Regeering Soekarno bereid tot onderhandelen! Wie strijdt recht Moet dikwijls dubbel De man, die het het weet! MILITAIR BESTUUR RLIJFT IN DUITSCHLAND GEHANDHAAFD Maatregelen r g ood revi liou eem at J it il Vrijdag 26 October 1945 No. 107 HET WEER tot Zaterdagavond Stormachtige wind tussohen Z» W. en W. Wisselende bewolking. Regenbuien. Vrij koud. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector IL L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteuren t Prof. Dr. W. Auelberg» (Anton ▼an Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papeugracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen: f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20* voor het onrecht dragen! ALS ONMIDDELLIJK RESULTAAT van de twee dagen gele den tusschen Soekarno en den politieken adviseur van het Engelsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken, Maberley Denning, gevoerde bespreking geeft een verklaring namens de „Indonesische regeering" van Ir. Soekarno uitdrukking aan de bereidheid van de Indonesische leiders om alle belanghebben den te ontmoeten om de toekomst van Indonesië te bespreken. SOERABAJA BEZET bijeenkomst is ongetwijfeld bespoedigd door de besprekin gen die Soekarno en zijn pro minenten hadden met den ver tegenwoordiger van het Brit sche Ministerie van Buiten landsche Zaken Den mg. Daar om zijn sommige welingelich te personen geneigd om af te leiden, dat Dening bij de be sprekingen met de volgelingen van Soekarno den nadruk heeft gelegd op de verklaring van Attlee in het Engelsche Lagerhuis van de vorige "'eek. Britsche troepen aan land bij Soerabaja. GEEN NEDERLANDSCHE TROEPEN GELAND Soekarno onvermurwbaar. In het huis van Soekarno te Batavia begon gisterenmiddag te 14.00# uur Batavia-tijd een conferentie, waaraan deelgeno men werd door het „Republi- keinsche kabinet" en vooraan staande leden van het „Werk comité" en waar de vorm en de methode werden besproken van de toenadering tot de Ne derlanders. De voornaamste leden van het oppermachtige „werkcomité" zijn van mee ning, dat deze besprekingen met de Nederlanders zoo spoe dig mogelijk moeten plaats vinden. Deze leden realiseeren, dat Soekarno zelf voor de Ne derlanders onaanvaardbaar is, terwijl zij er niet zeker van zijn, of Hatta acceptabel is, zoolang als het Nederlandsche standpunt in deze aan hen nog niet bekend is. Deze leden van het werkcomité stellen voor, dat niet alleen een conferentie van drie partijen met de Ne derlanders en de Britten maar ook directe besprekingen met de Nederlanders zouden moe ten plaats vinden buiten Java. De keuze van de republikeinen schijnt Singapore te zijn. Deze ROBERT LEY PLEEGT ZELFMOORD. Robert Ley, de voormalige leider van Hitiers arbeidsfront, heeft gisteren te Neurenberg zelfmoord gepleegd. Volgens mededeeling van kolonel Burton Andrews, die de leiding heeft van het toe zicht in de gevangenis der oorlogsmisdadigers te Neuren berg, heeft Robert Ley zich Donderdagavond met een strook van een badhanddoek verhan gen aan de stortpijp van de toiletspoelinridhting in zijn cel. Geallieerden landen te Soerabaja zonder verzet. Om 10.30 uur Batavia-tijd zijn te Soerabaja gisteren de eerste troepen zonder verzet aan land gezet. Er waren geen Nederlandsche troepen bii. De bemanningen van de Thunderboltvliegtuigen die de landingen vanuit de lucht beschermden, meldden dat er veel rood-witte vlaggen zichtbaar waren maar dat er geen teekenen van verzet waargenomen konden wor den. De .landingen werden uitge voerd' door de 49ste Britsch- Indische infanterie-brigade, on der commando van brig. A. W. S. Mallaby O. B. E. De brigade die Ambarawa en Magelang bezette viel volgens de berich ten een vriendelijke ontvangst ten deel. Toch weer tegengespro ken. Amir Sjarifoedin, de repu- blikeinsche minister van voor lichting heeft gisteren een ver klaring afgelegd namens zijn „regeering'welke als volgt luidt: „De regeering van Indonesië is van meening dat de Indone sische kwestie niet alleen van invloed is op het herstel van de wereldorde, maar dat zij ook van vitaal belang is voor een blijvenden vrede in 't Ver re Oosten. Om deze redenen EEN SUPER VLIEGENDE VESTING OP SCHIPHOL. Dezer dagen landde op het vliegveld Schiphol een der geweldige vliegende vestingen, welke destijds de luchtaanvallen op Japan uitvoerden. Deze ge beurtenis is juist daarom zoo opmerkelijk omdat het eerst voor de tweede maal was, dat een van deze luchtreuzen in Europa landde. De eerste landing vond plaats in Frankrijk. Onder den vleugel staat een klein verkennings vliegtuig. een z.g. Pirer-Cup, dat gebruikt wordt om waarnemingen te ver richten ten behoeve van de artillerie. Foto: Anefo/X-P. is de regeering van meening, dat besprekingen over de In donesische kwestie slechts dan vrucht zullen kunnen dragen als zij op internationale basis worden gehouden. Voorberei dende informeele besprekingen over de uiteindelijke conferen tie kunnen door beide partijen worden gehouden in tegen woordigheid van een derde bemiddelende partij. De Indo nesische regeering legt er den nadruk op, dat zij bereid is besprekingen te beginnen met iedereen op basis van het zelf beschikkingsrecht van het In donesische volk". VERPLEEGSTERS MELDEN ZICH AAN. De oproep van de Regeering aan de Nederlandsche meisjes om zich op te geven als verpleegster wordt allerwegen beantwoord. Door geschoold per soneel worden de meisjes op de hoogte gebracht van de geheimen van het vak. De eerste practische Ie». Foto: Ane(o/v. Haren Nomann-P. In het Engelsche communis tische blad de „Daily Worker" van Maandag j.l. wordt in de rubriek „a worker's notebook" een brief geciteerd die een Australisch soldaat uit Balig Papan aan de redactie van dit Australisch soldaat uit Balik Papan en omgeving is een zeer rijk land", zoo schrijft de sol daat. „Wat een prijs voor het Nederlandische imperialisme. Er is daar goud, diamant, zwa vel en enorme hoeveelheden olie. De inboorlingen, Indone siërs, die deze rijkdommen voor hun meesters produceeren zijn slaven, om het zacht uit te drukken. De onmenschelijk- heid van den eenen mensch te genover den anderen is even erg als waar ook op deze eilan den in de Stille Zuidzee. De oliemaatschappijen hou der zich bezig met te trachten de grootst mogelijke winst te behalen tegenover vrijwel geen onkosten. De opvoeding is nihil, het voedsel bijna ook en als de Australiërs niet op goedhartige en democratische wijze vrije lijk van al het voedsel gaven, aat ze .maar kunnen krijgen, dan zou ik niet weten hoe ze moesten bestaan. De Nica is de oppermachtige vertegen woordiging va de Nederland sche politiek. Ik neem het civil maladministration (burgerlijk wanbeheer), en zorcer uitzon dering heeft iedere Australiër een grooten afkeer van de Ne derlanders gekregen. „Zij zijn even erg als de Duitschers" is een veel gebruikt gezegde bij ons, en dat is niet ver van on juist." Na een opsomming van de slechte behandeling der Indone siërs, die de soldaat heeft lee- ren kennen als „geschikte lui. de meesten zeer intelligent en goede werkers", besluit hij als volgt: „Ik 'behoef niet te vra gen waarom mensehelijke we zens slechter dan. beesten wor den behandeld ik weet het." Half November ook de lijn AmsterdamLeiden geëlectrificeerd! De electrificatie van de spoorlijn AmsterdamLeiden is nu zoover gevorderd dat midden November in beide richtingen, doch slechts op en kel spoor, electrische treinen op dit traject gaan rijden. Daarom zal slechts een uur- dienst worden onderhouden. Voor het eind van het jaar ver trouwt men weer elk half uur in beide richtingen een trein te kunnen doen rijden. Men verwacht dan met beide spo ren gereed te zijn. BYRNES aan 't woord... Byrnes heeft tijdens een pers conferentie verklaard, dat hij den tekst van het wapenstil standsverdrag met Italië nog nioi gezien had. Hij zeide, dat zijn verklaring dat de wapen stilstandsvoorwaarden ver ouderd waren, gebaseerd was on inlichtingen die hem in Potsdam door militaire autori teiten verstrekt waren. Bymes beantwoordde ver volgens eenige vragen met be trekking tot de Sovjet-Unie. Hij zeide dat er van de Sovjet-Unie nog geen antwoord ontvangen was op de uitnoodiging om deel uit te maken van de advies commissie voor het Verre Oos ten. Ten aanzien van het Russi sche tegenvoorstel zeide Byrnes slechts, dat de Sovjet-Unie voor Japan een bestuurscommissie voorstond zooals die voor Duitschland ingesteld was. In antwoord op de vraag of de Ver. Staten de onderhandelin gen over een leening aan de Sovjet-Unie vertraagden, zeide Burnus, dat hij den stand van be sprekingen over de leening niet kende, maar dat de Soviet- Unie 'n milliard dollar wenschte PRAATJE „OP DE BRUG". In het radiopraatje „Op de brug" zal de minister-presi dent prof. ir. W. Schermerhorn hedenavond spreken over ,,De liquidatie van het Milithir Ge zag". VOLGENS GEZAGHEBBENDE EN BETROUWBARE BRON in Londen is het onwaarschijnlijk daf het Britsche militaire bestuur in Duitschland in de nabije toekomst door een burgerlijk bestuur vervangen zal worden. Afgezien van de vraag of veld maarschalk Montgomery wellicht teruggeroepen zal worden om een ander ambt te gaan bekleeden gelooft men, dat het zeer onwaarschijnlijk is, dat hij in dat geval door een burger opge volgd zou worden: de komende winter zal zeer hooge eischen stellen aan de Britsche bezettingslegers. nen als onderdeel van de her stelbetalingen aan Sovjet-Rus land De lijst zou een hoog per centage van de Duitsche meest vitale industrieele bedrijven omvatten, onder anderen de Krupp- en Hermann Goering- werke in het Britsche bezet- tingsgebied, twee fabrieken van de I. G. Farben. Meer dan de helft van de lijst heeft betrek king op bedrijven in de Brit sche zóne, voornamelijk op die in het Ruhrgebied. Slechts een van de belangrijkste fabrieken van de I. G. Farben ligt in de Fransehe bezettingszone, n.l. te Ludwichshafen. Hoewel de overeenkomst van Potsdam aan de Sovjet-Unie het recht op 25 procent van de Duitsche oorlogsindustrie in het Westelijk gebied toekent, lijkt een bespreking tusschen de groote vier over deze lijst on vermijdelijk. De andere geal lieerden achten de thans ge vraagde industrieën van essen tieel belang voor het voortbe staan van Duitschland. voor deu komenden winter Minister-(president Attlee heeft ©en deputatie onder leiding van Sir William Beveridge ontvan gen, die er op aandringt dat be paalde maatregelen genomen zouden worden in verband met het dreigende gevaar van hon gerdood en ziekte dezen win- ;er, in het bijzonder in Duitsch land. Attlee gaf uitdruking aan zijn medeleven doch vestigde er de aandacht op, dat in dit ge val niets bereikt kon worden door een eenzijdige actie van de zijde der Engelsche regeering. De delegatie drong er onder meer op aan, dat de Engelsche regeering contact zou zoeken met de Fransehe, Nederland sche en Belgische regeeringen om tot een verhooging van de steenkoolproductie te komen, bovendien voor een voldoende levensmiddelentoewijzing voor mijnwerkers en hun gezinnen, het vervaardigen van rollend materieel en voor het toewijzen van een gedeelte van de pro ductie voor de Duitsche huis houdelijke 'behoeften. Rusland eischt belangrijke industrieën. Naar Reuter verneemt is een geheime lijst met veertig Duit sche fabrieken in de zóne van de Westelijke geallieerden, door de Russen ingediend. Deze fabrieken zouden moeten die- Dp. eerste Missiezusters naar Noorwegen. Per eerste verkeersvliegtuig naar Noorwegen zijn gisteren na vijf jaar wachten 5 missie zusters van het postulaat het St Olavshuis te Bussum, ver trokken. Het voorloopig doel van haar reis is het moeder huis van de St Franciscus Xaverius-zusters te Bergen (Noorwegen) van waaruit zij later verspreid worden naar ziekenhuizen en onderwijsin richtingen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1