Fransche regeering gevormd Tact eheime rapporten worden openbaar rieste cijlers- Vóór annexatie!. )onderdag 22 November 1945 No. 129 HET WEER tot Vrijdagavond: Meest zwaar bewolkt of nevelig. Oostelijke wind. In het Noorden lichte vorst des nachts. Ove rigens temperatuur om het vriespunt. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector H. L. j. M, Sondual en Mr. Dr. C, C. A. von HarenRedacteurenProf. Dr. W. Asaelbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; DirecteurC. G. v. Elburg. BureauxPapengracht 32» Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franoo per post f4.20' veronderstelt een gevoelig hart .Jiter Jackson, de Amcrikaansche hoofdaanklager, gaat rustig maar -»ker te werk. Hij spreekt duidelijk en helder, zonder eenige pose en iet korte gebaren ndersteept hij de verschillende feiten, die hij naar loren brengt, terwijl hij soms zelfs kan-, ziet om tijdens z i spreken (herp een bepaalde aangeklaagde, zooals o.a. Seyss-Inquart te fixee- n. Het blijkt thans, en wel uit het schrijven van generaal Falkenstein, at de Führer reeds in 1940 plannen had om door het bezetten van ^schillende eilanden in den, Atlantischen Oceaan zich een basis te icppen voor den oorlog tegen Amerika. 'erder werden er medecleelingen geda -n, waaruit blijkt dat onder dag- ekening van 1 Juni 1944 Amcrikaansche en Britsche vliegers als mis- adigers moesten worden behandeld en vrij konden worden gelyncht, 'oort. bleek het Duitsche leger beve'en te hebben gegeven tot het ver morden van Fransche generaals terwijl in het algemeen een order van en Führer den bandieten der Wehrmacht eenvoudigweg opdroeg ver achte personen in de bezette gebieden „spoorloos te laten verdwijnen". Seyss Inquart. Welke Nederlander zou niet unkeren naar een hernieuwde ennismaking met „Herr Reichskommissar"...? Althans l de omstandigheden, waarin len hem thans in Neurenberg's schtzaal kan zien. Wij hebben de beklaagdenbank echter ergeefs gezocht naar den zelf- ewusten man, die Nederland iroriseerde en zijn toeleg :achtte te bedekken, onder en vernis van vage gefundeer- e filosofie. Wij hebben slechts Pen man gevonden, die alleen iterlijk nog de trekken van rlerr Reichskommissar" ver- lont. Zijn zelfverzekerdheid eeft evenwel plaats gemaakt oor een opvallende nervositeit, eyss maakt met zijn vuurroo- e hoofd en drukke zenuwachti- bewegingen naar alle kan- in wel den meest opvallenden druk van het gezelschap. Zijn .•chtstaande rossige haren, zijn itstekende ooren. scherpe neus wijde boord maken zijn terlij k eigenlijk tot een ca- catuur. Ais het tegen den ihtergrond van de gebeurte- s, welke wij hier meemaken, et wat oneerbiedig klonk, uden.wij geneigd zijn te zeg- dat zijn telkens ver naar iren en terzijde buigende ?uur lijkt op een pop uit een arionetten-spel. Toen de ap- indix met zijn persoonlijke huid werd voorgelezen, bracht aanvankelijk haastig den te- Van de 140.000 Joden, die de Nederlandsche bevol king telde, zijn er 105.000 in Polen vermoord. Als gevolg van het em bargo op de Zuiderzee, ge durende den afgeloopën winter, vonden in het Wes ten van ons land 50.000 menschen den hongers dood. De aanslag op ,Rauter had tot gevolg, dat alleen al te Apeldoorn 200 en te Amsterdam 186 menschen, die met het geheele geval niets uitstaande hadden, zijn neergeschoten. In het dorpje Putten op de Veluwe hielden de Duitschers, nadat in de omgeving een Duitsch of ficier was gedood en zij den dader zoo snel niet konden vinden, op nog beestachtiger wijze huis. Niet minder dan 622 mannen werden wegge voerd, slechts 45 keeiden thans terug en bovendien werden 105 huizen met inboedel en al platgebrand. lefoon aan de ooren, maar hü legde deze kort daarna met een demonstratief gebaar weer neer. Na voorlezing van de aan klacht deelde de president, lord Lawrence mede, dat de beklaag den thans op deze aanklacht konden antwoorden, hetzij door hun onschuld te betuigen óf door hun schuld te bekennen. Zij werden er echter meteen op attent gemaakt, dat zij geen re devoering mochten gaan hou den. Göring, die altijd geboeid, zooals alle andere beklaagden, van de gevangenis naar de ge rechtszaal werd gebracht, was de eerste, {lie uit zijn bank moest opstaan om voor de mi crofoon antwoord te geven. Hij'deed een poging om zich in postuur te zetten voor de microfoon en begon toen met de opmerking, dat hij een verkla ring wilde afleggen. Maar de president ontnam hem onmid dellijk het woord, waarop Gö ring nijdig zeide: „Ik verklaar mij volgens den zin der be schuldiging niet schuldig". Daarop ging de onttakelde Herman weer naar zijn plaats. Hess slingerde zijn snauwend „Nein' de zaal in, hetgeen de president becommentarieerde met de opmerking: „We zullen dit beschouwen in de beteeke- nis van „not guilty'. (Niet schuldig). En zoo kwamen zij. den een na den ander. Ze hebben bijna allemaal hetzelfde antwoord. Alleen Jodl, die er uit ziet als een Beiersche boer voegde er nog aan toe: „Voor God en mijn Volk heb ik een zuiver gewe ten." Gevallen grootheden. Dit man voor man moeten opstaan op een bevel van de Amerikaansche politie, door al deze kopstukken van het eens zoo machtige Duitsche Rijk, was misschien wel het meest dramatische oogenblik van deze zitting. In den overvloed van licht, afstralend van de schijnwer pers, zien wij al deze-Nazi's in hun ware gedaante. Hier zat geen Göring van pralende uniformen, geen Rib- bentrop van Londenschen Hit lergroet, geen generaal der S.S. maar een onbeduidend burger man Streicher, geen groot-ad miraals, maar angstige schriele gezichten. Het lijkt of de echte beklaagden, de tyrannen van Europa, ontbreken. Maar het proces is nauwelijks begonnen. Misschien wordt het toch nog meer dan oordeel over men schen, die reeds door de ge schiedenis gevonnisd zijn. Mo gelijk wordt nog geschiedenis gemaakt, ondanks den verval len rekening zijn er reeds op den eersten dag momenten ge weest. waarin de grootheid van beschikking van recht en his torie opschoot als een bliksem schicht. En dit is zeker: zulke momenten zullen er in de ko mende weken in Neurenberg nog vele zijn. Geheime rapporten. Het blijkt dat men een ge weldige hoeveelheid bewijsma teriaal heeft gevonden in ge heime rapporten. Wij noemden reeds dagorders van den „Füh rer", brieven van generaal Fal kenstein. Daar komen nog bij geheime orders en rapporten van de Gestapo, van Martin Bormann. de eenige van de Nazi-kopstukken, die nog voortvluchtig is. Jackson, die uitvoerig sprak over de vervolging van de Evangelische en Katholieke kerken en de wreedheid, waar mee speciaal volgelingen van pacifistische sekten werden be handeld. noemde deze kerkver volging een onderdeel van de voorbereiding voor den aan valsoorlog. Kerkvervolging. De Amerikaansche rechter Jackson gaf ais een voorbeeld vande kerkvervolging in Duitschland de geschiedenis, die zich indertijd afspeelde in het Bisschoppelijk paleis te Rottenburg. Men zal zich herinneren dat op 23 Juli de Nazi's in het pa leis van bisschop Sproll te Rot tenburg binnendrongen, bij welke gelegenheid aartsbisschop Groeber van Frcibnrg werd mishandeld. De volledig bijzon derheden zijn thans bekend ge worden uit de buitgemaakte rapporten. Drieduizend Nazi's van buiten Rottenburg waren met bussen naar dit stadje ge bracht om tegen den bisschop te demonstreeren. De bevolking van Rottenburg zelf hield zich afzijdig doch da woeste Nazi's, die voor de demonstratie waren uitgekozen, bestormden het - -1/ De 7 1/2 cents postzegel uit de weldadig heidsserie ..Voor het Kind", welke van 1 December tot 6 Januari a.s. door het Staatsbedrijf der Posterijen uitgegeven zal worden. Foto: Anefo/PTT-P. paleis. Zij doorzochten alle ka mers en stichtten brand in een slaapkamer. Dertig hunner von den Sproll samen met Groeber biddend in de kapel. Bij vergis sing hebben zij Groeber gegre- Den, rondgesleurd en mishan deld. Filmen. De Duitsche protserigheid en ijdeltuiterij, die ieder gebaar en, ieder woord, iedere gebeur tenis, waarin de glorie van Hit- ler-Duitschland werd bezongen of uitgebeeld, krijgt thans een taak te vervullen waarop al deze grpotheden zich niet heb ben voorbereid. „De Duitschers toonden als uiting van üdelheid teutonisclie hartstocht om feiten op papier en film vast te leggen',, zei rechter Jackson. Wij zullen hun eigen films vertoonen en hun eigen stemmen laten hooren. (Vervolz paz. 2) De Nederlandsche Katholieke Arbei dersbeweging. in vergadering bijeen op Woensdag 21 November 1945, gehoord de inleidingen van prof. dr. J. R. M. v. d. Brink, mr. J. H. v. Maarseveen en dr. A. C. J. de Vrankrijker over het vraagstuk der annexatie van Duitsch gebied door Nederland, en de daarop gevolgde gedachtenwisseling, spreekt als haar oordeel uit: 1. Dat annexatie van Duitsch gebied door Nederland gerechtvaardigd is. daar op andere wijze een redelijke scha devergoeding niet kan worden verkre gen; 2. Dat het recht op schadevergoeding door gebiedsuitbreiding voortspruit uit het onrecht, dat Nederland van Duitsch land heeft moeten verduren; 3. Dat echter massale uitdrijving van Duitschers uit een door Nederland te annexeeren gebied niet behoort plaats te vinden, daar deze zooal niet met de rechtvaardigheid, dan toch met de Christelijke barmhartigheid in strijd is. 4. Dat echter wel verwijderd moeten worden die bewoners, welke een gevaar vormen voor rust en orde. 5. Dat de annexatie beperkt zal moe ten worden tot die gebieden, die zoo wel economisch als historisch en cultu reel voldoende samenhang vertoonen met het Nederlandsche grondgebied. Communisten „kiezen eieren voor hun geld* GENERAAL DE GAULLE is geslaagd in de vorming van een nieuwe Fransche regeering. Hij zal zelf optreden als hoofd van de regeering en zal tevens opperbevelhebber van het leger zijn en de leiding op zich nemen van de nationale verdediging. Hij zal hierin worden bijgestaan door een minister voor het legert Michelet (M.R,P.) en een minister voor de wapening: Tillon 'communist). Om 15.20 uur beeft Generaal de Gaul le. nadat hij den geheelen morgen nog besprekingen had gevoerd met diverse politieke persoonlijkheden, medege deeld, dat Frankrijk een regeering heelt. De nieuwe regeering, door Gen. de Gaulle gevormd, bestaat uit een en twintig leden, dat is één minder, dan het oude kabinet telde. De vroegere de partementen van luchtvaart, marine en oorlog hebben plaats gemaakt voor een departement voor het leger en een van bewapening. Het ministerie voor ge vangenen en gedeporteerden is verdwe nen. Voedselvoorziening en landbouw zijn samengevoegd. Openbare gezond heid, itnigratie en familieaangelegenhe den zijn vereenigd. Er i« nu een mini sterie van bevolking. A.F.P. merkt nog op. dat de commu nisten den economischen sector voor hun rekening nemen, daar de portefeuil les van nationale volkshuishouding, in- dustricele productie en arbeid alsmede die van bewapening in hun handen zijn. Het nieuwe kabinet telt vijf socialis ten, vijf leden van de M.R.P. en vijf communisten, voorts een lid van de Un. Dem. Soc. et Rep., een gematigde en drie technici: D'autry, Malraux en Pleven. Vrijdag a.s. zal het kabinet zich aan de Assemblee Nationale Con stituante voorstellen. Anders maakt men Interconfessioneel samenwerken voor ons, katholieken on mogelijk. L. BEUNE, pr. LAAT MEN INTERCONFESSIONEELS SAMENWRKING VOOR ONS. KATHO LIEKEN. TOCH NIET ONMOGELIJK MAKEN! P f Js gedurenden de Duitsche bezet ting een goede samenwerking ge groeid tusscüen welhaast alle Neucr- lan^ers. Daartoe hebbm wij. Katholie ken. onder voorgaan van onze Bisschop pen een zeer groot deel bijgedragen. ten samengaan van kamolkucn en anuere Christenen en Humanisten is voor de eenueid en oe kraent van ons Vauerland onontbeerlijk. Maar niet min der is het noouzakelijk. oat in ue per sonen, in de gezinnen, In de organisa ties. waaronder vooral de jeugubewe- ging gerekend moet worden, de inner lijke kracht aangekweekt worut. waar op de plichtsopvatting steunt omtrent de nationale deugden van orue en tucht, van rechtvaardigheid en naastenliefde, van gehoorzaamheid en dienstbetoon, van zedelijkheid en gave levensstijl. En dit is allereerst een taak van de levensbeschouwing. In vele levensult- tingen kunnen katholieken, protestan ten. humanisten overeenkomen, maar die overeenkomst steunt op heel ver schillende beginselen. En daarom hoe noodig de samenwer king ook moge wezen, nog noodzakelij ker is. elkander te ontzien in hetgeen principieel verschillend Is. Ja, zonder dat kan er nimmer een goede blijvende samenwerking komen! t Er is al lang gezwegen, althans in net openbaar, want binnenkamers kent men mün meening wel. Maar er moet gesproken worden, zoo wel om onze Katholieken te waarschu wen als ook om van niet-katholieken begrijpende medewerking te vragen. Wat mij beangstigt, maakt ook veie Protestanten bevreesd. Wat boven gezegd is, geldt toch wel vooral voor de jeugdbeweging, omdat het doel var de jeugdbeweging ten slotte op voeding Is en opvoeding een onvervree.-nj baar recht is van de ouders, die in bua opvoe' ingswerk hun levensbeschouwing als basis stellen. Ik neem hier enkele feiten op, die -l-h ln de laatste weken voordeden en die niet buiten de jeugdbeweging kunnen omgaan Bij het noemen dier feiten wil ik nie- inands goede bedoelingen miskennen, maar het gaat hier niet om bedoelingen, maar om feitelijke gedragingen. Een overigens zeer sympathiek werken- ce Buurtvereeniging meent zijn doel van onderlinge saamhoorigheid te bereiken door het oprichten van ontspanningsclubs en gezelschappen dit betreft natuurlijk op de eerste plaats de jeugd. Maar be grijpt men niet. dat het oprichten van ontspanningsclubs het opvoedingsterrein benadert en ter beoordeeling staat aan de Ouders en die instanties, die het recht tot opvoeden hebben gekregen, zooals de jeugdbeweging? Hoe denken dergelijk katholieke en christelijke ouders over de poging van die Buurtvereeniging. om tot een damesgymnastiekvereeniging te ko men van gehuwden? Er is in ons land met de beste bedoe lingen opgericht een Nederlandsche Jeugdgemeenschap, die statuair een mo del is, hoe met volkomen eerbiediging van eigen zelfstandigheid toch samenwer king kan betracht worden tusschen de verschillende jeugdbewegingen. Een der regelingen is, dat in Districtsverband al leen datgene door de N.J.C. wordt geor ganiseerd, wat in het Nationale Bestuur eensgezind is aanvaard. Toch gaat men in het Leidsche District tot acties over. die in het Nationale Bestuur niet eens be kend heeten te zijn. Men geeft jeugdcon- certen, schouwburgavonden voor de jeugd en volgens een bericht in de Nieuwe Ne derlander van 10 November was er vori ge week in Noordwijk aan Zee een week end voor jeugdleiders. Van Buurtvereeniging over Districts- werk naar internationaal verband. In Lon den werd een wereldjeugdcongres gehou den, waarbij ook Nederland vertegen woordigd" was. In meerdere jeugdkringen hoorde ik de vraag opperen, met welk recht men daar ..De" Nederlandsche Jeugd zegt te vertegenwoordigen. Maar ernstiger is wat „De Waarheid" van 19 November ons weet te vertellen, nml. dat „de" jeugd daar gesticht heeft de „Wereldfederatie van Democratische Jeugd" en dat deze federatie betoogt o.a. „te werken voor het wegvallen van de scheidingen tusschen sexe, opvoeding, stand, eigendommen, geloof, kleur en ras". Ja, daar schikt menige vader en moeder en ook menige jeugdleider van. Ook me nig humanist zou dit betoog niet graag onderschrijven. Maar Iaat men er uit be grijpen, dat het niet zonder reden is, wanneer de Katholieke Kerk en Katholie ke Ouders en Katholieke jeugdleiders naast hun zorg voor de samenwerking op de eerste plaats de eigen principieele vor ming safe willen stellen. Opvoeding ook op het gebied van ont spanning en culturccle ontwikkeling blijve op de eerste plaats het werk van het eigen gezin, van de eigen jeugdbeweging. (Zie kolom 4).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1