H u "hurchill hekelt abour-politiek s H Slechts hij GETUIGE SCHUSCHNIGG VERDWENEN ïjjpnderdag 29 November 1945 lika- Mee sse. N ;en jent fatige wind. tusschen '{est en Zuid, meest Bievelig of zwaar be reikt. Droog weer. Iets kouder. No. 135 HET WEER tot Vrijdagavond: Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector H, L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProf. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20- staat wakker in het leven, die het „uitgeslapen" tegemoet treedt ibei vf laai Conservatieve partij woijan oplossing brengen )U v fins ton Churchill heeft gis- pn het woord gevoerd drukbezochte vergadering ka8i gedelegeerden der conser- ieve party, waarin hij o.a. Ie: Wegens den noodtoestand, irin ons land on den och- rl van ziin overwinning is vallen, moeten de uiterste ingen in het werk worden grootheid van Engelands Jm te verzekeren. De uitslag TO leid. om de continuïteit van Je algemeene verkiezingen i een der grootste rampen, dit land heeft getroffen, it ons de toekomst ingaan 1 eenig vertrouwen en met hardnekkigheid, die de ge le wereld heeft bewonderd, i ons nationale leven en de heid van de wereld gelii- ik on het snel stonden, r was geen reden, waarom Bionservatieven het land niet dit dwaze verval zouden effen, evenals wij het land Er den oorlog hebben heenge- >en. Gelukkig behoeven wij is geen verschrikkelijken ;enlandschen vijand te be- jden, doch slechts onze eigen iq.dgenooten, die min of meer gebeurtenissen niet aan kon toen de kansen voor Groot Engeland gaat bergafwaarts tum 48 e lo< 33 i irei i d >t( ttannië zoo groot waren, en 1 e taak zoo gecompliceerd urchill beschuldigde de ourpartij van belemmering vertraging van het piacti- e herstel van Engeland we- is haar eigen politieke par- logmerken. Deze regeering ït haar socialistische doc- e bewijzen in plaats van het te toonen, hoa weer tot in te komen en aan den te geraken. rvolgens ging Churchill in zijn beschuldigingen aan CU 1 erv J lils het adres van Labour na. Met name verweet hij haar lang zaam te zijn in de demobilisa tie van de manschappen en in het verschaffen van woningen. In het verdere verloop van zijn rede zeide Churchill nog, „Met smart maar zonder vrees voorzie ik, dat wij in de ko mende jaren in dit land funda- menteele twisten zullen bele ven''. De onderhandelingen be sprekende, die met de Ver. Staten gevoerd worden over een leening van een milliard pond sterling, zeide Churchill: „Wij gaan gebukt onder zware financieele schulden tegenover andere landen, die ons voor een invasie hebben behoed en vele jaren lang zullen wfj de donors moeten zijn". Churchill eindigde ziin be toog met een beroen te doen od de conservatieve nartii haar krachten te vernieuwen en aan jongere en actievere mannen gelegenheid te geven om de no- litiek te betreden. „Indien wii allemaal onzen plicht doen, kun, nen wii het land behoed"- van omlaag te vallen langs de so cialistische helling*". Het wereldproces te Neurenberg De aanval op Oostenrijk en alles wat daaraan voorafging en volgde maakte het onderwerp uit, van een uitermate gedocumenteerd betoog, dat door den Amerikaanschen aanklager werd uitgebracht. Hen heele reeks van geheime documenten lagen in de rechtszaal opgestapeld toen de zitting werd geopend. den hem verteld, dat de Nazi's voortdurend druk uitoefenden om nlaatsen in het kabinet te kriigen. waarna zij voorne mens waren alle oppositie van binnen uit te vernietigen. De nazi's gebruikten economi- schen druk. propaganda en daden van terreur om de Oos- tenrijksche regeering te dwin gen hun voorwaarden te aan vaarden. Messersmith verhaalde voorts van de intriges van den beklaagde Seyss-Inquart, die drie dagen voor de annexatie Kanselier van Oostenrijk werd. Seyss-Inquart misleidde Schuschnigg door grootc vriendschap voor te wenden en tevens geheime bezoeken aan Hitier te brengen. In 1938, wetende, dat Engeland en Frankrijk zich afzijdig zouden houden en dat Italië geen ac tie kon ondernemen, bracht Hitier den doodslag toe aan Oostenrijks onafhankelijkheid. Seyss Inquart de verrader In de geschiedenis van Oos tenrijk komt de later in alle Europeesche landen optreden de vijfde colonne voor het eerst in actie en kan men daaruit aflezen hoe zij in het verloop van de jaren ir Euro pa is tewerk gegaan. Er is door den Amerikaanschen consul-generaal die van 1930 tot 1934 in Berlijn ven van '34 tot '37 in Weenen verbleef een beëedigde verklaring afgelegd, welke helder inzicht geeft in de methoden van Hitiers re gime. In ziin verklaring zegt Mes sersmith. dat de Duitsche re geering van het begin af dê inlijving van Oostenrijk als een politieke en economische noodzakelijkheid beschouwde en dat het alleen ging om de vraag: hoe? Zoowel Dollfuss, als Schuschnig en Miklas had- NI De verradersrol Seyss Inquart. van GOER1NG BEGRIJPT HET EINDELIJK! atsexpressie van den ex-luchtruaar schalk dec Luftwalfe tilden, het proces türenberg. Foto: Aneto-P. In de middagzitting ging de aanklager voort met zijn uit eenzetting van Duitschlands politiek jegens Oostenrijk, waarbij de figuur van Seyss Inquart herhaaldelijk ter spra- kq komt. Met ijzeren vastbeslotenheid bond hii den strijd aan tegen de politieke partijen, tegen de vrijmetselarij, het Jodendom, ia tegen alles in Oostenrijk. Indien wii zwak waren ge weest. zou hierdoor de Fueh rer beroofd worden van de middelen, die tot de geniale oplossing van Maart 1938 leid den. Ik volgde kalm en vastbera den den weg. die niet door de massa en ook niet door mijn partijkameraden werd begre pen en ik zou dezen opnieuw zonder aarzeling volgen, in dien ik den Fuehrer daarmee dienen zou. hoewel ziin vroe gere houding mijn partijka meraden aan mijn betrouw baarheid deden twiifelen. „Schuschnigg „verdwenen. Er komt in de middagzitting een zeer belangrijke brief van von Papen ter sprake, waarin o.a. vermeld staat: De onaf hankelijkheidsclausule uit het Duitsch-Oostenrijksche ver drag van 11 Juli 1936. is slechts schijn, want volgens een niet-officieele overeen komst werd een aantal Duitschgezinde leden in het Oostenrijksche kabinet be noemd. De ..nationale opposi tie" kreeg een rol in het po litieke leven en duizenden na zi's kregen amnestie. Guido Schmidt werd minister van buitenlandsche zaken en Glai- se Horstenau evenals Seyss een der belangrijkste vertrou wensmannen der nazi's werd minister zonder porte feuille. Seyss is tijdens deze uiteen zettingen onrustig, zijn kaak spieren in het rood aangeloo- pen gelaat ziin voortdurend in beweging door het opeen klemmen van de tanden. Wanneer de verklaring van Schussnigg wordt voorgelezen wordt door den verdediger ge protesteerd en vraagt deze dat Schussnigg zelf zal worden gehoord. En nu komt een bij zondere correspondent te Neu renberg melden, dat Schusch nigg. de voormalige Oosten rijksche bondskanselier en een der voornaamste getuigen a decharge te flmrenberg, spoorloos verdwenen is. Er wordt beweerd, dat hii zich naar zijn gezin in Rome heeft begeven, waar hii van plan is te blijven. De advocaat, belast met het verhoor van Schuschnigg, ver klaarde: „Toen ik vroeg, of Schuschnigg beschikbaar was voor een verhoor, bleek het, dat hii verdwenen was, of schoon hii voor mijn komst reeds drie weken in Neuren berg vertoefde. Als hij niet vrijwillig terugkeert, moet ik het Hof verzoeken hem terug te brengen". (Vervolg op pag. 3) DE KATHOLIEKE OVER WINNING IN OOSTENRIJK. De Katholieke Volkspartij welke in Oostenriik bii de ver kiezingen de absolute meerder heid heeft behaald zal een nieu we regeering vormen onder lei ding van Leopold Feigl. EEN AARDIG BAANTJE VOOR LA GUARDIA. De ambtsperiode van Burge meester La Guardia van New- York loopt op 31 December af. La Guardia heeft thans een contract met de American Broadcasting Company om als radiocommentator op te tre den. gesloten. In deze functie zal hii honderdduizend dollar per jaar verdienen. TWEE LOCOMOTIEVEN „GEDOOPT". Gisteren zijn er op het Wa- terloostation te Londen twee locomotieven van de „Southern Railways" door de heeren W. Ruys, directeur van de Rotter- damsche Lloyd en Mr. A. F. Bronsing. directeur van de Maatschappij Nederland ge doopt. „Nederland Line" en „Rotterdam Lloyd" zijn de na men die aan de beide treinen van' de „Ma^^ant Navy" klas se gegeven ziin. Men behoeft niet bloeddorstig te ziin om toch niet begrijpend het hoofd te schudden over dergelijke uitspraken. Natuurlijk zouden u en ik en vol- komen terecht in onze eer zijn aange tast en het als een gevoelige straf on dervinden, indien wij onze staatsbur gerlijke plicht van te stemmen niet ir.eer mochten uitoefenen. Maar daar voor hadden w ij dan ook de eer ons niet schuldig te maken van desbewuste gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk. Wie die eer niet bezat, voelt ook niet de schande indien hem het recht om te kiezen of gekozen te worden, wordt ontnomen. Wij hopen dat de Tribunalen niet zoo kwistig zullen blijven met dezen maat- j regel, vooral niet als het de eenigei straf is. die wordt opgelegd. 4c Zij mogen niet stemmen |n het Zuiden des lands ziin Tribuna- len aan het werk. Toen boven de groo- te rivieren de Duitschers nog hun ter reur uitoefenden werd b.v. in Februari 1945 het Bossche Tribunaal door mi nister van Heuven Goedhart geïnstal leerd. De zoogenaamde snelle berech ting laat, zeven maanden n a de bevrij ding boven de groote rivieren nog op zich wachten, maar in het Zuiden wor stelt men zich moeizaam door den dik ken brei heen. Het zijn de bevoorrech ten. die nu reeds aan de beurt zijn. Door een bekende uitgeversfirma op juridisch gebied wordt onder den titel „Tribunalen in Nederland" een verza meling uitspraken uitgegeven, waarin men precies kan lezen wat den verdach te ten laste wordt gelegd en welke maatregel op hem wordt toegepast zoo mede de gronden waarop dit geschiedt. Die maatregelen zijn dikwijls niet vo-^r de poes. Interneering voor een a jaren is een straf waarover men te licht moet denken. Inbeslagiiem. van het vermogen in zijn geheel of tot een bepaald bedrag kan er ook in hak ken. En daarbij moet men nog beden ken, dat verschillende dames en heeren. die door het Tribunaal zijn veroordeeld, heel goed het ook nog eens met een Bijzonder Gerechtshof aan den stok kunnen krijgen. Dit is, meenen wil. ook gedaan met het oog op de snelle be rechting. Het treft ons echter, dat verschillen de malen slechts één maatregel wordt opgelegd en wel deze: Ontzetting van het recht van kie zen en verkiesbaarheid bij krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen". Nu zitten wij te hunkeren om weer na zooveel jaren ter stembus te tijgen. Dat Is vanwege de democratie, zooals u weet. De eerlijkheid gebiedt te erkennen, dat het verlangen om te mogen stem men niet bij alle Nederlanders even diep is geworteld. Er zijn er heel wat. die meenen, dat zij gewichtiger dingen hebben te doen en wier zaken beslist niet gedoogen, dat zij eens in de vier jaren een kwartier of een half uur uit breken om te gaan stemmen. De wetge ver was hierover zoo ontsticht, dat hii den stemplicht invoerde. Wie niet komt stemmen is strafbaar. Als de kan tonrechter er tijd voor vindt, veroor deelt hij den plichtverzaker tot een geldboete van een gulden of drie. Tusschen haakjes het woord stem plicht of kiesplicht is niet juist. Men is alleen verplicht te verschijnen, maar men is niet gedwongen een hokje rood te maken. Beter ware het dus te spre ken van opkomstplicht. Maar goed dit geldt voor de lauwen, die niets van de democratie en zoo begrijpen. Na de categorie van degenen, die moeten stemmen, komt er nu een heele reeks van menschen, die niet mogen stemmen. Voor het Tribunaal te Breda be weerde een zekere Sep, dat hij zich tij dens dronkenschap voor het lidmaat schap der N.S.B. had opgegeven. Nu is'natuurlijk best vol te houden, dat een ieder, die zich voor het lidmaatschap der N.S.B. opgaf niet geheel toereke ningsvatbaar was, althans, dat er in zijn hersenen iets mankeerde, want het geestelijk gezonde deel van Nederland heeft zich nooit voor de N.S.B. ge meld, maar een beroep op dronkenschap behoort toch tot de uitzonderingen. Meestal vertellen de heeren voor de Tri bunalen heel andere smoesjes. Het Tri bunaal aanvaardde de uitvlucht dan ook niet en dit te minder omdat de con tributie aan de N.S.B. ook al tijdens diezelfde kennelijke staat van geestelijk onvermogen zou zijn betaald. Omdat het lidmaatschap slechts vaststond van Januari 1941 tot September 1941 werd Sep slechts veroordeeld tot genoemde maatregel. Hij mag nooit meer kiezen, kan nooit meer ^gestraft worden vc*>r het niet voldoen* aan de opkomstplicht en kan niet tot lid van den gemeente raad, laat staan tot lid der Tweede Kamer worden gekozen? Vijf en twintig gulden boete zou hij vermoedelijk erger hebben gevonden. Zulke slechte democraten zijn er. Van een anderen slager ook Sep heoefetidc dat ambacht een zekere Merkx, werd aangenomen, dat hij zich schuldig had gemaakt aan hulpvcrlee- ning van den vijand o.a. door in dienst te treden bij het Nationaal Socialistische Kraftfahrer Korps. Nogal ernstig zal men zeggen. Inderdaad het Tribunaal overweegt dan ook, ..dat de beschuldigde op grond van deze gedragingen geacht moet wor den zich desbewust te hebben gedragen in strijd met de belangen van het Ne derlandsche Volk". En nu de straf. Merkx mag geen lid van den gemeenteraad worden noch worden afgevaardigd naar de Tweede of Eerste Kamer. (Zie kolom hiernaast).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1