De Fransche ^egeeringscrisis Nationale komt Conventie bijeen kkc ENOELSCHE HULDE aan on$& Mouwen in Undüi Het grootste proces aller tijden gaat beginnen t de kd en et L VI est( rt 2 d n h« vo ond K naa prat elpi ilee it erv Dinsdag 20 November 1945 No. 127 HET WEER tot Woensdagavond Vrijwel den geheelen dag mistig ot nevelig weer imet weinig wind, vrij koud. HooldredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prol. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: C. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracbt 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementipryzent f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20* Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Wij waren, wij zijn, wij blijven bereid tot samenwerking A. C. de Bruyn ^ei Sisteravond werd vernomen, dat Generaal De Gaulle zich bereid Vei.-aid zijn pogingen tot de vorming eener regeering lit de drie groote partijen te hervatten. Dinsdagochtend ontvangt gêdj een delegatie bestaande uit drie vertegenwoordigers van elk op Ier drie groote partijen. ipu ech MOTIE VAN VERTROUWEN, p Een motie, inhoudende, dat de Gaulle L'C Vonder bepaalde voorwaarden aan hoofd zal staan van een door hem te vormen regeering der drie partijen, door de constitueerende vergadering langenomen met 400 tegen 163 stem- De communisten stemden tegen. De Gaulle zal nog een poging wagen I DE DOUGLAS-MACHINE OP TERUGREIS. De Douglas-machine, die de proefvlucht naar Indië heeft gemaakt, is gistermorgen om 7 uur plaatselijke tijd weer uit Batavia vertrókken voor de terugreis naar Nederland. De „Skymaster" had twintig passagiers aan boord. Het toe stel zal via Penang vliegen. VAN GELIJKE VERDEELING PORTEI-EUILLES? Het is duidelijk, dat het besluit van de constitueerende vergadering feitelijk de Fransche regeeringscrisis niet op lost. De toestand is aldus, dat het thans de taak van generaal de Gauile van de communisten is om een ba- iis van overeenstemming te vinden ten einde de sterk vijandige houding der communisten jegens de Gaulle te over- -.winnen en wellicht het voornemen van de Gaulle te wijzigen om aan de coin- munisten niet een der drie sleutelposten ia het ministerie toe te vertrouwen. Ten einde te trachten toch nog tot n regeering der drie partijen onder de aulle te komen hebben de socialisten iij monde van Baumel in de constituee- iredrehde vergadering een voorstel gedaan IfJJjtot gelijke verdeeling der ministerieele portefeuilles onder de drie partijen. Het oorstei werd aangenomen met 358 te- ten 39 stemmen. De communisten ont- j hielden zich van stemming. ..BURGERS VAN WEINIG BETEEKENIS!" Als eerste voerde in de gisteren onder A£eer groote belangstelling gehouden zit- '•"jling van de constitueerende vergadering Jf Jacques Duclos namens de communis- uten het woord.Hij betoogde, dat de der communisten inzake een van drie sleutelministeries redelijk was. De termen waarin de weigering was vervat, waren ,,een smet op onze als Franschen", zoo zeide hij. ..Wij wenschen niet als burgers van weinig beteekenis beschouwd te worden. De communistische partij zal weten, hoe >pejaan alle aanvallen het hoofd te bieden. De communistische partij wenscht niet 52l|m eer dan de anderen, doch alleen ge lijkheid van behandeling. Duclos be schuldigde de Gaulle er van, de buiten- ezilandsche politiek voor binnenlandsche taa oogmerken te gebruiken. De communis ten zullen tegen de Gauile stemmen. ton* ii p ER ne EEN LAATSTE BEROEP OP DE DRIE PARTIJEN. Vervolgens sprak namens de socia listen André Philip. ,,Het is mogelijk", zoo sprak hij, ,,een regeering te vor men op basis der drie partijen zonder Uitsluiting van de communisteu". Onder geweldige toejuichingen, uitge zonderd van de uiterstrechtsche en de communistische banken, deed Philip een beroep op de drie partijen, nog een laatste poging te doen om uitvoering te zeven aan de wenschen die het land te kennen had gegeven. DE GAULLE SYMBOOL VAN OVERWINNING. Maurice Schumann, de leider van de ^61M.R.P., herhaalde het besluit van zijn partij, geen ander regeeringshoofd te aanvaarden dan generaal de Gauile. In- dien wij de Gauile verliezen, zoo zel- V? de hU, verliezen wij het symbool van de onafhankelijkheid en overwinning. HOUT UIT NOORWEGEN. Te Rotterdam zijn eenlge schepen met Noorsch hout aangekomen. Het lossen is wel een zeer ongewoon gezicht, daar de lading zonder meer over boord wordt gezet, waarna de stammen tot vlotten samengevoegd, naar de plaats van be stemming gesleept worden. Houtvlotters aan den arbeid. Foto: Anefo-Hof-P. TWEEDE BESPREKING TELEURSTELLEND Een der redenen voor het falen van de Zaterdagavondconfe rentie is, dat Sjarirs kabinet reeds op groot verzet stuit, het geen Sjarir beseft. Hij vertelde Robert Kiek dat hij reeds vele telegrammen had ontvangen waarin tegen het kabinet ge protesteerd werd. Een der redenen is dat er christenen zitting in hebben, waartegen mohammedanen als Hadji Salim zich fel „verzetten". Maar ik ben niet bereid", aldus Sja rir, „tot eenig compromis, dan wel de leden te vervangen, en ik ben van plan te strijden alvorens af te treden". Treedt kabinet Sjarir af? NEUTRALE TOESCHOUWERS OVER DE BESPREKINGEN TE BATAVIA. Robert Kiek seint uit Batavia. dat neutrale toeschouwers, die lang in het Verre Oosten hebben gewoond nooit van meening zijn geweest, dat de kansen op succes voor besprekingen in den geest als j.l. Zaterdag gehouden zijn te Batavia groot waren. Zij wijzen er op, dit een van de karaktertrekken van den Maleier is, dat nü weigert een overhaaste beslissing te nemer., of zich er toe te laten dwingen. Daarvoor is veel tijd. tact en werkelijke diplomatie noodle. Misschien zal de dreigende hon gersnood indruk maken op de Indone siërs en tieu doen inzien, dat er eer. werkelijke noodzaak is voor samenwer king met de Nederlanders. In een boodschap aan het divi- sieblad „Fighting Cock" (Kemp haan) prijst Gen.-Maj. Haw thorn, commandant van de 23ste Britsch-Indische divisie het heldendom van de Nederland- sche vrouwen gedurende de ge vechten in Soerabaja, „Temid den van tooneelen, die die van de Fransche revolutie nabij kwamen, dikwijls van de eigen troepen afgesneden en omringd door wilde en bloeddorstige menschenmassa's, waren haar kalmte en heldenmoed prachtig" zoo schrijft Hawthorn. „Haar geduld, bereidheid tot samen werking en gehoorzaamheid wa ren tijdens de evacuatie in Brit- sche vrachtauto's naar de ha ven, om me.t de woorden van Brigade-Gen. Pugh te spreken, boven alle lof verheven. Wij zijn er trots op, hen te hebben lee- ren kennen". INDONESISCHE NATIONALE CONVENTIE BIJEEN GEROEPEN. Het nieuwe kabinet" van Sjarir heeft gisteren een vergadering gehouden, die tot laat in den middag duurde. De 3 ministers, die niet in staat waren ge weest het Karamatgebied te verlaten, kwamen later. Sjarifoedin verklaarde tegenover Robert Kiek: ..In verband met de crltiek, die bin nenslands tegen ons kabinet Is gerezen, heeft men besloten op 25 November een nationale conventie (het volledige centrale nationale comité) bijeen te roepen. Als deze conventie onze politiek onderschrijft, zullen wij met ons werk doorgaan. In het andere geval verwacht ik, dat het kabinet zal moeten aftre den. hoewel enkele leden uit het kabi net herkozen zouden kunnen worden." Op een vraag, welke invloed de ko mende Nationale Conventie zou heb ben op de a.s. bijeenkomst van de drie delegaties, zei Sjarifoedin: Het is zoo geregeld, dat wij a.s. Donderdag Gen. Christison moeten antwoorden op de vraag of wij wel of niet wenschen door te gaan met de formeele bespre kingen rechtstreeks tusschen ons en de Nederlanders of informeele be sprekingen onder voorzitterschap van Christison. INDONESIëRS VRKLAREN DEN OORLOG AAN DE BRITTEN. In een radio-uitzending van gisteren is de oorlog aan de Britten verklaard en een beroep gedaan op de nationalis ten in Midden-Java of hun bondgenoo- ten in Semarang te komen versterken. SOCIALISTISCHE PARTIJ WIL BEROEP DOEN OP VEREENIGDE VOLKEREN. De Indonesische Socialistische Partij heeft aan Soekarno gevraagd van de Vereenigde Volkeren te elschen, dat de Britsche troepen worden teruggetrok- De kopstukken van het nazidom, wehrmacht en industrie zullen nog eenmaal in het middelpunt van de wereld staan, maar thans niet als bewierookte helden, doch als armzalige misdadigers. De zaal, welke zij zullen betreden zal de plaats zijn, waar éo menschheid eindelijk de rekening zal presenteeren aan den uitdirtenden hoogmoed, belichaamd in deze mannen, die on- noemelijken rampspoed over de wereld hebben gebracht. Hier zal blijken of de millioenen voor niets zijn gestorven. ken of tenminste dat Russische. Amerl- kaansche en Chineesche troepen zouden worden uitgenoodigd om „de situatie gade te slaan". „BATAVIA GEEN TWEEDE SOERABAJA". De Nationale Conventie, die bijeen geroepen is tegen 25 November, zal beslissen over het lot van het kabinet Sharir. Intusschen heeft het kabinet Sharir, dat gisteren in zitting vereenigd was, besloten speciale maatregelen te tref fen „ten einde te voorkomen, dat Ba tavia een tweede Soerabaja wordt". TWEE TON WAPENEN EN MUNITIE TE BATAVIA IN BESLAG GENOMEN. Robert Kiek seint uit Btavia, dat mi- ritaire politie Zaterdag een overval heeft gedaan op het politiebureau aldaar. Meer dan twee ton wapens en munitie zijn in beslag genomen. De inspecteur werd gearresteerd. NEDERLANDSCHE SOLDATEN MOGEN NIET NAAR JAVA. A.N.P.-Aneta verneemt uit gezagheb bende bron, dat het nog een aanzienlij ken tijd zal duren voordat de Neder- landsche troepen, die op het oogenblik in Singapore zijn, van het Britsche hoofdkwartier verlof zullen krijgen om voet aan wal op Java te zetten. De meer dan drieduizend man, die met de Nieuw-Amsterdarn zijn gearri veerd zijn op Penan (bij de West-kust van Malakka) aan land gezet, waar zij naar vernomen wordt, hun training zul len voortzetten. MILITAIRE MAATREGELEN IN INDlë. In opdracht van de Nederlandsche re geering zal deze week de chef van het militair kabinet van den min. van oor log, de Kol. van den gen. staf M. R. H. Calmeijer naar Ned. Indië vertrek ken, teneinde den bevelhebber strijd krachten Oost inlichtingen te verschaf fen betreffende militaire maatregelen, die in Nederland zijn en worden voor bereid met het oog op den binnenland- schen toestand in Indië. Tevens heeft Kol. Calmeijer opdracht van den B.S.O. inlichtingen te verkrijgen nopens den militairen toestand en de steun, welke deze bevelhebber uit Nederdland noodig acht. De reis van kol. Calmeijer zal on geveer drie weken duren. 44 Gedelegeerden en. geen pen! Toen de gedelegeerden van 44 Vereenigde Naties zich Vrijdag jl. in West minster vereenigd en rond de conferentietafel om het handvest te teekenen dat de Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) in werking zou doen treden, zochten zij tevergeefs naar pen en inkt. Miss Ellen Wilkinson, de Engelsche minister van onderwijs, presidente van de confe rentie, leende haastig een gewonen penhouder en twee fleschjes inkt van het instituut van civiel inge nieurs, dat in hetzelfde ge bouw zijn zetel heeft. Het handvest kreeg zijn hand- teekeningen. ZIJ DIE ZULLEN OORDEELEN. Uit alle deelen der aarde zijn ze ge komen, de vierhonderd journalisten, fo tografen, cameramannen en radiorepor ters. Zij zullen niet alleen hun krant vertegenwoordigen, maar ook het nim mer te vertrappen rechtsgevoel der ge martelde volken. De beteekenis van het proces stijgt ver uit boven de normale rechtspraak, hoe noodzakelijk het misschien ook is aan bepaalde juridische maatstaven vast te houden. De grootste strafzaak uit nor male tijden verbleekt hierbij. Daarom is het te hopen, dat de rechters bezield zullen zijn door degenen die hier zul len- rondwaren als stomme getuigen: schimmen van millioenen die aan de fronten zijn gevallen en die in koelen bloede door deze moderne Pruisische roofridders zijn afgeslacht. Beklaagden en rechters beiden zullen op zich ge richt moeten voelen de borende blikken van allen, die den dood in zijn gejaagd. Dan en dan alleen zal inen kunnen spre ken van rechtdoening. indien dit althan9 nog mogelijk is in de diepe schaduw van het nu eenmaal onherstelbare leed. Begane monsterlijkheden kunnen door geen straf worden geboet. EEN JOURNALIST SCHRIJFT: Wij zijn gehuisvest in het kleine bui tengoed van den ex-potloodenmagnaat Faber, dat den naam van kasteel draagt, doch welk bouwwerk aller minst herinneringen oproept, welke recht geven op zoo'n romantische beti teling, want het geheel getuigt van gro- ven wansmaak door algeheele stijl loosheid van inrichting. Zoo is de stilte, waarin de familie Faber zich terugtrok na de afmattende doch ongevaarlijke taak de menschheid van tenminste een nuttig product als het potlood te hebben voorzien, thans verbroken door het geratel van hou derden schrijfmachines en belgerinkel van telefoontoestellen. Het Duitsche personeel van de fa milie slooft zich uit om het de journa listen naar den zin te maken. Deze be dienden met hun schuwe blikken en niet gemeende glimlachjes maken in hun schamele jasjes vaak een zieligen indruk. ZIJ. DIE VOOR HET VOETLICHT KOMEN. Het is nog steeds niet zeker of Ru- dolf Hess al dan niet op de terechtzit ting aanwezig zal kunnen zijn. Zijn ge zondheid is sinds zijn aankomst in Neu renberg voortreffelijk, doch hij klaagt af en toe over lichte krampen. Seyss Inquart klaagde over een stij ve knie. Deze stijfheid wordt toege schreven aan een vroeger opgeloopen verwonding. Frank kwam met een door hemzelf veroorzaakte verlamming van zijn lin kerzijde te Neurenberg aan. Goering is de laatste weken nog meer vermagerd, zoodat zijn gezondheid be ter is dan ooit. Hij weegt nog slechts 220 Engelsche ponden. Hij is uiterlijk en geestelijk in elk opzicht normaal. De toestand van de andere gevange nen is uitstekend. Zij vertoonen geen bijzondere teekenen van emotie nu de dag van proces is gekomen. Voorzoover de gevangenen uniformen hadden, dragen zij deze nog, daar geen burgerkleeren konden worden beschik baar gesteld. Enkele anderen, waaron der streicher heeft men van burgercos- tumes moeten voorzien. Alle beklaagden zullen door Duitsche advocaten worden verdedigd. Elk hun ner heeft minstens een advocaat door de meesten zelf aangewezen. Von Rib- bentrop zal door niet minder dan drie verdedigers worden bijgestaan. Indien de beklaagden zelf geen verdediger aan gewezen hebben zal deze door het hof worden benoemd. Zoo kregen Hess. Ro senberg, Seyss Inquart eh Frick een verdediger toegewezen. Seyss Inquart'f advocaat is Robert Servatius uit Keu len.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1