prima Kaas Het wereldgeweteni 1gaat oordeelen Wat gebeurt er in Iran? Is Nederland het troetelkind der wereld De pil 3\iatói De aanklacht Oude, paimunt Vrijdag 9 November 1945 mag bitter zijn als ze maar met lof Leitreken is Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken tCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzcni f0.26 per week, fl.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20. Haarl.straat UlJ I heeft Voor het eerst in de geschiedenis worden staatslieden en open bare ambtsdragers van een land ter verantwoording geroepen door den rechtbank. Deze rechtbank vertegenwoordigt het we reldgeweten. Voor deze rechtbank zul len Duitschers, die gedurende den oor log ontzien werden omwille van de macht, waarover zij beschikten, thans rekenschap moeten afleggen van hun monsterachtige daden. Zij waanden zich onaantastbaar, terwijl zij in ijze ren machtsgreep Europa trachtten ten onder te brengen. Thans zullen zij echter ervaren dat de „vloek der booze daad" zich in hun leven gaat uitwerken. Catalogus van Duitsche misdaden De aanklacht is zoo omvang, rijk en uitgebreid, dat zij is uitgegroeid tot een boekje van 43 pagina's. Hier worden zy allen genoemd de Duitsche mis dadigers, maar thans zoneter hun trotsche titulatuur en ze staan daar Goering, Hess, Streicher, Seys Inquart en an deren. Waarvoor staan ze terecht? Zij zullen gevonnist worden voor de misdaad waarvoor zij persoonlijk verantwoordtlijk zijn, maar bovendien zullen zij ook de volle last te dragen krij. gen van al die daden, die zij hebben gesteld ais lid van Duitsche organisaties. Ais Seyss Inquart voor het gerecht komt, dan gaat hij gestraft worden voor de fusillades, waartoe hij bevel gaf. Hij gaat ook gestraft worden voor de maatregelen, die hij gaf bij het bestuur van Nederland als vertegenwoordi ger van den Führer. Eindelooze reeks misdaden. Deze misdaden hebben zij be dreven tegen den vrede, tegen het oorlogsrecht en tegen de fnenschelijkheid. Tegen den vrede; zij beraam den plannen, troffen reeds lang voor 1938 hur. maatregelen om neutrale landen binnen te val len, Zij schonden verdragen, verbraken afspraken. Tegen het oorlogsrecht: om slechts één ding te noemen: zij hadden een geheel systeem uit- eedacht waarin moord, mishan deling, wegvoering of dwang arbeid, plunderen van publieke HOUDT ZIJN WAARDE Daar er nog misver stand blijkt te bestaan ten aanzien van de gel digheid van de oude, niet-zinken pasmunt, vestigt het Ministerie van Financiën er de aan dacht op, dat alle mun ten, welke op 10 Mei '40 in omloop waren, ook nu wettig betaalmiddel zijn, uiteraard tot de even tueel daarvoor' gestelde maxima. Dit geldt dus niet alleen voor het oude zilvergeld, maar ook voor de koperen munten van 1h, 1 en 2Vz cent en den nikkelen stuiver. en particuliere eigendommen, moedwillige vernieling van ste den zooals Rotterdam, Belgrado en Warschau. Tegen de menschelijkheid: wanneer wij de groote opsom ming van feiten en niets dan feiten lezen in de dorre stijl van rechtsgeleerden, dan rijst tóch voor ons oog een nacht merrie van gruwelen, zóó ver- schrikkelijk, dat het niet doen. lijk is deze in een dagblad weer te geven. Tegen de kerk, Ook dit onderwerp, het optreden tegen de Kerk wordt in de dagvaar ding naar voren gebracht. Hoe zij godsdienstoefeningen hebben verstoord, geestelijken en kloos terlingen hebben vervolgd en gedood en kerkelijk bezit ge roofd. Enkele voorbeelden. Van de 228.000 Fransche poli tieke gevangènen waren er nog slechts 28.000 in leven. In Kiëf, werden over de 200.000 men sehen vermoord. En dit alles ge schiedde met zulk een wreed heid en onmenschelijkheid, dat men zich niet kan voorstellen hoe een redelijk wezen zulke gevoelens kan bezielen. De grootste misdaden op weer looze menschen, vrouwen en kinderen, werden op sommige plaatsen begeleid door orkest muziek, te spelen door een or kest, samengesteld uit gevan genen! Over al deze misdaden gaat thans vonnis geveld worden. Rechtvaardig, maar onver- biddellijk streng. Te vroeg! Wanneer wij dit alles over denken en terugschouwen op wat in onze eigen naaste omge ving zich onder Duitsche ter reur heeft afgespeeld en ten uit voer gelegd door Duitsche bla. gen die een Hitleruniform droe gen. dan vraagt men zich ver bijsterd af, hoe men ertoe komt om op een wereldieugdcongres in Londen nog geen zes maan den na de gevangenname van de Duitsche misdadigers thans voor diezelfde Duitsche jeugd reeds een plaats on te ruimen in deze internationale organisatie. Raadsels rond Stalin Allerlei tegenstrijdige berich ten gaan er over den Russischen maarschalk rond. Het eene be richt meldt dat Stalin vacantie houdt aan de Zwarte Zee, een ander bericht vermeldt dat Stalin ernstig ziek is. dat op 28 October zeven doktoren zouden ontboden zijn omdat Stalin een hartaanval gehad had, en dat na 'n korte verbetering Molotof op 4 November het bericht ge kregen had, dat Stalin's toe stand weer achteruit was ge gaan en dat zijn doktoren hem de reis naar Moskou hadden verboden. Moskou bericht, dat de Russen niet verrast, maar wel teleurgesteld waren Stalin niet te zien bij de herdenking van de revolutie. Wat er van deze geruchten waar is zal de tijd ons wel leeren. Roode troepen rukken Teheran binnen Op een bijeenkomst van het Iraansche parlement heeft de afge vaardigde Etebar medegedeeld: „Vandaag heeft het roode leger vijf-en-veertig gebouwen in Teheran bezet. Het hoofdkwartier is nog steeds in deze stad. Twaalf duizend nieuwe Russische soldaten zijn bij Bendar Shah geland, tachtig duizend in Astaria en twee nieuwe divisies zijn pas in Azerbeidjan aangekomen. Waarom worden onze gendarmes door de Russen gehinderd naar het Noorden te trekken om de orde te herstellen? Garanties, die niet baten Zooals men zich zal herinne ren had in November 1943 in Teheran de hoofdstad van Iran, de historische bijeenkomst plaats tusschen Roosevelt, Churchill en Stalin. Kort te vo ren had Iran in September aan Duitschland den oorlog ver klaard en men had Iran beloofd plechtig, zooals dat pleegt te gebeuren, dat dit land na den oorlog volledig economische steun zou krijgen, terwjjl de volkomen onafhankelijkheid werd gegarandeerd. Iran is echter practisch een bezet land gebleven en het is wel opvallend na de rede van Molotof, thans te vernemen, dat er als maar nieuwe Sovjet-troe pen Iran binnenrukken en dat Iran zich moet beklagen dat zijn eigen politie niet in staat wordt gesteld om zijn taak te vervullen. Wederom royale gilt van Ierland Uit hét weinig of niet geschonden deel van de wereld, uit Enge land, Canada, de Ver. Staten en Zuid-Amerika stroomen enorme hoeveelheden reliefgoederen naar ons noodlijdend Nederland. In de hoofdmagazijnen te Roo sendaal, Rotterdam en Amster dam worden deze, het zijn hoofdzakelijk textielgoederen, uitgepakt, gesorteerd, opnieuw gebundeld om vervolgens via de provinciale en fle plaatselij ke comité's aan de behoeftigsten geheel gratis te worden uitge reikt. Babybroekjes en •bontjassen. En nog steeds stroomen de liefdesgaven aan. Alleen reeds de „Help Holland Council" heeft een permanente zending tot April van het volgend jaar toegezegd. Niet alleen de hoeveelheden zijn een bewijs van het sympa. thieke medeleven der geheele wereld met ons geteisterde land, ook, en misschien meer nog, ligt dat bewijs in de voortref felijke kwaliteit van de gaven. Een zeer groot deel vormen de zelf vervaardigde, zelfgebreide kleedingstukken, die varieeren tot bontjas, beddedeken, tot colbert van babybroekje van boezelaar tot van kinderkousje costuum. Gul Ierland. Onlangs zijn te Dublin aan een Nederlandsche delegatie door de Iersche regeering over gedragen: 20.00b wollen dekens, 28.000 paren sokken voor man nen, 12.000 paren handschoe nen voor mannen, vrouwen en kinderen, 10.000 pond breiwol, 20.000 'pond wol in den vorm van onderkleeren voor 38.000 kinderen en een minder aantal volwassenen. De nood, waarin de uit Indië repatrieerenden verkeeren kan thans door dit sympathieke Ier sche gebaar voor een groot deel door deze goederen gelenigd worden. Grondwetsherziening N liet .Binnenhof" betoogt v. P(oll), dat werkelijke vernieuwing van ons staatsbestel nóch op het strikt staat kundige terrein, nóch ook op het so ciaal-economische terrein mogelijk is zonder een diep ingrijpende grondwets herziening; men mag wel zeggen: een zoo diep ingrijpende dat eigenlijk van een nieuwe grondwet zou moeten wor den gesproken. Wij daarentegen gelooven, dat onze goeie, ouwe grondwet zich tegen geen enkele staatkundige of sociaal-econo mische vernieuwingspoging verzet. Men kan naar hartelust vernieuwen zonder eerst de grondwet aan een verjongings kuur te onderwerpen, ja zonder titel of jeta aan haar te veranderen. Het is dan ook wel merkwaardig, dat de roep om grondwetsherziening niet gepaard gaat met concrete ingrijpende voorstellen daartoe. Slechts één uitzon dering kennen wij, de brochure van prof. Romme, .Nieuwe Grondwetsarti kelen". die vrijwel nergens bijval, maar overal veel critiek heeft onder vonden omdat de door prof. R. voor gestelde vernieuwingen van onze grond wet een antiek instrument zouden ma ken en dan inderdaad, wat nu geens zins het geval is, een sta in den weg voor echte vernieuwingen. Liever houden wij ons dan ook bij de conclusie waartoe dr. Beuns na een rus tig betoog over „Hervorming van het Nederlandsche Staatsrecht komt. )1 Pater Beuns dan schrijft:. ,.Na het luide roepen om vernieu wing na het sombere tafereel van den rampzaligen toestand waarin on ze staatsinstellingen zouden zijn verzonken, Boisot gaat zelfs zoover achteraf te profeteeren: „waren de ze landen de laatste ld jaren krach tig geregeerd geworden, dan zou bun veel Van de ellende van dezen oorlog, ja- wellicht deze géheeie oorlog gespaard gebleven zijn", na zulke wanhoopskreten, wie zou niet begeerig uitzien naar beloften van een radicale hervorming. Deze staan thans voor ons en het blijkt hoe krachteloos slap, arm aan bloed zij zijn. Immers wat als nieuw wordt voorgedragen is van weinig betcc- kenis. Voor zoover het waarde heeft is het niet nieuw, maar louter een accentueeren van hetgeen reeds in ontwikkeling was. In dit negatieve zit ten slotte een positief gewin, een bevestiging, dat hetgeen wij hebben, zoo kwaad niet is." 1) Kath. Cult. Tijdschrift van 1 Juni H.M. de Koningin ontving in de Neder landsche ambassade te Londen mr. en mrs. Churchill en overhandigde aan Winston Churchill een verzameling van ongeveer 630 brieven, welke de voor vader van Churchill de eerste hertog van Marlborouch, In de periode van 1702—1711 aan den raadspensionaris van Holland. Autonie Helnsus, heeft ge richt. Door dit geschenk heeft het Ne derlandsche volk uiting willen geven aan zijn gevoel van diepe erkentelijk heid jegens Churchill voor diens vol hardend streven en groote verdiensten voor Nederland. H.M. dé Koningin at- riveert aan het gebouw der Nederland sche ambassade. Foto: A.B.C.-P. Winston Churchill, mevrouw Churchill en de Nederlandsche ambassadeur ie Londen verlaten het gebouw der Nederlandsche ambassade in de Engelsche hoofdstad, waar H.M. de Koningin Wilhelmina aan Churchill een verzameling van ongeveer 630 brieven, welke de voorvader van Churchill, dc eerste hertog van Marlborough, in de periode van 1702—1711 aan den raadspensionaris van Holland, Antonius Heinsius, schreef, overhandigde. Links ziet men de doos, welke het fraaie kistje, waarin de brieven zich bevinden, bevatu Foto: A.B.C.-P.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1