voorbereidende bespreking met de Nationalisten Het Mil. Gezag ten grave gedragen Wie iemand Soekarno doet beroep op Truman Radioprogramma PROEFVLUCHT Zaterdag 27 October 1945 HET WEER tot Zondagavond Aanvankelijk nog ver der afnemende en krim pende wind, tijdelijk opklarend, later weer toenemende bewolking, aan de kust nog eenige buien, koude nacht, overdag zelfde tempe ratuur. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteuren Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20* tot vriend neemt, neemt hem met zijn gebreken VOLGENDE WEEK VOORBEREIDENDE BESPREKINGEN tusschen de Nederlan ders en de leiders van Soekarno's Indonesische „republikemsche regeering" zullen naar men in politieke kringen te Batavia ver wacht, in het begin der volgende week beginnen. Met algemeene toestemming zou Lt.-Gen. Christison, de geallieerde commandant in Ned.-Oost-Indië, deze bijeenkomsten voorbereiden en bijwo nen. De nationalisten bespreken thans openlijk hun groote teleurstelling, dat de vertegenwoordiger van het Britsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken, Denning, die binnenkort Batavia zal verlaten, hun heeft verteld, dat de Britsche regee ring de Indonesische republiek niet kan erkennen. Het appèl van republikeinen aan de Vereenigde Staten is hiervan het directe gevolg. CHRISTISON ALS GASTHEER De bijeenkomst der republi keinen te Batavia is verdaagd. Een officieele verklaring zal later worden uitgegeven. Naar wij vernamen is men niet tot een besluit kunnen komen wie de republikeinen bij de komen de besprekingen zal vertegen woordigen. De reden hiervan is, dat de republikeinen nu beslo ten hebben, dat zij de Ameri kanen prefereeren boven de Britten als bemiddelaars. Hoe wel de vroegere boodschappen van Soekarno aan Pres. Truman tot dusverre onbeantwoord zijn gebleven, wachten de republi keinen nu het antword af op de radio-oproep die Soekarno de vorige nacht heeft gedaan. Zij hebben nog steeds den in druk, dat Min. Fred Vinson, de Amerikaansche Min. van Fi nanciën, zijn bemiddeling zou willen verleenen. Hierdoor zijn alle beslissingen over den lei der van de delegatie der repu- blikeinsche onderhandelaar^ opgeschort. Robert Kiek seint, dat het bijna zeker is, dat als leider van de republikeinsche delega tie wordt aangewezen Soekar no. Als Min. van Voorlichting Amir Sjarifoedin, die 38 jaar oud is en voor den oorlog ver bonden was aan het Ned.-Indi- sehe departement Van Econo mische zaken. Tijdens den oor log is hij door de Japanners ge arresteerd en tot levenslange ge vangenisstraf veroordeeld we gens het organiseeren van een anti-Japansche beweging. Hij is gevangen gezet te Malang waar hij eerst bevrijd werd na de Japansche ineenstorting twee maanden geleden. Hij heeft een graad behaald in de rechten aan de universiteit van Batavia. Soekarno heeft zijn bespre kingen met den heer Maberley Denning, den adviseur van het Britsche Ministerie van Bui tenlandsche Zaken bij Adm. Lord Louis Mountbatten, doen volgen door een radio-oproep aan Pres. Truman, waarin hij verzoekt zijn bemiddeling te willen verleenen bij het oplos sen van het Indonesische pro bleem. Soekarno naar Ameri- kaanSchen consul-gen. Gistermorgen om tien uur Bataviasche tijd, dat is half drie Greenwichtijd heeft men Soe karno en Soebardjo het Ameri- kaansche consulaat-generaal te Batavia zien binnengaan. Situatie op Sumatra rustiger. Uit rapporten blijkt, dat de situatie op Sumatra over het algemeen rustiger is. Er hebben minder gewelddaden plaats ge. vonden. Als gevolg van de slechtere verbindingen op Su matra en van het feit, dat het land minder ontwikkeld is dan Java, heeft het nationalisme zich er langzamer verspreid. Su matra wordt door de nationa listen beschouwd als een „pro vincie van de republiek Indo nesia". voor Zondag 28 October. HILVERSUM I. 301 M. 8.30 Van man tot man. 9.Nieuwsberichten. 9.20 Andres Segovia speelt. 9.30 Waterstanden. 9.33 Ochtendconcert. 10.30 Kerkdienst. 12.01 Gramofoonmuziek. 12.15 Lex van Spall en zijn ork. 1.Nieuwsberichten. 1.20 Solistenconcert. 2.De Spoorwegen spreken.'- 2.10 Solisten. 2.30 Uitzending uit het Concert gebouw te Amsterdam. 3.15 Wereldliteratuur. 3.30 ,,Don Pasquale", opera In 3 bedr. 4.30 Nachtvorstverwachting. 4.31 Ziekenlof. 5.30 Gusta en Everard van Royen, clavecimbel en fluit. 6.01 Waterstanden. 6.04 Bernard Tukker, orgel. 6.30 Muziek van de week. 7.Nieuwsberichten. 7.30 Argentijnsche klanken. 8.01 Nederland Herrijst. 8.15 Brieven v.onzen Londen- schen correspondent. 8.30 ..Bravour en charme". 9.15 Humor in de letterkunde. 9.30 Europa danst. 10.15 Mensch en maatschappij. 10.30 Fransche kamermuziek. 11.01 Nieuwsberichten. 11.15 Avondwijding. HILVERSUM II. 415 M. 8.01 Nieuwsberichten. 8.20 Licht ochtendconcert. 9.15 Graag gehoorde melodieën. 10.Arthur Schnabel, pianomuz. van Beethoven. 10.30 Hoogmis vanuit de kathe drale kerk te Utrecht. 12.01 Nieuwsberichten. 12.20 Italiaansclie liederen. 1.De speellieden. 1.45 Weekbladenoverzicht. 2.Concert door het St. Nico- laas-kerkkoor. 2.30 Lichte orgelmuziek. 3.Geest, voordr. Wouter Loeb 3.15 Orkest Carcassola. 4.Cantabile-seotet. 5.The-dansant. 5.30 Oome Keesje. 6.01 Nieuwsberichten. 6.20 Van de liefde. 6.40 Denksport, Prof. Schuh. 7.Eddy Walis speelt. 7.30 Programma Ned Strijdkr. 8.Radio Pliilharm Orkest 9.45 Avondwijding. 10.01 Nieuwsbericnr-u. 10.15 „Heet van de naald". MEER PAPIER voor de dagbladen Het Bestuur van de Ver- eeniging de Nederland- sche Dagbladpers 1945 deelt mede. dat, overeen komstig een besluit van den persraad, de dagbla den met ingang van 1 No vember a.s. dagelijks met vier parina's zullen mogen verschijnen. 50-JARIG KLOOSTER JUBILEUM VAN PATER DE GREEVE. Op 4 November a.s. zal te Delft een plechtige viering plaats vinden van het 50-jarig kloosterjubileum van den be kenden redenaar pater Borro- meus de Greeve O.F.M, naar Ned. Indië met medeneming van post Od 7 November a.s. zal een .proefvlucht naar Nederlandsch Indië worden uitgevoerd. Met deze vlucht zal post voor ge heel Ned. Indië worden meegegeven. Ter verzending zijn toegela ten gewone (niet aangeteeken- de) brieven en briefkaarten. Express-bestelling is niet toe gestaan. Het tarief voor de verzending met deze vlucht bedraagt bij vooruitbetaling voor brieven 30 cent per 10 gram en over restend gedeelte van 10 gram en voor brief kaarten 20 cent voor elke kaart. De aandacht wordt er op gevestigd, dat alle met dit vliegtuig te vervoeren post te Batavia zal worden gelost en dat omtrent de wijze van door zending van poststukken voor verdere bestemmingen in Ned.- Indië geen gegevens voorhan den zijn. Vermelding van naam en adres van den afzender op de stukken is noodzakelijk. Het verdient aanbeveling, met het gereedmaken en verzenden van de correspondentie niet te wachten tot kort voor den dag van vertrek van het vliegtuig. Openhartige rede van den Min. President IN DE WEKELIJKSCHE CAUSERIE „Op de brug" hield gisteravond de Min.-Pres. Prof. Schermerhorn een rede, waarin hij het door niemand betreurd einde van het M. G. per 1 Jan. '46 aankondigde. Niettegenstaande alle slechte dingen is er van het M. G. ook iets goeds te zeggen. Ook bezit het M. G. geenszins het monopolie van ongecontroleerd gélduitgeven. Het M. G. heeft de verdienste het door den bezetter uiteengeslagen bestuurs-apparaat weer op de been te hebben gebracht. Nu kan dank zij het M. G. het burgerlijk Gen. Maj. Kruis bevorderd tot Chef v.d. Gen. Staf bestuur in een wederom geordend geheel de taak overnemen. Overheidsinstellingen nemen taak over Met het verdwijnen van het M. G. zakt een verschijnings vorm beneden onze nationale horizon, die zeer nauw aan den overgang van oorlogs naar vredestoestanden ver bonden was. Ons volksleven gaat zich weer langs de ver trouwde paden begeven. Dat wij dezen stap met het M. G. kunnen ondernemen is een gevolg van het verheugend feit, dat het meerendeel der overheidsinstellingen, welke door toedoen van den bezet ter zoozeer waren gedesorga niseerd, reeds nu weer zoo danig kunnen functionnee- ren. dat zil kunnen trachten de nog bestaande moeilijk heden het hoofd te bieden. Vanaf 1 Oct. bestaan nog slechts militaire commissaria ten in de z.g. militaire afdee- lingen en wel te Assen, Arn hem, Utrecht, Amsterdam, 's-Gravenhage en Vught, ter wijl in enkele plaatsen op het oogenblik nog verbindingsof ficieren van het M. G. werk zaam moesten blijven. Merkwaardig was intus- schen in menig geval de re actie van allerlei bestuurs organen op de voorgenomen plannen tot opheffing van instanties van het M. G. Oor deelt men oppervlakkig, dan zou men moeten verwach ten. dat alleen maar een zucht van verlichting wis oor zou hereiken. Immers, er is geen instelling in ons land, waarover men zooveel kwaad kan hooren. als over het M. G. Merkwaardig is het daar om, dat het mij herhaalde malen is overkomen, dat men tegen opheffing van bepaal de instanties van het M. G. protesteerde. Wie de schoen past-... Voorop staat dan, dat ik be reid ben een groot aantal ver halen over de slechte werkwij- ik bereid om nog slechtere dingen te gelooven. Laten wij dan echter oogenblikkelijk be denken, dat het M. G. van der gelijke soort dingen geenszins het monopolie heeft. Laten wij begrijpen, dat het M. G. is sa mengesteld uit burgers van het Nederlandsche volk en dat het onwaarschijnlijk is te geloo ven. dat het gemiddelde gehal te lager zou zijn, dan die van de normale overeenkomstige sociale laag zonder uniform. Dank voor het gepresteerde. Onze erkentelijkheid geldt echter niet alleen Gen. Kruis, doch tegelijk een groot aantal zijner medewerkers en al die genen in het M. G. die gepoogd hebben door hun arbeid een bijdrage te leveren tot den we deropbouw van ons vaderland. I ze van het M. G. zonder meer te gelooven. Immers, het staat w vast, dat zich in de uniform n van het M. G. lieden hebben weten te wringen, die eigenlijk in een interneerineskamp thuis ■hooren. Verder weet ik ook wel, dat er dragers van het M. G. zijn geweest, die de fa ciliteiten, welke dit M. G. ver schafte, ten eigen bate hebben gebruikt. Ik durf er geen eed op zweren, dat alle voor het M. G. gevorderde automobie len altijd doelmatig en alleen voor ambtelijke werkzaamhe den zijn gebruikt. Ja zelfs ben LANDARBF'DERSLOONEN TENMINSTE 60 CENTS PER l)UR. In overleg met de organisaties in den landbouw, samenwerkende binnen het kader van de Stichting voor den Land bouw, heeft het college van riiksbemid- deiaars heslist, dat de landarbeidersloo- nen tenminste 0.60 per uur zullen bedragen. Sxilante Rtitten (Uit de Times") „Britten en Amerikanen", vervolgt het blad, „staan steeds klaar om te helpen tot een over eenkomst te geraken, al is het maar om te zorgen voor thee en koekjes, doch indien de Ne derlanders en de Indonesiërs het zonder hulp van buiten eens kunnen worden, dan kan dit alleen maar duurzamer zijn. Onder de gematigde Indone siërs, Nederlanders en Engel- schen heerscht de meening, dat de impasse thans lang genoeg heeft geduurd en dat de ver klaring van Sjarifoedin een wellcome stap van de Indone siërs beteekent op den weg tot beëindiging hiervan", aldus de „Times". EEN GENERAAL WORDT BISSCHOP. 11 October j.l. werd in de St. Patrick-kathedraal te New York, aalmoezenier Richard Arnold, die 32 jaar in dienst was van het Ainerikaansche leger en in dien tijd tot generaal-majoor was opgeklommen, tot titulair-bisschop van Phogaea gewijd. De H. wijding geschiedde door Mgr. Spellman, Aartsbischop van New York. fo10; Anefo-Inp-P.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1