ijf Indonesiërs bij de besprekingen IRevolutie in Brazilië j Ik leer SAVOY j TRIO HETTEMA f Bisschop van Berlijn protesteert Smijten met geld ïsdag 30 October 1945 No, 110 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Woensdagavond i den nacht en den ïhtend vrij koud met list over groote deelen iê lands. Later o<p den %g licht bewolkt. Droog i vrij zacht. Zwakke wind. BE BIIM.HI Hoofdredacteuren s Rector H. L. J. M. Soradaal en Mr. Dr. C. C. Ao van HarenRedacteuren i Prof. Dr. W. Aeselbergs (Anton van Duinkerken)en Joop 3iebel&; Directeur) G. G. v. ELburg. Bureaux) Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20626 Aboaaementeprgieai £0.26 per «resk, L10 per m a a a de f 3.20 per kwartaal. Franco per post £4.20* altijd iets, Ook van domme menschen JERT KIEK SEINT UIT BATAVIA, dat het waarschijnlijk at er vijf Indonesiërs zullen deelnemen aan de besprekingen, ar ook Luit-Gen. Christison aan zal deelnemen. Op de kabi- atting van Vrijdag is men er ook niet in geslaagd de Indo- "»che vertegenwoordigers aan te wijzen hoewel deze zaak gdurig besproken werd. Officieele Nederlandsche kringen »en de ontwikkeling vanzelfsprekend, maar zijn van meening de eerste bijeenkomst niet langer dan noodig is moet worden lesteld, daar zij dit niet in het belang van het land achten, (trale toeschouwers in Batavia zijn hoopvol gestemd dat de „voorbereidende informeele" besprekingen veel vruchtbaar- zullen blijken te zijn, dan deze woorden zouden doen ver- eden. Men meent ook, dat de republikeinsche kringen er meer meer van overtuigd raken dat onder de tegenwoordige ver. idingen in de wereldpolitiek, de bemiddeling van een of tere derde partij of groep van partijen, wel eens uitermate eüijk te verwezenlijken zou kunnen zijn. lesprekingen zonder Christison, maar met Hatta 'Giles is nu gereed gemaakt yr de zoogenaamde „voorbe duide informeele" besprekin- |i Ussclien Van Mook en de iullikeinen. De besprekingen llei plaatsvinden ten huize Generaal Christison, maar in zijn tegenwoordigheid. ;n Verwacht dat de volgende llikeinen aan de bespie- i«n zullen deelnemen:Hat- Soebardjo, Sjarifoedin en ychien nog Sharir. De toestand te Soerabaja wordt ernstiger. f/e Britsche posities in Soera- ia zijn in staat van belege- ig volgens de berichten, die Batavia gisteren werden ont- hgen.Den geheelen nacht door er gevochten rond het Brit- le hoofdkwartier en volgens laatste berichten namen de vechten in hevigheid toe en eneens het aantal dooden. donesiërs, die kleine tanks de Japanners hebben ver- erd, nemen aan den strijd deel vallen de Britsche troepen U Op het geallieerde hoofd- iartier te Soerabaja drukt ïn zijn vrees uit voor eenige sities, die slechts een kleine zetting hebben. Toen het dui- lijk werd dat de situatie te orabaja verslechterde hebben neraal Hawthorn en Dr. lekarno besloten naar deze Rd te vliegen. Hen zegsman van de Britsche hte divisie heeft gemeld, dat •-.■akarno bij het zien van de dusten in Soerabaja zichtbaar lthutst was. Hij had den Igsman tevens verklaard, dat lustopo, een Indonesische lei- kr in Soerabaja, gek en zwak- hnig was, en niet behoorde |t Soekarno's republikeinsche ïstuur •ïex. MtJ. Soekarno beveelt de wapens .neer te leggen. Ir. Soekarno heeft per radio een oproep gericht tot de Indo- riesiërs in Soerabaja om de wa pens neer te leggen. Alles is nu rustig in Soerabaja. GESCHENK VOOR NEDERLANDSCHE JEUGD VAN ZWITSERLAND. De Zwitsersehe stichting „Ge schenk van de jeugd", heeft een transport vrachtauto's klaar ge maakt met een lading kleeding- stukkeo. baby-uitzetten, schoei sel en medicamenten voor een waarde van 30.000 Zwitsersehe francs, bestemd voor de kinde ren van de groote Nederland sche steden. Het transport zal door Nederlandsche soldaten worden gereden en heden uit Bazel vertrekken. ATTLEE NAAR AMERJKA, Van gezaghebbende zijde te Washington is verklaard, dat de Britsche eerste minister, Attlee, besloten heeft in den loop van de komende drie we ken een bezoek aan Washing ton te brengen. President Tru man zou al zijn voor de eerst komende vijf weken reeds vast gestelde reizen buiten Washing ton wegens „dringende werk zaamheden" hebben afgezegd. Volgens een later bericht uit Washington zouden de bespre kingen hoofdzakelijk wereld problemen betreffen, zooals de t atoombom, Palestina en de Britsch- zoowel als de Ameri- kaansdh-Sowjetrussische be trekkingen in het algemeen. 96 f I— Wotmdig 31 October AFSCHEIDSAVOND Ingei. Med. VARGAS AFGETREDEN maken, dat Pres. Vargas heeft besloten invloed te blijven be- Volgens de laatste berichten houden. Maandagavond hebben is in Brazilië een revolutie uit- Debarros en B. Vargas, die, gebroken. Zij is op Maandag- naar men zegt, groot vertrou- avond begonnen. wen hebben in Getulio Var- President Vargas van Brazi- gas, den afgetreden president, lië is afgetreden en is opge- vergaderd met Generaal Gois volgd door rechter Linhares Monteiro, den minister van oor van het hooggerechtshof. Vol- log. Daarbij waren tevens aan- gens officieele verklaringen wezig divisiegeneraal Enrico wordt Linhares bijgestaan door Gaspar Dutra en Generaal van Bebarros, die eenigen tijd ge- de luchtmacht Eduardo Gomes, leden als hoofd van de federale resp. conservatief en democra- politie was vervangen door een tisch candidaat voor het presi- jongeren broer van President dentsohap der republiek bij de Vargas, Benjamin Vargas. En- verkiezingen van 2 December, kele minuten, nadat de presi- Van bevoegde zijde wordt dent zijn functie had opgege- verklaard, dat Generaal Mon- ven, verschenen in de residentie teiro inmiddels zijn ontslag zou tanks en men heeft waargeno- hebben ingediend. Maandag- men dat Vargas per automobiel avond hebben Generaal Dutra vertrok. en Generaal Firmo Freire el- Nader wordt gemeld, dat kaar ontmoet. Freire is chef Joan Alberto Debarros, die als van het militaire huis van den hoofd der politie is vervangen president der republiek. Het door Benjamin Vargas (den doel was een opvolger te kie- broer van den afgetreden pre- zen voor Monteiro, hetzij Frei- sident der republiek), benoemd re hetzij Generaal Paquet, gou- is tot prefect van Rio. Uit de verneur van de „Vila Militar", benoeming van Debarros en B. een vurig aanhanger van Ge- Vargas zou men moeten op- tulio Vargas. De Duitsche radio heeft een gedeelte doen hoo- ren uit een herderliiken brief van Mgr. Von Prey- sing. den Bisschap van Berlijn. Deze zegt o.m.: „Opvoeding zonder gods dienstonderwijs is niet neutraal maar anti-gods dienstig. De onderwijs- autoriteiten van Berlijn zijn bezig de resten der godsdienstige vorming in de scholen te vernietigen, iets, waarin de nazi's nooit geslaagd zijn". De brief roept alle R.K. ouders op om een petitie te teekenen. strekkende tot de inrichting van bij zondere scholen (met godsdienstonderwijs dus) resp. het wederinstellen van uren, waarop gods dienstonderwijs wordt verstrekt in de gewone scholen. Mgr. Von Preysing richt te den herderlijken brief tot zijn gemeente naar aanleiding Van het voor stel van de onderwijs- autoriteiten van Berlijn om het godsdienstonder wijs van het lesrooster te schrappen. DE BERECHTING DER DUITSCHE OORLOGS MISDADIGERS. Het Amerikaansche lid van de geallieerde commissie voor oorlogsmisdadigers, rechter Ro bert Jackson, heeft in een pers conferentie verklaard, dat hij verwachtte, dat het proces te gen de 24 voornaamste Duit sche oorlogsmisdadigers op 20 November a.s. zal beginnen. Hij verklaarde voorts, dat hij er zooveel mogelijk naar zal streven te voorkomen, dat het proces even langdurig zal zijn als dat van Belsen. De snelheid der procesvoering zal echter afhankelijk zijn van de regels der procedure en van de hou ding der verdediging. HET BUITENLAND HELPT MET LEVENSMIDDELEN. Talrijke schenkingen van le vensmiddelen van den laatsten tijd leveren opnieuw het bewijs, hoe in het buitenland met onze nooden wordt meegeleefd. Zoo heeft het Ned. Roode Kruis de zer dagen uit Denemarken een groote zending havermout ont vangen, welke een geschenk vormt van de Deensche bevol king. Deze havermout zal door het Ned. Roode Kruis worden verdeeld in de zwaarst getrof fen gebieden van ons land. De Deensche bevolking schonk ver der nog een groote partij vleesch in blik, en een hoeveel heid eieren en eierpoeder. De Amerikaansche bevolking gaf nogmaals blijk van haar gene genheid voor Nederland, door een partij pablum (kindervoed- sel) te schenken. Dit kinder- voedsel zal het Ned. Roode Kruis Verdeelen onder de kin derziekenhuizen in Nederland- Uit Argentinië ontving het Roode Kruis een zending eieren en eierpoeder. GENERAAL KRULS NEEMT AFSCHEID. Vrijdag nam generaal Kruis als hoogst! autoriteit van het M.G. afscheid, het geen met eenige plechtigheid geschiedde en waarbij den generaal een zelf portret werd aangeboden. De heer Linthorst Homan biedt generaal Krul» het schilderij aan. Foto: Anefo/v. d. Ham-P, HE rede welke de Minister- President Vrijdagavond heeft gehouden en waarin hij het einde van het M.G. aankon digde, was zeer sympathiek en tegelijk verbijsterend van open hartigheid. Het M.G. aldus Prof. Schermerhorn heeft niet het monopolie van ongecontroleerd gelduitgaven. Was dat maar waar. Als straks de staatsbe- grooting komt. zal niet alleen de belastingbetaler maar ieder lid .van het Staatsapparaat de schrik om het hart slaan. Er wordt een zoodanig deel van ons nationaal inkomen voor uitgaven van staat gebruikt, dat dit volstrekt ontoelaatbaar is. De regeering wil het volk de zekerheid geven, dat het geld wordt besteed voor verant woorde doeleinden. Na de op heffing van M.G. zal de strijd tegen de geldsmijterij de twee de stap zijn op den weg omhoog. Het gaat aldus nog steeds de minister-president om het wekken van het besef, dat elk onnoodig gelduitgeven uit de openbare kas een misdaad is te genover ons volk. Maar, zouden wij willen vra gen, weet Gij, Excellentie, dat voor deze misdaad, die volgens hetgeen uit uw rede moet wor den gelezen, aan den loopen den band wordt bedreven, de ministers verantwoordelijk zijn? De ministers van het ka- binet-Gertorandy en die na hem zijn gekomen? Vochten deze mi nisters tegen een Staat in den Staat, tegen den P.O.D. b.v., die een slordige 150 millioen per jaar schijnt te kosten en legden zij het loodje, dan kon den zij heengaan. Hebben zij dit niet gedaan en dus de ver antwoordelijkheid voor de mis daad aanvaard? Of gaat de strijd tegen de geldsmijterij eerst beginnen na de opheffing van het M.G.? De twee divisies welke in Engeland in opleiding zijn, moeten een 200 millioen gulden kosten, het moderne, kostbare materiaal dat allemaal moet worden aangeschaft, in begrepen. De opleiding van één piloot, de opleiding wel te verstaan, kost 5000 gld. Geen controle op de uitgaven? Vol doende controle op de inkoo- pen? Ook hier groot-majoors, die het werk doen van een ser geant-majoor? Dat de Minister-President het bestaan van de misdaad on verbloemd bekende pleit voor hem. Maar het zal hem niet ontslaan van het antwoord op de vraag die straks onverbid delijk moet worden gesteld: welke daden heeft uw kabinet vanaf den eersten dag gesteld om aan de misdaad tegenover het eigen volk paal en perk te stellen? Scheepsverbinding Londen— Hoek van Holland Op 14 November zal de boot verbinding tusschen Harwich en Hoek van Holland weer her steld zijn. Op Maandag, Woens dag en Vrijdag vindt afvaart van Harwich plaats. Het ver trek van de boot te Hoek van Holland is op Dinsdag, Don derdag, en Zaterdag vastge steld. In Nederland zal een aansluitende verbinding per trein naar Rotterdam, Den Haag en Amsterdam mogelijk zijn. Passagiers zullen tegen vertoon van een geldig paspoort met Nederlandsch visum kaartjes kunnen koopen. De verbinding zal onderhouden worden door het s.s. „Praye". De „Hook- continentai"-expresse zal in aansluiting op aankomst en vertrek van het schip tusschen station Liverpoolstreet en Par- kestonquai rijden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1