Rudolf Hess krijgt zijn geheugen terug Hervatting besprekingen w AT ons in de misdadigers van Neu renberg en in onze Nederlandsche oorlogsmisdadigers het meest treft, dat is de klaarblijkelijke afwezigheid van schuldbesef. Mussert is verantwoorde lijk voor de wandaden der N.S.B. Wij kunnen echter de overtuiging niet van ons afzetten, dat Mussert inderdaad ge looft Nederland diensten te hebben be wezen. Van lage motieven is bij Mus sert niet gebleken, merkte zijn advocaat op in een pleidooi dat naar onzen smaak den leider tè gunstig toekende. Toch zijn de wandaden onder Musserts naam bedreven zoo schandelijk, zoo laag, zoo indruischend tegen elk gewoon, gezond menschelijk verstand, dat men van den anderen kant ook weer niet kan geloo- I ven. dat Mussert iets anders zocht dan t zich zelf. Die hartstocht van het eigen- ik kan blijkbaar zoo sterk worden dat het alles, maar dan ook alles over- heerscht. Hitier offerde millioenen men- schen op toen hij met absolute zeker heid wist, dat de oorlog reddeloos was verloren. Indien Mussert het welzijn van ^ns land had nagestreefd, had hU de Duitschers te lijf gegaan, maar nu boog hij dag in, dag uit zijn slavenhoofd om zelfs den schijn van macht, die de Duitschers hem lieten maar te kunnen ophouden. Dit is zijn straf geweest, dat hij die macht begeerde moest bukken en telkens weer moest bukken. r ra SJ Verhoudingen minder gespannen CHURCHILL Saterdag 1 December 1945 ubi Nic voe 20 No. 137 HET WEER Nevelig of mistig weer. Zwakke wind. Geleide lijk eenige daling van temperatuur. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren s Rector H. L. J. M. Sondual en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProf. Dr. W. Asselbcrgs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20 Dat er bedelaars leven, bewijst dat de liefde niet dood is Verhoor Oer getuigen Is begonnen SNSATIE IN NEURENBERG idolf Hess heeft gisterenavond kwart over zes, na een urenlang de- it over zijn verdere toelating tot het proces met rustige stem voor de icrofoon de sensationeele verklaring afgelegd, dat zijn geheugen weer tot zijn beschikking staat en dat hij het ge heugenverlies uit tactische overwegingen voor gewend heeft. Hij lijdt slecht aan verminderd i concentratievermogen, doch is in staat het pro ces te volgen, vragen te stellen en daarop te antwoorden» Hij wil tezamen met zijn kamera- en aan het proces deelnemen en neemt de volle verantwoording op zich foor alles, wat hij gedaan, onderteekend of mede-onderteekend heeft op het medisch rapport verklaarde, dat Hess van het proces moest worden uit gesloten, omdat hij zich niet behoor lijk zal kunnen verdedigen, daarom kon de advocaat ook geen verdediging op zich nemen. Ingeval het tribunaal hem wel het proces wilde laten bijwonen. t vroeg hij een nieuwe onderzoek van den i cliënt, die zichzelf wel in staat acht de j behandeling te volgen, doch wiens mee ning geen maatstaf is. Het eerste onder zoek achtte verdediger onvoldoende, om- dat langere observatie noodig is dan plaats vond. De rap sprekende Ruden- I ko, dien de vertalers niet konden bij houden. gaf als zijn meening te ken nen. dat Hess het proces kan volgen. Ook de andere aanklagers namen dit standpunt in. De Amerikaan Jackson vond het een unicum in de geschiede nis der medische wetenschap, datze ven geleerden uit verschillende landen het gloeiend eens waren. Nadat ook nog de suggestie geopperd was, dat Hess simuleerde, kwam als klap op den vuur pijl Hess zelf voor de microfoon om te zeggen, dat deze discussie aanmerke lijk had kunnen zijn bekort, indien men hem dadelijk aan het woord had gelaten. Gisteren om vijf minuten over elf be ad de eerste getuige a charge in het roces de rechtszaal. Het was de vroe- ;ere gen.-majoor Erwin Lahausen hoofd —^in den geheimen berichtendienst van O.K.W., vroeger bij het Oostenrijk- £fl ;he leger in dezelfde afdeeling werk- *u%m. Hij Is 48 jaar, een rijzige, sta ge figuur in grijs costuum gekleed met twat lijdende uitdrukking in zijn Qve- gens energiek gelaat. Hij ls door den merikaanschen aanklager gedagvaard, ustig met krachtige stem legde hij ja uiterst belangrijke verklaringen af. ahausen is een der enkele overleven- n van de groep Canaris, en hij was itrokken bij het complot" van 20 Juli 44. Zijn chef, admiraal Canaris, die hoofd an den berichtendienst was, werd in T >44 ontslagen en in 1945 geëxecuteerd, t Lahausens relaas worden gebeurte- (sen, waarbij beschuldigde direct be Dkken waren, in helder en dramatisch gesteld, daar hij bij vele intie- besprekingen met Hitler en ande- ;n aanwezig was en de geheele ont- jkkeling nauwkeurig In aanteekeningen feft vastgelegd. Zoo: schoof het beeld an de gerechtszaal weg om plaats te aken voor 's Fuehrers trein, waarin tü- ins den veldtocht in Polen vorm werd ïgeven aan weerzinwekende plannen, >oaIs het bombardement van War- tfiau, de uitroeiing van de Poolsche i||telligentia, van adel en geestelijkheid i van de Joodsche bevolking. Lahau- d schetste Canaris als een hoogstaan- persoonlijkheid, die den oorlog 04 atte en verafschuwde en van het be- af tegenstander van het Hitlcr- steem was. Hij was de geestelijke lei- 7' r van de groep tegenstanders in de ^2 '"sen van den berichtendienst HU zelde, dat er In den Inlichtingen- inst twee groepen waren: de een die tier en zijn systeem haatte, de ander Hitler had willen vermoorden. Wfl er niet Jn geslaagd, aldus Lahau- dezen oorlog te verhinderen, die einde beteefcent van Duitschland en onszelf, maar een overwinning van lier zou een nog grootere ramp be- 'iend hebben. [Generaal Lahausen vervolgde: Von ibentrop heeft gezegd: „De huizen de Polen dienen in vlammen op te Op „dit punt van de verklaring :rd Von Ribbentrop erg opgewonden schudde zijn hoofd als om de ver- iring te loochenen. len lang en vaak ingewikkeld debat (er Hess' al of niet geschiktheid het »ces te volgen ontspon zich tusschen unaal en verdediger en de prosecu- rs. De verdediger, dr. Rohrbach had is laten vallen, toen hij met beroep RUDOLFF HESS .Schijn of werkelijkheid". Men wist niet, wat men er van den ken moest, toen Hess doodleuk met nog altijd nerveus vertrokken, doch verge noegd gezicht kalm zelde, dat van nu af aan zijn geheugen weer tot zijn be schikking staat, dat hij om taktlsche re denen geheugenzwakte had voorgewend en ook zijn advocaat om den tuin ge leid had. Gooit Hess hiermee zün eigen glazen In? Of zal deze verklaring juist als daad van ontoerekenbaarheid worden uitgelegd? Maakt hij er een spelletje van? Het raadsel van Hess ls zeker door diens eigen verklaring niet opge lost. Het optreden van Hess veroor zaakte veel beroering in de rechtszaal maar de rechters bleven onbewogen. Hess verklaarde ook nog, dat hij bij zijn meening blijft, dat het tribunaal onbe voegd is de zaak der beschuldigden te behandelen. De zitting werd dadelijk tot Zaterdag geschorst. Amerikaansche psychologen, die de gedragingen van de beschuldigde bestu- deeren, hebben een rapport over hun reacties op de concentratiekamp-film uit gebracht, dat voor het grootste deel met onze eigen waarnemingen overeen komt. Zij constateeren nog. dat Funk tijdens de vertooning zijn tranen niet kon bedwingen: Seyss-lnquart werkte alleen met zijn kaakspieren, zooals steeds doch maakte verder een onbewogen in druk. Rosenberg en Schirach waren ook geschokt. De verschillende kleine mogendheden, die het zwaarst onder de Duitsche agres sie geleden hebben, hebben de wensch uitgesproken zelf in de gelegenheid te worden gesteld het op hun land be trekking hebbende deel van den aan klacht uit te spreken. Naar Col. Ever, hoofd van de Tsjechische delegatie ons mededeelde, werd deze vraag door Tsejcho—Slowakije, Polen en Joego-SIa- vlë gesteund. Hij voegde er aan toe, dat pr^ctische redenen het onmogelijk zou den maken geheel aan dat verlangen tegemoet te komen. Dit zou te veel tijd kosten. Mogelijk was echter wel, dat de klei nere landen In de gelegenheid zouden worden gesteld hun eigen stem in de rechtzaal te doen hooren door middel van een korte verklaring. Naar de Ne- derlandsche vertegenwoordiger ons me dedeelde, hebben ook van de Westelijke kleinere mogendheden enkele een der gelijk verzoek aan de Fransche prose- cutle gericht. Nederland zeil heeft dat verzoek nog niet gedaan, doch het spreekt vanzelf, dat ook de Nederland- sche stem zal klinken, wanneer dit In principe wordt toegestaan. In dat geval zal de Nederlandsche vertegenwoordiger. Col. Baron van Tuyl van Serooskerken de Nederlandsche aanklacht uitspre ken. J DE NICA AAN HET WERK. De Nica (Netherlands Indies Civil Administration) verricht in Indonesië prachtig werk. Hier wordt medische hulp verleend aan een Javaansche jon gen, wiens gezondheidstoestand, tengevolge van ondervoeding, tijdens de Ja« pansche bezetting zeer heeft geleden. Foto: Anefo-P. INDONESIË Noel Buckley, Reuters speciale correspondent, meldt, dat Dr. H. van Mook tegenover de pers heeft verklaard, dat er eenige geringe aanwijs zingen waren voor iets minder gespannen verhoudingen, welke wel' licht de vereischte voorwaarden zouden kunnen scheppen voor een her' vatting van de besprekingen met de Indonesiërs, doch hij kon niet zeg' gen, wanneer de besprekingen vermoedelijk hervat zouden worden. EXTREMISTEN BESCHOTEN AMBARAWAKAMP. 30 DOODEN. 60 GEWONDEN. Acht Mosquito's on twee Thunderbolts van de R.A.F. hebben gisteren 32 ra- ketbommen en zesduizend pond aan bommen neergeworpen op een artillerie stelling van de extremisten, die twee mijlen tén Oosten van Ambarawa het Rapwikamp daar onder vuur had geno men en alreeds dertig dooden en zestig gewonden had veroorzaakt. Daar de twee betreffende kanonnen In een dicht begroeid boschgebied waren opgesteld kan nog niet gezegd worden of zU in derdaad tot zwijgen gebracht werden. De piloten hebben verklaard, dat zij de kanonnen niet hebben kunnen waarne men. maar dat huu bommen goed in het doelgebied terecht kwamen. Het doel was een vierkant van ongeveer 400 yards rimboegebied met een kampong in het midden. De vliegtuigen vielen van geringe hoogte aan en volgens squadronleader Slip, was het dorp na den aanval ongeveer plat. 3400 EVACUEES NAAR SINGAPORE. EN PER NIEUW-AMSTERDAM NAAR NEDERLAND. 3400 evacuees vertrokken gisteren uit Batavia naar Singapore, van waar zij met de Nieuw-Amsterdam gerepatrieerd zullen worden. Zij gaan als families, waarbij weduwen, weezen en regee- ringspersonen voorrang genieten. Een deel van hen komt uit het iTjidenkamp te Batavia, waar zij plaats gemaakt hebben voor evacuees uit Semarang, Bandoeng en Ambarawa, die ook zoo spoedig mogelijk gerepatrieerd zullen worden. Men is teleurgesteld, doordat de Nieuw-Amsterdam te Singapore blijft en niet naar Batavia komt, hetgeen de re- patrieering versneld en vergemakkelijkt zou hebben. De Oranje zal begin Decem ber uit Melbourne vertrekken en Medio December te Batavia arriveeren. Men kan het schip dan in het begin van Ja nuari in Nederland verwachten. GEEN JAPANSCHE TROEPEN AAN BRTSCHE ZIJDE. Gezaghebbende kringen in Londen spreken het bericht als zouden Japan ners aan Britsche zijde op Java tegen de Indonesiërs strijden, ten sterkste te gen. Minister Bevin heeft al reeds ver klaard, waarom het Seac verplicht was de Japansche commandanten verant-. woordelijk te stellen voor het handha ven van orde en rust en de veiligheid der geallieerde geïnterneerden in de geweldige gebieden, die nog niet door Britsche troepen bezet konden worden. GEEN DUITSCHERS AAN INDONESISCHE ZIJDE TE SOERABAJA Twee Duitsche marineofficieren, die kortgeleden te Soerabaja gearresteerd zijn, hebben verklaard. dat zij noch eenige andere Duitscher heben deelge nomen aan de gevechten en dat de In donesiërs hen er ook niet om gevraagd hebben. INLICHTINGEN OVER PERSONEN IN INDIë. Het Departement van Overzeesche Gebiedsdeelen vestigt er de aandacht van belanghebbenden op. dat verzoeken om inlichtingen over personen in Ned.- Indië uitsluitend behooren te worden ge richt tot het Roode Kruis en niet tot ambtenlijke instanties. 71 jaar Winston Churchill vierde gisteren zijn 71 en verjaar dag. Naar aanleiding hier van schrijft Reuters politie ke oorrespodent: Enge- lands groote oorlogsleider is vandaag 71 jaar. Hoewel zijn gezondheid uitstekend is en hij nog altijd een der krachtigste politieke figu ren in het Lagerhuis is, vraagt men zich in politie ke kringen toch af, of Churchill nog lang de lei der van de conservatieve oppositie' zal blijven. Hij heeft immers nog een an dere groote taak: het schrij ven van zijn oorlogsbiogra fie. dat een monumentaal werk voor de wereldhis torie zal worden, voorts het brengen van officieele bezoeken op dringende uit- noodiging van vele landen in het Britsche rijk en daarbuiten. In Amerika wenscht men, dat hij een reeks lezingen komt hou den en vele uitgevers smee- ken hem om artikelen. Het proces-Mussert Met Kaïn kon hij herhalen: Ik ben een slaaf Envheb een slavenziel. In een dergelijke ziel brandt de be geerte naar aanzien, naar macht. O. zelf eens een rol te kunnen spelèn. Zi# hem daar in de rechtszaal het hoofd luist iets te veel in den nek, de blik juist iets te uitdagend om het pathalogische van het geval te kunnen verb.ergen. Het is geen raffinement wat uit dezen maa spreekt, maar tot in het dwaze uitge strekte ijdelheid. De rol van aanklager is gemakkelijker dan die van verdediger. Wij waren uiter mate benieuwd wat de bekante Wijcker- held Bisdom er van zou maken. 'Al aan stonds wist hij mr. Zaaijer te treffen door te betoogen, dat dit niet proces was tegen de N.S.B., zooals mr. Zaayer had betoogd, maar een proces tegen Mussert, die den vijand in de kaart speelde. Geen politiek proces derhalve maar een proces tegen een landverra der. Voor de rest ging ook mr. Bis dom den juridischen weg zonder de il lusie, dat dit het hoofd van den hem toegevoegden „cliënt" zou kunnen red den. Mussert wilde geen inlijving van Nederland bij Duitschland, zooals Rost van Tonningen, Rauter en anderen dat voorstonden. Mussert wilde een Sta tenbond onder de opperleiding van den „Fuhrer aller Germanen" en Mussert als den Japanschen keizer op een wtt paard, „heerscher" over de Nederlan den! De Idee van zoo'n Statenbond is naar pleiter's meening niet ouvereenigbaar met de onafhankelijkheid van den Staat. Onze souvereiniteit zou er door worden beperkt, maar dit op zich zelf staat niet gelijk met de uitlevering onzer souve reiniteit aan Duitschland. En toch weten wij allen, dat er geen draadje van onze souvereiniteit was overgebleven indien Duitschland den oorlog had gewonnen. Dat zou niet de schuld zijn geweest van Musserts Statenbond. In die con structie op papier ligt niet de groote schuld van dezen verdwaasden, die in- tusschen eerst hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat genoeg verstand bezit om voor zijn gedragin gen tienmaal de doodstraf te hebben verdiend. Volgens de verdediger was Mussert eigenlijk niet eens te kwader trouw. En dergelijke afwijkingen wierpen zich dan op als leiders van ,,hun" volk! Zie naar Neurenberg waar de plaats- vervangenden Fuhrer aller Germanen zich in de beklaagdenbank uitrekt als een aap in zijn kooi. Nederland gaat zich afvragen wat er in de praktijk terecht komt van de mooie rede van den minister van Jus titie. weken geleden gehouden, waarin werd aangekondigd, dat er een einde zou worden gemaakt met het onrecht in Nederland. Het gaat met het recht niet goed in ons lieve land. zei de min. De pers. die niet altijd op hetzelfde aambeeld kan blij ven hameren, is er stil van geworden. Men kan den lezers niet eiken dag ver halen van lichte gevallen en van ge vallen die onschuldig zijn voorzetten en de minister moet tijd worden gegeven voor zijn aanloop. Het is nu winter. En weer vraagt Nederland zich af: hoe is de toestand in de kampen? Wanneer zal er een massa-ontslag volgen voor de lichte ge vallen?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1