m Maiót prima Kaas QüJUen fow&Unty man EaAnea ofi, r Gen. Dempsey in Batavia den op oorlogspad tegen gifhandel Dat er Verrassingen voor de misdadigers ^adio-programma AUSTRALIËRS Vrijdag 23 November 1945 No. 130 bedelaars zijn bewijst dat de liefde niet dood is Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Haarl.straat uil I heeft HoofdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProt. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Fiebelt; Directeur: C. C. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20* „Het was op een dag in Maart....!" De Amerikaansche aanklager houdt even stil. laat zijn blik gaan over de Duitsclie oorlogsmisdadigers en komt dan bü houdt het document in de hoogte met de notulen te voorscuijn van de eerste ministerraad, welke Hitler in Maart 1933 hield. Goering. Frick, Funk, von Papen en Neuraiu waren atien bij die ministerraau tegenwooruig. Von Neuratu, die zün uiterste best doet om zicu te uisiau- cieeren van alle andere bekiaaguen, me geen woord met tien wisselt, kon bier eenter zijn verbazing en verrassing niet bedwingen. Zoo zuilen er nog wel meer verras singen komen, want zoutmanen en on- ■■^jaeraartisene kelders in ue Deierscue Al pen hebben hun geheime scuattcn aan archieven en documenten niet kunnen verbergen voor ue speciaie recherche- afdeeiingen oer geallieerden, uie naar deze documenten op zoek zijn gegaan. COLLEGE OVER DE NAZ1- ORGANISAT1E. De openbare aanklager der V.S. liet aan de wand een reusachtig schema ontvouwen, waarop de organisatie der N.5.D.AP. werd gescueist ter aandui- jding van de rol, die de beschuldigden lin het duistere gezelschap der ..Ho- the its traeger heoucn gespeeld. Het col lege duurde enkele uren en boezemde blijkbaar den beklaagden meer belang stelling in dan den anderen toehoorders. Eerstgenoemden keerden zich allen vol aandacht naar het schema dat. kenne- Mlijk herinneringen opriep aan voor hen betere, doch voor Europa sombere da- W gen. Alleen Doenitz en Hess hadden niet JJ veel belangstelling voor het geraffineer- de systeem, dat de Nazis eens in staat sjelde Duitschland en Europa onder den voet te loopen. Hess verliet geruimen tijd de zaal. Goering trachtte hem voor het geval te animeeren door hem enkele malen qp het schema te wijzen. Hij maakte voorts ijverig aanteekeningen en grijnsde af en toe naar de perstribune. TOEN KWAM HET! Er viel ineens een stilte in de zaal toen de Amerikaansche prosecutor Ai- brecht na zijn uiteenzetting met lierhaal- verwijzingen naar de op een groot schoolbord geprojecteerde kaart met stemverheffing zeide: „Deze regeeringskaart is wat nauw keurigheid aangaat door een bcëedlgde schriftelijke verklaring geverifieerd en wel door den aangeklaagden Frick!" Deze mededeellng verwekte op de be klaagdenbank nogal eenige beweging en erg veel goede wenschen zal Frick van fijn medeschurken niet In ontvangst hebben behoeven te nemen. COMMUNISTEN. SOCIALISTEN E.A. BUITEN DE WET. Goering knikte demonstratief „ja", toen de Amerikaansche prosecutie bij monde van Frank Wallis een aantal ge heime documenten naar voren bracht, die laten zien op welke infame wijze de Nazi's in 1933 de macht aan zich ge trokken hebben en hun politieke tegen standers in concentratiekampen hebben vernietigd. De beklaagden volgden de uiteenzettingen met aandacht. Vooral Goering zat vrijwel den heelen middag notities te maken en knikte bijzonder demonstratief, toen den opzet om com munisten en socialisten op te sluiten werd genoemd. GEWELDIG OPSPORINGSWERK. Uit een overweldigende massa ge heime stukken, die speciale militaire formaties uit onderaardsche schuil plaatsen, veelal in de Beiersche Alpen, haalden, zijn ten slotte ruim 2500 docu menten naar de rechtzaal van Neuren berg gebracht. In deze vroegere SS- vesting zijn deze stukken thans veilig in kluizen geborgen. Dit historische be wijsmateriaal. verzameld onder leiding van majoor William Coogan is in boe ken in het Engelsch en Duitsch bijeen gebracht, waarvan enkele machtige exemplaren aan het tribunaal werden ge toond. Het tribunaal verklaarde zich ac- coord met de methode van onderzoek en ook de verdedigers legden deze ver klaring af. Deze onaanvechtbare stuk ken vonden van de zijde der beschul digden minder tegenkanting dan het partij-schema waarbij sommige vaak hevig „neen" schudden. In gezaghebbende kringen is men van meening, dat het bezoek aan Ba^ tavia van Lt. Gen. Sir Miles Dempsey zeer wel van pas komt. Het be zoek was reeds eenigen tijd geleden voorbereid maar nu zal het moge lijk zijn om den commandant van de geallieerde landstrijdkrachten de tegenwoordige toestand op de meest realistische wijze te toonen. Nieuwe troepenzendingen te verwachten voor Vrijdagavond. HILVERSUM I. 301 M. 6.01 Waterstanden. 6.04 Mario Melfi als componist. 6.30 „De Speellieden", 7.Nieuwsberichten. 7.15 Reportage. 7.30 Gramofoonmuziek. 8.01 Nederland Herrijst. 8.15 Politiek weekoverzicht. •8.30 Sylvestre-trio. 9.Op de brug. 9.15 Opera in vier bedrijven. 10.15 Mensch en Maatschappij. HILVERSUM II 415 M. 6.30 Ensemble George Frank. 6.50 Voor Te slapen gaat. 7.— Jean Antonietti. 7.30 Programma Ned. Strijdkr- 8.01 Benedict Silberman. 8.30 Voor de werkende vrouw. 8.45 Arjen Zondervan en Cor van Boven. 9 Op de brug. 9.15 Gevarieerd programma. 9.45 Nieuwsberichten. 10.20 Op den drempen van den nacht. In dit verband herinnert men er aan. dat na het bezoek van gen. Slim. die de voorganger was van It.-gen. Demp sey. een geheele divisie naar Soeraoala werd gezonden. SJARIR'S KABINET WIL GEEN BESPREKINGEN MET NEDER LANDERS VOEREN. Het „Indonesische kabinet" beeft ver klaard, dat het weigert om deel te ne men aan besprekingen waaraan ook door Nederlanders wordt deelgenomen. Het „Kabinet" heelt zich echter bereid ver klaard om alle vraagstukken met f de Britten te bespreken. Maberley Denning heeft bij zijn komst te Singapore verklaard, dat men niet op een spoedige oplossing van de moei lijkheden op Java behoeft te hopen. Naar een woordvoerder van Britsche zijde mededeelt, is nog niet beslist waar de inheemsche troepen uit het K. N. I. L heen gezonden zullen worden, die, zooals gemeld is, Batavia moeten ver laten. DREIGEND RIJSTTEKORT OP JAVA. Officieel is te Batavia bekend gemaakt, dat de volgende rijstoogst op Java, naar men verwacht, een half millioen ton beneden die van 1945 zal zijn. Vol gens de berichten verbouwen de boe ren veelal slechts voor eigen gebruik. Op deze manier zal men voor zeer ern stige gevolgen komen te staan. EVACUATIE NAAR SINGAPORE STOPGEZET. Robert Kiek verneemt uit gezagheb bende bron, dat de evacuatie naar Sin gapore sedert eenige dagen is onder broken. Ais reden wordt opgegeven, dat de accomodatiemogclijkheid en de voed selvoorziening in Singapore geen ver dere opneming van evacué's meer toe staat. De groepen Nederlanders die vol gens de schema's van de Rawpl van Bandoeng naar Batavia zouden worden gevlogen zijn gisteren niet gestart. SCHIETPARTIJEN EN ARRESTATIES OP SUMATRA. Op de Emmahavenweg te Padang zijn schoten gevallen, maar er worden geen dooden of schade gemeld. Er wordt scherp gepatrouilleerd. Achttien Indonesiërs, die met messen waren bewapend, zijn gearresteerd. Er worden trouwens vrijwel elke nacht burgers, die' in het bezit zijn van zwaar den of pistolen aangehouden. De toestand te Ambarawa en Semarang Ambarawa met zijn 8000 door de Rapwl verzorgde personen is een bele gerde stad, zoo seint Ralph Coniston uit Semarang. Twee Britsche colonnes trek ken in tegengestelde richting op: een in de richting Magelang; de achterhoe de van deze afdeeliing Ghurka's werd gisternacht afgesneden en de hoofd macht was verplicht terug te keeren om hen te ontzetten. De andere afdee- ling, die voor het grootste deel uit Mahratta's bestaat, die ter versterking uit Soerabaaj door de lucht waren aan gevoerd, werden eveneens in gevech ten gewikkeld. Ambarawa zelf schijnt rustig te zijn, hoewel de plaats door sterke strijdkrachten omsingeld is. Semarang begint weer het aanzien te krijgen van een normale stad. De ge vechten zijn slechts op kleine schaal en plaatselijk: af en toe vallen er scho ten. die door verborgen vrijschutters worden afgevuurd. Men vreest, dat de „gouverneur" Wongsonegoro, die ge matigd was, door de extremisten is vermoord, daar onlangs een vijftigtal mannen des nachts zijn residentie heb ben omsingeld en hem hebben meege voerd. De Ghurka's, die in geforceerde mar- schen uit Magelang oprukken, vochten op een theeplantage, vijf mijl ten Zui den van Ambarawa. Volgens een later ontvangen Reutertelegram hebben de Ghurka's Ambarawa bereikt, waar zij 10.000 evacué's onder hun hoede hebben, die door de Indonesiërs worden aange vallen. Reuter meldt ook. dat volgens de berichten Indonesiërs met mortieren op het kamp schieten. Een zware beschuldiging OP AUDIËNTIE Donderdagmiddag is Mgr. J. P. Hui- bers. Bisschop van Haarlem in gezel schap van zijn belde secretarissen door H.M. de Koningin in audiëntie ontvan gen. In een vertraagd telegram aan de „Melbourne Herald" van 19 dezer schrijft William Hudson, dat een handjevol communisten, behoorende tot de Australische 7de divisie, die op net oogen» blik Ned. Borneo bezet heeft, de plaatselijke Indonesiërs hebben opgestookt en de revolutionnaire beweging hebben aangemoe digd. Brigade-Generaal Dougherty, de divi. e-commandant, slaat hup activiteiten met bezorgdheid gade. Volgens Hudson werden binnen twee uur nadat de Australiërs te Pontianak aan wal ge gaan waren, onder de bevolkng propaganda-biljetten verspreid die in Melbourne gedrukt waren. Dit had als gevolg, dat de In donesiërs oproerig werden en de Nederlandsche vlag trachtten neer te halen. Minstens een van hen werd hierbij gedood. De propaganda-biljetten werden cok verspreid door een paar Australiërs in Banjermasin, Tarakan, Samarinda en Balik Pa pan. Australische soldaten namen deel aan de betoogingen van „Vrij Indonesië" te Balik Papan en zetten de Indonesiërs op tegen den Nederlanders, die daar aanwezig waren. Er ontstond een woordenwisseling toen een der Australiërs zich tegen het ge drag van zijn landgenooten verzette. Toen de militaire politie arriveerde verdween de agitator in de menigte. De Australische strijdkrachten zijn teruggetrokken uit Pontia nak en Bandjermasin, waar de Nederlanders hun taak hebben overgenomen. MINISTER SCHERMERHORN Dc Minister-President prof. ir. ScLermerhorn heeft de veelomvattende actie tegen den gifhandel (vroeger zwarten handel geheeten) ingeleid met een korten oproep tot de bevolking om de regeering hierin bij te staan. Hetgeen minister Schermerhorn zeide ganen. Er zal bovendien niet meer ge- is in het kort samen te vatten in de mededeeling, dat van nu af aan ieder een die bij een „zwarte" transactie be trokken is kant loopt voor minstens drie maanden of maximum drie jaar door sproken worden over zwarten handel, want dit woord heeft voor velen een gemoedelijken klank gekregen. En het is geen gepioedelijk bedrijf. Het is thans ernst, bittere ernst, ledereen zal den economischen politierechter naar de moeten begrijpen, dat, wil inderdaad ons werkinrichting te Veenhuizen te worden gestuurd. Men zal er op kunnen reke land in den kortst mogelijken tijd weer op de been zijn ook aan dezen verder- nen aldus minister Schermerhorn felijken handel, dezen gifhandel een dat er zeer krachtig zal worden inge- eind zal moeten worden gemaakt. Daar- grepen door de diverse opsporingsor- aan moet iedereen meehelpen". Een nieuwe Encycliek? Volgens een bericht van den Romein- schen correspondent van de News Chronicle zou de Paus het plan hebben in het begin van het aanstaande jaar een encycliek over de vereischten voor een blijvenden wereldvrede uit te vaar digen. In deze encycliek zou worden aange drongen op onderling begrip tusschen de volkeren, respect voor de kleine na ties en rechtvaardigheid voor allen. Waarschijnlijk zal de encycliek ook wij zen op het gevaar van de atoombom voor de menschheid. Fransche kabinet bijeen Het Fransch kabinet heeft gisteren voor het eerst vergaderd. De Gaulie drong bij den minister van Financiën en dien van industrieele productie aan op indiening van de wetsontwerpen voor nationalisatie van het bankbedrijf en van de electriciteitsvoorziening. Heden zal de Gaulle zijn regeeringsverklaring be kend maken. Tegen Dr. van Mook. In de Nieuwe Eeuw trekt prof. Ger- retson van leer tegen den luitenant gouverneur-generaal van Mook, die vol gens prof. Gerretson hard bezig is ons Indië te verbabbelen. Dr. v. Mook wil aldus prof. G. de volkomen onafhankelijkheid van In dië van het Koninkrijk. De beschuldiging heeft op ons een diepen indruk gemaakt. Dit muisje zal nog een staartje hebben. Het laatste woord is niet gesproken, want zie hier waarvan de schrijver dr. van Mook in concreto beschuldigd: Dr. van Mook heeft de militaire maatregen, welke de Regeering vanaf het oogenblik der bevrijding van het Zuiden van ons land heelt genomen, of dacht te nemen otn zoodra mogelijk een gewapende macht naar Indië te kun nen zenden, stelselmatig gesaboteerd. Laten wij prof. G. kan het woord. Toen het Zuiden bevrijd was, stroom den de vrijwilligers naar het vaandel. Hoe hebben de berichten omtrent de stemming in den Beneden Moerdijk de harten van ons, die in den barren win ter benoorden de rivieren naar de be vrijding snakten, verwarmd en ver kwikt. Dat juist het Katholieke anti-ko loniale Zuiden, de verlossing van Indië, nu ook zijn Indië. als natuurlijke na tionale plicht had ontdekt, welk een verrassing, welk een toekomst voor het Koninkrijk. Het duurde niet lang of er was in het Zuiden een aanzien lijke troepenmacht van 25.000 man be schikbaar. Ook ontbrak geallieerde hulp tot op leiding en vervoer geenszins: Ame rika bood troepen-transportvliegtui gen, z.g. Dakota's. Engeland een kamp In Zuid E -eland aan. Wat deed toen dr. van Mook? Dr. van Mook deed niets. Geen uni formen, geen intendance goederen, geen wapens werden aangekocht; de generaal Verniers v^n der Loeff was genoopt het Engelsche kamp op te geven; ten slotte werden de uitste kende voor Indië beschikbare stoot troepen door de Regeering ter be schikking der geallieerden in Duitsch land gesteldIn een woord, de wa pening voor Indië werd, naar den in druk der betrokken militaire chefs, door dr. van Mook stelselmatig gesa boteerd. Men meende het wel te kunnen red den door met de Indonesiërs te pra ten. Elke voorzorgsmaatregel bleef achterwege. Nog in Maart 1945 wees dr. v. Mook in Amerika zijnde aangeboden militaire hulp af. En toen kwam de bevrijding van Indië. Ondanks de ernstige waarschuwing van den Britschen inlichitngendienst liet de generaal Christison zich door het advies van den heer van der Plas verleiden om te landen. En terwijl generaal Christison met veel te geringe troepenmacht de steeds sterkere weerstand poogde te bedwin gen. klampte de heer van der Plas de vrienden aan.... Het is aldus eindigt de schrijver van Mook's nalatigheid in de ver vulling van de meest fundamenteele overheidsplicht: te zorgen voor een ster ke hand. die een eind heeft gesteld aan de onbestreden souverelnltelt van het Nederlandsche gezag In den Archipel. Immers: wie de machtheeft. oefent het gezag uit. Nu, in plaats van de Ne derlanders de Britten moeten bloeden bij de vervulling van de Ned.-Ind. over heidstaak: het herstel van de orde en de rust, nu zullen het ook de Britten zijn. die zeggen hoe het moet. De Britsche houding is van Mook's schuld. „Gevangen" spionnen in Argentinië De voormalige afgevaardigde Rodri guez Araya heeft onthullingen gedaan over de „coulante" behandeling, welke As-spionnen tijdens den oorlog in Ar gentinië zouden hebben genoten. Daar Argentinië met de As in oorlog was en zich verbonden had tot medewerking aan de onderdrukking van de spionnage tegen de Vereenigde Staten, aldus ver telde Araya, werden de gevangen geno men spionnen in een villa onderge bracht, onder oppertoezicht van den politiechef kolonel Velazco. Zij konden zich echter vrij buiten hun ..gevangenis" bewegen, hadden de beschikking over radiotoestellen en schrijfmachines en een portret" van Hitier aan de wand han gen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1