Britsch geduld ten einde dh «SLM, s. Elke revolutie i^adi o -programma De aanval in het Westen Opgravingen te Avennes insdag 27 November 1945 No. 133 024 lO'ir HET WEER tot Woensdagavond: Wisselende bewolking. Enkele buien (vooral in de kuststrook). Iets kouder. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hooldrt acteurenRector H. L. J. M. Sondual en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren; Prol. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebclt; DirecteurG. G. v. Elburg. BureauxPapengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20326 Abonnementiprijien: f 0.26 per week, i 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20- brengt de modder naar boven. •a Krachtiger hauling tagan aMtramistasi Er moet echter op gewezen worden,van Soetan Sjarir om toenadering te --;PU lat alle officieele kringen het diepste y tilzwijgen bewaren over eenige even- \J Ctueele wijziging ili de politiek. Nocli- ;ans zijn er in verband met de bespre- ingen van luit.-gen. Dempsey, geJu- JQ.j/ende zijn recente bezoek aan Batavia 1 net gen. Christison, luit.-gouv.-gen. dr. n.NVvan Mook. admiraal Helfricli en andere prominente figuren, eenige tendenzeu lajsjian het licht getreden. De gebeurtenis- ipS' ien dezer dagen de wreedheden niet 4bb| ilechts bedreven jegens weerlooze Ne- uoq lerlandsche vrouwen en kinderen te u Ambarawa, doch ook tegen de ovcrlc- yenden van het vliegongeval nauwelijks Hz rijf mijl buiten Batavia konden er slechts toe bijdragen bij gen. Dempsey J^UÈen indruk te versterken van de nood- zoeken tot de Nederlanders, doch ook over het voorstel om „Britsche. Neder- 1 landsche en Britsch-Indische troepen te laten vervangen door Australische en Amerikaansche". zal de eerste de- zer versterkingen van land- en lucht- i strijdkrachten wellicht reeds op weg zijn naar Java. In dit verband wijzen welingelichte kringen op de omstandig- heden in lndo-China, waar de Fran-1 schen thans veel van de militaire taak die tot dusver door de Britten werd 1 verricht, hebben overgenomen, zoodat een aantal Britsche troepen van daar I wellicht beschikbaar komt. 463 DUITSCHERS TE BATAVIA GEARRESTEERD. Volgens een Britsche hoofdofficier vermindert het aantal gevallen van ont voering te Batavia eenigszins. Dezelfde officier verklaarde ook, dat 463 Duit- schers te Batavia door de Britsche mi litaire politie zijn gearresteerd, onder de gearresteerden bevindt zich de meest beruchte Nazi van geheel Ned.- Indië, wiens naam bekend is. maar op verzoek niet wordt gepubliceerd. Zelfs tot het allerlaatst onderteekende hij zijn brieven met „Heil Hitier". RADIO SOERAKARTA EN DJOKJAKARTA WEER IN DEN AETHER. De radiostations van Soerakarta en Djojkjakarta waren vannacht weer in den aether op de gewone golflengten. Zij zonden muzikale programma's uit en zeer korte toespraken. Zoo werd bijv. ^cbtfVeeTSe ontwapen"^ vaS B« di< »*«- ïnmij il 7n nurt ,„orl (u.,.c gen de extremisten, die gewelddadig de 'q et'i zaak van de allereerste orde ls I Britsclae strijdkrachten verhinderen hnn .4 .en zaak van üe allereerste orae .s. (aak ten uitvffer te |e!;sen. Zij is niet J:1' Een streng optreden is tot dusverre "fvoorkomen op grond van verschillende overwegingen. Allereerst de aanwezig heid van vele duizenden vrouwen en kinderen op Midden-Java en ten tweede apnode omstandigheid, dat de Britsche land- ucj en luchtstrijdkrachten niet voldoende (uio sterkte bezaten. Wat betreft de eerste iuni|overweging: de evacuatie van de laat- auiaiste groepen vrouwen en kinderen uit S| de kampen op Midden-Java gaat met den grootsten spoed voort, terwijl een groot PDaantal zich thans bevindt in wat men ais iba veiliger gebieden beschouwde. Onge- 98 lukkigerwijze hebben de recente ge- 031 beurtenissen te Bandoeng wederom be- jiai wezen, dat de beschikbare bescher- im mingstroepen ter sterkte van ongeveer •apK brigade, totaal onvoldoende zijn, niet sm I slechts voor de bescherming van de ij-irond 60.000 geinterneerden, doch ook [uo om de verbindingslijnen te beveiligen, waarlangs de vitale voedingsmiddelen i stad moeten bereiken. Bovendien moet het feit. dat de extremisten min- ójlder door eenige regeering in de hand 1 ui te houden zijn en actiever zijn geweest ldan op eenigen tijd sinds 15 September, den indruk hebben gemaakt op de Brit- qosj|ten, dat met de strijdkrachten, die op dit oogenblik ter beschikking staan. n jjgecn resultaten kunnen worden bereikt, j Indien bijgevölg gen. Dempsey bij zijn Jerugkeer te Singapore aan den opper bevelhebber van het Seac heeft voor- [esteld. de Britsche strijdkrachten aan medegedeeld: Hier is de eiland-radio Ook uit andere deelen van het South! Soerakarta (resp) Djokjakarta) van .Ie' East Asia Command zullen wellicht' Indonesische republiek. „Merdeka!" Men heeft nog niet kunnen nagaan of de uitzendingen geschieden vanuit de door raketbommen getroffen radiostations of dat de Indonesiërs een mobiele zen der gebruikten. DE ..MERDEKA" DANKT AUSTRALISCHE AGITATOREN. De ..Merdeka" schrijft over de hou ding van een aantal Australische solda ten die o.a. in Pontianak, Samarinda, Tarakan en Bandjermasin gedrukte vlug schriften aan de bevolking hebben uit gedeeld* „Dit helpt zeer goed de strijd der Indonesiërs tegen de Nederlanders stimuleeren". Het blad wekt verder op tot een algemeene opstand tegen de Ne derlanders. ..Het moet duidelijk zijn",, aldus de „Merdeka", dat het geen klei ne groep betreft, maar een algemeene opstand waaraan een ieder deelneemt, en met gebruikmaking van alle moder ne wapenen. De Nederlanders moeten weggejaagd worden". gericht tegen de nationalisten als zoo danig. De Britten beseffen, dat niet alleen de regeering van Sjarir, doch ook Soe- karno totaal machteloos zijn de huidige situatie te beheerschen. Vele welinge lichte waarnemers verkondigen reeds eenigen tijd, dat een krachtige actie het eenige middel was om verder bloedver gieten op grooten schaal te voorkomen, en en dit is even belangrijk een einde te maken aan den extremistischen druk op de republikeinsche regeering. zoodat de besprekingen met de Neder landers werkelijk tot vruchtbare resul taten kunnen leiden. u9a ieschouwd als een „louter- logische uit slag". Een andere kwestie, die thans weer i het brandpunt der belangstelling pjfctaat, Is of de toestemming voor de □90 ted. troepen, die zich thans oefenen op Penang en te Singaporeom op u lava te landen, op een redelijk vroeg na} tijdstip zal worden gegeven. Terwijl de republikeinsche conventie - onmachtig om de gruwelen te voor komen bezig is te discussieeren en te stemmen niet slechts over de politiek >D JE Een van de belangrijkste Neurenberg-1 documenten is niet in Duitschland, doch in Washington ondekt. liet protocol van een zitting In de rijkskanselarij van 23 Mei 1939, waarin Hitier voor Goering. Raeder. Keitel. Brauchitsch en anderen, j plannen voor den aanval in het Westen ienlijk te versterken, dan zou dit door j ontvouwde, werd met andere stukken 'elingelichte kringen te Bataviaworden langs een grooten omweg naar Amerika RAMM EKENS. Als de dijk bij Rammekens klaar is. zal ook Souburg droog komen. Tot heden loopt het dorp bij vloed nog telkens onder water tot groot ongerief van de ruim 2000 inwoners, die hier nog verbli] ven. Met bootjes en kano's wordt het verkeer onderhouden in het dorp. Foto: Dellaert-P worden vastgesteld. Gelukkig werd bij de OKW-stukken in Flensburg het pro tocol gevonden van twee toespraken, welke Hitier op denzelfden dag hield. De verdediger van Goering, dr. Stah- mer, zeide, dat deze documenten niet door de verdediging worden erkend, aangezien zij geen handteekening dra gen en niemand in deze bijeenkomst verslag moest maken. Tijdens het voor lezen van de rede schudde Goering voortdurend ontkennend het hoofd. Al- derman noemde het merkwaardig, dat de echtheid betwist wordt van een do cument. dat gevonden is in het archief van het O.K.W. „Als iemand een be tere lezing heeft, kan hij die overleg gen". zeide hij, waarop Goering ja knikte. voor Dinsdagavond. HILVERSUM I 301 M. Melodieën van Ernesto de Curtis. Piet Coomans. Nieuwsberichten. Kamermuziek. Departementen spreken. Bravour en charme. Vragenkwartier. Orgelconcert. Bela Bartok. Mënsch en menigte. Eddy Walis. Nieuwsberichten. 11.15 Avondwijding. HILVERSUM II, 415 M. 6.01 Nieuwsberichten. 6.30 Jane Bron. 6.45 Robinson Cleaver en Pa tricia Roosborough. Voor je slapen gaat.... Cowboy-liedjes. Programma Ned. Strijdkr. Theodora Versteeg en Thea Diepenbrock. De vriendschap van vrou wen onder elkaar. 8.45 Jan Corduwener Non-stop. 9.05 Het Lener Strijkkwartet. 9.45 Avondwijding. 10.Nieuwsberichten. 10.20- Wil Walis. 6.01 6.30 7. 7.30 8.— 8.15 9.— 9.15 9.40 10.15 10.30 6.50 7.— 7.30 8.30 gebracht. Daar werd het gevonden en vervolgens vla Londen naar Neurenberg gebracht. Alc'crman zeide dat de aan klagers het stuk absoluut echt achten en dat de inhoud door Keitel bil onder vraging bevestigd is. Hitier betoogde, dat de economische problemen van Duitschland uitbreiding der Duitsche ruimte eischten. „Deze oorkonden zijn van een onge looflijke beteekenis", zei Alderman. „Wellicht nooit is een meer bescha mende zin geschreven als die waarin gezegd wordt, dat het geheele Duitsche leger door Rusland moest worden ge- ging van het aanvalsplan „Gruen" (het code-woord voor Tsjecho-Slowakije), welke noodig was door de bezetting van Oostenrijk, die een maand geleden had plaats gehad. Hitier betoogde, dat een plotselinge aanval, zonder aanleiding, de wereld zoo zou schokken, dat bedenkelijke maatregelen moesten worden gevreesd. Hij overwoog het forceeren van een di plomatiek conflict, dat zich tot een oor log zou kunnen toespitsen. Als andere mogelijkheden om een Inval te recht vaardigen. noemde Hitier „blitzartlg" handelen, op grond van een geënsce neerde gebeurtenis, bijvoorbeeld het vermoorden van den Duitschen gezant In Praag, in aansluiting op tegen Duitschland gerichte demonstraties. Buiten dit bewijs voor de onbe schaamdheid van Hitier s methoden be vat liet document minitieuse militaire aanwijzingen van Hitier voor den inval voed en dat dientengevolge vele mil iioencn menschcn den hongerdood zou den moeten sterven". „Lebensraum" ten koste van alles. Het leven in Duitschland moest niet worden aangepast aan de omstandighe den, doch de omstandigheden aan het levenspeil, dat voor het Duitsche volK was bepaald. Dit was volgens Hitier niet mogelijk zonder een aanval en in de zes jaren van zijn bewind was dan ook alles op dit doel gericht. Het gaat voor ons. aldus Hitier, om ruimte in het Oosten en het oplossen van de pro blemen der Oostzee en der Baltische landen. „Wij moeten ruimte hebben waar weinig menschen wonen èn in Europa is geen andere mogelijkheid te zien". Hitier zeide ook, dat de vol ken van de overwonnen landen als ar beidersreserve zouden moeten dienen. Na te hebben gezegd, dat het besluit om Polen aan te vallen, vast stond, ging Hitier de verhoudingen na. In deze rede zeide Hitier ook, dat het bezetten van Nederland en België noodzaak was. Het plan „Grucn". De volkomen onbeschaamdheid waar mee de aanval op Tsjecho-Slowakije werd beraamd blijkt uit het verslag van het onderhoud Hitier-Keitel op 21 April 1938, waarvan door Alderman mededee- ling werd gedaan. Dit verslag werd op- geteekend door den adjudant van Hit- Ier en werd gevonden in de kelders te Obersalzburg bij Berchtesgaden. De bespreking liep over een wijzl- i in Tsjecho-Slowakije. Goering schudde bij het voorlezen van het opzienbarende stuk ontkennend, wat Alderman aanlei ding gaf op te merken, dat deze be schuldigde zelf niets afweet van dit onderhoud. Uit de archieven van het Ober Kommando Wehrmacht. Ook de befaamde Obersalzburg rede van Hitier, waarin de Europeesche poli tici als wormen en „schweinehunde" werden voorgesteld, werden behandeld. Alderman zeide, dat het eene verslag niet als bewijs wordt ingediend, omdat het via een Ainerikaansch journalist verkregen is en de herkomst niet kon DE VERKIEZINGEN IN OOSTENRIJK Behaalt Volkspartij de overwinning? De Oostenrijksche verkiezingen, die Zondag gehouden zijn, hebben een over winning gebracht voor de katholiek ge oriënteerde Volkspartij en de socialisten, doch een verpletterende nederlaag voor de communisten. Volgens de tot dusver bekende resul taten behaalden de communisten met 169.000 stemmen 3 zetels, de socialis ten met 1.359.000 stemmen 72 zetels. De Volkspartij heeft nog 3 zetels noodig voor een absolute meerderheid. Naar aanleiding van de nederlaag van de communisten heeft het commu nistische blad „Volksstimme" o.a. ver klaard, dat de communisten als demo craten de uitspraak van het volk aan vaarden. „Wij hebben" aldus het blad „verloren, doch we staan nog slechts aan het begin van den strijd oin Oostenrijk en wij zullen den strijd win nen". In het Haspengouwsche dorpje Avennes worden re gelmatig opgravingen ver richt onder leiding van den bekenden Luiksehen histori cus, den heer HamelNan- drin. Daarbij werden over blijfselen van een 45 eeuwen oude beschaving in zeer goe den staat teruggevonden. In de woonhutten en de vuur- steenwerkplaatsen ontdekte men een groot aantal voor historische werktuigen. Over blijfselen van menschen wer den eveneens gevonden. Zoo werd op 1.50 M. diepte een graf ontdekt, waarin zich drie geraamten bevonden, een van een volwassene en twee van kinderen. Resumeerende kan gezegd worden, dat zeer karakteris tieke werktuigen zijn terugge vonden, zooals een geslepen bijl, een bewerkt vuurstee- nen werktuig, twee beenen priemen en een knots in herts hoorn. waardoor het juiste tijdperk kan worden bepaald. Een onjuiste beschuldiging DE TOESTAND IN INDIë. C") E Gouverneur-Generaal van Ned.- Indië is afgetreden, omdat hij van meening was, dat er in lndië niet be hoorde te worden onderhandeld voor aleer de orde en de rust zou zijn her steld. En prof. Gerretson roept in de „Nieuwe Eeuw" ach en wee, dat de Kegeering toch besloot te praten. Alles goed en wel, maar was die orde eerst te herstellen en was de rust eerst te verzekeren? En door wie moest dat gebeuren? Door Nederland natuurlijk. Jawel, maar was en is Nederland daartoe bij machte? Prof. Gerretson zegt dat de Regee ring onder invloed van dr. van Mook heeft nagelaten tijdig voor troepen te zorgen welke in lndië het gezag van de Jappen zouden kunnen overnemen en de professor gaat zelfs zoo ver dr. van Mook er van te beschuldigen, dat hij, van Mook, alle militaire maatregelen, welke onmiddellijk na de capitulatie van Japan zouden moeten worden ingezet, zou hebben gesaboteerd. De heer van Mook zou dit hebben gedaan omdat hij meening was, dat militaire machtsont plooiing niet alleen overbodig was maar zelfs een verkeerde uitwerking op het volk van lndië zou kunnen hebben. De zware beschudliging van prof. Ger retson schijnt echter alleen gebaseerd te zijn op een studeerkamerconstructie. Insiders, die het evengoed of beter kun nen weten dan prof. Gerretson beweren het volgende: Onmiddellijk na de bevrijding van het Zuiden van ons land meldden zich vijf en twintig duizend Brabantsche en Limburgsche jongens als vrijwilliger. Maar Engeland en Amerika zetten alles op alles in den oorlog tegen Japan. En dit beteekende, dat ook onze eigen schepen zich ter beschikking moesten houden. Hiermede wordt volkomen bevestigd hegteen mi nister Logeman in de Kamer mededeel de: de oorlog tegen Japan legde beslag op alle schepen, ook op de onze en onmiddellijk na de capitulatie van Ja pan had de door het Engelsche en Ame rikaansche volk met klem geëischte de mobilisatie voorrang boven de vertoo- gen van dc Nederlandsche Regeering. De beschuldiging van prof. G. is er volkomen naast en het wordt de hoog ste tijd, dat hij met zijn onverantwoor delijk geschrijf ophoudt. Herstel eerst de orde en praat dan! Jawel. Men denke zich de toestand in. Door de Japansche terreur verloor al les wat blank was het gezicht in de oogen der Oostersche bevolking. Japan beloofde vrijheid. Japan hield zich niet aan de capitula tievoorwaarden maar deelde wapenen uit Daar zijn nu tienduizenden v.n.l. Ned. mannen, vrouwen en kinedren, die als gijzelaars kunnen worden gebruikt. Neen. Engeland heeft heusch geen po litieke aspiraties in lndië. Maar Enge land moet rekening houden met de En gelsche publieke opinie. Men is verge ten wat wij voor Engeland en voor Australië, dat zich misselijk gedraagt, hebben ingezet. De soldaten willen naar huis en zij voelen niets, maar dan ook niets voor een nieuwe oorlog op Java. O, theoretisch heeft de afgetreden Gouverneur Generaal groot gelijk: eerst de orde herstellen en dan praten over den nieuwen status van lndië. Men ver geet daarbij nog, dat ook de Engelschen niet gereed waren bij de toch nog plot selinge capitulatie van Japan en dat zij onder den druk van de publieke opi nie in hun eigen land in plaats van met alle middelen de Jajpansche capi tulatie te effectueeren troepen naar huis zonden die hard en hard noodig waren om de Japanners te ontwapenen. Daardoor kon het gebeuren, dat weken, ja maanden lang op Java aanwezig wa ren. gedemoraliseerde Japansche mili tairen en een inheemsche bevolking die naar de rust en de orde van het Ned. bestuur verlangt, maar die overheerscht wordt door een minderheid, die het land liever prijs geeft aan den chaos dan met Nederland de orde te herstel len en binnen het Koninkrijk den nieu wen status van lndië in overeenstem ming met het Koninklijk Woord te be werkstelligen. En nu? Nu is het dieptepunt bereikt. Nederland moet afwachten. Het is zoover gekomen. Buiten onze schuld weliswaar, doch het drama ligt er in zijn vollen omvang. Wij weten dat lndië ligt binnen de economische invloedssfeer van den overwinnaar in dezen oorlog: Amerika. Het is hard het te moeten zeggen: na ons met al onze krachten ook voor de Engelsche en Amerikaansche belan gen te hebben ingezet, moeten wij af wachten hoe en wanneer Engeland en Amerika zich voor ons willen inzetten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1