iir f§ De vrouw ^egeering geeft crediet voor aanvulling linnenkast KLOOF TUSSCHEN JODEN EN ARABIEREN Radioprogramma- /oensdag L4 November 1945 HET WEER tot Donderdagavond Meest zwaar bewolkt met nu en dan eenige regen, plaatselijk ver mengd met natte sneeuw Matige Oostelijke wind, Zelfde ternperatur. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren l Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProf. Dr. W. Awelbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franeo per po at f4.20* verdient meer lof naarmate er min der over haar ge sproken wordt. 'DE MINISTER VAN FINANCIEN, Prof. Lieftinck heeft gister- ivond in zijn rede verslag uitgebracht over het verloop der jeldsaneering en tevens de wegen gewezen waarlangs deze zal porden voortgezet. De rede kenmerkte zich door een groote eerlijkheid en een ""objectiviteit die open staat voor iedere gewenschte verbetering. 11 Bovendien hadden zijn woorden een zeer sociale inslag waar hij pees op de groote moeilijkheden die heel bijzonder „den kleinen man" konden treffen. Hij kondigde daarvoor enkele maatregelen aan die de ailer- Ojergste bezwaren zullen opheffen, terwijl bovendien de positie ,van de linnenkast" door hem met zeer veel zorg in zijn finan- ik iëel object wordt opgenomer en dat de gifhandel, die reeds rware slagen kreeg te incasseeren, nog verder zal worden terug- 2 fedrongen, was één van de duidelijkst uitgesproken verzeke- tingen. GELD"-OPERATIE GOED GESLAAGD! Patient" herstelt zich snel SANEERING? ARBEIDS- BEREIDHEID. ,Er is allereerst moreele winst. De tot het verrichten van nut- tigen arbeid is belangrijk verbeterd, leeds den dag na de aankondiging van le geldinlevering begon het aanbod van irbeidskrachten toe te nemen en deze toeneming heeft sedertdien voortgang '01 gehad. li| DE ZWARTE HANDEL. Behalve een vergrooting van den ar- leidslust heeft de geldsaneering den warten handel een der zwaarste >sla- H en toegebracht, die aan dit euvel maar oegebracht kan worden. Zeer duidelijk zich dit in de veel lagere zwarte irijzen. Bij sommige leden van dit Iwarte gilde hebben de maatregelen, die werden getroffen, weer een zeker res pect voor de regeering gewekt. Ande en zijn in woede ontbrand en hebben lit niet onder stoelen of banken gesto ten. Wij zullen deze lieden in hun iigen sop laten smoren. Het feit, dat le zwarte handel thans bezig is ook net nieuw geld weer gif te brouwen, vormt voor de regeering aaneiding om k Ihans ook snel met andere dan mone- B aire middelen krachtig te gaan toe slaan. Het plan de campagne is opge- naakt en de uitvoering staat voor de Njdeur. OOK ECONOMISCHE GEVOLGEN GEVEN REDEN TOT VOLDOENING. J Er is tot nu toe voor bijna 900 mil toen gulden aan bankpapier in omloop ;ebracht. Het dubbele vaji dit bedrag laat. naar spr. schat, op' girale reke- ling. Tezamen beteekent dit afge- ien van de zilverbons en het zinken H eld een circulatie van ruim 2% m lilliard. De waarde van het volksinko- nen kan geraamd worden op pl.m. vijf I nilliard gulden, zoodat de geldcircu- atie zich thans tot het volksinkomen erlioudt als 1 tot 2. Naar voorloorlog- iche maatstaf gemeten is deze verhou- ling aan te merken als de normale, ien verdere stijging van het volksin- omen wettigt een verdere uitbreiding an den geldomloop, welke echter zoo- anig in de hand moet worden gehou- en, dat de stijging van het nationaal in- omen en van de geldhoeveelheid zoo- eel mogelijk evenwijdig loopen. Voor een goede voortgang van zaken het noodig, dat het uitgegeven nieu we geld in circulatie blijft en dat de eiging om bank- en muntpapier op te otten, verdwijnt BEDRAGEN KLEINER dan ƒ25.— NIET MEER PER GIRO. Met het oog op de overbelasting der anken doe ik een ernstig beroep op u Hen om bedragen onder de 25. oortaan niet meer per giro, maar met ankbiljetten en zilverbons te betalen. P dit oogenblik is er vergeleken met roeger een zekere wanverhouding tus- :hen de hoeveelheid papiergeld en gi- ialgeld, die in omloop zijn. Hieraan ïl kunnen worden tegemoet gekomen por het papiergeld ten koste van het iraalgeld nog wat te vermeerderen, m dit te bereiken, zal ik de uitgifte au het nieuwe papiergeld voorshands geleidelijk doen voortzetten, totdat werkelijke behoefte van het verkeer aaraan voldoende zal zijn bevredigd, fees voor een blijvende schaarschte in »e geldsoort behoeft er dus niet te staan. En voor een hoogere waardee- p? van het papiergeld dan aan het iraalgeld wordt toegekend ontbreekt( elke grond DE KLEINE MAN. De meeste zorg, aldus prof. Lieftinck. baart momenteel de toestand van den kleinen man. Voorzoover kleine zaken in moeilijkheden geraken wegens gemis aan voldoende vrij bedrijfskapitaal, zal een ruimere deblokkeering worden toege staan onder de noodige waarborgen, dat misbruik wordt voorkomen. T.a.v. de gepensionneerden is voorloo- pig de oplossing gevonden, dat iedere rekeninghouder bij den postchèque- en girodienst (voor de spaarbanken geldt hetzelfde) die kan aantoonen, dat hij over onvoldoende vrije middelen uit andere bronnen beschikt om in zijn le vensonderhoud te voorzien, 50.om de veertien dagen ten laste van zijn re kening in contanten kan opnemen. Daar de minister deze maatregel niet bevre digend acht, beeft hij opdracht gegeven de toegelaten uitbetaling van 50.per veertien dagen tot 100.te verhoo- gen. DE LINNENKAST. Tot de vra'agstuken, die mij na de reeds genoemde op het oogenblik het meeste bezig houden, behoort het vrij geven of verschaffen van de noodige middelen ten behoeve van een aanvul ling van de linnenkast. Ik vat daaronder gemakshalve samen alles wat noodig is voor de herinstallatie der gezinnen met kleeding, schoeisel en huisraad de zorg voor de voorziening met deze goe deren behoort tot de taak van mijn ambtgenoot van handel en nijverheid, het geld. dat voor de aankoopen van deze goederen door de belanghebbenden benoodigd wordt, valt onder mijn be moeienis. Op dit stuk zijn verschillen de gevallen te onderscheiden. Sommi gen hebben voldoende midelen vrij of op girorekening. Anderen, met name de oorlogsslachtoffers, zullen daarvoor ge bruik kunnen maken van de tegemoet koming wegens oorlogsschade, die hun daartoe door het rijk wordt verschaft. Maar ook velen, die niet tot de oor logsslachtoffers kunnen worden gere kend, behoeven echter dringend een aan vulling van hun linnenkast. Een deel van hen zal over geblokkeerde tegoeden beschikken, een ander deel daarentegen ontbreekt het aan de noodige koop kracht in welken vorm dan ook. Uiter aard kunnen niet allen tegelijk worden geholpen. Daarvoor ontbreken eenvou dig de goederen. Maar het is een klem mende sociale eisch, dat ook deze laat ste groep aan het allernoodzakelijkste wordt geholpen. Om hieraan tegemoet te komen, gaan de gedachten der regeering in de rich ting van de invoering van leveranties op crediet met een afbetalingsstelsel. Wie nog over een voldoend, geblok keerd tegoed beschikt, zal zulk een cre diet niet behoeven, want, zooals ik reeds eerder heb toegezegd, is voor deze doeleinden een deblokkeering' toe gestaan. De regeling daarvoor werkt echter nog niet volmaakt en zal dus moeten worden verbeterd. Voor hen, die het ook aan een geblokkeerd tegoed ont- bieekt, zal een afbetalingsregeling moe ten worden ontworpen. In plaats, dat het sparen aan de uitgaven vooraf gaat zal dit in deze gevallen moeten volgen. Aan'de voorbereiding van de organisa tie. die voor de uitvoering van dit stelsel moet worden opgezet, wordl thans hard gewerkt en wij hopen haar gereed te hebben als de goederen be schikbaar komen. HEFFING VAN 4 MILLIARD. De minister deelde mede. dat de voor genomen heffing op de aanwas van het vermogeu ongeveer 4 milliard zal be dragen. De Bisschop van Haarlem, Mgr. JP. Huibers viert morgen, Don- derdag, zijn zeventigsten verjaardag. Voor velen zal deze dag een graag aangegrepen gelegenheid zijn om den Bisschop van hun hoogachting en waardeering te doen blijken, vooral voor den ar beid, moeite en de zorg die hij bijzonder in de afgeloopen vijf ja ren op alle terrein heeft gegeven. Als katholieken zullen wij onze beste wenschen gaarne onder strepen met ons gebed, wetende dat de eer van het Episcopaat groot, maar de last evenredig zwaar is. STAATSLEENING. De nieuwe Staatsleening zal dienen tot consolideering van de vlottende Staats schuld, die ongeveer 9 milliard be draagt. EFFECTENREGISTRATIE. Wat de registratie der effecten be treft, gaf de minister vrijheid aan be langhebbenden in onderling overleg spoedig tot een accoord te komen. Ons land vaart nog door een heftige branding, maar daarachter ligt de wijde zee en na den storm komen er altijd weer stilten en grootere effenheid, die op een voorspoedige vaart doen hopen. Thans staan nog alle hens., aan dek om de zeilen in bedwang te houden. Ook dit moeilijke werk heeft zijn eigen be koring. Een ongebreidelde geldstroom werkt in op de maatschappij als een stormwind in de zeilen. Met een be manning, die haar taak verstaat, en passagiers, die de scheepsorders vol gen, valt er zeker koers te houden. DE PALESTIJNSCHE KWESTIE. MGR. HOPMANS LEGT HET BESTUUR NEER. De Bisschop van Breda, Mgr. P. Hopmans heeft Zon dag jl. in een herderlijk schrijven afscheid genomen van de geloovigen van zijn diocees en het bestuur over gedragen aan Mgr. J. W. J. Baeten Mgr. Hopmans hoopt de p riesterwijdingen te blijven verrichten, terwijl hij ook de zorg voor de religieuzen aan zichzelve voorbehoudt. Mgr. Baeten neemt zijn intrek in het Bisschoppelijk paleis te Breda, terwijl Mgr. Hopmans gaat rusten bij de zusters van het gasthuis aan de Haagdijk. HET PALESTIJNSCHE VRAAGSTUK is op zichzelf reeds zeer moeilijk. Indien Joodsche immigratie wordt aangemoedigd in het Palestijnsche mandaat en indien vestiging op groote schaal in dit gebied plaats vindt, moet er voor gezorgd worden, dat de rechten en de positie van de andere bevolkingsdeelen niet worden geschaad. De Britsche Regeering heeft tweeledige ver plichtingen, namelijk die ten aanzien van de Joden en die ten aanzien van de Arabieren. De pogingen, die de regeering deed om den Joden en Arabieren tot samen werking en vrede te brengen, zijn alie vergeefs geweest. De geheele geschie denis van het Palestijnsche mandaat ken merkt zich door voortdurende wrijvingen tusschen de twee rassen. Men moet het feit onder oogen zien dat sedert het begin van het mandaat geen grond tot overeenkomst tusschen Joden en Arabieren gevonden kon wor den. Verschillen in taal. godsdienst, cul tureel en sociaal opzicht, gedachten en gedrag zijn moeilijk te overbruggen. Aan den anderen kant eischen beide groe pen hun recht. De een grondt zijn rech ten op een duizendjarige overheersching. de andere op historische basis en op de belofte uit den vorigen oorlog om een ..Joodsch tehuis" te stichten. De uitvloeiselen van dit conflict zijn ver buiten de grenzen van het kleine land merkbaar. Het Zionisme heeft in Amerika en overal elders ter wereld sterken steun. De beschaafde wereld Is geschokt en begaan met het lot der vervolgde Joden. Aan den anderen kant staat de Arabische wereld achter de Palestijnsche Arabieren. De zaak heelt belangstelling gewekt bQ bun negentig miilioen gelooisgenooten la India. VERSCHILLENDE VOORSTELLEN. Er zijn in dit opzicht vele voorstel len. Van het mandaat, van de regee ring, alsook van de regeering der Ver- eenigde Staten, die als haar meening te kennen heeft gegeven, dat in de omstan digheden in Palestina geen veranderin gen mogen worden gebracht zonder vol ledig overleg met Arabieren en Joden. WERELDBELANG. In verband met de vele aandacht, die deze kwestie in de wereld heeft ge trokken, heelt de Britsche regeering be sloten de regeering der Vereenigde Sta ten tot samenwerking uit te noodlgen. Deze samenwerking vindt haar vorm on der wisselend voorzitterschap, teneinde de kwestie van de Europcesche Joden te onderzoeken en een overzicht te verkrij gen van het Palestijnsche vraagstuk In het licht van het eerste onderzoek. Ik ben blij, aldus Bevln, „dat de regeering der Vreenigde Staten deze uitnoodlglng heelt aanvaard". ENGELAND TROUW AAN ZIJN VERPLICHTINGEN. Bevin zeide voorts nog, dat ,,de re geering duidelijk wenscht te doen uit komen. dat de Palestijnsche zaak niet met geweld kan worden opgelost en dat jjc De partij met de twee vleugels j-j OE kan men nu 200 wordt wel gezegd alle Kath. Nederlanders in één politieke partij otjaniseeren? Er zijn toch vooruitstrevende en er zijn conservatieve katholieken. Het verleden heeft toch ook bewezen, dat het in de partij herhaaldelijk spande als gevolg van de aanwezigheid van een „rechter" en een ,,linker"-vleugel. Men zoekt thans samenwerking met andere partijen, teneinde, terecht, een heid in verscheidenheid te bereiken, doch de conservatieve vleugel van de R.K.S. P. zal nooit kunnen goedkeuren, dat men een coalitie aangaat met de S.D.A.P. Op het bestaan van die twee vleugels heeft al jaren lang al wat anti-Staats partij is de hoop gesteld. Nu eens verweet en verwijt men de R.K.S.P., dat zij „rood" is, een andere maal. dat zij niet rood genoeg is. Juist is, dat er sociaal-economisch ge zien meer en minder vooruitstrevende Katholieken zijn. Een kath. werkgever zal over de een of andere maatregel wel eens anders denken dan een arbei der, een kath. huiseigenaar anders dan een huurder en een groentenkweeker an- Er zijn dan ook wel menschen, die groenten koopt. Er zijn dan ook wel menscten. die van meening zijn, dat er een partij-in deeling moet komen volgens den voor- uitstrevenden en volgens den conserva tieven maatstaf. Wij gaan vast en zeker lid worden van de partij der vooruit- strevenden. Wie zou den moed hebben, zich bij een conservatieve partij aan te sluiten? Juist is, dat Katholieken over talrijke sociaal-economische maatregelen niet hetzelfde denken en niet zullen denken. In een echte partij, zooals de R.K.S.P. was en is, zullen altijd verschillende elementen zitting hebben: werkgevers en werknemers, boeren en ambtenaren, huiseigenaren en vrije beroepen, expor teurs en importeurs, groot-winkelbedrij ven en detaillisten. M.a.w. de partU is samengesteld uit dezelfde elementen, waaruit de Staat is samengesteld. En daarom kunnen zich alleen in een deug delijke partij de spanningen voordoen en daarom kunnen alleen binnen den boe zem van een deugdelijke partij de pro blemen worden uitgebalanceerd, die zoo aanstonds in de Volksvertegenwooriging aan de orde komen en daar moeten worden beslist. Wij hopen altijd een partij met ten minste twee vleugels te behouden. Daar in schuilt de beste waarborg voor de behartiging van het algemeen welzijn. Daarin ook wordt het gevaar van over heersching van groepsbelangen afge weerd. Dan spant het wel eens in zoo'n partij en van tijd tot tijd loopen er menschen uit weg, die hun zin niet krij gen. Maar zou men dan politiek willen zonder spanningen? eenige poging, van welke zijde ook. ora zulks te probeeren. krachtig zal wor den tegengegaan. De oplossing moet ge vonden worden door bespreking en sa menwerking. „Wij hebben er vertrouwen In", al dus Bevin. „dat een oplossing in den goeden geest tusschen Joden en Ara bieren een belangrijke bijdrage zal zijn voor het bestendigen van den vrede in het Midden-Oosten". voor Donderdagavond. HILVERSUM I. 301 M. 6.01 Waterstanden. 6.04 Ster van den dag. 6.30 Kwartier van den arbeid. 6.45 Tony Schifferstein. 7.Nieuwsberichten. 7.15 Reportage. 7.30 Cabaret-programma. 8.01 Nederl Herrijst. 8.15 Concertgebouw te A'dam. 9.10 Pauze. 10.15 Mensch en Maatschappij. 10.30 „Voor den laten avond". 11.01 Nieuwsberichten. 11.15 Avondwijding. HILVERSUM II. 415 M. 6.01 Nieuwsberichten. 6.30 Secco's Gitanos en Imperio Argentina. 7.Re Koster. 7.30 Programma Ned. Strijdkr. 8.01 „Speellieden". 8.30 Landbouwpraatje. 8.45 Jan Corduwener. 9.RegeeringvoorlichtingdiensL 9.15 Ensemble George Frank. 9.45 Avondwijding. 10.01 Nieuwsberichten. 10.15 Dansorkest van de week.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1