toetssteen van vertrouwen Strijd in Soerabaja ten einde Ervaring Geheime overeenkomst BIG - THREE" TTWoensdag 31 October 1945 No. Ill etl HET WEER i, tot Donderdagavond In den nacht en voor- Nmiddag over't groot ste deel des lands mist. Daarna aanv. lichte, later toen. bew. Geen regen. Overw. zwakke Z.-O. wind. ten KatboTlelc Dagblad voor Lelden en Omstrelceri HoofdredacteurenI Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren t Prof. Dr. W. Aarelbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur 1 C. C. v. Elburg. Bureaux Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Adminiatratie 20826 Abonnementtprgiem f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per poet f4.20- is een dure school, daarom komen er maar weinig leer lingen 74." i3- HET PROBLEEM VAN DE ATOOMBOM, dat tot dusverre voornamelijk werd besproken als een er- factor in het evenwicht der militaire krachten is thans een factor van het allereerste belang geworden en in de internationale diplomatieke verhoudingen. In de laatste dagen is het duidelijk geworden, dat het 1 probleem van de atoombom gedeeltelijk de oorzaak en gedeeltelijk het gevolg is van het wantrouwen 1,tusschen Engeland, Amerika en de Sovjet-Unie. Eenige uren na de aankondiging dat Minister-President Attlee de 'ereenigde Staten een bezoek zou brengen werd er in het Engelsche igerhuis gesproken over het feit, dat Churchill en Roosevelt te Que- c in September 1943 een geheime overeenkomst hebben gesloten met trekking tot de atoombom. c,3internationale- pnntrolp ken vsn het seheim van de »3tnternationaie coniroie atoambom de atmosfeer voor [Iet Labourlid Kapitein Black- internationale samenwerking. Iferei li"; betrel V) t (urn vroeg den Mm.-Pres. deze u ivereenkomst zoo spoedig mo ra [elij k te publiceeren, zoodat PaJet Huis in overweging zou uniunnen nemen de overeen- Sovjet's gepiqueerd? Het wordt veelfoeteekenend geacht dat de Sovjet-Unie zich den laatsten tijd onthouden Mtificeeren Hii drone heeft van deelneming aan twee iSSaS belangrijke organisaties Voor internationale problemen: nl. tg^r op aan dat alle inspannin gen zouden worden geconcen- .- het gebruik van <ie bijeenkomst te Wasiungton ,rjreerd op CONFERENTIE? In Londen is men van meening, dat Stalin op hetzelfde tijdstip als Attlee een uitnoodiging heeft ont vangen voor een bijeen komst van de „Big Three". Deze meening is gebaseerd op het bericht, dat de Amerikaansche gezant in de Sowjet-Unie, Harrimart, onlangs een bezoek heeft gebracht aan Stalin in diens vacantieverblijf, waarbij aan Stalin bood schappen van Pres. Tru man zijn overhandigd. In dien dit juist is, zou een bijeenkomst der „Big Three" ter bespreking van de atoombom er aanzien lijk toe kunnen bijdragen het wantrouwen van de Sowjet-Unie weg te nemen. Van den anderen kant wij zen Londensche kringen er op, dat het bezoek van Attlee aan Truman, van het begin af, bedoeld is als een Engelsch-Amerikaan- sche aangelegenheid, wel ke wellicht zou kunnen dienen als voorlooper van een bijeenkomst der „Big Three" op een later tijd stip. van het Adviseerende Comité voor het Verre Oosten en de conferentie te Quebec van d.e ''"Verzoekingen er op gericht wa- Food and Agricultural Organi- Fen grootere en betere bom- sation. welke beiden verstrek ken te vervaardigen voor on- kende gevolgen zouden hebben Vtsepaalde doeleinden. gehad voor de samenwerking „et Atnomhomfahriekanten tusschen de groote mogendhe- :est Atoombomtabriekanten. dgn Ho.ewel het vastetaat, dat zu. Op de vraag welke firma s m ibepaalde andere belangrijke g^kmerika door ihet Amerikaan- problemen door Engeland en •rityohe Min. van Oorlog belast yer. Staten moeten worden fe met de leiding van de fa- besproken, zooals de financieele v™r 1 ^toomenergie, reiaties, bet Vérre Oosten en ra-juKlt, aldus Blackburn, bet ant- ^et palestiinsobe vraagstuk, is Qoa i ?e ,f5^a Lupont. Deze men in diplomatieke kringen 93|aam klmkt den Kussen zeer van meening, dat bet probleem -|n a ang en a am m de ooren, om- van de atoombom verreweg het lat deze onderneming overeen. meest belangrijke politieke tomsten bad met de Imperial wereldprobleem "van heden is ïrsphemieal Industoes in Londen en dat het als bet ware de eerin. niet de l.Cx, r arbenindustrie toetssteen vormt Voor de vraaö van bet onderzoek naar atoom— tijii Duitschland. overeenkomsten ~V^T Sen, to energie goedgekeurd. De com- ngbö gesloten waren met bet bondgenooten waren in den missie krijgt zeer groote be- tiloel bun eigen herleving na oorlog in <;taat ziin een hechte voegdbeden, doch mag zonder 94jïen oorlog veilig te stellen. Zij ^menwerking gebaSerd op toestemming van den Pres. perden door de Russen be- wederziidsch vertrouwen in- geen verlof geven aan personen ,rdfhouwd aJs een onderdeel van plaats van wantrouwen, tot of Staten om zich van de werk. „die omsmgelirigapolitiek gericht „tanrl te bron een zaamheden of resultaten op de wJESSn de Sovjet-Unie. Black- ®tana *e orenRen' x hoogte te stellen. Uitwisseling j>ürn zeide, dat om deze belan- Commissie voor atoomenergie van inlichtingen tusschen ge- Hl gen. die nu tegen de wenschen in de Ver. Staten, leerden is toegestaan, zoo lang ,.|er geleerden en de meening De commissie voor militaire deze inlichtingen geen militaire oUïer vooruitstrevenden in de zaken van het Huis Van afge- of industrieele waarde hebben. pWer. Staten en Engeland him vaardigden in de Ver. Staten Maximum straf voor overtre- 1 tXerk- voortzetten, de walm der heeft vorming van een com- ding is dertig jaar gevangenis- vefeactie hangt. Hij drong aan missie van negen personen ten straf of driehonderdduizend cinjp internationale controle der behoeve van de ontwikkeling dollar boete a» toornen ergie. :r*j Atoommigraine, Herbert Morrison antwoord- ntfe voor de regeering, en zeide Hat Attlee bij zijn aanstaande Jesprekingen deze en andere Overwegingen de noodige aan Éa, lacht zou schenken. Het zou ggliet nuttig zijn, wanneer er ggtoor het vertrek van den Min.- ^Pres. diepgaande verklaringen (ouden worden afgelegd, De besprekingen met Pres. Tru- han zullen zich niet beperken k>t de wetenschappelijke me- u jhoden met betrekking tot het «smaken van atoom-energie, toch zullen volledig en alles omvattend zijn. Morrison zeide voorts, dat de ispecten van de atoombom op it. let terrein van de buiteriiand- khe politiek „de regeering (ware hoofdpijn geeft". Zij kan liet in vijf minuten een uitweg 'oor dit veelomvattende pro- ,n ileem bedenken, nl Nieuwe oorlog? Radio Moskou heeft een dui- lelijke waarschuwing .gegeven, lat de atoombom geen basis ton vorinen voor de interna- wnale verhoudingen en liet «n protest hooren, tegen wat aj noemde: „Er worden nieuwe temmen gehoord, welke spre- De regeling volgens de over eenkomst van Hawthorne en Soekarno houdt in, dat het ha vengebied van Soerabaja be waakt zal worden door geza menlijke strijdkrachten, terwijl Darmo, waar de voormalige ge- interneerden zich bevinden, door de Britten bewaakt zal worden en de rest der stad door de nationalisten. Een ieder zal zich vrij door de stad mogen bewegen op voorwaarde van de instelling Van een verbindings bureau van Britten en Indone siërs. Geen Ned. troepen mo gen aangevoerd worden. De veiligheid der voormalige ge- interneerden wordt gewaar borgd door beide partijen en ■en over een nieuwen oorlog". I beide partijen zullen de gevan- iw S. d?.,iK>g?n de? Sovjet-Unie I genen vtü geven. Er zal een .Jrergiftigt het niet bekend ma- aigemeene ontwapening plaats SOEKARNO SLUIT WAPENSTILSTAND Generaal Hawthorne en Soekarno hebben een regeling getroffen in zake het einde van den strijd in Soerabaja. Gisterenavond hadden Soe karno en generaal Mallaby een overeenkomst gesloten inzake een wa penstilstand om de gewonden te kunnen vervoeren. Soekarno, Hatta en Sjarifoedin zijn in Batavia teruggekeerd. Aanvoer van Nederlandsche troepen verboden! vinden. Alleen de leden der voormalige beroepsinstanties als de nationalistische politie inogen gewapend zijn. De „Merdeka" publiceert een veelbeteekenend beroep door Soekarno en Hatta, waarin ver klaard wordt, dat de bevolking niet op eigen initiatief mag han delen in den strijd om onafhan kelijkheid. Elke actie die een fascistisch of een Nationaal- Socialistisch karakter draagt dient geëlimineerd te worden, aangezien zulks tegen het be lang van het volk is Alle Indo nesiërs moeten toezien, dat de krijgsgevangenen ongeacht hun nationaliteit, menschwaardig behandeld worden. De veilig heid van Nederlanders, Indo- Europeanen en andere bevol kingsgroepen, die deel uitma ken van onze. gemeenschap dient gewaarborgd, zoolang zij de veiligheid der republiek niet in gevaar brengen. Brigade-Generaal Mallaby vermoord Uit het geallieerde hoofd kwartier wordt gemeld, dat Brigade-Gen, A. YV. Mallaby, bevelhebber van de 49ste In dische brigade, te Soerabaja is vermoord. Het nieuws werd medege deeld door twee geallieerde of ficieren. die in gezelschap van Mallaby waren, doch konden ontsnappen. Dr. Soekarno heeft bevel ge kregen om half elf Bataviasche tijd op generaal Cühristisons hoofdkwartier te verschijnen. Nederlandsche regeering betuigt haar deelneming De Nederlandsche regeering neemt met groot leedwezen kennis van den moord op den Brigade-Generaal A. W. Mal laby. tijdens eene bespreking met nationalisten in Soerabaja. Zij heeft haar deelneming aan de nagelaten betrekkingen en aan de Regeering van het Vereenigd Koninkrijk betuigd. Zii spreekt haar afschuw uit over deze laaghartige daad te genover een man. die streefde naar herstel van rust en orde in het belang van allen. Zii is overtuig dat de Indo nesische bevolking in overgroo- te meerderheid naast haar staat in haar afkeuring over het ge bruik van zulke middelen. H.M. DE KONINGIN IN ENGELAND. H.M. Koningin Wilhelmina arriveerde gistermorgen per Dakota-toestel te Londen. Zoo_ dra het vliegtuig was geland werden de Ned. driekleur en de R.A.F. vlag geheschen. De ko ningin zag er bijzonder goed uit. Zij schudde den leden van haar vliegtuigbemanning de hand en inspecteerde daarna een eerewacht van de aircrew cadets. Hierna vertrok de ko ningin naar een landgoed in Mortimer, ongeveer 80 kilome ter van Londen, waar zij vol gens haar secretaris een week denkt te blijven, DE GEBLOKEERDE 100.— REKENINGEN BINNENKORT GEDEELTELIJK VRIJ VOOR GIRAAL VERKEER. Het ministerie van financiën deelt mede, dat een regeling in voorbereiding is, om van de geblokkeerde tegoeden uit hoofde van de inlevering van 100.biljetten, een bepaald deel Voor giraal verkeer vrij te geven. Daar het destijds om technische redenen niet moge lijk was deze tegoeden al aan stonds te laten deelen in de al- In verband met het feest van Allerheiligen zal „De Bqrcht" morgen niet verschijnen. jf: De houding der Anti- Re volutionn airen Argumenten op? \ftj IJ hebben bil verschillende gele genheden alle respect voor de be ginselvaste en consequente houding der Anti-Revolutionnairen. Vastheid van be ginsel, den moed om het beginsel te be lijden en voor zijn verwezenlijking met een zekere verbetenheid te vechten, siert. Maar wanneer dit leidt tot een star heid daar waar het beginsel niet wordt aangetast, tot een vasthouden aan eigen meening liever dan ongelijk te willen bekennen, dan voert de Calvinistische stijl, deze onbuigzame, tot een on vruchtbaar formalisme, welke samen werking een ten slotte door allen gewenscht resultaat, uitsluit. De Anti-Rev. houden vast aan de Grondwet. Accoord. Maar indien nu de nood van het land afwijikng van dien Grondwet noodzakelijk maakt, wat weegt dan zwaarder de Grondwet of het belang van het land? De zetel der Re geering mag niet buiten het land wor den verplaatst. Maar hoe zegenrijk is 't besluit geweest, dat Hare Majesteit met de ministers in Mei 1940 de wijk deed nemen naar Engeland! In de Tweede Kamer hebben de Anti's ach en wee geroepen over grondwets schennis. Zeker, dat tijdelijk-Parlement en dat Nood-Parlement, wij hebben er weinig bewondering voor. Maar om nu alles als grondwetsschennis te bestem pelen zooals de heeren De Wilde c.s. deden, gaat te ver. Indien .er staatsnood- recht moet zijn, zal men het nooit eens worden over de vraag hoever inen daar mede mag gaan. De heer De Wilde b.v. was in de Kamer aanwezig ondanks het feit, dat volgens de Grondwet zijn man daat reeds in 1941 is verloopen. Maar dat noemt de heer De Wilde geen re- volutionnaire schennis der Grondwet. Daaraan heeft minister Beel de Anti's fijntjes herinnerd. Doch nu komt de „Nieuwe Leidsche Courant" met de wraakneming. Alle staatsrechtsgeleerde professoren, die in de Eerste Kamer zetelen, hebben het minister Beel niet moeilijk gemaakt. Het was een mak en mat debat. Doch hoort nu de „Nieuwe Leidsche Courant" van 26 October: „Minister Beel maakt geen sterken Indruk" en „Minister Beel bracht er weinig van terecht". De argumenten zijn óp en nu moeten dergelijke nietszeggende algemeenheden stemming maken tegen een bewindsman wiens eerste optreden in het Parlement uitstekend was, die in departements kringen op de handen wordt gedragen en daar in hoor aanzien staat, zoowel door zijn groote werkkracht als door zijn gedegen kennis. Die de heeren An ti's schaakmat heeft gezet met zake" 1 ij k e argumenten. Beginselvastheid siert. Maar eigenzinnigheid verlaagt het peil van het debat. gemeene regeling tot splitsing van een giraal gedeelte, werd alleen op dat punt verschil ge maakt met andere geblokkeerde saldi DE „KORTENAER" NAAR INDlé. Onder da klanken van het „Wilhelmus" heeft de torpedoboot jager .JCor- tenaer" de reis uit Amsterdam naar de Oost aangevangen, onder commando vu den It l*r soe 1ste klase J. N. (tempers. Foto: Anelo-P.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1