:rD Guerillastrijd in Spanje? 1Stelen Wie zijn minacht zijn leven ET veroveren Soekarno insdag 6 November 1945 No. 115 HET WEER tot Woensdagavond Rustig en nevelig najaarsweer Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Harens Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelti Directeur s G. G. v. Elburg. BureauxPapengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen! f0.26 per week, f 1.10 per id, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20» alledaagsche arbeid minacht, FRANCO MASSA-EXECUTEUR BET TIJDSCHRIFT „NEW REPUBLIC" publiceert een artikel 2 |ran een anoniemen schrijver, die onlangs uit Spanje is terug gekeerd. In dit artikel wordt verklaard, dat negentig procent van de Spaansche bevolking een republiek wenscht, zelfs de monarchistische leider Gil Robles geeft toe, dat de republikeinen minstens 70 procent van het aantal stemmen zouden behalen bij een eerlijk gehouden volksstemming. De schrijver verklaart, dat Franco met "Tfiteua bij slechts 5 procent van de bevolking, voornamelijk door ffgebruikmaking van onderdrukkingsmethodes, in staat is zijn WAARHEID of TENDENTIE? macht te handhaven. Lli» „Blauwe De visie" 1K}J contra Republikeinen w« De schrijver van bedoeld ar- 15ltikel wijst op den groei van de guerillabeweging in Spanje en gjjVerkiezingen in Hongarije Radio Boedapest heeft he- denmorgen omtrent de Zondag gehouden verkiezingen in nUHongarije het volgende gemeld Van de tot dusverre bekend l(Vgeworden resultaten van "*812.000 uitgebrachte geldige stemmen komen voor rekening ;aiivan de Partij der Kleine Be- veizittcrs 396.000, der Socialisten 15)200.000, Communisten 174.000, Partij der Burgers (dembcra- jten) 25.000, Nationale Boeren partij 12.000 en Radicale Partij 5000 stemmen. De Partij van de Kleine Bezitters behaalde }8,6 pet. van de stemmen. deelt mede, dat deze beweging vooral den laatsten tijd is toe genomen en er in geslaagd is haar uitrusting te verbeteren. Verschillende guerilla-groepen opereeren reeds binnen een af stand van ongeveer 36 kilome ter van Madrid. Vrij aanzien lijke groepen zijn in actie in het Cantabrisch gebergte, als mede in het gebied van Sierra Morena en in de provincie Cordoba. In het gebied van de Pyreneëen wordt het leger van Franco geschat op een sterkte van 180.000 man, waaronder zich enkele duizenden Duit- sdhers zouden bevinden. De ar restaties en schietpartijen in Spanje duren voort. Tusschen 25 Aug. en 3 Sep. j.l. heeft de politie van Franco, volgens den schrijver van dit artikel, ruim 1000 personen gearres teerd van wie 500 nabij Madrid terwijl ruim 1000 politieke ge vangenen per maand .zouden worden doodgeschoten. Franco heeft nieuwe politiedetache- mensen gevormd uit vroegere oficieren en manschappen van de z.g. „Blauwe Divisie", wel ke aan de zijde van Duitsch- land tegen de Sowj et-Unie heeft gevochten. KARD. VAN ROEY WAARSCHUWT Ter gelegenheid van een te Brussel gehouden studiedag voor de katholieke vrouwengil den heeft Kardinaal Van Roey het woord gevoerd. Het gevaar van het Nat. Socialisme is voorzeker be zworen, zoo zeide hij. maar er zijn andere bedreigingen die ons nopen on onze hoede te zijn. De Kerk heeft n.l. reden te over om de politiek te wantrouwen, die door de anti-christelijke inzichten van de staatslieden der Sow- jet-Unie wordt geïnspireerd. Vervolgens waarschuwde de Kardinaal voor den „golf van anti-clericalisme" welke over het land gaat. Tijdens de bezet ting heeft de Katholieke Kerk in België de trouw aan de Kerk en het verzet tegen den vijand van het begin tot het eind ge predikt. De geestelijkheid heeft daarvan het voorbeeld gege ven. Thans worden er voor wendsels gezocht en wordt het zoodanig voorgesteld alsof al de „incivielen'' katholieken zijn en alsof de kreet „Leve de Koning" slechts vernomen wordt in kloosters en op ka tholieke scholen. Dat zijn on rustwekkende voorteekens waartegen de katholieken zich eensgezind te weer moeten stellen. De tweede reden waarom de katholieken solidair moe ten zijn ligt dieper. De ka tholieken hebben een geheel andere levensopvatting dan de niet-katholieken en in dit verband betreurde de Kardinaal een artikel in „La Revue Nouvelle" waarin de stelling verdedigd wordt, dat de Belgische katholieken vrij ziin zich ofwel bii de C.V.P. (Christelijke Volkspartij) of wel bii de Union Democra- tique Beige" aan te sluiten. In een commentaar op de rede van Kardinaal van Roey schrijft de „Gazet van Antwer pen", dat welke verschillen er onder de katholieken over be langrijke politieke kwesties ook mogen zijn, deze alle on dergeschikt zijn aan de drin gende noodzakelijkheid een po litieke formatie te bezitten die een gesloten front uitmaakt in het openbaar leven om de be langen der katholieken te be hartigen. Tegenover de groote gevaren die èn het katholicis me èn het land zelf bedreigen, is het een gewetensplicht voor de katholieken zich aan te slui ten enkel en alleen bij de C. V. P., de erfgename van de ka tholieke partij. EERSTE KAMER. De Eerste Kamer is bijeen geroepen tegen Woensdag 7 November 1 uur, wanneer aan de orde is het wetsontwerp tot goedkeuring van het handvest der Vereenigde Naties. EN STELEN HET HART DER BEVOLKING ...DB STAD BREDA met al haar inwoners wachtte, nu één jaar geleden, de komst van de zegevierende geallieerde troe pen in angstige spanning en met groot ongeduld af. Op 29 Oct, 1944 veroverden afdeelingen van de eerste Poolsche Pantser. Divisie snel en resoluut de stad ende harten van de be volking in al haar geledingen. Evenais de verovering van de Stad op den vijand volkomen en Sefinitief was, zoo is ook de dankbaarheid en de waardee- ~fing van de geheele bevolking iivoor de dappere Poolsche Strijdkrachten volkomen en de finitief gebleven en zal dat ook altijd blijven Met deze woorden begroette Surgemeester v. Slobbe het 8ste >ataljon der tankdivisie,'dat uit luitschland overgekomen was >m aan de bevrijdingsfeesten in Ireda deel te nemen, De stad in feesttooi. De stad met haar versiering betoonde haar vreugde en dank baarheid jegens de Polen, die foor snelheid en strategisch punnen Breda bevrijdden met utterst geringe schade voor de tad. I Men kreeg den indruk alsof fe Baronie-stad een centrum foor Polen hier in het Westen >vas geworden. volgens poolsch gebruik w vaandel en sloeg: in naam der Heilige den stok. Gen. Maczek dreef daarna teiten, Z.Exc. mr. Meynen en luit. ring en burg. v. Slobbe voor de stad schonk de burgemeester het vaandel het overdroeg aan den commandant ijdde Deken-overste Toniczak e;n Drievuldigheid een gouden nagel in een nagel in voor de Poolsche autori- gen. Dijkxhoorn voor de Ned. Regce- Breda. Op initiatief van de K. A. aan gen. Maczek, die op zijn beurt, van het 8ste bataljon. Van de toren der „Groote Kerk" klonk iederen middag een vroolijke fanfare overeen komstig de traditie der Poolsche stad Krakau. Naast het rood- wit-blauw wapperde broeder lijk het wit-rood der Polen en de Poolsche adelaar. Prachtige étalages, smaakvol versierd en jnet opschriften in 't Poolsch. De inwoners van Breda heb ben nu ook, na één jaar be vrijding, -uiting gegeven aan hun Brabantsche hartelijkheid tegenover hun bevrijders. Hier van is het werk der cultureele vereeniging „NederlandPo len" een tastbaar bewijs. Ze zorgt o.m. Voor de graven der gevallen Polen. De receptie. Tijdens de receptie dankte de Burgemeester nogmaals Gen.- Luit. Maczek en de officieren der divisie voor de bevrijding der stad. Dankbaar kan Breda met de Polen meebidden. „God, verlaat Polen niet". In zijn ant woord dankte Gen. Maczek voor de gastvrijheid der stad en leg de den nadruk op de vooruit gang. die Breda in één jaar tijds had weten te behalen. In militaire eenvoud merkte de commandant der divisie, Gen.- Maj. Ruduicki op: „Met Breda te bevrijden deden wij slechts onze plicht, doch Breda gaf ons, uit vrijen wil, spontaan haar vriendschap." Eert de dooden, In de Kon. Mil. Academie werd een appèl gehouden ter eere van de gesneuvelden van het achtste bataljon. Het Pool sche bataljon, Hollandsche en Engelsche compagniën vormden een carrée. De namen der 172 gevallen Polen werden voorge lezen, waarna voor hun ziele- rust werd gebeden. Een Pool sche militaire kapel speelde Chopin's marche funèbre. Wederzijdsch aandenken. Hierna volgde de vaandelwij ding. en overdracht. Bij zondere aandaclit verdienen de woorden, welke de com mandant sprak, nadat hij het vaandel in ontvangst had geno men. Onze opmarsch naar Polen sinds de invasie, is nog niet ten einde. Onze plicht schrijft ons voor om trouw rond dit vaandel geschaard te blijven om den zwaren tocht naar Polen voort te zetten. Daarna decoreerde Gen. Mac zek den 18—j. Nederlandschen soldaat J. Smit met de hoogste Poolsche militaire onderschei ding voor dapperheid. Als be wijs van dankbaarheid schon ken de Polen aan de stad Breda een pantserwagen, die ze op de Duitschers hadden veroverd. Na deze overdracht, waarbij Z.Hoogw. Exc. Mgr. P. Hopmans Bisschop van Breda tegenwoor dig was en vele autoriteiten, celebreerden Poolsche gemobili seerde geestelijken een Mis in de kathedrale kerk voor de gevallen Poolsche soldaten. Na deze Requiem-mis werden het Poolsche en Nederlandsche volkslied gezongen. Aansluitend hierop werden kransen gelegd op de graven der Polen, waar bij Gen. Maczek zeide; „Moge het Poolsche bloed, dat de Ne derlandsche bodem gedrenkt heeft, het getuigenis zijn van de eeuwige vriendschap tus schen Nederland en Polen." De nieuwe salarisregeling der onderwijzers „In het nieuwe Nederland zal aan de rangorde der arbeidswaarde meer recht moeten worden gedaan dan, in ecu zekere vergoeding van het economisch- sociale leven, vroeger het geval was' schreef onlangs prof. mr. C. Rommc in „De Volkskrant", 't Was een conclu sie op een betoog, dat de hoogste ar beidsvoorwaarden, dat kostbare arbeid dikwijls zoo slecht betaald worden. Tot de slecht betaalde arbeid rekent de schrijver die van den onderwijzer en toch aldus de oud-minister be hoort de arbeid van den onderwijzer „tot de kostbaarste, die wij ons kunnen denken „kostbaar" in dezen zin, dat deze arbeid naar zijn inhoud, naar zijn beteekenis voor ouders en gemeenschap vèr uitgaat boven welke economisch-so- ciale arbeid ook". En de heer R. con stateert dan .dat de belooning van den onderwijzer dikwijls schromelijk afstak en nog afsteekt bij die van hen. die in opleiding zijn gelijke of mindere zijn. Als dit betoog uit de pen van een onderwijzer was gekomen, zou inen hem misschien kunnen verdenken van een pleidooi voor eigen zaak. Nu zal iedere lezer wel willen gelooven, dat het met de salarieering van deze groep staats burgers niet in orde is. Erger is het, dit te moeten constatee- ren, nu er pas een splinternieuwe sala risregeling is. Van deze regeling kan men zeggen, dat ze zoo ingewikkeld is, dat maar een enkel mensch kan vaststellen, hoe groot precies zijn salaris is. Vraagt men naar de oorzaak? Men heeft bij elke nieuwe regeling, steeds de voorafgaan de oude gewijzigd of aangevuld. Waar bij nog komt, dat haast elk salaris uit een grootere of kleinere reeks bestand- deelen bestaat. Indertijd meldden de bladen, dat dc salarissen der onderwijzers met 25 pet. verhoogd zouden worden. Het zijn er maar enkelen de allerlaagst gesala- rieerden die deze verhooging genie ten. Maar om tot de verhooging te ko men, is eerst het bestaande salaris op papier met 5 pet. verlaagd. Blijft dus practisch gemiddeld 15 pet. over. Ook dit is evenwel voor velen theorie. In een dagblad kunnen we op de de tails van de nieuwe regeling niet in gaan. Maar wat zegt men van het volgende: In een geval gaat een hoofd eener school met drie akten, twintig dienstja ren en twaalf kinderen 44.per jaar achteruit. In een ander geval is die achteruit gang slechts 17.50 per jaar. Een ons van nabij bekend geval Is gunstiger: de betrokkene gaat noch voor-, noch achteruit! Maar dat is iets anders dan 15 a 20 pet. salarisverhooging! Nu willen we niet generaliseeren. Er zijn ook inderdaad verhoogingen en mis schien in enkele gevallen redelijke ver hoogingen. Maar deze zullen meestal niet hooger dan tusschen de 10 en 20 gulden per maand liggen. En dat ter wijl de oude salarissen beneden peil waren, mede doordat de kosten voor levensonderhoud schrikbarend geste gen zijn. De onderwijzer behoeft niet zooveel te verdienen als een mestschipper, die in de Bollenstreek over de honderd gulden in de week kan verdienen. Hij behoeft niet jaloersch te zijn op een diepspitter (diepdelver) in onze streek, die de tachtig gulden per week haalt, maar voor een 30-jarig volledig bevoegd onderwijzer is in dezen tijd een loon van 40 a 50 gulden per week niet in overeenstemming met de waarde van den door hem gepresteerden arbeid. De regeering heeft de moeilijke taak om een regeling te scheppen, die be grijpelijk en afdoend is. Moge zij daar in slagen! Dan wordt tevens voorko men, dat steeds minder jongelui roeping gevoelen om zich aan het onderwijs der Nederlandsche jeugd te wijden. DE BOER. JAPPEN-MARIONNET De Japanshe Mohamme. daan Shimuzu, expert voor Mohammedaansche zaken, die drie en een half jaar de politieke adviseur van Soekarno geweest is, is door de Britten gearres teerd. Shimuzu, die ook de leider was van de onder- grondsche terroristen or ganisatie „De Zwarte Waaier", zal zich te ver antwoorden hebben voor tal van oorlogsmisdaden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1