II De Britten vegen Soerabaja schoon Rusland kan zijn h veischen indienen Oorlogsgeheim w Duitschland wordt niet verdeeld Haat lieide Britten talmen niet Maandag 1 2 November 1945 No. 120 19» HET WEER tot Dinsdagavond Aan de ust matige wind tusschen Noord en Noord-Oost. Meest zw. bewolkt met hier en daar eenige lichte re gen. Vrij koud. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken ECHT HoofdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren I Prof. Dr. W. Aaaelbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur! C. C. v. Elburg. Bureaux! Papengracht 31, Telefoon Redactie 2001S, Administratie 20816 Abonnementsprijxenl f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franoo per post f4.20' is even blind als HET GEALLIEERDE HOOFDKWARTIER te Batavia deelde mede, dat Zaterdagochtend vroeg strijdkrachten van de vijfde Britsch-Indische divisie begonnen zijn Soerabaja schoon te vegen. Er waren verborgen schutters aan het werk en de Indonesiërs schoten met lichte machinegeweren. Tegen het einile van den ochtend nam het verzet Pw^onepiërs toe en de Britsche en Britsch-Indische troepen leden verliezen. Gen. Mansergh besloot toen dat een krachtiger actie van de zijde der geallieerden noodig was en bracht artillerie en luchtmacht in den strijd. Bepaalde deelen der stad, waar de extremisten de overhand hadden, werden met granaatvuur en bommen bestookt. Beschieting en bombardement De vliegtuigen, die van het vliegveld te Soerabaja opereer den, stonden onder bevel van Gen. Mansergh. Britsche oor logsschepen beschoten het ha vengebied van Soerabaja, het postkantoor en de andere re- geeringsgebouwen vijf minu ten voor de aanvallen uit de lucht. Hoewel nog niet officieel bekend is in Batavia, dat het ultimatum van Gen. Christison is afgewezen, wijzen de feiten uit, dat aan de voorwaarden er van zelfs niet gedeeltelijk vol daan is. TOESTAND TE SOERABAJA ERNSTIG. De „Indonesische Radio Om roep" te Soerabaja heeft ver klaard, dat de strijd, welke aan den gang is „een heilige oorlog is. De Britsche soldaten wer den „moordenaars" genoemd en de omroeper schreeuwde uit: „Wij zullen strijden tot het einde." A.N.P.-Aneta meldt, dat de Britten den strijd begonnen zijn, nadat een eisch tot on voorwaardelijke overgave door de Indonesiërs was afgewezen. De Indonesiërs gebruiken ma chinegeweren, lichte tanks en volgens sommige berichten be schikken zij ook over Japansch veldgeschut Nader wordt uit Batavia ge meld,, dat 4 R. A. F. Thunder bolts en een Mosquito bombar. dementsaanvallen hebben uit gevoerd op het postkantoor en regeeringsgebouwen te Soeraba ja. De Mosquito werd daarbij beschadigd, maar kon doorvlie gen. Volgens Indonesische berich ten hebben bombardementen en beschieting van Soera baja op 10 November den ge- heelen dag tot laat in den avond aangehouden, waarna Britsche en Voor-Indische troe pen de stad begonnen binnen te rukken. De wegen, via welke men de stad kan verlaten, zijn, zoo gaan de berichten verder, opgepropt met vluchtelingen. Soetan Sharir moet nieuw kabinet vormen. Volgens de „Merdeka" heeft Soekarno den voorzitter van het uitvoerende comité, Soetan Sharir, opgedragen een nieuw kabinet te vormen. Sharir is tot dusverre hierin niet geslaagd en zoolang het nieuwe kabinet nog niet geformeerd is, zal het oude blijven functionecren. Japansche generaal gearresteerd. De Japansche Generaal Nga- no, commandant van het zes tiende leger, dis het verzet van de Japansche troepen tegen de landingen van de geallieerden op Java had georganiseerd, is gevangen genomen en zal on getwijfeld per vliegtvig naar Singapore gebracht worden, om daar ondervraagd te worden. Men meldt ook uit Batavia, dat alle. Japansche troepen, die zich in het gebied ten Westen van Batavia bevinden, in ge allieerde handen zijn gevallen. Leden van de Australische luchtmacht mogen den Ne- derlandschen troepen op Java geen hulp verleenen. Radio Melbourne heeft giste renavond gemeld, dat de Austra lische Min. van Luchtvaart, Ar thur S. Drakeford, een verbod heeft bekend gemaakt, volgens welk leden van de Australische luchtmachtAustralië niet mo gen verlaten om steun te ver leenen aan de Nederlandsche troepen op Java, Kinderen worden in Batavia ontvoerd. Gedurende de laatste weken hebben de extremisten in Ba tavia een steeds grooter aantal kinderen op straat ontvoerd. In de meeste gevallen heeft men omtrent de ontvoerden niets imeer vernomen. In één geval werden twee zwaar verminkte lichamen gevonden. HET KABINET VAN SOEKARNO. In het midden, met fez, dr. Soekarno. Foto: A, B. C.P. Volgens inlichtingen uit gezaghebbende bron te Washington zou Attlee aan Pres. Truman hebben voorgesteld, te pogen van Sovjet-Rusland een verklaring te verkrijgen over de uiteindelijke eischen voor zijn veilig heid aan Europeeschen kant, als onderdeel van een plan tot verzekering van een volledige overeenstemming tusschen de groote mogend heden en tot het instellen van een „pool" van geheimen'betreffende de atoomenergie en andere wetenschappelijke onderwerpen. Naar beweerd wordt, zou dit voorstel de instemming hebben van den Cana- deeschen eerste-minister, Mackenzie King. Voorstel Attlee Deze week is een nieuw oorlogsgeheim onthuld. Het betreft de constructie van een nieuwe draadlooze radio installatie, die een groote rol heeft gespeeld in den veld tocht in West-Europa. De installatie, bekend onder den naam „Number Ten", werd speciaal geconstrueerd om Maarschalk Montgomery in de gelegenheid te stellen vanuit Luneburg onmiddellijk contact te hebben met Churchill te Whitehall en dat met dezelfde veiligheid van geheimhouding als een telefoon gesprek biedt. De Duitschens wisten van het bestaan der installatie niets af. Het zendapparaat richtte het gespro ken woord rechtstreeks over Maas en Rijn. Montgomery's hoofdkwartier was daardoor ook in voortdurend contact met de 21ste legergroep en met het Ministerie van Oorlog te Londen. Een merkwaardige bijzonderheid van deze nieu. we constructie is, dat tusschen twee installaties acht gesprekken tegelijk gevoerd kunnen worden. De zender werkt met centimeter-golflengten. Atoombom-kernkwestie Mocht Attlee er niet in sla gen Truman oi Stalin voor zijn plan te winnen, dan is het mo gelijk, dat een ander voorstel ervoor in de plaats zal treden. Groot-Brittannië, de Ver. Sta ten en Canada zouden zich wil len verbinden in een overeen komst, volgens welke de atoom bom een geheim zou blijven, maar volgens welke de bom uitsluitend zou worden gebruikt op verzoek van den veiligheids raad. „Met vroom conferentie". gemoed ter Truman heeft op het Witte Huis een diijer gegeven ter eere van den eersten minister van Groot-Brittannië, Clement Attlee, en den eersten minister van Canada, Mackenzie King. Na de toasts stelde Truman vast, dat, „een der groote eigenschappen van het Britsche keizerrijk hierin bestaat, dat het Britsche volk, indien de regeering een buitenlandsche politiek voert en dat doet zij altijd steeds achter die poli tiek staat, welke regeering ook aan het bewind is." Ter illustra tie wees Truman op de onder handelingen te Potsdam, welke door Churchill waren begonnen en door Attlee werden beëin digd (na de verkiezingszege), zonder dat er stagnatie optrad. Truman zei verder: „Wij bege ven ons mte vroom gemoed ter conferentie. Wij hopen, dat de conferenties zullen leiden tot afspraken en richtlijnen, welke de Vereenigde Volkeren tot een levens organisme stempelen," Aandacht voor de wereldbeschaving. Attlee beantwoordde Trumans toespraak .en zei o.m., dat het doel der buitenlandsche poli tiek niet moest zijn éen .bepaald land te dienen, maar dat alle volkeren der wereld er de voordeelen van moesten onder vinden. ..Dit wil niet zeggen, dat wij geen rekening houden met de verschillen tusschen ons, maar het wil mij voorkomen, dat onze heden ten dage onder den voet geloopen belangen der wereldbeschaving allereerst de aandacht waard zijn". Attlee Om de Radio E regeering streeft naar een natio nale omroep en wil de vroegere omroepvereenigingen liquideeren De Synode van de Nederlandsch Her vormde Kerk spreekt zich ook uit voor een nationale omroep. Van de oude omroepvereenigingen is alleen de V.P. R.O. het met de regeering en de Sy node eens. Daartegenover staat dat de V.A.R.A. en de N.C.R.V. zoowel als de A.V.R.O. staan op het standpunt van het rechts herstel Hoe staat het nu met de K.R.O., de Katholieke Radio-Omroep? Dienaangaande kunnen wij thans me- dedeelen, dat het ,,de uitdrukkelijke wensch van het Nederlandsch Episco paat is, dat er met alle kracht gestreefd wordt naar een autonome werkzaam heid van de Katholieke Radio Omroep". We zouden kort en goed kunnen zeg gen: nu weten we waar we aan toe zijn. Toch kan een enkel woord ter verdui delijking geen kwaad. Vooreerst zijn er niet onaanzienlijke aanwijzingen, dat de gelegenheid om aan de katholieke wereldbeschouwing uiting te geven zeer poover en mager dreigt te worden in de komende omroepperio- de. Maar wat van meer belang is: het schermen met het begrip nationaal wordt een steeds dreigender gevaar om alles maar gelijk te schakelen en te nivelleeren. Waar wij als katholieken de overtuiging hebben, en de daaraan beantwoordende plicht, om de waar heid gaaf en ongeschonden uit te dra gen, zullen wij er naar moeten streven om die plicht op een behoorlijke wijze te vervullen en de daartoe geëigende middelen aan te wenden. Dit kan alleen verwerkelijkt worden in een eigen ka tholieke omroep, waarvoor wijzelf de volle verantwoordelijkheid dragen. Hier uit volgt niet, dat wij niet willen sa menwerken. Dit is juist de verkeerde ge- dachtengang van hen, die in een prin cipieel standpunt meteen een hokje en een schotje zien. Wi] willen baas zijn In eigen huls, maar wij willen met onze buren zoo nauw en zoo goed mogelijk samenwer ken. opdat het hcele aspect van de straat, de stad en het land waarin we wonen een echt Nederlandsch karakter krijgt. besloot met te wijzen op het vele, dat aan beide zijden van den Atlantischen Oceaan wordt gedaan voor „vrijheid en de mocratie.... dien moeilijksten van alle regeerings vormen, zoo ongeveer den eenigen, die vrijen menschen waardig is." Fransche bezwaren kunnen overwonnen worden! VELDMAARSCHALK MONTGOMERY heeft op een perscon ferentie te Berlijn, naar aanleiding van een hem gestelde vraag, categorisch verklaard, dat het niet in de bedoeling lag, Duitsch land in vier aparte zones te verdeelen. Hij meende, dat de bezwaren van Fransche zijde in dit opzicht met tijd en geduld overwonnen zouden kunnen worden. In antwoord op een andere vraag zeide Montgomery, dat, naar zijn meening, de thans door de geallieerden gevolgde methode van opbouw in Duitschland niet zou leiden tot de ontwikkeling van een zeer sterk Duitschland. VOEDSELPOSITIE CRITIEK, Montgomery verklaarde tij dens de pensconferentie verder onder meer, dat de voedsel situatie in Duitschland momen. teel critieker was dan ooit, sinds de geallieerden Duitsch land waren binnengetrokken. De steenkoolproductie steeg op bevredigende wijze, doch door transportmoeilijkheden werd de verdeeling der kolen belem merd. De rantsoenen in Duitsch land vertegenwoordigen op het oogenblik gemiddeld slechts 1200 tot 1500 calorieën. Voor het handhaven van deze beneden het als noodzakelijk erkend mi nium gelegen rantsoenen was men, aldus zeide Montgomery, volkomen afhankelijk van den invoer van tarwe. Ook kon slechts met groote moeite het huidige rantsoen van 1 kilo- team aardappelen per week gehandhaafd worden. „DE SLAG OM DEN WINTER". Montgomery zeide; „Met groote belangstelling" kennis te hebben genomen van de kran tenberichten. volgens welke hij misschien spoedig van zijn post ontheven zou worden. Naar zijn inzicht zou het echter aanbe veling verdienen geen wijziging in commando of in het alge meen in Duitschland aan te brengen, voordat de „slag om den winter" gewonnen zou zijn. Voorts weidde hij uit over de behoefte aan troepen in Duitsch land. Hij zeide, dat de Duitsche bevolking op het oogenblik weliswaar uiterlijk volgzaam was. doch dat men niet kon yoorspellen, welk effect het gebrek aan voedsel en brand stof onder de harde omstan digheden van den midden- Europeeschen winter op haar zou hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1