Spanning in en rond Indië Naar Centraal Duitsch bestuur? Dr van Mook Ir Soekarno Goed zijn God gelijken! Soerabaja ïaard van Radioprogramma— Maandag 5 November 1945 No. 114 DafiblacT voor Léfden en Omstreken HET WEER tot Dinsdagavond Weinig verandering behoudens plaatselijke opklaringen. BIRCHT HoofdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren» Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken)en Joop Siebdt; Directeur» G. G. v. Elborg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen» f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal Franco per post £4.20* is op Steeds meer Britsche troepen EEN LEGER VAN 70.000 NATIONALISTEN Men verwacht zware en voortdurende gevechten op alle punten bp Java, aangezien de Indonesische extremisten besloten hebben, hun positie te versterken alvorens er een belangrijk aantal Nederlandsche troepen zal gijn gearri veerd, aldus meldt een bericht uit Batavia aan de „London Observer". In dit bericht wordt voorts gemeld, dat de Indonesische opstand niet langer als een zaak van geringe beteekenis kan worden beschouwd. „Soekarno heeft volledig zijn controle over de Indonesiërs verloren, die thans besloten schijnen te hebben een wijd omvattenden oorlog te voeren tegen de Nederlandsche en Britsche troepen, die naar dit eiland zijn gezonden. De extre misten hebben thans de overhand en zijn van plan deze positie le behouden. Zij zijn nog bewapend met de wapenen, vliegtui gen, tanks, mortieren en draagbare wapenen, die aan hen zijn uitgeleverd door de Japansche gen.-maj. Nakamura. rustig. Te Palembang op Su matra heeft men den Indone- runrifct Përs de vooroorlogsche politie el II UÖl bewapening afgenomen. Van wege de incidenten, die' plaats hadden te Medan zijn meer troepen aangekomen. Over het algemeen is het rustig op Su matra. Het republikeinsche leger. Hoewel de toestand te Soe- abaja de afgeloopen zes en' lertig uur rustig genoemd mag porden, heerscht er nog steeds roote spanning, aldus een of- Icieele Britsche verklaring. Batavia rustig. De evacuatie van vrouwen en anderen heeft behoorlijke 'oortgang. Zij worden per schip aar Batavia gebracht, waar zij esgewenscht aan land mogen aan. Gen.-Majocxr Mansergh, ie Generaal Mallaby's functie eeft overgenomen, heeft zich aar Soerabaja begeven om het ommando over te nemen. In lidden-Java is het sinds 2 No- 'ember, toen de Indonesiërs de oorwaarden van Gen. Bethell lebben aanvaard, rustig; bij- ionderheden van genoemde norwaarden zijn nog steeds liet gepubliceerd. Piloten van erkenningsvliegtuigen, die bo en Magelang opereerden, heb- >en gemeld, dat zij lange co- onnes hebben waargenomen, ie zich in noordelijke richting ran Jogjakarta uit begaven. De 'oorhoede dezer colonnes be- 'ond zi h op veertig kilometer ran Magelang. Er kon niet irorden waargenomen, of deze oloimes wapens met zich mee- oerden. Het eskadron van het lfde cavalerieregiment is met inks in Semarang gearriveerd n van daaruit naar Magelang etrokken. In Batavia is het voor Maandagavond 5 November. HILVERSUM I. 301 M. 6.04 Ster van den dag. 6.20 Programma voor de rijpere jeugd. 6.45 Pianomuziek van Isaac Al- beniz. 7.Nieuwsberichten. 7.15 Reportage. 7.30 Cantabile-Septet. 8.01 Nederland Herrijst. 8.15 Anton Beuving: Schoppen is troef". 9«De stem onzer bondgenoo- ten. 10.15 Mensch en Maatschappij. 10.30 Lichte avondklanken. 11.01 Nieuwsberichten. 11.15 Avondwijding. HILVERSUM II 416 M. 6.01 Nieuwsberichten. *6.30 Ted Powder en zijn orkest. 7.Orkesten-parade. 7.30 Programma Nederl. Strijd krachten. Berthe Lowey, sopraan. 8.30 Landbouwpraatje. 8.45 Benedict Silbermann and hls „Novelty Serenaders". 9-15 Bekende stemmen bezingen Ierland. 9.45 Avondwijding. 10.01 Nieuwsberichten. 10.15 Gramofoonmuziek. 10.45 Zang door The National Ca valiers. Volgens een repirol ikeinschen zegsman is het republikeinsche leger op het oogenblik tusschen de zestig en zeventig duizend man sterk. De commandant is Zoepriadi, Chef Staf Oerip, met den rang van Luit.-Generaal, maar men neemt aan dat de werkelijke leider van dit leger Kasman is, die nu een niet-mi- litaire functie bekleed op-Mid den-Java. Hij wordt geacht den man te zijn met "de macht ach ter de schermen. Onlangs heb ben verscheidene vertegen woordigers van het hoofdkwar tier van dit leger dat te Djok jakarta is gevestigd, een bezoek gebracht aan Soekarno te Ba tavia. Na hun terugkeer ver klaarde een van hen veelbe- teekenend erop te hopen, dat dit leger binnenkort beter be wapend en uitgebreid zou wor den. Het is ook bekend gewor den uit een andere republi keinsche bron, dat de vertegen woordigers der Soekarnoisten naar het Britsche hoofdkwar tier zijn gegaan met de bedoe ling uitrusting voor dit leger te verkrijgen. Zooals de zegs man het uitdrukte: „Wij zou den graag een leger hebben van 250.000 man". Het „kabinet" van Soekarno telt geen Minis ter van Defensie. De zegsman verklaarde in dit verband: „Soekarno houdt persoonlijk het oppertoezicht over de po litieke aspecten, die in ver band staan met militaire za ken". Het is echter bekend, dat den laatsten tijd vele extremis ten in dit leger dienst hebben genomen en dat het ook een aantal Japansche en Duitsche instructeurs telt. Reizigers, die naar Batavia terugkeerden, na men aantallen Indonesiërs Nederland herrijst! Er is groei in de activiteit in de Rotterdamsche haven en het scheepvaartverkeer neemt gestadig toe. Tijdens de maand October van dit jaar liepen 180 schepen bin nen, met een gezamenlijke tonnenmaat van 430.000 brt registerton. Zij brach ten in totaal 413.000 ton lading, verdeeld als volgt: 112.000 ton stukgoed, 133.000 ton graan, 56.000 ton kolen, 38.000 ton pyriet, fosfaat en pek en 74.000 ton olie en benzine. waar, die op de dorpsweiden getraind werden. Aangekondigde verkie zingen. De republikeinsche regeering heeft verklaard, dat de verkie zingen van de leden der ver tegenwoordigende colleges in Januari volgend jaar gehouden zullen worden. SPOORBRUG BIJ DEVENTER. De verbinding tusschen Westen. Noor den en Oosten des lands hersteld. De nieuwe noodbrug gezien tusschen de brokstukken van de vernielde brug door. Foto: Anefo/v. Haren Nomann-P. De Berlijnsche correspondent van de Amerikaansche radio- omroepmaatschappij C. B. S. heeft bericht, dat Amerika, Sovjet-Rusland en Engeland besloten zouden hebben een centraal Duitsch bestuur voor geheel Duitschland in te richten, ongeacht Frankrijks oppositie hiertegen. eerste groote demonstratie in Duitschland gehouden voor de democratie. De demonstranten brachten eerbiedig hulde aan de nagedachtenis van al die landgenooten, die door de na zi's in de concentratiekampen zijn vermoord. Achter het plat form, vanwaar de sprekers het woord voerden, was een obe lisk opgesteld, welke gesierd werd door een rooden drie hoek. Deze driehoek is gedu rende de heerschappij van het Hitler-regime het symbool ge weest, dat door zijn gevange nen werd gevoerd. Daarbij stonden woorden geschreven: „Wij gedenken". Frankrijk in oppositie In een rede, welke Georges Bidault, de Fransche minister van buitenlandsche zaken te Parijs heeft gehouden, zeide hij, dat Frankrijk zich zou blij ven verzetten tegen de vorming van een centrale Duitsche re geering, terwijl zijn land zich verder het recht voorbehield regionale pacten te sluiten, on afhankelijk van de kwestie, of men al dan niet zou wenscnen te spreken van vorming van een „Westelijk bloc". Geen en kele plek op aarde, zoo ging de minister verder, „zal in vrede kunnen leven, tenzij de gehee- le wereld in vrede leeft Duitschers moeten Rus sische zone veriaten! „Alle Duitschers, die sinds het begin van den oorlog uit de westelijke bezettingszone naar de Russische bezettings zone zijn verhuisd, moeten de Russische zone voor 5 Novem ber verlaten. Alle andere Duit schers., die de Russische bezet tingszone wen-schen te verla ten, worden hierbij gemachtigd naar andere geallieerde bezet tingszones te verhuizen". On weg naar de demo cratie! Te Ohlsford, een voorstad van Hamburg, is Zondag de REGEERINGSVERKLARING OVER ONDERHOUD OOK VAN MOOK WIJST SOEKARNO AF De regeering heeft van den Luit.-Gouv.-Generaal de ge vraagde inlichtingen ontvangen omtrent een-bespreking met na- heid van Soekarno bij deze oriënteerende bespreking geen bezwaar te moeten maken. De regeering acht het niet in tionalistische vertegenwoordi- lands belang thans in nadere be gers, waarbij ook Ir. Soekarno schouwingen hieromtrent te aanwezig was. Het antwoord treden. In het afwijzend stand- licht toe onder welke ounstan- punt ten opzichte van overleg digheden en op welke motieven met Soekarno is ook bij den de Lurt.-Gouv.-Generaal ge- LoiL-Gouv.-Generaal geen wtj- meend beeft tegen de aanwezig- zlging gekomen. ..Geen Sow.ietsysteem" Zilles, de eerste secretaris der K.P.D. (kommunistische partei Deutschland), heeft, sprekende voor een partij ver gadering gezegd: „Het zou te gen de lijn der ontwikkeling ingaan, wanneer men Duitsch land een sowjet-systeem zou willen opdringen. Daarom is het democratisch streven van onze partij geen tactische ma noeuvre. Wij willen integen deel ten nauwste samenwerken met de sociaal-democraten. Maar over één quaestie willen wij geen onduidelijkheid laten bestaan: voor ons kan er nim mer van een terugkeer naar Weimar sprake zijn. Zilles zei- de nog, dat het eerste groote doel der partij is de vereeni- gingen van de twee arbeiders partijen in Duitschland tot een Kopte eenheidspartij vam de litsche arbeidersklasse te maken. „De stem tot het hart". Ds. Niemoeller heeft een ver klaring afgelegd over de be teekenis van de kerk voor Duitschland en wel naar aan leiding van een aan de Duit sche Evangelische Kerk gerich te uitnoodiging om in Februari een delegatie te zenden naar de bijeenkomst van den we- reldkerkeraad te Genève. „De Kerk", zei ds. Niemoeller, „is een van de weinige stemmen, waarmee het Duitsche volk tot het hart van andere volkeren kan spreken". De opstand in Indië Van Mook contra Regeering. P) E opstand in Indië en wat zich daar verder afspeelt, blijft terecht in hei middelpunt der belangstelling staan. Wü zeggen de opstand en wat zich daar verder afspeelt. Want men moet goed onderscheiden: de onwettige en opstau- dige actievan een groep extremisten, die na eerst met de Japanners te heb ben geheuld nu met de wapenen der Jappen een tot misluking gedoemde poging doen om een ongelukkige Re publiek Indonesië op te richten en het gerechtvaardigde streven van de leiders van het volk van Indonesië om binnen het Koninkrijk der Nederlanden langs den legalen weg zelfbestuur te berei ken. Ten aanzien van de kernkwesties be hoeft geen aarzeling te bestaan. Eener- zijds moet de opstand worden onder drukt en anderzijds zal het Koninklijk woord worden ingelost. Vraagt men nu hoe dit precies moet gebeuren, dan aarzelt men in het beleid onzer regee ring te treden. Het uiteindelijk te be reiken doel is klaar, maar de politiek die n u en van dag tot dag moet wor den gevoerd, wij bekennen eerlijk, dat hier de grootste mate van staatsmans- beleid wordt gevorderd van hen, die daartoe geroepen zün en die de situatie van dag tot dag kunnen beoordeelen, terwijl het voor degenen, die Indië niet ter dege uit eigen waarneming kennen en die uit dagelijks èn met de Indische regeering èn met de Engel- schen in contact staan onmogelijk is den juisten koers te bepalen. Men moet zich in het leven beperkingen weten op te leggen, zelfs een courantenredactie moet dat kunnen. Later zal blijken hoe de regeering in deze critieke kwestie is gevaren. Voor het oogenblik is de re geering met haar adviseurs aan het woord. Dat zij hetzelfde resultaat wil len als het Nederlandsche volk, daar aan bestaat geen twijfel. Maar al het water van de zee en geen lieve demo cratie kunnen verhinderen, dat thans een klein aantal menschen voor de moeilijkste en gewichtigste beslissingen staan. In de politiek en in de diploma tie moet men zoo oppassen voor de eerste reactie, voor het gevoel. Ver gelijk maar eens de politiek van Hitier c.s. met die der Engelsche politici en diplomaten. Hitier zocht 't In hysterische uitbarstin gen van woede, de oude beproefde En gelsche diplomatie is die der koele be rekening (hetgeen nog niet bewonde ring insluit). In elk geval de eerste ge- voelsreactie is lang niet altijd de juiste en het maakt een heel verschil een be langstellend praatje over Indië te ma ken, over hoe de regeering wel en hoe ze niet moet handelen dan inderdaad te moeten handelen en zijn beleid voor nu en voor de komende geslachten te kunnen rechtvaardigen. IVI INÏSTER Logemann heeft in de Tweede Kamer verklaard, dat praten met Soekarno even onwaardig als on vruchtbaar moest zün. Daarna komen ei gedetailleerde berichten, dat de heeren Van Mook en nota bene ook Van der Pais een heusch echte vredesconferen tie met de heeren opstandelingen heb ben gehad. Waarop vervolgens de regeeringsvoor- lichtingsdienst komt vertellen, dat dit is geschied tegen de uitdrukkelijke wil der regeering. Als dit zoo Is dan.... hangen wü prof. Gerretson den profetenmantel om. i Want deze heeft in „De Nieuwe Eeuw" van 27 October uitdrukkelijk tegen den heer Van Mook gewaarschuwd: „De berichten der jongste dagen aldus prof. Gerretson schijnen boven allen twijfel te stellen, dat de heer Van Mook, ondanks het stellige verbiedende bevel des konings, druk bezig is di rect en par personnen interposée met de regeering-Soekarno-Hatta te praten." En: de heer Van Mook houdt niet van Holland; hij kent de toestanden in Indië zooveel beter dan de regeering in 1 Den Haag; bij, v. Mook, zal door zün per soonlijken invloed op menschen als Hat- ta de zaken schikken en, als loon voor deze onbloedige liquidatie van het „in- I cident" als vertegenwoordiger der Ko- I ningin practisch onafhankelijk I satraap de populaire Gouverneur-Ge- j neraal worden van het zóó geliefde, en j nu voortaan binnen de grenzen van het Koninkrük zelfstandige Indonesia...." Vrage, wie is de meester Van der Plas, Van Mook of de regeering vaa het Koninkrijk der Nederlanden? Wat gaat de regeering, die Tjarda van Starkenborgh Stachouwer liet val len. nu doen? Van Mook wordt geen Gouverneur- j Generaal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1