1 fficieel protest tegen de Niouding van Australië SË£S Eugène Preeken De zegen NEDERLAND DANKT CHURCHILL £ancame, 3iijyzende>tfieden omfrtent mowed op Malla&ty ater3ag 3 November 1945 No. TT3 KatKoRelc Dagblad voor Eë?3en en Omstreken ;erl HET WEER tot Zondagavond In het Noorden en Wes. •I ten des lands plaatse- li It lijk nog eenige regen. 11 In de overige deelen geen regen van beteeke- j nis- Meest zwaar be- O't wolkt en nevelig. Weinig wind. Ili RöltCIIT Hoofdredacteuren! Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren! Redacteuren! Prof. Dr. W. Aagelbergs (Anton van Duinkerken)en Joop Siebelt; Directeur: C. G. v. Elburg. Bureau* 1 Papengracht 32. Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen! f0.26 per week, fl.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20. duren soms lang. maar kort. ^JOEDE VERSTANDHOUDING VERTROEBELD jlarer Majesteits Gezant te Canberra heeft namens de Neder, jandsche Regeering met den meesten nadruk bezwaar gemaakt kllegen het gebrek aan medewerking en hulp, dat ondanks ver- Pfiregen toezeggingen werd ondervonden van de zijde der Australische autoriteiten bij ons streven om de moeilijkheden te HBIiverwinnen, ontstaan door den boycot onzer schepen en de staking 08(?an Indonesische bemanningen. De gevolgen 041 Deze houding heeft o.m. ten (evolge gehad, dat Nederland- bhe schepen beladen met re- V jef-goederen niet kunnen uit varen, waardoor tienduizenden Kiitgehongerde geïnterneerden Tn krijgsgevangenen in Ned. pdië daarvan blijven versto pen. Anderzijds werd door het itblijven van politie bescher- ing aan stakende zeelieden ilop gelegenheid gegeven erkwilligen te intimideerefi t zich te nestelen in bij de 'ed. Indische regeering in ge- 'uik zijnde gebouwen en kam- Harer majesteits gezant heeft niet nagelaten er oo te wijzen dat deze gang van za ken. welke de Nederlandsche regeering met leedwezen en bezorgdheid gadeslaat, het tegendeel van bevorderlijk is voor de goede verstand houding tusschen beide lan den. Soekarno schrijft ilgemeene verkiezingen uit De „republikeinsche regee- ig" van Dr. Soekarno heeft een verklaring, die te Bata- ia is uitgegeven, meegedeeld, it zij van plan is binnen inige dagen algemeene ver- iezingen uit te schrijven, als evolg waarvan de regeering il worden samengesteld vol lens de wenschen van de be- nlking. Naar de correspondent Ar- lold Vas Dias uit Batavia seint, de aankondiging van de al- eene verkiezingen vervat een manifest van de „repu- ikeinsche regeering", dat op November is uitgegeven. Het ianifest geeft verder nog een rklaring over de samenwer- g met buitenlanders, waar gezegd. wordt: wij haten vreemdelingen, ook niet Nederlanders en zeker geen ido-Europeanen, Ambonnee- sn of Menadoneezen, die in erkelijkheid tot ons volk be ooren. Integendeel weten wij i begrijpen wij zeer goed, dat jns land zoowel als ons volk veel jaren de steun van «emdelingen noodig zal heb- speciaal die van technici n intellectueelen, terwijl ook litenlandsch kapitaal hier oodig is. Minder spanning te Magelang. Toen Soekarno en de Brit- Bhe brigadier Hethell te Ma- elang arriveerden, werd er og steeds gevochten, terwijl oigens voorafgaande overeen- wnst een uur vóór dat zij zou- in arriveeren het vuren ge- aakt had moeten worden. Of- cieel wordt gemeld, dat de 'Wtand iets minder gespannen 'as, en. dat de onderhandelin- an aan den gang zijn. Britsch- idische troepen zijn de zaak heel meester. De toestand op Java- Britsohe troepen hebben in r'avia de orde hersteld na een uitbarsting van onlusten. Britsche tanks rijden door de straten. In Soerabaja is het rus tiger. 1500 vrouwen en kinde ren ex-geïnterneerden zijn aan boord gegaan van de Britsche schepen, die gisteren zijp aan gekomen en een andere groep van 1500 zullen naar men ver wacht heden aan boord gaan. Wrijving te Soerabaja. Kolonel Pugh, Britsch com mandant te Soerabaja, heeft vergeefsche pogingen gedaan voor de overbrenging der voor malige geïnterneerden en an deren naar veiliger orden. Volgens een officieele Britsche verklaring hebben de Indone siërs weliswaar veel beloofd, maar weinig gedaan om de be loften uit te voeren. Kolonel Pugh heeft voorts getracht het geallieerde personeel, dat nog steeds door de Indonesiërs in gesloten is, te bevrijden, maar de nationalisten talmden zoo lang, dat het intusschen te laat was geworden om de betrok kenen overdag te verplaatsen, zoodat het uitgesteld moest worden. H.M. de Koningin overhandigt een geschenk Koningin Wilhelmina heeft gisteren op de Nederlandsche ambassade oud-minister Chur chill en mevrouw Churchill ontvangen. Zij overhandigde den staatsman een geschenk van haar volk, bestaande uit een verzameling brieven, door ziin voorvader den eersten her tog van Marlborough aan raad pensionaris Heinsius geschre ven in het kader van het bond genootschap tusschen het ko ninkrijk Engeland en de repu bliek der Vereenigde Neder landen tiidens den Spaanschen successieroorlog. Na de bevrijding van ons land is bij de Nederlandsche regeering de gedachte gerezen jegens Winston Churchill uiting te geven aan het gevoel van diepe erkentelijkheid, dat het Nederlandsche volk koestert voor zijn volhardend streven en zijn groote verdiensten voor Nederland. Een waardig ge schenk vormt de thans door H. M. de Koningin persoonlijk aan Winston Churchill aange boden verzameling van onge veer 630 brieven, welke de voorvader van Churchill, de duke of Marlborough, in de pe riode van 1702 tot 1711 aan den raadpensionaris van Holland, Antonie Heinsius, heeft ge richt. De brieven zijn Churchill aangeboden in een fraai 17de eeuwsch met schildpad belegd kistje van ongeveer 27 x 40 x 25 cm., voorzien van gesmeed- zilveren hengseltjes en zilve ren sleuteltje. Het werd ver vaardigd in het begin van de 18de eeuw en bevond zich in het rijksmuseum te Amster dam. Het deksel bestaat uit een kistje op zichzelf en heeft een prachtige reliefversiering. In net deksel bevindt zich een klapper op de brieven alsmede een oorkonde van den volgen den inhoud: „Als blijk van de groote dankbaarheid, die het Neder landsche volk koestert voor de bezielde en krachtdadige oor logvoering tegen Duitschland, Italië en Japan (19391945) door Winston Spencer Chur chill, welke leidde tot de ne derlaag van de onderdrukkers en het herstel van de vrijheid van het Nederlandsche volk, biedt de koninklijke Neder landsche regeering hem 630 brieven in oorspronkelijk ma nuscript aan, door zijn voorva der den eersten hertog van Marlborough geschreven aan Antonie Heinsius, raadpensio naris van Holland, die, door vriendschap verbonden, geza menlijk het Engelsche en het Nederlandsche volk ter over winning leidden in een anderen langen en gedenkwaardigen strijd voor het behoud van hun godsdienstige, staatkundige en burgerlijke vrijheden. 's-Gra- vennage, 25 October 1945". Prof. dr. G. v. d. Leeuw, Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen in gesprek met luitenant Daniels op het vliegveld Ypenburg, even voor zijn ver trek naar Engeland, om deel te nemen aan de tnter-geallieerde conferentie voor de hervorming van het onderwijs in Europa. Foto: Anefo-P. het bekende FRANSCHE MODE HUIS voor PARFUMS en HUID- VERZORGING. De aliéén-ver- koop voor LEIDEN is in han den gesteld van TOM WESTEN, Maarsmanssteeg 25. Tel. 23851 Deze firma ontving heden een groote collectie parfums, die voor de a.s, St. NICOLAAS een rijke keuze oplevert aan geschenken. De bekende pai-fums als Peut-Être, Socages, Cuir e.a. zijn wederom aanwezig, terwijl een groot aantal PRACHTIGE COFFRETS de collectie com pleteert. In verband met de vele aan vragen, verzoeken wij uw be stelling tijdig op te willen geven, zoodat wij voor punctueele uit voering kunnen zorgdragen. Alle artikelen worden tegen officieel vastgestelde prijzen ver kocht. 1141 Ingez. Med. Vijftig uur na den moord op generaal Mallaby heeft een woordvoerder van het Britsche leger onthuld, dat de generaal werd doodgeschoten, toen hij zittend in zijn auto tot de Indonesiërs sprak. Hij was op slag dood. Naar eerder officieel is gemeld is zijn stoffelijk overschot nog niet gevonden. Brigadier Mallaby verliet vergezeld van de captains S-haw, Laughlad en Smith en vier Indonesiërs het .brigadehoofdkwartier op 30 October om kwart over vier 's mid dags. Hun auto voerde een witte vlag en hun doel was aan den strijd tusschen de Indone siërs en de compagnie van het zesde regi ment Marhattas, die op het Internationale Bankplein gaande was, een einde te maken. De generaal slaagde er .in de menigte tot kalmte te brengen, maar toen hij de brug wilde overrijden om den tocht door de stad voort te zetten werd hij door een andere menigte aangehouden. Twee lieden begaven zich naar de eerstgenoemde bende, roepend: „Zorgt dat ze hun wapens neerleggen, zorgt dat ze zich overgeven". De Britsche officie ren werden ruw behandeld, bedreigd en van him pistolen beroofd. De bende weigerde brigadier Mallaby toe te staan zich naar zijn troepen te begeven of bevelen uit te vaar digen, maar wel werd aan captain Shaw toe gestaan zich daarheen te begeven. Daarna probeerden de Indonesiërs een gebouw te bestormen, dat door Britsche troepen bezet was, maar de compagnie opende het vuur en dreef de aanvallers uiteen. Toen het vuur werd geopend stak een Indonesiër zijn ge weer door een der ramen van de auto en vuurde viermaal zonder evenwel iemand te raken. Later, gedurende een vuurpauze, na derden weer Indonesiërs die de inzittenden iets toeriepen, waarop generaal Mallaby zijn hoofd naar buiten stak om te hooren wat zij wenschten. Op dat moment werd hij op slag gedood. De captains Smith en Laughland werden licht gewond maar wisten door het werpen van handgranaten en in de rivier te springen te ontkomen. Zij zijn thans aan boord van de Britsche kruiser „Sussex". Ook captain Shaw wist te ontsnappen. Hij bevindt zich aan boord van een tanklandingsvaartuig. Annexatie und kein ende Het annexatievraagstuk kent wel heel erg zijn ups en downs. Vanuit het des tijds bevrijde Zuiden kwamen over het front heen reeds enkele enthousiaste klanken en direct na de capitulatie was er een sterke strooining vóór. Toen kwam de bezinning in den vorm van een vloed van brochures en kranten artikelen. Ja. en toen bleek wel, dat het -vraagstuk nog niet zoo heel een voudig was. Er kwam een Staatscom missie. Er kwamen comité's o.a. het bekende Nederlandsche Comité voor Gebiedsuitbreiding. Het geval leek zich normaal te ontwikkelen, totdat de hee- ren grootmogendheden plotseling wilden weten, wat Nederland wilde. En Neder land zat nog volkomen verward in zijn pro's en contra's. Het spoedrapport van de Staatscommissie schijnt een opsom ming te zijn van tegenstrijdige meenin gen in den trant van dat het kan vrie zen en dooien. De ministerraad is van den weeromstuit ook verdeeld. Dan blijkt bovendien nog, dat Engeland plot seling veel minder belangstelling heeft voor een annexatie van Duitsch gebied door Nederland. En in zoo'n situatie komt de minister-president ook nog eens een duit-in-mineur in het zakje doen. Al is dan achteraf gebleken, dat zijn eerste tendentieuze uitlatingen hem ten deele ten onrechte in den mond zijn gelegd, toch is het beleid in deze levenskwes tie voor ons volk waarachtig niet te bewonderen. Er wordt hier met een be lang van ons volk op vreemde wijze omgesprongen en het wordt hoog tijd, dat een parlement zich met deze zaak gaat bezighouden. Ons volk is nog niet voldoende op de hoogte van het annexatievraagstuk en 't wordt wel tijd, dat althans onze intelli gent zich de moeite neemt om zich in dit vraagstuk te verdiepen en de breede massa voor te lichten. Want zooals het nu is, vangt de leek wel eens hier en daar wat op. maar vormt zich toch een zeer onvolkomen mee ning. Wie de annexatie voorstelt als iets, waarbij geen vuiltej aan de lucht is, bewijst de zaak geen dienst. Maar bezwaren zijn er om overwonnen te worden. Anders hadden we nu Wal cheren er ook wel bij kunnen laten lig gen. We hebben het gezwoeg de laat ste maanden van nabij gevolgd. We hebben internationaal op het oogenblik in dit opzicht den wind niet mee. Maar is dat een reden om niet al les en alles te probeeren als we van ons goed recht overtuigd zijn?. De toe komst van ons volk staat op het spel! Nederland is straatarm. We hebben een schade van 20 milliard gulden. Nederland heeft recht op schadever goeding en Duitschland kan in grond betalen. Nederland kan grond uitste kend gebruiken, want we weten niet, hoe we onze boeren aan land moeten helpen. Het aantal boeren zonder land of met te weinig land loopt in de honderdduizenden. En dan te weten, dat er naar schatting nog 3 millioen Neder landers in de toekomst bij zullen ko men! Het Duitsche achterland, bron van welvaart weleer, is grootendeels ver nietigd. Men beseffe, wat dit betee- kent. wanneer men weet, dat in nor male tijden bijna 2/5 van onzen gehee- len handel met Duitschland plaats vond. Nederland moet de bakens verzetten. Het moet daarom ook grondstoffen heb ben. die in het aangrenzende gebied te vinden zijn. Wanneer we het gebied ten Westen van den Rijn zouden kunnen krijgen, zei onze minister van verkeer en energie eenigen tijd geleden, dan gaat er een waar eldorado open. Er zijn bezwaren, die bezien moeten worden en er wordt dan ook weer hard gewerkt in en vooral om de Staats commissie. Maar het zal alles weinig baten, wanneer het Nederlandsche volk niet uit zijn slaap ontwaakt. De grond toon bij velen is: „Daar komt niets dan ellende van". Jo Spier zegt het zoo aardig in zijn geestig boekje over de annexatie: „Bang. dat de vólgende Hit- Ier er boos om zal zijn? Die is toch boös op ons". Inderdaad. In 1940 had Duitschland ons niets te verwijten en toch zijn we geteisterd. „B a n g, dat we het groo- tere gebied niet aan zullen kunnen? Als uw bet-overgrootvader uit 1625 ook eens zoo had gedacht!" En dan ziet men een Oost-Indië-vaarder. Inder daad! Stel, dat men in dien tijd het vraagstuk zoo had voorgelegd: „Neder landers! Aan het andere eind van de wereld ligt een eilandenrijk in een kli maat. dat voor ons totaal ongeschikt is. met een bevolking van een ander ras. Het is ongeveer s maanden varen, drie kwart van de bemanning komt meestal om. We moeten er eerst nog do Portugeezen verdrijven. En dan heb ben we nog maar specerijen!" Inderdaad, als uw bet-overgrootva der zoo eens gedacht had....

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1