iE Engelands buitenlandsche politiek Oppositie in het Lagerhuis T Ik volg Y7 kt De oorlog langs onze kust aan hout Donderdag 8 November 1945 HET WEER tot Vrijdagavond Wisselende bewolking, Enkele buien, vooral in de kuststreken. Matige, tijdelijk krachtige Noord-Westelijke wind, vrij koud. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken' HoofdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteuren I Prof. Dr. W. Asselbergs (Antoa van Duinkerken) en Joop Siebelt; DirecteurG. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20825 Abonnementsprgseat f0.26 per «reek, fl.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per poet f4.20. liever de meening van de Kerk, dan de meening van een blad dat mor gen in de goot Ligt Bevin spreekt duidelijke taai In het Lagerhuis hebben gisteren Bevin, Minister van Buitenlandsche Zaken in het Labour-Kabinet en Chur chill als leider der oppositie, beiden de buitenlandsche politiek van Engeland besproken. Bevin heeft daarbij onomwonden te kennen gegeven dat Engeland zijn tra dities niet zal verloochenen en de vriendschapsbanden, die cultureel en historisch ook met Nede land zijn ge groeid, niet verbreken, maar krachtiger maken, en dat men daarom niet door Radio-Moskou voor een misda diger wenscht uitgemaakt te worden. Bevin en Churchill gaven ieder op zijn wijze hun scherpe afkeuring te kennen over diegenen welken het vertrouwen in de Regeering ondermijnen door ontijdige, onjuiste en unfaire publicatie- en methoden. KAARTEN OP TAFEL »it t- 39 ïll „De Reseering". aldus -Be- ;s,Pfvin, „kan in regeeringszaken ee< inoch haar macht, noch haar dg verplichtingen overdragen aan rsueen deel der gemeenschap, i. c. uw<le geleerden, die belast zijn ge- v/eest met de ontwikkeling der 'atoomenergie. Een campagne, zooals die gevoerd is, is niet fair jegens de Regeering en de enijvolksvertegenwoordiging". Be. vanvin wenschte er den nadruk op ";e leggen, dat de problemen •ond de atoombom een groote en druk leggen op de geesten .er Amerikanen als bezitters an de bom in verband met lun verantwoordelijkheid, dan >p de geesten van de volken an die landen, die niet in het it van die geheimen zijn. De erikanen trachten zich op iet oogenblik een beeld te vor en van de gevolgen van het enbaar maken van de atoom. Bevin zelf heeft nooit bij iet nemen van beslissingen op ternationaal gebied de atoom als politieken factor mee laten spreken. „Hoe groot de nacht der wapenen ook moge ijn en wie minister van bui- zoodra men afwijkt van de ge dragslijn, waarbij de proble men niet worden opgelost op grond van wat recht is, zullen deze tot verderf voeren." Geen machtspolitiek. Ik moet bekennen, dat soms tijdens onderhandelingen de machtspolitiek mij naakt en onbeschaamd voor de oogen stond. Maar het andere oogen blik ziet men, dat men zoekt en streeft naar andere idealen. Ik wilde het huis dus vragen niet ongeduldig te worden tijdens deze overgangsperiode. Sociale gerechtigheid. „Er heersoht overal dit een stemmig gevoelen: een groote eisch naar sociale gerechtig heid." Ook President Truman heeft dat in twaalf punten goed gezien." Bovenal moet een po litiek gericht op den wereld vrede worden gevoerd om de catastrophe, die het gevolg van het gebruik van deze vernieti gingswapens zou zijn, te voor komen. „Ik doe namens de Britsche Regeering een beroep op de groote mogendheden om de kaarten open op tafel te leg. Engeland en Rusland. „Engeland zal in de Ooste lijke gebieden niets onderne men dat schadelijk kan zijn voor de Sovjet-Unie. Wan neer wij die verzekering ge ven, kan ik mij niet voorstel len dat de natuurlijke reactie zou zijn dat men de deur sluit en dat men alle contact tusschen menschen, hetzij voor den handel of iets an ders zou verbieden. Ik ben ook niet van zins om de po sitie te aanvaarden, die Radio Moskou zoo vaak uitbazuint: zij eischen het recht om goe- re betrekkingen te onderhou den met hun naburen, terwijl ik een misdadiger ben wan neer ik vraag om goede be trekkingen met de landen, die aan onze grenzen gele gen zijn. O, DIE HOLLANDERS! De vertegenwoordiger van de „Air France" gaf te kennen, dat men op „Le Bourget' de groote Fran- sche vlieghaven van Parijs ,niet op kan tegen de ijze ren Hollandsche wilskracht die Schiphol uit zijn asch doet herrijzen." Engeland eischt het recht op. Met Frankrijk, Nederland, België, Scandinavië of ande re landen in een Westelijk blok in contact te treden; landen, die Engelands cul- tureele vrienden waren, his torische relaties die eenzelf de opvatting van democratie hebben als Engeland". RUSLAND. „De hebben werden inlandsche zaken moge zijn, J gen. Wij zijn daartoe bereid." en. de tweede zwaarst getroffen stad van Nederland. Velsen is de tweede zwaarst getroffen tad van Nederland geworden, slechts bvertroffen door Rotterdam. Circa 27 |>ct. van de woningruimte ging verlo- deels door oorlogshandelingen, peels door afbraak en evacuatieschade. In 1943 werd ook in dit gebied met len bouw van de „Atlantic-wall" begon- Een onderdeel hiervan vormde de rerdediging van de Hembrug en de luizen te IJmuiden. Velsen moest hier- [oor twee breede strooken dwars door stad opofferen. Later werd de afbraak door andere Duitsche officieren als „doelloos" be titeld en werd opdracht gegeven het sloopeh te staken, wat tot gevolg had, dat hier en daar half afgebroken ge bouwen zijn blijven staan. Overal ligt puin: het bekende trieste beeld van een kuststad. IJmuiden. Ook IJmuiden leed zwaar door bom bardementen. Ook werd de plaatwalse- rij van het hoogovenbedrijf door de Duitschers geheel „geliquideerd". Fa briek zoowel als machines werden naar Duitschland overgebracht en alleen de betonnen fundeering die niet meegeno- ÉÉN IN LIEFDE VOOR ENGELAND jjJmüi ptay, Ue&ien!" CHURCHILL begon aldus: „Hoewel wij verschil van mee ning hebben over binnenlandsche aangelegenheden, spre ken wij, wat onze buitenlandsche verhoudingen betreft, als één groot vereenigd Britsch volk, een Britsch gemeenebest en imperium, dat alle verschrikkingen van den oorlog heeft doorstaan, onoverwonnen en onoverwinnelijk". Stalin nog steeds met stevige hand het schip van staat be stuurt. Zelfs indien er groote verschillen mochten bestaan tusschen ons en de Sow jetunie op politiek, sociaal en zelfs op moreel gebied, mogen wij het nooit toestaan, dat zich in ons land een stemming ontwikkelt, welke de banden tusschen onze 'beide volken verbreekt of doet verslappen". „Fair play, Heeren". Ohurchill zeide, dat het de taak der geleerden is de staat te dienen, niet die te regeeren, En tot kapitein Blackburn zei- de hij, dat dit Labourlid had getoond, dat er misbruik van vertrouwen was geweest, toen deze onthulde dat er een ge heime overeenkomst was ge- teekend tusschen Roosevelt en Churchill te Quebec in 1943. Churchill had geen bezwaar tegen publicatie van eewig do cument dat hij met Roosevelt had geteekend, maar dat is, al dus Churchill, heel bepaald een aangelegenheid, die door de regeeringen der Vereenigde Staten en Engeland moet wor den geregeld. dappere Sowjetlegers toen zij door Hitier aangevallen, him bloed gegeven en ondraaglijke folteringen ondergaan, totdat de eindoverwinning was be haald. Ik verklaar daarom, dat het de oprechte wensdh is van dit huis dat spreekt in naam van het Britsche volk dat deze gevoelens van kameraad schap en vriendschap, welke tusschen het Britsche en Rus sische volk zijn ontstaan, niet alleen behouden, doch voort durend versterkt moeten wor den. Ik wensch hieraan toe te Voegen, hoe verheugd wij al len zijn, dat generalissimus OMBLAZEN VAN VEKSPEUKINUEN SCHEVENINCEN men kon worden, geeft de plaats aan waar dit bedrijf stond. Deze plaatwal- serij kostte bij den bouw indertijd 10 millioen gulden. De groote nieuwe sluis werd door den bezetter eveneens zwaar beschadigd en de sluisdeuren werden met zand „vast" gezet. Bijzon der ernstig moet de schade aan de vischhallen genoemd worden, omdat IJmuiden valt of staat met den visch- handel. In direct verband hiermede staan de ernstige beschadigingen aan de koelhuizen. Rond de haven verschenen verdedi gingswerken en twee z.g. „U-bootbun kers". Machtige betonnen kolossen zijn het geworden, waarin de onderzeeboo ten een veilige schuilplaats moesten vinden. En in Zandvoort. vielen onder de sloopwoede behalve ruim 800 huizen ook 13 hotels, 22 pen sions en de watertoren, nog gezwegen van het ontelbare aantal café's, winkels en bedrijven. Ruim 900 woningen werden door de Duitschers ernstig vernield door het uitbreken van alle installaties aan sani tair, gas, water enz. De huisvesting van soldaten in de verlaten woningen, mijnexplosies en weersinvloeden deden ten slotte het hunne, zoodat bij de be vrijding het dorp Zandvoort beschikte over 1600 woningen en gebouwen, waarvan ruim 60 pet. onbruikbaar was. Terstond is inen op energieke wijze aan het werk gegaan om Zandvoort weer eenigszins ..seizoenklaar" te ma ken. Mijnen werden opgeruimd, palen en obstakels verwijderd en men smaakte het genoegen het strand weer veilig te maken, zoodat dezen zomer velen weer van het zilte water hebben kunnen ge nieten. Ook het herstel der woningen werd ter hand genomen en een kleine duizend perceelen konden weer bewoon- baar gemaakt worden. 4c Een sterke Regeering AAR aanleiding van het gerucht, dat een der ministers uit het Kabinet Schermerhorn-Drees, zou willen aftre den omdat het hem te machtig wordt en in verband met al dan niet willekeu rige namen voor een opvolger, die worden genoemd, dachten wij aan het geen dit Kabinet noodzakelijk moet missen. Voor dit Kabinet kwamen in aanmer king degenen, die de formateurs daar voor aanzochten. Doorslaggevend wa ren de persoonlijke kwaliteiten van de candidaat-ministers of de kwaliteiten, welke de formateurs veronderstelden aanwezig te zijn. Eenigermate moest ook reke ning worden gehouden met de politieke stroomingen in het Ned. Volk, zoodat niet per toeval een ministerie van 15 leden zou ontstaan, waarvan geen en kel lid R.K. zou- zijn. Toch kan men in zeker opzicht zeg gen, dat in dit Kabinet geen R.K.-en zitting hebben, al zijn drie zijner leden R.K. Dat de minister voor Verkeer en Energie den R.K. "godsdienst belijdt, kunnen wij voor kennisgeving aanne men. Hij vertegenwoordigt in dit mi nisterie geen staatkundige groepeering. De R.K.S.P. heeft voor zijn optreden geen enkele verantwoordelijkheid. Er zitten in dit Kabinet m.a.w. wel drie ministers die R.K. zijn, maar de Kath. Staatkundige partij heeft geen aandeel in hun benoeming of aanvaardt daar voor eenige verantwoordelijkheid. Dit geldt het sterkst, dunkt ons, voor de drie R.K. leden van dit ministerie, die er wel voor schijnen op te passen zich aan de R.K.S.P. te branden. In veel mindere mate voor den heer Drees, die is gebleven wat hij was, lid n.I. der S.D.A.P. Ook Schermerhorn steekt het niet onder stoelen of banken van wel ken huize hij stamt. Hij is tevens mi nister van propaganda onzer een heidsbeweging, de N.V.B. Maar ja de N.V.B. is geen politieke partij niet waar. P ERSOONLIJKE sterke kwaliteiten van elk der leden afzonderlijk, maken een Kabinet nog niet tot een sterk Kabi net. Daarvoor is onder het parlemen tair-democratisch bestel nog iets an ders noodig. Moet nu de volksvertegen woordiging maar afwachten welke vreemde eend er straks de Kamer komt binnenwandelen, normaal gaat het an ders. Normaal wordt niet alleen ge vraagd of A persoonlijk van het hout is. waaruit men ministers snijdt, maar ook wat voor soort team A plus B plus C zullen vormen, van welke ideeën zij zijn vervuld en of en hoe de volks vertegenwoordiging zaken met hen zal kunnen doen. Alle vóór-oorlogsche poli tiek gehaspel tusschen Regeering en Kamer kwam niet voort uit gebrek aan persoonlijke eigenschappen maar uit ge brek aan samenspel tusschen Regee- rmg en volksvertegenwoordiging. Sterk is eerst de Regeering, die zich gedragen weet door een ineederheid in het Parlement. Want alle theoriën over evenwicht tusschen Regeering en Par lement ten spijt, het overwicht be rust hier te lande sedert omstreeks het midden der vorige eeuw bij de volks vertegenwoordiging en sterk kan alleen het Kabinet zijn, dat zich de drager weet van de ideeën der werkmeerder- heid in het Parlement. Waaruit volgt dat Indien er eea zwakke Regeering is, dit de schuld is van het Parlement. En aangezien het Parlement door het volk wordt ge kozen is dit de eigenlijke schuldige. En zoo komt het altijd uit, dat ieder volk de Regeering krijgt die het verdient. ZELFS VOOR EEN LUCIFER. Het klinkt voor den leek misschien wel wat vreemd te hooren, dat de beperkte houttoewijzing de belang rijkste reden is voor de moeilijkheden, waarvoor de producenten staan. Doch weinigen hebben begrip van de hoeveelheden, die er van dit massaproduct ge maakt moeten worden. De Ver. Hollandsche Lu cifersfabrieken te Eindho ven en Breda verbruikten normaal ongeveer 20.000 populieren per jaar. Thans moet men het met het der de deel doen, zooals trou wens ook de klompen- en fineer-industrie. De grootste der Neder- landsche lucifersfabrieken, die te Eindhoven, heeft tot voor enkele weken stop gestaan. Thans voegt zij weer een beperkte produc tie bij die van de zuster- fabriek te Breda en de derde Nederlandsche Luci fersfabriek te Weert. Dit hervatten van de produc tie moge gelden als een be wijs van het feit, dat ook het „brandend" probleem der lucifers weer een klein stapje nader tot zijn op lossing komt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1