Oen. De Gaulle afgetreden Tweede conferentie afgezegd A Lafheid en leugen Assemblee Maandag bijeen Radioprogramma- 420 millioen op de Spaarbank! Oitaedyeld J :r« Zaterdag 17 November 1945 No. 125 HET WEER tot Zondagavond Matige, in het Z. W. des lands vrij krachtige wind tusschen ,Oost en Zuid-Oost. Licht tot halfbewolkt. Droog weer Nog eenige verdere stij ging van temperatuur. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector H. L. J. M, Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProf. Dr. W. Aaselbergs (Anton van Duinkerken)ea Joop Siebelt; Directeur: C. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementiprijsens £0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20* wonen onder hetzelfde dak! De voorzitter van de Assemblee Nationale Constituante, Felix Gouin, heeft gisteravond een brief van Gen. De Gaulle ontvan gen, waarin deze den voorzitter der Assemblee mededeelde, dat hij het hem door de Assemblee verleende mandaat wederom ter beschikking stelde. Gouin heeft onmiddellijk de fractie voorzitters van de Assemblee bijeenge roepen. Besloten werd den brief Zater dag ter kennis van de leden der Assem blee te brengen en hem daarna met het antwoord van Gouin ook aan de pers mede te deelen. De Assemblee zal Maandag bijeenkomen. De regeering zal de loopende zaken blijven behandelen tot een nieuwe regeering zal zijn opge treden. SOCIALISTEN HANDHAVEN HUN STANDPUNT. Het partijbestuur van de socialistische partij, dat gisteren bijeenkwam onder voorzitterschap van Jules Moch. heeft het volgende communiqué uitgegeven: „Na een onderzoek van de politieke si tuatie heeft het bestuur besloten zijn slem aan de formule van een driepar- tüenregeering te blijven verleenen". LOS VAN MOSKOU! In welingelichte kringen te Parijs wordt er op gewezen, dat het conflict tusschen de Gaulle en de Fransche com munisten meer omvat dan louter de kwestie van portefeuille-verdeeling. Uit den brief, welken de Gaulle Don derdagavond aan Maurice Thorez heeft geschreven, blijkt duidelijk, dat de* Gaulle van de communisten de verze kering verlangd heeft, dat eventueele communistische ministers in aangelegen heden van buitenlandsche politiek niet te zeer onder invloed zouden staan van de buitenlandsche politiek der Sow- jet-Unie. DE GAULLE POPULAIR. De heerschende meening is. dat geen regeering kan worden gevormd zonder de communisten.-maar de publieke opi nie wordt sterk beheerscht door de po pulariteit van de Gaulle. Donderdag avond is in het Quartier Latin door stu denten een groote betooging gehouden. Er werden leuzen geschreeuwd als: „Lang leve de Gaulle" en .Frankrijk wil de Gaulle". 1 NIEUWE REGEERING COMMUNISTISCH? In politieke kringen te Parijs meent men te moeten opmaken, dat de com munisten voornemens zijn aanspraak te maken op de leiding bij de vorming van een nieuwe regeering. FASCISTISCHE MANIEREN! De communistische afgevaardigden, onder wie Maurice Thorez, hebben een bespreking gehad met socialistische af gevaardigden. De communist Florimind Bonte zeide den journalisten: ,,Wij zul len niemand, welke positie hij ook be kleedt, toestaan, dat hij zich vergrijpt aan onze partij en onze eer. Wij zullen ter verdediging van onze partij vech ten. zelfs bloedvergieten." De Paters Capucijnen te Voorschoten Toen op het einde van October 1944 de geallieerden van uit Breda oprukten naar de Moerdükbruggen, nestelden.zich de Duitschers in het dorp Langeweg, achter het Seminarie der Paters Ca pucijnen, en trachtten van daaruit de op- marsch der bevrijders eenigen tijd te stuiten, om de terugtocht van de troe pen uit West-Brabant veilig te stellen. Zoo kwamen dorp en Seminarie in de vuurlinie te liggen. Het Seminarie was gedeeltelijk verwoest en voor het ove rige onbewoonbaar. Het eenige licht punt bij deze ramp was het feit. dat er betrekkelijk zeer weinig dooden te betreuren waren en dat de Seminaris ten allen ongedeerd uit de kelders te voorschijn kwamen. Met veel moeite werd het Seminarie na enkele maaiden ondergebracht in het gastvrije Tilburg. De behuizing bleek echter onvoldoende, vooral voor de jongere' klassen, en de geheele zomer werd er gezocht naar een geschikter gebouw. Door bemiddeling van pastoor de Roos en Mgr. Bekkers huurden de Capucijnen ten slotte het voormalige Instituut Wullings, te Voorschoten, en hebben 37 Capucijnen en 156 seminaris ten op 15 October de gebouwen betrok ken. Als bijzonderheid moge hierbij ver- voor Zaterdagavond. HILVERSUM I 301 M. 6.01 Nieuwsberichten. 6.30 Gevraagde platen. 7.30 Programma Ned. Strijdkr. 8.01 Omroeporkest. 8.45 Hoorspel ,,De Inbreker". 9.Rubriek van den opobuw. 9.15 Jan Corduwener Non-Stop. 9.45 Avondwijding. 10.01 Nieuwsberichten. 10.15 Dansmuziek. HILVERSUM II. 415 M. 6.01 Ster van den dag. 6.20 Gramofoonmuziek. 6.30 Het rijk overzee. 6.45 The prairie ramblers. 7.Nieuwsberichten. 7.15 Reportage. 7.30 Janny van Wering. i 8.Lichtbaken. 8.15 Bonte avond. 8.30 Sportpraatje. 8.45 Filmmuziek. 10.15 Mensch en Maatschappij. 10.30 Romance. 11.01 Nieuwsberichten. 11.15 Avondwijding. 11.30 Rustige lichte muzjek. voor Zondag 18 November. HILVERSUM I. 301 M. 8.30 Van man tot man. 9.Nieuwsberichten. 9.20 Lichte muziek. 9.30 Waterstanden. 9.33 Zondagmorgenconcert. 10.30 Prot. kerkdienst. 12.01 Middagconcert. 1.Nieuwsberichten. 1.20 Orkest Carlo Carcassola. 2.De Spoorwegen spreken. 2.10 Roemeensche volksklanken. 2.30 Philharmonisch Orkest. 4.30 Luthersche kerkdienst. 5.30 Oude muziek. 6.01 Reginald Foort, orgel en Jessie Mathews, zang. 6.30 Muziek van de week. 7.Nieuwsberichten. 7.15 Reportage. 7.30 In het rosarium van de zwarte schijf. 8.01 Nederland Herrijst. 8.15 Brieven van onzen Londen- schen correspondent. 8.30 Vaudeville-orkest. 9.15 Litteraire voordracht. 9..34 Recital door Gerard Hen- geveld. 10.Lucrezia Bori en Tito Schipa. 10.15 Mensch en Maatschappij. 10.30 Fred Hartley en zijn orkest 11.01 Nieuwsberichten. 11.15 Avondwijding. HILVERSUM II. 415 M. 8.01 Nieuwsberichten. 8.20 Graaggehoorde piano- en vioolsoli. 9.30 Hoogmis. 10.30 Gevarieerd Zondagochtend- 11.25 Gedichten van Guido Gezelle concert. 11.30 Kamerorkest. 12.01 Nieuwsberichten. 12.20 Orkest Jack Louis. 1.01 Elsie Carlisle, zang. 1.45 Weekbladen-overzicht. 2.Nederlandsch Kamerkoor. 2.30 Orgelconcert. 3.Indische actualiteiten. 3.15 Gramofoonmuziek. 4.Benny Vreden presenteert „The Complet". 4.30 Eddy Walis speelt. 5.Gramofoonmuziek. 5.30 Oome Keesje. 6.01 Nieuwsberichten. 6.20 Operette-selecties. 6.45 Denksport. 7.- Luchtige instrumentale soil 7.30 Programma Ned. Strijdkr. 8.01 Omroeporkest. 9.15 Opera's van Vincenzo Bellini 9.45 Avondwijding. 10.01 Nieuwsberichten. 10.15 Op den drempel van den nacht. meld worden, dat de eerste officieel aangestelde directeur van het Capucij- nen-Seminarie te Langeweg een Voor schotenaar was, n.l. Pater Cyprianus, (Martinus van Leeuwen), die een eeuw geleden, op 4 December 1845, gebo ren is in het dorp, waar zijn Ordebroe ders nu een toevlucht hebben gevonden, totdat er ergens in Brabant een nieuw Seminarie voor hen zal zijn gebouwd. 616 Vermisten in Batavia - O - A.N.P.-Aneta verneemt uit betrouwbare bron, dat van 1 October tot 15 Novem ber 616 personen in Batavia vermist zijn. waaronder ook 400 Japanners. On der de vermisten bevinden zich 144 Ne derlanders, Europeanen en Indo-Euro peanen. Zestien personen, die door de Indonesische politie in gijzeling waren genomen zijn later weer vrijgelaten. Tien hiervau waren opgesloten in een rijstmolen in de buitenwijken van Ba tavia. De andere gevallen van vermis sing betreffen 53 Ambonneezen, 5 Chi- neezen en veertien Indonesiërs. Een der Indonesiërs is bij geluk weten te ont komen, van de anderen ontbreekt elk spoor. Men vreest voor hun leven. Ook 400 Japanners zijn spoorloos verdwe nen. Men vreest, dat het werkelijke aantal der vermisten nog veel grooter zal zijn. daar in veel gevallen uit angst voor re presailles geen opgave van vermissing wordt gedaan. Uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde cijfers blijkt, dat het nroces van de geld zuivering een geldstroohm naar de spaarbanken heeft veroorzaakt. Terwijl in Juli 1945, bij de inlevering van de bandbiljetten van honderd gulden, welke als de eerste phase van de geldzuivering kon worden beschouwd, de inlagen bij de Rijkspostspaarbank reeds het recordbedrag van ruim 224 millioen gulden badden bereikt, geeft de maand September, aan het einde waarvan [het be langrijkste deel van de geldzuivering plaats vond, het bedrag der inlagen bij de rijkspostspaarbank het werkiijk enorme bedrag van 422.44 millioen gulden te zien. STRIJD TE SOERABAJA WOEDT VOORT DE TWEEDE BIJEENKOMST tusschen Nederlandsche en Indo nesische vertegenwoordigers, die te Batavia zou plaats vinden, is op het laatste oogenblik afgezegd. De Nederlandsche autori teiten hebben verklaard dat zij geen vrijheid hadden om te onthullen waarom dit geschied is. Indonesische afgevaardigden onaanvaardbaar? In sommige kringen te Batavia is men van mecning. dat de Britten de bijeen komst hebben afgezegd, omdat zij de vier republikeinsche vertegenwoordigers, die door Soekarno waren aangewezen noch voor van Mook, noch voor Sjarir aanvaardbaar achtten. Soekarno had de volgende personen aangewezen: Soe- bardjo. Hadji Salim. Abdoel Gaffa. de republikeinsche staatssecretaris, en Boe- diardjo, de secretaris van den republi- keinschen „minister" van voorlichting. Sjarir had echter in de bijeenkomst toe gestemd. DE GEVECHTEN TE SOERABAJA. Het geallieerde hoofdkwartier heeft meegedeeld, dat op den zevenden dag van de gevechten te Soerabaja het verzet der Indonesiërs afneemt maar dat er nog steeds vrijschutters aan het werk zijn en mortiervuur worat afgege ven. len Oosten van de Kali-Mas heeft de negende Brftsch-Indische infanterie brigade de 49ste afgelost. De Britsche troepen in Soerabaja heb ben nun aanvallen wat minder krachtig dooigezet om hun posities te verstevi gen. hoewel zij ten Westen van de Kali- Ma? zijn opgerukt naar opslagplaatsen. In een officieele verklaring wordt ge zegd. dat zij iets meer dan de helft van de stad in handen hebben. Er zijn thans bewijzen van stctin^er- leening door Japanners aan Indonesiërs, die de Britsche troepen bestrijden, door dat soldaten van de 123ste Britsch-ln- discfic brigade drie lijken van Japanners hebben geïdentificeerd, die samen met de Indonesiërs in de voorste Unie gestre den hadden. Men had reeds tevoren arg waan gekoesterd, omdat de Indonesiërs een bepaalde Japansche tactiek volgden bij hun aanvallen, maar tot nu toe was geeu bewijsmateriaal voorhanden. RADIO-SOERABAJA BEDRSIGT SOEKARNO EN DE REPUBLEK. In een radio-uitzending uit Soerabaja is gedreigd met „een aanval op Ir. Soe karno en zijn zelf-benoemde kabinet en tevoi.s op zijn republiek" onder de be schuldiging dat hij te „gematigd" is. Verder werd gezegd: „3ün bevelen moeten niet worden opgevolgd". Nu de extremisten, die de Britten In Soerabaia bestrijden, voor de radio het dreigement hebben geuit Soekarno en diens republiek aan te vallen, dreigt de mogelijkheid van een burgeroorlog van Indonesiërs tegen Indonesiërs. De extremisten beweren, dat Soekar no te gematigd is en zijn bevelen in den wind geslagen dienen te worden en zij vragen of de Britten de republiek hebben omgekocht. Er bestond reeds geruimen tijd een meeningsverschil tusschen de extremis ten en Soekarno. Toen de strijd te Soe rabaja op 28 October hier ontketend werd, wist Soekarno slechts met de grootste moeite de extremisten er toe te brengen het vuren te staken. Soc- karno's instructie werd nog achttien uur na afkondiging niet opgevolgd, in welke periode gen. Mallaby vermoord werd. In West-Java heeft reeds een ge vecht tusschen Indonesiërs plaats ge had toen volgens Indonesische berich ten. extremisten nabij Tikampek In den afgcloopen weck trachtten, de dochter van een plaatselijk Indonesisch ambte naar te ontvoeren, maar het nationalis tische leger hen verdreef. De extremisten hebben Soekarno ge waarschuwd. dat zij tegenstander der republiek zullen zijn, indien hij zijn hou ding niet verandert. Later beweerden zij dat de Chineezen in Soerabaja sa men met hen strijden en ook de japan ners befeid zijn zich bij hen aan te slui ten. Vervolgens zeggen zij in hun waar schuwing: „Indonesië. China en Japan zullen Groot-Brittannië. de Nica en Soe karno met diens republiek attakeeren". DE DREIGENDE HONGERSNOOD OP JAVA Twee millioen menschen op Java drei gen in de komende maanden van hon ger om te komen, aldus een verslag over Katholieke jeugdzorg N Den Haag is in gebruik genomen het jeugdhuis „Don Bosco" alwaar een zestigtal katholieke kinderen uit N.S.B.- gezinnen zijn ondergebracht. De oprichting van dit huis werd ver kregen met de volle medewerking van het districtsbureau Jeugdzorg van het M.G. te Den Haag maar ressorteert thans onder het Departement van Jus- lite Er bestaan nu plannen om te Ko men tot de oprichting van een stichting ..Katholieke Jeugdzorg", welKe in nauw contact met de Vereeniging voor Kinder bescherming het begonnen werk voor deze katholieke kinderen zal voort zetten. Het wordt steeds duidelijker, dat de godsdienstige en zedelijke opvoeding van deze jeugdige katholieken alleen kan worden voltooid in een zuivere katho lieke sfeer en dat het opvoedeu van deze kinderen in een totaal neutraal godsdienstig milieu niet verantwoord is. Want één enkel uurtje godsdienstonder richt waaraan een gedeelte dan weer niet deelneemt omdat ze nu net op wan deling moeten -beteekent geen katho lieke opvoeding. Wanneer de Staat, om gerechtvaardig de redenen, de ouders gevangen houdt, dan heeft zij toch de plicht aan die kin deren een opvoeding te laten geven die op de allereerste plaats rekening houdt met de godsdienstige vorming. Maar zelfs de beste, katholieke opvoe ding in een gesticht zal uiteraard altijd verre achterblijven bli de opvoeding in het gezin. Zoo zal er dus straks een beroep worden gedaan op verschillende katholieke families om in hun huis een van die kinderen op te nemen op wie de schuld der ouders zeker niet mag worden gewroken. Het is een bijzonder werk van naastenliefde, waarin wij als katholieken zeker niet zullen achterblij ven. Ook in Lelden moet er plaats zijn in de huisgezinnen voor deze kinderen uit N.S.B.-gezinnen, wier jeugd anders wordt tot een droevig relaas en wier toekomst belast zou blijven met een smet. Reeds werden in Den Haag door katholieken ook niet-katholieke kin deren in gezinsverband opgenomen. De getallen zijn nog niet bekend, maar dit is zeker, dat de katholieken in Den Haag. en straks ook in Leiden, in dit offers vragende, maar echt christelijke werk. ook hun taak ten volle zullen vervullen. de huidige voedselsituatie, uitgegeven door het Ned.-Indische Departement van Economische Zaken. Wat de bevolking der betrokken ge bieden betreft is de ondervoeding reeds geruimen tijd geleden ingezet. In de re sidenties in Bantam. Buitenzorg, Peka- lor.gan, Japararetnbang, Banjoemas. Bodjonegoro. Madioen, Kedirl, Jogjakarta en Soerakarta en in de groote steden van West-Java zijn twintig millioen personen daarbij direct betrokken. In tal- looze uitgesterkte gebieden lijdt de be volking reeds hongersnood. Tien pro cent der bevolking in de betrokken ge bieden dreigt door de hongersnood W sterven. DR. LOUDON OVER DE INDISCHE KWESTIE. Ambassadeur dr. Loudon heeft ter ge legenheid der 61ste herdenking van de Holland Society te New York het vol gende gezegd: „Indien de Indonesische opstand van Japansche smetten vrij zal zijn en de jongste berichten wijzen er op. dat In donesiërs zelve in deze richting werken, dan vertrouw Ik, dat dat een heilzame toenadering tot het probleem in ziek draagt. Het gewettigde streven der In donesiërs zal, indien de zuivere gedach te en het verstand de overhand hebben zeer zeke niet van de Nederlanders te lijden hebben. WU hebben altijd sym pathiek en goedwillend gestaan tegen over het verlangen der volkeren In Oost-Indlë naar zelfbestuur". Een stuk Joodsche tragiek, in den vorm van een schat, ter waarde van een kwart millioen werd ontdekt in de tuin van een villa te Laren. Op circa een meter diepte werd een broodtrommel opgegraven inhouden de een groot-bedrag aan bankpapier. 72.000, effecten, juweelen en een honderdtal gouden ringen, ter waar de van een kwart millioen gulden. Dit is nog maar een klein gedeelte van het ondergedoken „vermogen" van N. J. Ros, een afperser eerste klas. De honderd gouden trouwringen n.l.. afkomstig van Joodsche eige naren beteekenen even zoovele slachtoffers, die Ros den dood heeft ingejaagd door hen, als agent van den S.D. aan deze instantie te ver raden. Ros wist n.l. in de oorlogs jaren het vertrouwen van vele Joodsche families te winnen en be loofde hen tegen afgifte van een ge deelte en soms ook wel hun geheele kapitaal, te helpen zich veilig te stellen. Waren de families, finau- cieel gesproken over de brug geko men, dan werd een seintje aan den S.D. gegeven en deze Joden gear resteerd. Naast zijn vele andere functies was Ros ook handlanger van zekeren P. C. Doctor, die on der de Duitsche bezetting een func tie in Nederland vervulde n.l. als hoofd van een „Judische Aussen- stelle".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1