Leiders der oorlogsindustrie staan terecht Et Be vin speelt open kaart Arbeid is de dokter van de verveling! PARMENTIER WEER THUIS Zaterdag 24 November 1945 No. 131 HET WEER tot Zondagavond: Meest zwaar bewolkt. Geen neerslag van be- teekenis. Matige Oos telijke wind. Zelfde temperatuur. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Bli BÖECHT HoofdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prol. Dr. W. Asselbergs (Antoo van Duinkerken) en Joop Siebelt; DirecteurG. G. v. Elburg. BureauxPapengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per poit f4.20. vol Goering L79 amuseert zich met luisteren SCHACHT, die nog Dinsdag met een effen gezicht durfde beweren, dat hij op geenerlei romannetje wijze schuldig was. zal na den stortvloed van feiten, door den Amerikaanschen aanklager over zijn hoofd uitgestort, wellicht een toontje lager zingen. Hess leest een ge Wie mocht denken, dat een figuur als Schacht niet als oorlogsmisdadiger kan worden gekwalificeerd, vergist zich. Deze man verrichtte arbeid, die zich aan directe waarneming onttrok, maar daarom was hij des te gevaarlijker. De documenten onthulden, dat hij in 1935 bij geheime order door Hitier tot gevol machtigde voor oorlogseconomie werd benoemd en hij erkende, dat de oor logsvoorbereiding voor alles ging. De Duitsche captains en industry gingen als echte samenzweerders te werk. Wij hoorden weer de bekende namen van dit sinistere gezelschap, dat minstens zoo veel op het geweten heeft, als zij. die met grovere middelen werkten om de oorlogsmachine In elkaar te smeden. Goering is wederom druk bezig aan- teekeningen te maken. Opvallend is. dat hij steeds in actie komt, wanneer de Nazi-organisatie militaire voorbereiding of gewelddadig optreden in de schoenen wordt geschoven. Overigens zit hij vaak zeer vergenoegd te luisteren bij het re laas over de economische oorlogsvoor bereiding. waarin hij het grootste aan deel had "als leider van het vierjaren plan. Het is, alsof hij zeggen wil. dat hij dit varkentje wel wasschen zal. Goerings stiefzoon, Thomas Kant- zow. vroeg toesteming om te getuigen. dat Goering in het geheim een aantal .laden naar Zweden hielp ontsnappen. De beschuldiging aangaande millioenen- voudige massamoord op onschuldige Jo den zit den beklaagden blijkbaar dwars. De verwachting, dat zij den schuld op Himmler zouden gooien, kwam prompt uit. gezien de reeds geciteerde uitlatin gen, maar, zoo gemakkelijk zullen de heeren er niet van afkomen. De nazi's hebben hun plannen nooit verzwegen. Integendeel, zij hebben ze van de da ken uitgeschreeuwd. De gevangenen hebben slechts gedu rende de lunch gelegenheid met elkaar te spreken, en er ontstaat dan in klei ne groepen een levendige discussie over het proces. Hans Fritzsche, eens Goeb- bels' assistent, ziet bleek van woede over de beschuldiging va nde samen- zwcering met voorbedachten rade tot massa-moordv HU verklaarde; „Wij werden bedrogen en verraden, en wij hebben fouten gemaakt, waar voor wij misschien verdienen te han gen. Maar beschuldig ons niet kortweg van het goedkeuren van de massa moord op de Joden. Ik heb persoonlijk getracht de vijandelijke propaganda over deze wreedheden op haar waarheid te toetsene en men heelt mU toen de verze kering gegeven dat de Joden om poli tieke redenen onder de bescherming van Himmler stonden, maar dat zij In geen geval gedood werden. Ik heb dit on- r.oozel genoeg geloofd, en ik heb voor de radio de geallieerde propaganda een leugen genoemd. U kunt zich mijn bit tere teleurstelling indenken toen ik ont dekte. dat ik de leugenaar geweest was. Ik ben bereid de verantwoordelijkheid voor mijn fouten te dragen en deel te hebben aan de gemeenschappelijke schuld. Ik geef niets meer om mijn le ven. Daarom heb ik ook slechts voor waardelijk verklaard, dat ik niet schul dig ben. Maar ik ontken de beschuldi ging van samenzweering met voorbe dachten rade ten stelligste". Hess is meestal in zijn romannetje verdiept en keek ook bijna niet op. toen de groote wandplaten over de Nazi-or ganisatie werden toegelicht. Ribbentrop schijnt iets meer moed gekregen te heb ben, HU is nu een oud man met spier wit haar en kükt achterdochtig met nauw toegeknepen oogen rond. Meestal luistert hij zonder hoofdtelefoon, omdat hu als oud-ambassadeur te Londen het Engelsch góed machtig is. Seyss In quart is nu veel rustiger, dan de eer ste dagen. Voordat de ochtendzitting be gon keken de heeren in het Amerikaan sche blad „Stars and Stripes" met be langstelling naar hun eigen foto's. Gedurende de middagpauze boorde men Baldur von Schirach aan Goering vragen wie de bevelen gegeven had om de Joden uit te roeien. „Himmler veronderstel ik", antwoordde Goering. Von Schirach schudde het hoofd en mompelde „afschuwelijk" en ging toen weer somber zitten. Streicher constateerde imiddels dat drie rechters Joden zijn.... Vrijdagmiddag op Schiphol galand Zooals duizenden getuige wa ren van het vertrek op dien neveinatien Zaterdagmorgen van 10 November jl., waren op dezen helderkouden voorwin termiddag verscheidene hon derden aanwezig ter begroeting van dit regeeringsvliegtuig, dat de eerste na-oorlogsche passa giers (een 25-tal, waarbij 2 kinderen van en 5 jaar), vracht (waarbij een groote tros heusche bananen) en post (246 kg.) uit Batavia naar Holland bracht. De K. L. M. directeur, de heer Plesman, sprak „aan de trap" een kort woord van wei- kom. „Juist nu weer een regel matig contact met Indië moge lijk blijkt, gaat ons hart uit naar dat verscheurde land. La ten we hopen, dat weer spoe dig een normaal gezond leven daar terugkeert. Wees niet te optimistisch. Dankbaar jegens en trotsch pp deze bemanning ?ijn wij. Zij neeft het pad ver kend en geëffend. Driewerl hoera". De heeren Hans Martin, chef van de Indiëlijn van de K. L. M. er Koen Parmentier vertelden, in de krullen van een nog verf- natte loods-in-aanbouw, van de prachtig geslaagde reis. Over de gastvrijheid en gulle mede werking op de R. A. F.-velden. Cver de machine, die zoo vasl lag. dat van luchtziekte geen sprake was, en die zich zoo goed gehouden heeft, dat er den geheelen tocht geen schroe vendraaier aan te pas is ge komen. Over de goede zorgen van Steward Kras, over den ge spannen toestand in Batavia, waar aldus de heer Martin „de menschen zich buiten sporig kranig houden, vooral de vrouwen.' Woensdag 28 November zal een tweede machine van den regeeringsdienst van Schiphol opstijgen, om passagiers en post naar en van Batavia te vliegen. YWANNEER eenig grooter of kleiner land ter wereld argwaan heeft ten opzichte van Groot-Brittannië, noodig ik dit land uit, mij openhartig te vertellen, 'velke die verdenkingen zijn en dan zal ik hun openhartig van antwoord dienen. Met deze woorden ving de Britsche Min. v. Buitenlandsche Zaken gis teren zijn verkla.' g aan over de buitenlandsche politiek van Groot- Brittannië. Bevin zeide verder, dat hij niet inzag, waarom er eigenlijk argwaan zou bestaan. Engeland heeft zich eens verklaard met de or ganisatie der Vereenigde Volkeren, en wil zich aan de daaruit voort vloeiende verplichtingen houden» „Laat ons met opgeheven hoofd alle kaarten op tafel leggen", zeide hij en hij legde zelf de kaarten, welke Engeland in het wereldpolitieke spel heeft, open en bloot aan het La gerhuis en de wereld voor. Wie oordeelt echter, welke troeven hij ach ter de hand hield? In een resumé van de tweedaagscho debatten over de buitenlandsche j>oli- tlek heeft de Britsche min. van buiten landsche zaken, Bevin. in het Lager huis o.m. gezegd: „Tijdens de bespre kingen van gisteren is veel gezegd over argwaan, en daarmede zo nik gaarne tegelijk afrekenen. Ik kan slechts her halen wat ik op 7 Novemebr j.l. ge zegd heb. namelijk dat, wanneer de groote mogendheden, die op de eerste plaats bU vele kwesties belang heb ben. precies willen zeggen wat zij ver langen. wat aangaat grondgebied of ba ses of andere zaken, deze verlangens onderzocht kunnen worden. Over de atoombom, zeide Bevin, dat het naar zijn meening geen zin zou heb ben voor behandeling van deze kwestie een speciale bijeenkomst van de Ver eenigde Volkeren te organiseeren, daar aan alle leden is medegedeeld, dat op 2 of 7 Januari aanstaande de alge- meene vergadering zal worden gehou den. „En ik vertrouw, zeide hij, dat vóór 7 Januari geen atoombommen gebruikt zullen worden(Gelach). Op de opmerkingen over een even tueel VVestersch Bloc antwoordde Be vin, ,,Ik kan er niets aan doen, als men ongegronde verdenkingen koestert, doch men heeft nie' het recht ons te beschul digen en ik zal dat ook niet acceptee ren". Bevin legde vervolgens den nadruk op het feit, dat de regeering van Grjot- Britaanië recht wenscht te doen en dat dit niet mag afhangen van de vraag, of het de belangen van een groote dan wel een kleine natie betreft. „De Groo te Drie" hebben niet altUd te beslis sen. Niet de bewapening maar de cultuur is van beteekenis. In dit verband wees Bevin op Frankrijk en hU verklaarde verheugd te zijn over het einde van de regeeringscrisis in dat land. De Duitsche minderheden in Europa moeten naar eigen land worden overge bracht. maar dat moet op menschelijke wijze geschieden. De controlecommissie maakt vorderin gen met haar plan tot onderbrenging van -de verplaatste Diutschers; het zul len er drie-en-een-half millioen uit Po len zijn, twee—en-een-half millioen uit Tsjecho-Slowakije eri een half millioen uit Hongarije. Anderhalf millioen daar van krijgen een plaats in de Britsche zone. Aangaande Indonesië merkte Bevin op. dat het eenig doel van Groot-Brittan- nië is: de liquidatie van den nasleep van den oorlog met Japan volgens de bevelen van gen. MacArthur, opperbe- belhebber der geallieerde strijdkrachten in het Verre Oosten. De Engelschen wenschen slechts geïnterneerden en krijgsgevangenen te helpen en zullen zich niet mengen in meeningsvprschil- len tusschen de Nederlandsche regee ring en de bevolking van Ned.-Indië. Als de militaire doelen zullen zijn be reikt en het burgerlijk bewind hersteld is. zullen de Britsche troepen onmid dellijk worden teruggetrokken. Aan den anderen kant bestonden verplichtingen tegenover Nederland, dat Japan den oorlog heeft verklaard, toen Groot-Brittannië is aangevallen. Men heeft Groot-Brittannië verweten, dat het niet eerder troepen naar Java heeft ge zonden, maar dat kon niet voor de of- ficieele Japansche capitulatie en de hierop betrekking hebbende bevelen j van den Mikado. In verband met het feit. dat de Ne derlandsche regcering niet wil onder handelen met dr. Soekarno zei Bevin. dat enkele der belangrijkste gebeurte nissen in de geschiedenis van het Brit sche keizerrijk zijn voortgevloeid uit de omstandigheid, dat de Britsche regee ring voo verstandig was met zoogenaam de rebellen tot een vergelijk te ko men. Wat de bekwaamheid om te onder handelen en orde te houden betreft, hadden de Indonesiërs Bevin tot nu toe zeer teleurgesteld. Hoe eerder de Indo nesiërs den strijd staken en met de Ne derlandsche regeering gaan praten, hoe beter dat volgens Bevin voor het land zal zijn. De Britsche regeering zal daarbij assisteeren. Ten slotte behandelde Bevin het vraagstuk der nationale souvereiniteit. dat Eden daags tevoren had aange raakt. Naar Bevin meent, is geen grens in Europa economisch verantwoord. Reeds in 1927 heeft een vakvereenigings- congres een resolutie aanvaard, waar in wordt gezgd, dat de vakbewe ging moet streven naar eenheid met de Vereenigde Staten van Euro pa, opdat geen land een ander kan overheerschen. Dat dit niet is verwer kelijkt. aldus Bevin, komt door de te genstelling tusschen economische en ethnische belangen. Het internationale arbeidsbureau heeft den oorlog over leefd en dit bureau kent geen staats grenzen. Volgens Bevin ware oorlog uitgeslo ten, als de gewone man daarover te be slissen had. Bevin is bereid met wien ook t^ gaan beraadslagen over de be voegdheid of grondrichtlijn voor een wereldvolksvertegenwoordiging met het doel den vrede te beveiligen. Zoo lang dit niet kan, moet men zich aan het handvest van San Francisco trachten te houden. Maar wordt het doel bereikt, dan kan de term „internationaal recht" worden vervangen door „wereldrecht", waarbij wordt rechtgesproken door een wereld rechtsinstituut, gesteund dor een we- reldpolitie. gint daar, waar anderen ons In den sieek laten. Maar daarvoor heeft hij dan ook eerst het eigen land en daarna htt te an- nexeeren Duitschiand aan een diep gaande studie onderworpen. Hierover een volgende maal. 1) Een aantal aspecten van de ver anderingen in de Nederlandse!! Duit sche verhoudingen als gevolg van de zen oorlog. Uitgegeven onder ïuspiciën van hel Ned. Comité voor Gebiedsu.ibreiding. Ons Achterland EN heeft kunnen lezen, dat ons land een vordering op Duitschiand wegens geleden schade heeft ingediend van 25 milliard gulden. Andere landen hebben natuurlijk ook de rekening ge presenteerd: Rusland 32 milliard pond sterling. Frankrijk 24 milliard pond ster ling. In totaal zou Duitschiand een be drag van 60 milliard pond sterling, zeg gen wü 700 milliard gulden v700.000.000.000) hebben te betalen. Daar komt naturlük niets van in. •je in den post van 25 milliard die wij hebben ingediend is natuurlijk niet be grepen de grootste schade die wij lij den, de schade n.l. die is ontstaan en die telken jare zal terugkomen door verlies van afzetgebied in een berooid en platgebombardeerd Duitschiand. met name in een verminkt Rijn- en Ruhr- gebied, waar de industrieën, die het er bij de bombardementen heel afbrachten, thans.door de geallieerden worden weg gesleept. Dat ziet er voor ons land niet fraai uit. Van de geleden oorlogsschade ad 25 milliard zal niet zoo heel veel terecht komen, omdat van een kale kip nu een maal geen veeren kunnen worden ge plukt. De eenige manier om door Duitscnland aangerichte schade te doen vergoeden schijnt te bestaan in annexa tie van Duitsch grondgebied. Toch vormt de geleden schade door oorlogs- en bezettingshandelingen geen afdoend argument voor annexatie, la een opmerkelijk boek, getiteld „Een ern stige beslissing" van de hand van drs. G. Zeegers 1). waarin dieper op het annexatievraagstuk wordt ingegaan, wijst de schrijver er terecht op, dat het schadevergoedingselement bij nadere ontleding uit de hand blijkt te vallen. Engeland kan zich niet door annexa tie van Duitsch grondgebied schadeloos stellen, Amerika ook niet. Zou men Ne derland en andere landen Duits :n grondgebied als vergoeding voor gele den schade toewijzen, dan zouden En geland en Amerika, ook Rusland, nog geringer kansen op vergoeding krij gen. daar van 'n kleiner Duitschiand nog minder is te halen. Engeland heeft geen reden om ons uit dien hoofde een voor sprong te geven. Drs. Zeegers ziet verder. Door de vernietiging van Duitsch iand en vooral van het Rotierdain- sche achterland Is Nederland heviger gedupeerd dan alle andere oorlog voerende landen. Een van- de grondpijlers van ons bestaan is ten deelc voorgoed of in het beste geval voor langen tijd ons ontvallen. DaardooT o.a. zijn wij genoodzaakt om ons bestaan op een andere leest te schoeien n.l. in agrarische richting en door industrialisatie op een be hoorlijke inheemsche grondstoffen- basis. Met andere woorden: Nederland moet zijn scliadevergoedingseischen in grond gebied baseeren (mede en vooral) op zijn nauwe economische banden met Duitschiand en de vernietiging van een zeer groot deel van die bestaansbron en dus "de noodzaak van een economische «tructuurverandering. Duitschiand was onzen voornaam- sten handelspartner. Van onzen in- en uitvoer stond, gerekend naar de waar de 1/4 a 1/5 op naam van Duitsch iand. Tienduizenden van onze jonge boe ren zien tevergeefs uit naar een plaats. En voor honderdduizenden van onze industrieele arbeiders zal er geen werk zijn indien het verlies van ons afzet gebied in Duitschiand niet wordt ge compenseerd door nieuw gebied, dat ons hulpstoffen verschaft voor de uitbrei ding van onze industrieele mogelijkhe den, zonder dewelke onze sterk toene mende bevolking geen bestaan vindt. Volgens den heer Zeegers zijn er in ons land nu reeds 1 1/4 millioen perso nen zonder passend bestaan en in de toekomst zoo tot het jaar 2000 zal er bovendien nog een nieuw bestaan moeten worden geopend. Waarmede de schrijver geen rekening houdt en ook moeilijk mee kan houden, dat zijn de nieuwe technische moge lijkheden. die bij minder arbeid meer goederen zullen verschaffen. Wanneer de gevolgen van den oorlog zullen zijn overwonnen zal de vijfdaagsche werk week als een der eerste punten op het programma versciiijnen. De bevolkingsdichtheid van ons land is zéér groot. De geallieerden zijn bezig van Duitschiand een landbouwstaat to maken Wie zal zeggen hoeveel afzet mogelijkheden wij in Engeland, in Ame rika en elders hebben verloren.... De meeste litteratuur over het an nexatievraagstuk houdt daar op waar het interessant begint te worden. Het werk van drs. Zeegers daarentegen be- (zie kolom 4).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1