Attlee naar Truman Soerabaja, extremisten-nest Nieuw lijden over China Doe met schoon geld geen vuile dingen. BUITENLAND hei eëi Dl Zaterdag 10 November 1945 No. 119 HET WEER tot Zondagavond Vrij koud met vooral op voor den wind be schutte plaatsen nacht vorst, overwegend droog wisselend bewolkt, ma tige wind tusschen Noord-Oost en Oost. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProf. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebclt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 A bo n n e m en t s p r ij z e n t f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco.per post f4.20. jBEZIELD VAN HOOGE GEDACHTEN Enkele uren voor zijn vertrek naar de Ver. Staten, heeft do Britsche Min.-Pres. Attlee gisteren het woord gevoerd in het Mansion House in Londen. „Het voornaamste doei van mijn bezoek aan president Truman", aldus Attlee, „is de bespreking met hem en met Mackenzie King van de wereldaangelegenheden, in het licht het verschrikkelijke licht van de ontdekking van de atoomenergie." dag zal aanbreken, waarop ver woestende oorlogen evenzeer een ding uit het verleden zul len zijn als thans het uitbreken van pest in Londen." Hulde aan den Architect der Victorie" Na hulde te hebben gebracht aan zijn voorganger Winston Churchill „onzen grooten oor logsleider", aan het heldhafti ge Londen en aan alle landen die aan de zijde van Engeland den grooten strijd hadden me degemaakt, besprak Attlee in het kort de uitstekende samen werking in den tijd van de coalitie-regeering in Engeland tijdens den oorlog, waarna hij er op wees, dat men thans we derom tot het normale politieke leven is teruggekeerd, hetgeen beteekent, dat er een regeering is met een oppositie. Overwinnaars of overwonnenen. Verdraagzaamheid groeit slechts traag, doch vrijheid en democratie kunnen niet zonder itiverdraagzamheid groeien. Wan- 'neer wij de wereld van thans overzien, zien wij overal de bittere resultaten van twee kwade dingen vrees en over. heersching. Atoombom dwingt tot nieuwe oriënteering. Over de atoombon sprekend, verklaarde Attlee: „Ik geloof niet, dat de meerderheid van ons volk voldoende begrijpt, in welken omvang wij onze mee ningen moeten herzien. Wij hebben reeds met de atoombom kennis gemaakt. Het probleem Waarvoor wij ons thans gesteld zien. is niet zoozeer hoe wij deze nieuwe verwoestende kracht op de wereld zullen los laten, dan wel welke vorm van wereldsamenleving noodzake lijk is in een wereld, waar en kele bommen groote steden zou den kunnen verwoesten. Wij zullen samen moeten werken met alle landen, om na te gaan, hoe wij in vrede met elkaar kunnen leven. Ik hoop, dat de Attlee's peroratie. Attlee eindigde zijn rede als volgt: „In deze tiiden waarin de wetenschap zooveel tot onze beschikking heeft gesteld is het nog steeds voortduren van oor log en gebrek te wijten aan een moreel tekort van de menschen. Er was een nacht, welken wij ons allen herinneren, toen de Londensohe City door het vuur werd verzengd, toen huizen, winkels, kantoren en fabrieken werden verwoest. In den mor gen zag men toen, sereen bo ven de ruïnes uit, onze groote kathedraal van St Paul nog staan. Dit komt mij als een symbool voor. Temidden van den dood en de verwoesting van deze jaren van oorlog zijn nog steeds ongerept gebleven de eeuwige aanvaarde waarheden, waarvan ons leven- afhankelijk is. Ik zal mij door deze hooge w_aarden laten leiden, niet ter neergeslagen of gedrukt doch in den geest het uiterste in te spannen om te trachten mijn medemenschen te dienen, waar bij ik deze drie dingen indach tig zal blijven: „Geloof, hoon en liefde en de grootste van deze drie is de liefde." STRIJD ONVERMIJDELIJK? CHRISTISON EN MANSBERGH DREIGEN! Generaal Christison heeft een nieuwe proclamatie tot de Indone siërs te Soerabaja uitgevaardigd, waarin staat dat sterke Britsche strijdkrachten, die per schip zijn aangekomen, een onderzoek zullen instellen naar den gemeenen moord op generaal Mallaby en de schuldigen zullen straffen, maar dat het niet in de bedoe ling ligt om de toekomst van Indonesië door middel van geweld te regelen. uw eigen kampong" De pro clamatie eindigt met een ver klaring, dat de Britten slechts de werkzaamheden uitvoeren, die op de conferentie van Pots dam zijn vatsgesteld. DE PROCLAMATIE VAN CHRISTISON. De proclamatie van Gen. Christison, bevat onder meer nog de volgende punten: „De burgers, die zich over eenkomstig de wet gedragen, zullen de kans hebben om zich te onderscheiden van de wet teloosheid der extremisten om zoodoende hun goedwillendheid tegenover de geheele wereld te toonen. Dit is geen aanval op de vrijheden van het Indon. volk, dit is geen poging om de politieke toekomst op geweld dadige manier te regelgJL het betreft niet de rest van Indone sië. Het zijn de extremisten uit Soerabaja, die de schuldigen zijn en het zijn alleen de schul digen, die moeten lijden. Be moeit u niet met de extremisten, doe niets wat moeilijkheden of rampen kan veroorzaken in Burgertwisten en overstroomingen De hier ontvangen berichten over de gevechten in vele ge bieden van Noord-China blij ven verward, maar duidelijk is wel, dat de burgertwist verre van afneemt, doch eerder steeds nog feller karakter krijgt. Ook blijkt duideljjk, dat de plattelandsbevolking het zwaar te verduren heeft want, na de verv/oestingen ontstaan door acht jaren Japansche bezetting, worden thans duizenden boeren dakloos gemaakt en is veel land onder water gezet, doordat de rivierdijken uit verdedigings oogpunt zijn doorgestoken. Met een zucht van verlichting is te Washington vernomen, dat de regeering van Tsjoenking en de communistische leiders hun contact hebben hervat, om te trachten den burgeroorlog tot een eind te brengen. De officieele verklaring, dat de Amerikaanjsche mariniers Uit Noord-China zullen worden teruggetrokken, schijnt te dui den op een definitieve wijziging in de politiek van de Ver. Sta ten, daar generaal Wedemeyer onlangs te Washington nog ver klaard heeft, dat de sterkte der Amerikaansche marine in N. China tegen het einde van het jaar tot 53.000 man zou worden opgevoerd. Thans zouden ech ter deze Amerikaansche troe pen binnen tien dagen worden teruggezonden. Veldmaarschalk August von Mackensen is naar het Britsche hoofdkwartier in Duitschland meldt op 96-ja- rigen leeftijd nabij Celle over leden. Indonesiërs te Soerabaja storen zich niet aan bevelen. De waarschuwing van Gen. Maj. Mansergh zal worden ge volgd door pamfletten met nauwkeurige instructies voor de gewapende Indonesiërs in Soerabaja hoe en waar zij hun wapenen moeten overgeven. De Indonesiërs storen zich blijk baar niet aan deze bevelen en het uitbreken van vijandelijk heden schijnt welhaast onver mijdelijk. Stoffelijk overschot van Brigadier Mallaby ter aarde besteld. Het stoffelijk overschot van Brigadier Mallaby is na een plechtigen kerkdienst waarbij ook Generaal Mansergh en an dere hooge militairen tegen woordig waren, ter aarde be steld. Het telegram van Soekarno aan de Britsche regeering. In het telegram aan de Brit sche regeering beschuldigt Soe karno de geallieerde troepen van bedrog: Zoowel de Nica als de Rawpi misbruiken de uni form voor Nederlandsche im perialistische doeleinden. Vol gens Soekarno voelen de Indo nesiërs zich niet veilig in hun eigen land, terwijl de Neder landers er in slagen een groot misverstand te verwekken tus. schen de geallieerde strijdkrach ten en de Indonesiërs. Soekarno beweert, dat de botsingen tus schen de geallieerden en de In donesiërs veroorzaakt worden door Nederlandsche machina ties. De Nica terroriseert de Indonesiërs. De houding van Engeland vergemakkelijkt de wederin voering van het Nederlandsche koloniale regiem, „hetgeen ze ker niet in de bedoeling van de aLee& 80 iiycvietten Maar volgende week niets! Ter voorkoming van misverstand wordt me degedeeld, dat de bon nen 05 en 06 van de ta- bakskaart ieder recht geven tot het koopen van twee rantsoenen tabak. Op beide bonnen teza men krijgt men dus tachtig cigaretten of de overeenkomstige hoe veelheid shagtabak of sigaren. Dit rantsoen is bestemd voor twee we ken. Op het zoo langza merhand gebruikelijk ge worden rantsoen import cigaretten behoeft men volgende week niet te rekenen. Britsche regeering ligt". Het lange telegram vraagt tenslotte de Engelsche regeering „een goed onderzoek in te stellen." Voorloopig geen bemiddeling van de V. S.? De „New York Herald Tri bune" meldt uit Washington, ten eerste, dat het Amerikaan sche ministerie van buitenland., sche zaken op het oogenblik niet van plan is haar bemidde ling aan te bieden inzake Ned.- Indië. Ten tweede, dat de „As sociated Press" uit Batavia seint van de meest gezaghebbende zijde vernomen te hebben, dat de Britten een bemiddeling van de V. S. op prijs zouden stellen, en dat de Nederlanders „er wel toe zouden kunnen worden bewogen." SOERABAJA ONDER VUUR GENOMEN Volgens een aan het minis terie van buitenlandsche zaken der Indonesische Republiek ont vangen telefonische mededee- ling ligt de stad Soerabaja sinds hedenochtend 6 uur plaatselij ken tijd onder vuur. In het geallieerde hoofdkwar tier beschikt men nog niet over bijzonderheden of over een be vestiging van dit bericht. Alvorens gisteravond te slui ten zeide de onder controle der extremisten staande radio van Soerabaja tot de bevolking niet toe te ggven aan de vernederen de wijze waarop generaal-ma- ioor Mansergh haar beval te ca. pituleeren. Volgens deze radio was dit bevel in strijd met de tien dagen geleden tusschen Soekarno en generaal-majoor Hawthorn, opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrach ten op Java, bereikte overeen stemming. De radio drong er bij de bevolking op aan, niet door met schieten te beginnen botsingen uit te lokken. Volgens een Indonesisgjien zegsman zijn vele Indonesiërs door het granaatvuur gewond, dat in hevigheid toenam. NEDERLANDSCH-INDIë. Een der eerste foto's van Java. Een kijkje in een vrouwenkamp bij Batavia, waar tevens de kinderen zijn onderge bracht. Velen van hen ziin eerst kort hersteld van de zware ontberingen, wel ke zij onder de Japanners hadden te lij den. Foto: Anefo-P. Deze week in het i AmerikaRusland. A de rede van President Truman een rede van Stalin wegens diens ziekte uitsproken door Molotof. Tru man zegt: wij leveren liet geheim van den atoombom niet uit. Molotof: ,,Ook wij zullen atoom-energie hebben en nog vele andere dingen". De rede van Trurnan ging gepaard met de grootste vloot- en luchtparade ooit gehouden. Ook Molotof rinkele met de sabel. In het Oosten botsen de groot-mach ten reeds tegen elkaar op China's rug. Er is burgeroorlog in China. Natuurlijk is daar burgeroorlog. Chineesche „com munisten" krijgen wapenen van Rus land en de regeering van den grooten 'lsjang Kai Sjek wordt danig en openlijk gesteund door de Amerikanen. Reuter meldt, dat Rusland met groote troepenmacht Iran bezet. In Oost— en Zuid-Europa omgeeft het groote Russi sche Rijk zich met vazalstaten. Tegelijk wil Rusland anderen verbieden bond genootschappen te sluiten: een Wes- tersch blok acht het uit den booze. In midden-Europa moet een leegte wor den geschapen: millioenen Duitschers staan voor den hongersnood, kinderen sterven. Zes en twintig millioen men schen zijn in de concentratiekampen om gekomen, doodgemarfteld, terwijl de muziek er bij speelde. Het wraakgericht dat Duitschland 'over zich heeft afgeroe pen, is bezig zich te voltrekken in een omvang, welke niet meer te stuiten schijnt en welke een nieuwe gapende wonde toebrengt aan het reeds van alle kanten bloedend Europa. Men kan, zeide Churchill, niet over Amerika spreken en over Rusland zwij gen. En Bevin wond er geen doekjes om. Rusland eischt het recht op goede betrekkingen te onderhouden met zijn nabuurstaten, maar wanneer wij het zelfde willen doen. aldus Bevin, dan roept Rusland uit. dat dit alles tegen de Sovjet-Unie is gericht. Het was heel merkwaardig dat Bevin zoo openhartig zeide. dat Engeland met Frankrijk. Ne derland, België en Scandinavië of an dere landen in een Westelijk bloc in contact wenscht te treden. Het zal ons benieuwen wat minister van Kleffens straks daarover in ons Parlement want dat hebben wij nu ook, al is het niet heelemaal echt zal weten le vertellen. Het blijft toch altijd een merkwaar- ding ding o, heilige democratiedat over de levensbelangen der volken wordt beslist zonder dat zij stem in het kapittel hebben. Stalin is ziek. Een mcnsch van dicht bij de zeventig. Reeds worden namen van opvolgers genoemd en reeds tracht men te peilen de gevolgen van zijn heengaan voor den loop der wereld. Of zou de invloed van één mensch, hoe machtig hij ook moge schijnen, toch ge ringer zijn dan het den schijn heeft? Een eerstvolgend conflict zou meteen een wereldoorlog beteekenen. De we reld zou aanstonds in twee helften zijn verdeeld: een Anglo-Amerikaansche helft met aanhang en een groot-Russi sche helft met satellieten. Doch eer het zoover is en moge het nooit zoover komen blijken menschelijke bereke ningen voor de zooveelste maal te heb ben gefaald. De grootste zorg zeide minister Attlee voor zijn vertrek naar Amerika welke de wereld thans kent is de vraag naar de beheersching der atoom kracht. Heeft de mensch inderdaad krachten opgeroepen, die hij niet meer kan bezweren?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1