u H Geen Amerikaansche interventie in Indonesisch conflict. Handhaving van het recht! Kijkt U Radioprogramma- „Laat U niet leiden door gevoelens van haat en wraak" Te juister tijd Ca&meüca" Maandag 29 October 1945 No. 109 HET WEER tot Dinsdagavond Meest zwaar bewolkt, plaatselijk eenige regen. In den nacht zwakke, overdag matige wind tusschen Zuid-West en Zuid-Oost Iets koeler. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken^ HoofdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProf. Dr. W. Aaaelberga (Anton ran Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. El burg. Bureaux: Papengracbt 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnemeatsprijsen: f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per poat f4.20* niet blind op de toekomst s „heden" is onder schot, „morgen" hangt nog in de lucht. Nationalisten traineeren de besprekingen VOLGENS EEN REUTERBERICHT heeft het Amerikaansche departement van Staat ontkend, dat het een officieel aanbod had gedaan om te bemiddelen tusschen een fractie der .Indonesische nationalisten onder Soekarno en de VAN MOOK WEIGERT ONDERHANDELINGEN BUITEN BATAVIA Ned.-Indische regeering met aan het hoofd Dr. van Mook. De heer Reuch- lin, raadsman aan de Nederlandsche ambassade te Washington zou even eens catogorisch hebben ontkend, dat de Amerikanen een dergelijk aanbod hadden gedaan. Hij voegde er aan toe, dat de toespraak die verleden week door den directeur van het bureau voor het Verre Oosten van het departement Buitenlandsche Zaken, John Vincent Carter, werd gehouden op het Pacific Relations Institute te New-York ten onrechte voor een on-officieel aanbod zou kunnen zijn gehouden. Naar officieel te Batavia is medegedeeld, weigert Luit.- Gouv.-Gen. Dr. van Mook er gens anders dan te Batavia be sprekingen te voeren. Besprekingen met de nationalisten. Uit Den Haag is bericht geko men, dat Van Mook de opdracht van de regeering heeft, onver wij ld met de Indonesische na tionalisten besprekingen te be ginnen. De Ned.-Indische R.V. D. heeft de volgende verklaring gepubliceerd: „Er heeft steeds volkomen overeenstemming be staan tusschen den Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen en den Luit.-Gouv.-Gen. aangaan de de mogelijkheid en de vrij'. heid tot besprekingen tusschen laatstgenoemde en de nationa listen. Het was daarom niet noodig het bevel te sturen om de besprekingen te openen. Den nationalisten is meege deeld, waar en wanneer de Luit.-Gouv.-Gen. hen wil ont vangen". Een nieuwe impasse bij de besprekingen. De republikeinen creëeren nu zelf een nieuwe impasse, doordat zij de aanstaande infor- meele besprekingen tusschen Dr. van Mook, Gen. Christison en henzelf op de lange baan probeeren te schuiven. Hatta verklaarde tegenover Robert Kiek, dat de republikeinen 6.01 6.04 6.20 4 6.45 7.— 7.15 7.30 8.01 8 15 9.-- 9.15 9.30 10.15 10.30 11.cl 11.15 6.01 6.30 7.— 7.30 8.01 8.30 8.45 9.45 10.01 10.15 voor Maandagavond HILVERSUM I, 301 M. Waterstanden. Ster van den dag. Voor de rijpere jegud. Stephan Grappely and his hot four. Nieuwsberichten. Reportage. Purcell-programma. Nederland Herrijst. Ensemble George Frank. De stem onzer bondgenoo- ten. Tot half tien nog wat dans- plaatjes. Mireille. Harry Brandelius en Francisco Cana o en zijn orkest. Mensch en Maatschappij. Russische balletmuziek. Nieuwsberichten. Avondwijding. HILVERSUM II. 415 M. Nieuwsberichten., Bernard Drukker, orgel. Jan Corduwener Non-stop. Programma Nederlandsche Strijdkrachten. Het orkest Ted Powder. Landbouwpraatje. Omroep-kamerorkest. Avondwijding. Nieuwsberichten. Op den drempel van den nacht. wachten op het antwoord van Nederland op de verklaringen van den „Minister van voorlich ting". Los van deze vreemde en hoogst ondiplomatieke han delwijze zijn neutrale beoordee laars van oordeel, dat de tegen woordige republikeinsche hou ding „betreurenswaardig" is, daar er weinig reden voor de republikeinen is om nu weer een impasse te veroorzaken. De Nederlanders hebben al laten blijken, dat zij er de voorkeur aan geven als de besprekingen zoo spoedig mogelijk beginnen. Het schijnt dat de republikei nen tijd willeii winnen. Geen verklaring van Mountbatten over Java. Het hoofdkwartier van het Seac te Kandy spreekt officieel de berichten tegen als zou Adm. Lord Louis Mountbatten deel nemen aan de besprekin gen te Singapore tusschen Ne derlandsche en Indonesische delegaties. De officieele woord voerder van het Seac verklaar de, dat de berichten als zou Adm. Mountbatten een per soonlijke verklaring over den toestand op Java te Singapore uitspreken, van allen grond ontbloot zijn. Nehroe verlangt naar Java te reizen. Pandit Jawaharlal Nehroe, de leider van het Britsch ndi- sche Nationale Congres heeft gezegd dat de geheele bevolking van Britsch-Indië, tot welke groep zij ook mogen behooren, de Indonesische eisch voor on afhankelijkheid zouden steu nen en alle hulp zouden geven die zij konden. Nehroe, die de oproep van Dr. Soekarno aan hem, beantwoordde, zei, dat hij verlangend was om naar Java te vertrekken maar dat hij tot nog toe geen paspoort of ver gunning voor de luchtreis had kunnen verkrijgen. Amerikaansche legervoor- raden voor Ned. Oost-Indië. Het oorlogsdepartement der Ver. Staten maakte bekend, dat de eerste groote verkoop van het surplus der Amerikaansche legervoorraden in het gebied van den Pacific tot stand geko men is. 65.000 ton in Nieuw-Guinea werden voor 20 millioen dollar aan de regeering van NecL- Oost Indië verkocht. De verkochte goederen om vatten medische hulpmiddelen, uitrustingsstukken, kleeren en materiaal voor den wederop bouw. Deze voorraden waren bestemd voor de invasie van Japan. De regeering van Ned.- Oost-Indië had deze voorraden hard noodig om er de hoeveel heden mee te aan te vullen, die HET GROOTE OFFENSIEF TEGEN DE GIFTHANDEL BEGONNEN. In de Amsterdamsche straten kon men dezer dagen een ouderwetsche razzia aanschouwen. Nu gold het gelukkig geen arbeidskrachten voor de Duitsche wa penindustrie, doch de onsociale elemen ten, die ondanks herhaalde waarschu wingen de gehate gifthandel voortgang trachten te doen vinden.. Foto: Anefo-v. Haren Nomann-P. reeds, in de Ver. Staten aange schaft waren voor steunverlee- ning en wederopbouw der be vrijde Nederlandsche gebieden. Nog verspreide onlusten op Java. In Bandoeng, Soerabaja en Semarang komen nog enkele op zichzelf staande onlusten voor. Uit Semarang arriveerden 740 Japanneezen te Batavia, die in een speciaal gebied zul len worden ondergebracht. De interneeringskampen te Soeka- boemi zijn nu voor een deel on der Britsche bewaking. Hoewel de kampen ook daar overvol zaten, wordt de situatie be schreven als „niet al te slecht". Het aan land zetten van troepen te Soerabaja gaat door. OPROEP DER BISSCHOPPEN Het is U bekend, hoe de Christelijke Kerken in Nederland zich in den bezettingstijd hebben verzet tegen den Duitschen onder drukker en telkens openlijk hebben geprotesteerd tegen de door hem gepleegde onmenschelijke handelingen. Deze protesten werden met vreugde en dankbaarheid door ons volk begroet. Weest rechtvaardig voor politieke gevangenen Wat hebben Wij U na de bevrijding gezegd? Toen God in Zijn groote barmhartigheid ook ons volk de vrijheid heeft geschonken, heb- bij Wij U opgeroepen tot een vernieuwden dienst aan God den Heer, opdat Hem in woord en daad dank zou worden ge bracht voor de verlossing uit zoo grooten nood. Wij hebben toen gezegd, dat het recht zijn loop moet hebben, dat de schade moet worden hersteld, en dat misdadigers moeten worden gestraft. Maar tegelijkertijd hebben wij U ver maand, niet te laten over- heerschen door gevoelens van wraak en haat. De Christelijke Kerken her halen thans haar oproep tot het Nederlandsche volk. Het gaat om het aanzien van ons volk. Wij doen een ernstig beroep op geestelijkheid en geloovigen om U allen es van te doordrin gen, dat het aanzien van ons volk staat of valt met de beant woording van de vraag, of in Nederland wordt gehandeld naar recht of naar wraak en haat. Dit geldt met name de be handeling der politieke gevan genen. Wij achten het een smaad voor ons volk. wanneer na vijf jaren strijd tegen rechts verkrachting en vijf jaren lij den onder de gruwelijke methoden van het Duitsche barbarisme, deze booze geest vat op ons volk zou hebben gekregen. Daarom stellen de Kerken zich achter de burgerlijke Overheid, wanneer deze, naar haar hooge heilige roeping het recht handhavend, onrecht en willekeur in de behandeling dezer gevangenen met kracht tegengaat. In den naam van God ontzeg gen de Kerken aan een ieder het recht om na de beslissing door de aangewezen instan tie. in het bijzonder nog recht naar eigen inzicht toe te pas sen. Laat U niet besmetten door den Duitschen geest. De Christelijke Kerken doen een beroep op het Nederland sche volk, in zijn gedragingen ten opzichte van de politieke gevangenen en hun kinderen te toonen, dat het door den boo- zen Duitschen geest niet besmet is. maar dat het blijk wenscht te geven van het besef, dat ook bij strikte handhaving van het recht de christelijke barmhar tigheid moet worden betracht. Tenslotte doen de Kerken een beroep op alle betrokke nen, opdat met een sterken wil in samenwerking van Regee- ring en volk een zoodanige op lossing voor de berechtiging en de behandeling van de politie ke gevangenen worde verkre gen, dat wij ons voor God en menschen hierover niet heb ben te schamen. ^N^hoe vond je den brief van do 55 Bisschoppen?" vroeg ik mijn vriend bij het uitgaan van de kerk. „Best", luidde het antwoord, „maar hij had een paar maanden eerder moe- j ten komen." I Met alle respect voor mijn vriend bleek toch: 1. Dat hij niet goed had geluisterd: 2. dat hij een slecht geheugen had, en 3. dat hij geen kijk had op de huidige situatie. Hij heeft slecht geluisterd, want do Bisschoppen zeggen heel duidelijk in hun brief, dat zij reeds vroeger hebben gewaarschuwd tegen gevoelens van haat en wraak, evenzeer als zij hebben geëischt. dat aan de gerechtigheid zon worden voldaan. Als hij goed geluisterd had, dan zou hij zich dat niet alleen uit de brieven na de bevrijding hebben herinnerd, maar ook dat tijdens de Duitsche ter reur door onze geestelijke leiders meer malen gewezen werd op het groote ge vaar, dat in deze menschelijke hartstoch ten is gelegen. Maar vervolgens heeft mijn vriend geen inzicht in de huidige situatie. Want hoe is het er mee gesteld? Toen de Duitschers hier waren gaven de Bis schoppen hun wenken en adviezen, hun protesten en scherpe afkeuring zonder in het minst rekening te houden met de Duitsche machthebbers. Zij waren immers in Nederland geen wettig go- zag. Nu is de toestand heel anders. Wij hebben nu wèl een wettige regeo- ring. De regeering is de eerst aange wezene om maatregelen te nemen waar bij hel recht wordt gehandhaafd en het onreent wordt geweerd. Wanneer de kerken nu op dezelfde wijze waren opgetreden als tijdens do Duitsche bezetting, n.l. zonder reke ning te houden met het feitelijk gezag dat inderdaad wettig gezag is, dan zon den zij niet alleen zeer ontactisch heb ben gehandeld, maar bovendien had men dan de kerken kunnen verwijten, „ge ondermijnf het gezag van üe regeering doordat ge openlijk uitspreekt geen ver trouwen te hebben in haar daden!" De Bisschoppen zoowel als de protes- tantsche leiders nemen het juiste stand punt in: Als de regeering haar taak goed vervult, dan steunen wij die regeering bij het uitoefenen der gerechtigheid eö het wegnemen van onrecht. Op 19 October 's avonds sprak de re geering over dit brandend onderwerp. 22 October werd de voorgelezen brief opgemaakt en onderteekend. Sneller kon het niet! Verhegend is nog op te merken, dat de samenwerking van. zooals het schrij ven het uitdrukt, „de Christelijke Ker- Verheugend is nog op te merken, dat bliiWTÏfar* wordt voortgezet. Zoo_jttkfwr-*wij dit schrijven belangrijk èn om zijn inqbud èn om het feit vaa zijn verschijnend WET OMTRENT VOORLOO- PIGE STATEN-GENERAAL AFGEKONDIGD. In Staatsblad F 241 is heden afgekondigd do wet van 26 Oc. tober 1945, houdende regelen omtrent de voorloopige Staten- Generaal. Deze wet is de eerste, welke in overleg met de Staten-Ge- neraal is tot stand gekomen. MA.nSMANsrttq 29 ONTVING, de collectie haidrerzorgiDgt- preparaten volgens Toorsohrift van Dr. P. H. y. d. HOOG, dagcrêmes, nachtcrème* waaronder Vitamine- en Hormonencrême, La its, Lotions. 921

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1