Opheldering in Indië? Een klok rE* llelijdM pion Klakken keaen tang, ""Woensdag 7 November 1945 No. 11j6 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER 'tot Donderdagavond Naar West omloopende en geleidelijk toenemen de wind, zwaar bewolkt, later eenige regen in het Noorden van het land, in het Zuiden nog geen regen van betee- kenis, zelfde tempera, tuur. Hoofdredacteureni Rector H. 1» JL M. Sondaal ea Mr. Dr. C. G. A. vac Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Aaaelbergs (Anton ▼an Duinkerken) en Joop 3Sab«it{ Dsreeteust G. G. v. Eibutg. Bureauxt Papeogracbt 31, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 A boon e m ea t p r *eni f 0,26 pe-r week, fi«l0 pa* maand, f3.20 per kwartaal. France per poet f4.20. denkt lang, voor zij U zegt welk uur het is, tea ,eei 197| Koninklijk woord grondslag voor verhouding Nederland-Indië Luitenant-Gouverneur-Generaal Dr. van Moofc heeft namens de Nedertandsche Regeering giste ren te Batavia een verklaring uitgegeven, waarin de Regee- haar standpunt bekend maakt en uitwerkt om het koninklijk rd van 6 December 1942 in te lossen. Regeering ac<oorcB not met Dr. van Mook i in de regeeringsverklaring Sjezen wij: ee De loop der gebeurtenissen 'Pfi a de capitulatie van Japan Jd< eeft er toe geleid, dat groote 12( erwarring is ontstaan en dat mstandigfteden. die niet door Regeering in het leven zijn eroepen, haar tot dusverre ,.ekefoben belet, de voornemens Mot staatkundige hervorming Jr?an het Koninkrijk en van Ne- ia< lerlandsch Indië in hun hoQfd- -nt ynen verder bekend te ma- ,n, en. Reeds op 27 Jan. 1942 werd een rijksconferentie tot lit doel aangekondigd, te hou- Aien na de bevrijding van alle "Jiezette rijksgebieden. Op 6 De cember van dat jaar werden Ie beginselen der gedachtere- pirganisatie in een rede van H. Kit <ie Koningin in groote lij den vastgelegd, ali ;lai Eerst thans het oogenblik 'a voor samenspreking en contact rlJ Nu door de hulp van onze "eaK>ndgenooten het gevaar voor .e bevrijde geïnterneerden ver- ninderd is en eenige verbete- ing ingetreden schijnt te zijn grien aanzien van de vrijheid 'an spreken en van contact, is r1® iet oogenblik gekomen om het nt rogramma der regeering op 'n Ie rede van H. M. de Koningin raajran 6 December 1942 gebaseerd '2leader uit te werken. De regee- Ting gaat uit van de erkenning 1 'fan het rechtmatig streven der I ndanesiërs naar een nationaal estaan en van de overtuiging at dit streven door een goede ion Menwerking tusschen Indo- - esiërs en Nederlanders, langs t weg van een wettige evo- ig utie, te verwezenlijken is. Wat is het Regeering? doel der Doelstelling der Regeering is de spoedige ontwikkeling van Indonesië tot deelgenoot m een Koninkrijk, dat zoodanig ge construeerd is, dat het natio naal zelfrespect van alle daar aan deelnemende volkeren wordt gewaarborgd. Daartoe zal in dit land op wettige wijze de centrale regeering zoodanig gereconstrueerd moeten wor den, dat zij uit een volksverte genwoordiging op democrati- schen grondslag bestaat, in be langrijke meerderheid samen gesteld uit Indonesiërs en een raad van ministers onder den Gouverneur-Generaal als ver tegen woordi "er van de Kroon. Door deze regeering zullen de inwendige aangelegenheden van het land moeten worden bestuurd terwijl daar beneden door een doelmatige decentra lisatie de regionale en locale belangen zullen moeten worden behartigd; Het kiesrecht zal een onder werp van nader overleg zijn, doch behoort op vrije vorming van de openbare meening en vertegenwoordiging van de burgerij in haar belangrijkste geledingen te berusten. Indonesië zal overeenkomstig de toezegging van H. M. de Ko ningin tot een volledig deelge nootschap in het Koninkrijk worden geroepen, welks orga nisatie dus uit d.e rijksdeelen zal worden opgebouwd. De vorm aan deze grondgedachte te geven zal door het overleg in de rondetafelconferentie en de behandeling van haar voor stellen door de wetgevende or ganen van het Koninkrijk moe ten worden bepaald. Ook vraagstukken als die van een eigen vlag voor Indo nesië, naast die van het Ko ninkrijk. zullen moeten worden beslist op grond van de voor stellen der rondetafelconferen tie. De inschakeling van Indo nesiërs en andere pursers van niet-Nederlandschen landaard in de diensten van het konink rijk, kan aanstonds systema tisch worden uitgebreid. Geen rassenhaat, maar gelijkstelling van rassen. Regelingen en instellingen, welke nog berusten op of ge voeld worden als rasdiscrimi natie, zullen verdwijnen of worden hervormd. Zoo zal de scheiding worden opgeheven tusschen een Neder- landsch en Indonesisch bestuur evenals de gescheiden straf rechtspraak. In alle publieke diensten zal de feitelijke opne ming van burgers van niet-Ne derlandschen landaard met kracht worden doorgevoerd tot in de hoogste rangen, evenals de onderlinge samenwerking op den voet van gelijkwaardig heid. Ook in het bedrijfsleven OM HITLER GEVANGEN TE NEMEN De „New York Daily News" maakt in een be richt uit Frankfort mel ding van een plan om Hit- Ier in April jl. door val schermtroepen gevangen te laten nemen. Door Hitler's zelfmoord te Berlijn is dit plan echter verijdeld. Veertig Amerikaansche vrij willigers, geholpen door Duitsche krijgsgevangenen die met de omgeving van Berchtesgaden goed bekend waren, zouden het plan uit voeren. Hitier bleef echter in Berlijn en de Amerika nen troffen toebereidselen om hun plan te wijzigen. Alvorens het zoover kwam bestormden de Russen Berlijn, Te Washington werd toen besloten van het plan af te zien. zal door Indonesiërs en andere burgers van niet-Nederland schen herkomst hun plaats be ll ooren te worden gevonden in de stafbetrekkingen en de lei ding. Onderwijs, Indonesische taal. eigen cultuur zullen tot hun recht komen. Het onderwijs zal op zooda- nigen voet dienen te worden hervormd, dat zoo spoedig mo gelijk een einde aan het anal- phabetisme komt en dat het voor de landskinderen open stelt iederen vorm van oplei ding. waaraan de maatschap pij Dehoefte heeft. Daarbij zal, ter verbreeding van den grondslag, uitwisseling met Nederland en het buiten land worden bevorderd, terwijl aan de ontwikkeling van de In donesische cultuur volle aan dacht zal blijven gewijd. Ook een ruime en eerlijke volksvoorlichting kan in dit verband vermeld worden. Voor modem gebruik zullen de Indonesische taal en andere belangrijke inheemsche talen systematisch verder ontwik keld worden, zoodat het. gehee- le sociale, cultureele en econo mische leven zich als voertaal daarvan zal kunnen bedienen. De erkenning van de Indone sische taal als officieele taal naast het Nederlandsch zal vol ledig doorgevoerd worden. Ook zal Krachtig worden be vorderd de kennis van het Ne derlandsch en van de voor naamste wereldtalen. (Vervolg op Pag. 3j „ELCKERLYC" EEN ALLERZIELEN-TRADITIE IN BELGIë. Vrijdag 2 Nov. werd de 15de eeuwsche moraliteit „Elckerlyc" in de radiobewerking van Her man Tierlinck door den B. N. R. O. uitgezonden; Paul Col- laer schreef daarvoor de too- neelmuziek. Er wordt thans aan gedacht om van „Elckerlyc" een Allerzielen-traditie in de radio uitzendingen te maken, zoo deelt „Het Laatste Nieuws" mee. De klokken keeren te rug, maar zij komen dit maal niet uit Rome, zoo als de oude legende ver telt, dat zij met Paschen uit de Heilige Stad te- rugkeeren naar hun to rens, na deze in droef heid te hebben verlaten op den Goeden Vrijdag. Zij keeren terug u:t Duitschland en van over' ai waarheen zij in bal langschap waren wegge voerd. Wie kent niet het ver haal van den schipper», die zijn schuit, volgela den met klokken, met klokken en al liet zinken in het IJsselmeer, zelfs mee onderdook. oin daarna uit de golven op te duiken en op het land gekomen wéér onder te duiken. Zoo kregen zij nóch de klokken, nóch hem. Zij keeren terug uit hun ballingschap. Daar komt een parochiaan bij zijn pastoor en vertelt, dat hun parochieklok er gens op een havenkade in Duitschland gebruikt wordt als luidbel voor een overzetveer. Zij keeren terug, al zijn er nog velen zoek en al zullen er velen niet repatrieeren. Maar dié' terugkomen brengen de verhalen meè, waarmee zij verdwenen. Sommige Angelus-klok- jes werden bewaard in de koele kelders van een vijver. Anderen ze mochten niet al te groot zijn natuurlijk werden verborgen boven een stookplaats. De grootste klokken, die men niet kon ver- berfgen, stonden dikwijls 3 a 4 dagen of nog lan ger tot ergernis van tie parochianen op het kerk plein. Of het nu kwajongens waren, echte straatben gels die het deden, is de vraag, maar als op een gegeven ochtend de brave parochianen ter kerke gaan, dan lezen zij op hun klokken met krijt geschreven: „Wie met gewijde klokken schiet. „Wint daarmee toch den oorlog niet!" En een andere keer wordt de pastoor ge waarschuwd „anders pakken ze u ook nog mee", dat ook zijn klok een opschrift had ge kregen: „Wie steelt wat is gewijd „Zal ervaren, dat stelen niet gedijdt." Zoo zullen langzaam aan vele klokken weer terugkeeren. Zij zullen hun plaats tfeer terug vinden in de maat schappij. Zij zullen hun taak weer vervullen, en vanuit hun hooge zetels uitschouwen over het land en hun stem zal weer roepen over de velden: „Omhoog ea onttrokken „Aan 's werelds getij, „Daar luiden de klokken „Voor u en voor mil. „Daar zingen de dagen „Met vallende slagen „God, sta ons bij!" Naar een gemeen schappelijk program D IEP ingrijpende maatregelen, die veel weerstand zullen ontmoeten, moeten worden beraamd ten einde het herstel en de vernieuwing met kracht te kunnen aanpakken. De vereischte doortastendheid krijgen wij alleen wanneer in het Parlement een doelbewuste werkmeerderheid wordt gevormd en indien er een homogeen ministerie komt, dat met die werkmeer derheid accoord gaat. Geen der partijen, welke bij de ver? kiezingen-1946 aan bod komen, haalt een meerderheid, ja, zelfs de twee grootste partijen de R.K.S.P. en de S.D.A.P. zul len tezamen geen of geen doorslaande meerderheid bereiken. Iedere partij kan nu met haar eigen program voor den dag komen, een ur gentie-program of hoe men het wil noe men. Wat onze partij betreft wenschen wij een zoodanig program vooral als het er uit ziet zooals het ontwerp van het Staatkundig Studie Centrum. Maar daarnaast achten wij noodig een program van herstel en wederopbouw, dat door verschillende partijen in sa menwerking wordt ontworpen, zoodat een flinke werkmeerderheid in het Par lement er achter staat en slechts die Regeering mogelijk is, welke dit geza menlijk program onderschrijft. Alleen zoo bereikt men de forscbe lijn in het regeeringbeleid, noodig om het land uit den put te helpen Wij bedoelen derhalve dit. Men ral beginnen met naarstig te zoeken naar wat vereent. Het eigene van elke partij, dat een compromis met anderen uitsluit, late men rustig aan die partij over. Doch met name in de sociaal-economi sche sfeer stelle men richtlijnen op vol gens welke men de herstelmaatregelen denkt te zullen laten verloopen. Men legge de programs van R.K.S.P., van S.D.A.P., van N.V.B. en van ande ren die in aanmerking komen naast el kaar. Men zal veel punten van overeen stemming ontdekken. Dat de partijbe sturen daaraan vervolgens een zekere uitwerking geven. WIJ twijfelen er niet aan of men geraakt tot de opstel ling van een aantal overheidsmaatre gelen, waarvoor een werkmeerderheid in het Parlement bereid is zich in te zetten. De groote klacht vóór den oorlog was. dat zulk een meerderheid in het Par lement ontbrak sedert het met de recht- sche coalitie was gedaan. Wij wenschen die coalitie niet terug, daarvoor vertoonen naar onzen smaak met name de Anti-Revolutionairen een te conservatieven grondslag. ET gemeenschappelijk program niet te vaag en niet te algemeen ge houden! kan ons de onmisbare meer derheid in de Volksvertegenwoordiging verschaffen, welke wij sedert de ver dwijning der coalitie niet meer hebben gehad en welke nu toch meer dan ooit noodig is. zonder dat een partij het haar eigene moet afzweren. Wij hopen, dat de N.V.B.welke in haar program zooveel punten heeft staan, welke voor het gemeenschappe lijk program in aanmerking komen er zich bij zal willen neerleggen, dat er nu eenmaal in Nederland meer partijen zijn. Wij hopen eveneens, dat de N.V.B. de woorden „personalistisch socialisme" niet tot solemneele woorden zal ver heffen zoodat zij alleen bereid is tot samenwerking met degenen, die de knie voor deze woorden buigen en niet met degenen die het personalisme hul digen en het socialisme zooals het ééne Christendom, dat niet is gemaakt, maar dat is, dit al een twee duizend jaar leert. ONZE KLOKKEN KOMEN TERUG. Vele klokken welke destijds waren gevorderd om grondstoffen te leveren aan de Duitsche oorlogsindustrie zijn onbeschadigd teruggevonden en zul len nu aan de rechtmatige eigenaars worden teruggegeven, zoodat hun beierende stemmen weer spoedig overhet Nederlandsche landschap zullen weerklinken. Foto: Anefo/v. Haren Nomann-P. GEHEIMHOUDING SLECHTS VAN TOEPASSIN GEN VAN DE ATOOM ENERGIE. Senator Ball heeft den Arne rikaansche senaat heden voor gesteld slechts de militaire toe passingen van de atoomenergie geheim te houden en de com missie voor de atoomenergie on der democratische controle te plaatsen. Het wil de controle tevens zoodanig beperken, dat de geleerden vrij zijn om hun fundamenteele onderzoekingen voor te zetten met een mini mum van tusschenkomst. Schending van de veiligheids voorschriften en verkoop van materiaal over atoomenergie zonder toestemming van de commissie zal worden gestraft.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1