahausen stelde vast, dat Ribbentrop had gespro ken over „doodslaan van alle Joden". Als de verdediger van von Ribbentrop -Lahausen toevoegt: „Zulke moordplan nen had u volgens Duitsch recht bij de politie moeten aangeven", krijgt hij ten antwoord: „De betrekking in deze periode van het Duitsche recht kan ik niet volgen, maar ik zou u willen vra gen: waarom heeft Keitel, toen hij de orders van Hitier ontving niet den Fuh- rer bij de politie aangeklaagd?" Ribbentrop raakt zóó in de war, dat hij met wanhoop dan aan Jodl, dan aan Franck, dan aan Keitel vroeg: „Wat moet ik toch doen?" Urenlang heeft dit gevecht van den man achter de schermen met de verde digers van alle Duitsche beklaagden ge duurd. De algemeene indruk was, dat hij het heft in handen hield -en de be klaagden. waaronder vooral Keitel, erg in het nauw heeft gebracht. Men is zelfs geneigd deze generaal Lahausen als sympathiek te beschouwen. vervolgens als escorte van een con vooi terugkeerden. De Indonesiërs zijn begonnen niet het evacueeren van het gebied ten Noorder van Bandoeng, zooals geëischt werd in het Britsche ultimatum. Waarschijnlijk om de order van de Britsche comman dant, waarin gezegd wordt, dat manne lijke burgers bij het opwerpen van barri cades neergeschoten zullen worden, te ondervangen, zijn vrouwen en kinde ren barricades aan het opwerpen. LIMBURG HERDENKT DE AMERIKAANSCHE GEVALLENEN. Nabij het Limburgsche dorpje Margra ten ligt een uitgestrekt Amerikaansch militair kerkhof. 18000 Amerikaansche soldaten, die hun leven gaven voor de vrijheid van Nederland, liggen hier be graven. De Limburgers, die zelf den oorlog van zoo nabij hebben meege maakt, beseffen de zwaarte van het of fer, dat die duizenden Amerikanen voor ons hebben gebracht. Ze vertolken de dankbaarheid van het heele Nederland sche volk door de graven der gesneu velden met piëteit te verzorgen. Een jeugdige Limburgsche op weg naar het door haar geadopteerde graf. Anefo/Raucamp-P. In het zuiden van Limburg bloeit den laatsten tijd de smokkelhandel in paarden en koeien. Limburgsche smokkelaars gaan de Duit sche grens over en trachten vee te verkrijgen in ruil voorkoffieboonen. De Duitschers, van ouds groote koffiedrinkers, blijken bereid om voor koffie een trek paard of een beste melkkoe van de hand te doen. Intus- schen hebben controleurs van den C.C.D. geconsta teerd, dat het daar niet bij blijft; de paarden en koeien worden nl. weer even snel via Zuid Limburg naar Bel gië gesmokkeld. Ten einde paal en perk te stellen aan deze ontoelaat bare praktijken heeft de C. C.D. in samenwerking met marechaussee en douane-be ambten, een verscherpte controle ingesteld, waardoor al direct tegen 22 verdach ten proces-verbaal kon wor den opgemaakt. Tevens wer den twaalf paarden, negen stuks rundvee en 69 kg. koffieboonen in beslag ge-> nomen. NIEUWE CONFERENTIE DER BIG 3? Geheel onbevestigde berichten, vol gens welke in het begin van 1946 een. nieuwe conferentie van de groote drie zal worden gehouden blijven in Moskou hardnekkig. Men herinnert er aan. dat Truman na de besprekingen tc Potsdam gezegd heeft, dat Staiin het voornemen te ken nen had gegeven naar de Ver. Staten te komen. Hierop baseert men thans het vermoeden, dat een conferentie van de groote drie indien aanstaande in de Ver. Staten zal worden gehouden. DE „GOEDE WEHRMACHT". Er zijn verschillende correspondenten, die echter generaal Lahausen zien als de exponent van de zoogenaamde „goede Wehrmacht", waarvan vele verwach tingen hebben gekoesterd als oppositie tegen de Nazi-partij en die gil tijd hebben getracht het ergste tegen te houden. Maar men mag nooit en te nimmer ver geten, dat deze „goede" Nazivijandigc groepen in de Wehrmacht de weg voor het fascisme voorbereidden. Mannen als de vroegere Griek Canaris en Lahau sen waren op het appèl, toen de eerste aanslag op het jonge democratische Duitschland van 1918 werd voorbereid. Zij hebben van het begin af niet an ders dan tegen dit nieuwe Duitschland van toen geintrigeerd. Het waren be- roepscomplotteurs. Canaris was zelfs ge- ruimen tijd leider van een door hemzelf opgerichten particulieren spionnage- dlenst. Deze vertegenwoordigers van de „goede Wehrmacht" hebben Hitier op een presenteerblaadje hel instrument overhandigd, dat hij noodig had. Allen hadden ze gehoopt zelf de lakens te blijven uitdeelen en. den oorlog te voe ren volgens meer traditioncele begrip pen. zeggend voor terreur en algeheele uitroeilngspolitiek terug te deinzen. ZIJ KUNNEN GEEN BLOED ZIEN! Men ziet in het proces te Neurenberg de statistieken en documenten over agressie, over gruwelen, over misda den, zich opstapelen. De eerste bedoeling van dit proces is om voor de geschiedenis vast te leg gen dat politieke, militaire en econo mische leiders van een souvereine staat voor het gerecht worden gedaagd we gens het teweeg brengen van misdaden, terwijl zij zelf misschien kunnen getui gen, dat hun handen „niet met bloed zijn bevlekt". En dat zij zelfs zulk een afkeer hebben van alle misdaden, dat zij de aanblik van bloed, zooals de vertoo ning van de films der vernietigingskam pen duidelijk maakten, niet eens kun nen verdragen. Zoo kan het gebeuren, dat zij er soms bijzitten met een air van „wie doet ons wat" en trachten zij door hun antwoorden en door het tel kens teriigkeerend beroep op bevelen en verordeningen, aan hun daden een on persoonlijk karakter te geven, maar het zal hun niet helpen, want zij zullen er voor verantwoordelijk worden gesteld, dat zij „slechts" verordeningen en de creten hebben onderteekend, die de bloed-orgie ontketende. Steeds nauwer en nauwer wordt het net aangehaald en er zullen nauwelijks nog mazen denkbaar zijn waaruit ont komen mogelijk is. Maar zelfs al zou een van hen „die geen bloed kunnen zien" hier in Neurenberg den dans ont springen, dan zal hij als oorlogsmisda diger in geallieerde landen zich moeten verantwoorden en over den uitslag- be hoeven wij ons het hoofd niet te bre ken. dat het hen stuk voor stuk den kop zal kosten. „Ons derde plan. n.l. om Spanle in den oorlog te betrekken en daarmede beslag te kunnen leggen op Gibraltar, werd verhinderd door de tegenstand van den Spaanschen, of beter gezegd den Jezulctischen minister van bui tenlandsche zaken, Serrano Sunêr". I Jodl. „Katholieke geestelijken zijn vijanden van den Staat want er werden geen klokken geluid in 70 parochies in Beleren bi] den dood van Hindenburg." Gestapo-rapport. „Spoedig na den eersten oorlog kwam lk tot de ontdekking, dat wij over winnaar zouden moeten zijn in drie slagen, wilden wij weer een machtig Duitschland worden: ten eerste de slag tegen de arbeidersklasse deze heeft Hitier gewonnen; ten tweede de slag tegen de Katholieke Kerk en ten derde de slag togen de Joden." von Frittch.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1