Nationalisten bereid tot samenspreking! Het is zaliger struikei&gok? woordigd is of niet maar „zoo noodig di rect met de betrokken partijen of partij". Aldus kan de huidige gemoedsgesteldheid in de leidende kringen der Indonesische „republikeinen" het best worden samengevat. Radioprogramma Goed nieuws!- OIRECTORAAT-GEISEK A A L Donderdag 25 October 1945 No. 106 mm Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Vrijdagavond: Aan de kust stormachti ge wind tusschen Z.-W. en West. Wisselende be wolking,- Regenbuien met kans op onweer. Vrij koud. Dit BIECHT HoofdredacteurenRcelor H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: C. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen: 10.26 per week, 11.10 per maand, 13.20 per kwartaal. Franco per post 14.20* te geven dan te ontvangen. Zijn daarom zoo veel menschen gul met onhebbelijk heid ROBERT KIEK meldt: „Er bestaat een toenemende neiging onder de „republikeinen" om wat betreft dc oplossing van de huidige impasse in bespreking te treden, bij voorkeur met een «trvrvitrinternationaal lichaam, het zij dat de „Indo- »©@K®lBs© nesische republiek" in dit lichaam vertegen- Spijt over wreedheden Deze kringen drukken ook hun ernstige spijt uit over de wreedheden, door extremisti sche elementen begaan. Zij be seffen niet alleen, dat de be gane wreedheden er niet toe bijdragen de sympathie van de wereld te winnen, voor de „Rè- pU'bükeinsehe beweging" doch tevens worden zij er zich steeds meer van bewust hoe de Japan ners in de drie afgeloopen ja ren de jeugd hebben bedorven en gebracht o-p het peil van de Hitierjeugd. Voor hen is ook de positie van Soekarno een zeer moei lijk vraagstuk. Zij zien. dat Soekarno als redenaar en demagoog bij het volk geen geringe invloed heeft, doch anderzijds beseffen zij, dat hij om verschillende welbekende redenen niet aanvaardbaar is als spil waar alles om draait op de mogelijkerwijs aan staande besprekingen. Vermoedelijk is met het oog hierop Mohammed Hatta twee dagen geleden uit. Batavia ver trokken om met Soekarno te spreken. Vergaande concessies. Maar men kan niet ontkomen aan den indruk, dat onbaatzuch tige nationalisten meer en meer verlangen naar een spoedige oplossing. Zij zouden wellicht zelfs zoo ver gaan, dat zij den rejtublikeinsehen regeerings- vorm vaarwel zouden zeggen, wanneer aan hun eischen om zelfbestuur tegemoet gekomen zou worden. Soekarno' confereert met de Britten. Soekarno deelde mede, dat hij en Hatta en vijftien andere prominente republikeinen in formeel met den vertegenwoor diger van het Britsche Min. van Buitenlandsche zaken M. R. Denning hebben gesproken. Verklaring der Regeering. Wij hebben geen enkele reden om aan te nemen, dat onze bondgenooten iets te kort zou den doen aan onze door hen erkende souvereiniteit. De na tionalisten zullen tenslotte al leen met ons kunnen spreken op den voet, zooals de Min. van Óverzeesche gebiededeelen, Prof. J. H. A. Logemann in de Kamer heeft uiteengezet. Wij blijven daartoe ten volle bereid maar zien ook met zorg de toe nemende anarchie op Java aan. Radio Bandoeng bezet. De geallieerde troepen die kortgeleden Bandoeng hebben bezet, hebben nu ook het radio station overgenomen, dat voor dien door de nationalisten werd gebruikt. Deze zepdinstallatie is de krachtigste van geheel Ned.-Indië. voor Donderdagavond. HILVERSUM I, 301 M. 6.01 Sier van den dag. Robeit Stolz. 6.30 Kwartier van den arbeid. 6.45 Een kwartier Fransene chansons. 7.Nieuwsberichten. 7.15 Reportage. 7.30 Sylvester-trio. 8.01 Nederland Herrijst. 8.15 Uitzending Concertgebouw te Amsterdam. 10.15 Mcnsch en maatschappij. 10.30 New Mayfair-orkest. 11.01 Nieuwsberichten. 11.15 Avondwijding. HILVERSUM II. 415 M. 6.01 Nieuwsberichten. 6.30 Ensemble George Frank. 7.Co Opdam, fluit en Janny v. Wering, clavecimbel. 7.30 Programma Nederlandsche Strijdkrachten. 8.11 Grainöfoonplaten. 8.30 Laudbouwpraatje. 8.45 Tony Schifferstein speelt oude bekende melodieën. 9.Regeeringsvoorlichtings- dienst antwoordt. 9.15 Beuedict Silberman. 9.45 Avondwijding. 10.01 Nieuwsberichten. >0.15 Het dansorkest van dl week: Carroll Gibbons. Min. Bevin over de massa-deportatie De Britsche minister van Bui tenlandsche zaken heeft over het deporteeren van Duitschers ujt Oost-Europa in het Lager huis verklaard, dat voor zoover kan. worden nagegaan de be richten in de pers betreffende een overeenkomst tusschen maarschalk Zjoekof en de re geeringen van Polen, Tsjecho- Slowakije en Hongarije in zake het overbrengen naar Duitsch- land van millioen Duit schers. niet juist zijn. Aangaande Polen verklaarde de minister, dat hij de ontwik keling van den toestand in dat land zeer aandachtig volgt. Hij weigerde echter de vertrouwe lijke rapporten van den Brit- schen gezant in Warschau te publiceeren en kon geen toe zegging doen, dat spoedig over deze aangelegenheid een ver klaring zou worden afgelegd. HERDENKING TE WAALRÉ. In het eerecomité voor de herdenking der Brabantsche gesneuvelden, die Zondag 28 Oct. te Waalre in de bekende Sint Willibrorduskapel zal plaats hebben, hebben o.m. zit ting genomen Z.K.H. Prins Bernhard, Mgr. Hopmans, Bis schop van Breda, Mgr. W. Mut- saerts, Bisschop van Den Bosch, prof. ir. W. Schermerhorn, mi nister-president, mr. J. Meijnen, min. van oorlog, jhr. mr. J. Smits van Oyen, waarn. com missaris der Koningin in Noord- Brabant, gen. Winkelman en luit.-gen. Baron van Voorst tot Voorst. Bij de plechtigheid zal het woord worden gevoerd door pastoor G. Bannenberg, voor zitter van het herdenkingsco mité, J. E. F. de Brouwer en prof. dr. F. R. van der Ven. De gezamenlijke kerkkoren uit de omgeving en muziekvereeni- gingen zulien de plechtigheid opluisteren. Zooals reeds ge meld zal er voor de deelnemers uit Eindhoven een extra trein naar Waalre loopen. DE BEGRAFENIS VAN PROF. VAN GINNEKEN. Gisterochtend is het stoffelijk overschot van Prof. Dr. Jac. van Ginneken begraven. In de Sint Jozefkerk werden de metten voor den overledene gezongen, waarbij pater J. Bak S.J. agens was. Door den senaat van de R.K. universiteit werd in de aula een rouwzitting ge houden, die door de geheele universiteit-gemeenschap werd bijgewoond. Woensdagmorgen werd in de Sint Jozefkerk de piechtige uitvaartdienst gehou den. De kerk was geheel bezet met belangstellenden, waaron der Dr. Teulings, deken der stad, het curatorium van de universiteit, het corps profes soren, studenten en oud-studen ten. Verder werden opgemerkt deputaties van de Kruisvaar ders van Sint Jan, van de vrou wen van Nazareth en andere religieuze vëreenigingen en instellingen. Een piechtige re quiemmis werd opgedragen door pater Kerremans, S.J., pro vinciaal van de Jezuieten, geas sisteerd door pater J- Bak S.J., als diaken en pater Smits van Waesberehe S.J. als subdiaken. De lijkbaar was bedekt met een glazen plaat, waarop kelk en stool en het ridderkruis van de orde van den Nederlandsehen Leeuw lagen geplaatst. De ab- soute werd verricht door pater Kerremans S.J.. Na den pïech- tigen uitvaartdienst werd het stoffelijk overschot van den grooten geleerde overgebracht naar het Mariëndaal. het kloos ter der Jezuieten, waar 't werd bijgezet in het priestergraf. CARILLON VAN ZfERIKZEE TERECHT. De ?3 klokken van het carillon van tien siadhuistoren van Zierikzce zijn alle terecht. Zit waren eerst als „be schermde klokken"' in Leerdam ongesla gen, maar werden later toch opge- .eischt voor Dnitschland. Nederlandsche film „Vrij en onverveerd" In het City-theater te 's-Gra. venhage zal Vrijdag 2 Nov. des avonds om 8 uur de pre mière van de Nederlandsche film „Vrij en onverveerd" worden gegeven. Deze film werd in Londen vervaardigd in opdracht van de ..Regee- rin.EliVOorlichtingsdienst" al daar. Zij heeft ten doel, een .juist beeld te geven van het aandeel dat Nederland buiten het bezette rijksdeel heeft ge had in de geallieerde oorlogs voering. De opbrengst van deze film zal ter beschikking worden gesteld van N. V. H. De vertooning geschiedt onder auspiciën van den regeerings- voorlichtingsdienst te Londen. Morgen wordt het ta baksrantsoen verdubbeld. Men heeft voortaan elke week de keuze tusschen 40 sigaretten van een verbe terde Rhodesia-editie, 10 sigaren of 40 gram tabak. Het jamrantsoen wordt eveneens morgen gesteld op 125 gram per week. Bo vendien zal er gortbloem in distributie komen. Vanaf Maandag is er op de textielkaart „klein goed" te krijgen. Voor mannen beteekent dat: linnenboorden, zakdoe ken, hoeden, handschoe nen, bretelles en sokken- houders. Voor vrouwen: garens, breiwol, lint, hand schoenen, corsetten. buste houders en jaretelles. VOOU BIJZONDERE BERECHTING Dezer dagen ia het konink lijk besluit te verwachten, waarbij een directoraat-gene raal voor de bijzondere be rechting wordt ingesteld. Te vens is te verwachten een be sluit tot vaststelling van het besiuit poütieke deliquenten 1945, waarvan de bedoeling is, degenen, die blijken on schuldig gevangen te zitten of zich te hebben schuldig ge maakt aan lichte vergrijpen, zoo spoedig mogelijk vrij te laten volgens bepaalde nor men. Naait de onlangs opgerichte Stichting toezicht politieke de- liuenten, welke gesubsidieerd wordt door het rijk, komt er een vereeniging tot steun dezer stichting. Genoemde stichting nu heeft als doelstelling het be vorderen van de terugschake ling der in vrijheid gestelde po litieke gevangenen in de vrije maatschappij. Doorgangskampen. De stichting stelt zich ook voor, doorgangskampen op te richten waar de vrijgelatenen eerst worden ondergebracht. Zij zullen voor korten of lan- geren tijd daar moeten verblij ven. Want als eerste voorwaar den voor het terugbrengen de zer menschen in de maatschap pij gelden, dat zij er onderdak moeten hebben en middelen van bestaan. Hebben zij dié niet, dan blijven zij in de omge ving van het kamp werken. De werkers in het kamp bekostigen zoodoende hun levensonder houd. zoodat deze kampen het rijk geen geld kosten. Gaan dan na den kamptijd (voor sommigen zal die enkele dagen, voor anderen maanden duren) de ex-gevangenen huns weegs, dan kunnen zij nog gedurende zes iaren onder toezicht gesteld worden. Wie als toezichthouder wil optreden, kan zich melden bii de Stichting. Zeestraat 94a, te 's-Gravenhage. Wie de ver eeniging wil steunen door als lid toe te treden, melde zich aan hetzelfde adres. Het ligt in de bedoeling, een raad van bij stand in het leven te roepen, welke zal bestaan uit vooraan staande Nederlanders, die be reid zijn. het werk der Stichting te steunen. VON MACKENSEN IS ERNSTIG ZIEK. Veldmaarschalk August von Mackensen, de 98-jarige „vader van het Duitsche leger" is zeer ernstig ziek. MR. J. H. ROLANDUS HAGEBOORN OVERLEDEN. De verdediger van Mussert, Mr. J. H. Rolandus Hagedoorn, is Dinsdagnacht overleden. Het is zeer waarschijnlijk dat het proces tegen Ir. Mussert hier door vertraging zal ondervin den. HEVIGE STORM IN ENGELAND. Over Engeland woedt thans een hevige storm. Hevige re genbuien gaan gepaard met een wind, die een snelheid bereikt van 130 tot 150 km. per uur. Er is belangrijke schade aange richt aan dijken, eigendommen en telegraaf- en telefoonpalen. Ook op de Noordzee is het zwaar weer. Talrijke schepen van verschillende nationaliteit hebben de havens weer opge zocht. Van geregeld scheep vaartverkeer kan geen sprake zijn. Beter ten halve gekeerd.... [3 E RUITERLIJKE erkenning van ge maakte fouten siert. De minister van justitie heeft criiicK op Justitie gegeven. „Het gaat in ons lieve land nog niet goed met de justitie", aldus minister Kolfschoten in zijn rede, waarin hij iiet vraagstuk der politieke gevangenen be handelde. Dc minister schonk klare wijn.. Hij aarzelde geen oogenblik te erkennen, dat er onrecht is in Nederland. Hij schonk uit een ander vaatje dan de Regcerings- voorlichtingsdienst en dan „Patriot" voor „Herrijzend Nederland". Minister Kolfschoten poogde een ver klaring te geven van den onhoudba- ren toestand waarin wij met M.G. en P.O>D. zijn geraakt. Dat hij daarin niet slaagde is niet zijn schuld. Hij zat nu eenmaal met een erfenis te kijken. Zoo dra een staat in den staat ontstaat, is het mis. De P.O.D. was aardig op weg zulk ecu staat te worden, maar de mi nister stuurt hem dc wei in. De grootste fout die het M. G. heeft gemaakt is wel, dat het de fouten, ais men den toestand van rechteloosheid nog zoo zachtaardig mag aanduiden, ais niet te voorkomen vergissingen deed voorstellen. Dat geeft blijk van een men taliteit die verbijsterend moet worden genoemd. Justitie heeft naar veler meening lang, te lang gewacht, maar nu cindehiK wordt ingegrepen, geschiedt het op ra dicale manier. De politieke opsporing wordt onder gebracht bij de gewone politie. De pers werd wel eens verweten, dat zij het in te krasse termen opnam te gen de willekeur van de P.O.D. en „He Burcht" is ook niet aan dat verwijt ont komen. Maar wanneer een minister van justitie verklaart: „Laat men daarom hier duidelijk cn ondubbelzinnig verklaren, dat voort aan aan onrechtmatig en ondul )- baar optreden energiek een einde zal worden gemaakt", dan staat tocli wel ondubbelzinnig vast, dat een dergelijk woord niet wordt ge sproken omdat er bier en daar wel eens een vergissing is gemaakt, zooals „Pa triot" ons wilde doen gclooven. Dc minister ging nog een stapie ver der. Er komt een dezer dagen een Kotv Besluit af, dat uitgebreide waarborgc brengt tegen willekeurige arrestaties c tegen het willekeurig vasthouden v; gearresteerden. De politieman van hoo tot laag, die de voorschriften van d besluit overtreedt, stelt zich aan ce strafvervolging wegens wederrechtelijk' vriiheidsberooving bloot. Wij hebben den tekst van de rede va' den minister reeds zoo uitvoerig moge lijk weergegeven en mogen daarna; verwijzen. Wij volstaan derhalve doe* met groote voldoening te constateere- dat op dengene die wordt aangehoi den omdat men verdenkingen tegen he- koestert, aanstonds de waarborgen zul len worden toegepast, welke de recht staat heeft ontworpen om de vrijheid berooving niet korter, maar ook nic langer te doen voortduren dan no' dig is. Het is zoover moeten komen in Ne derland. dat een minister van just:*'- moest beloven: „Zij die geheel zonder schuld zi worden onvoorwaardelijk in vp' heid gesteld In elk geval, er is nu alle aanle' ding om fe veronderstellen, dat e: zwarte bladzijde uit de geschiedenis o: zcr bevriiding kan worden omgesïngc De lichte gevallen kunnen v voorwaardelijk in vrijheid worden g' steld. En voor de toestanden in de kampc gedurende den komenden winter horc wii het beste. BON 01 ITOFP" VOOR SCHOENREPARATIES. Bun „01 leder'' der lederkaar' is aangewezen voor het doer repareeren van schoenen mf' een hoeveelheid leder van 2' gram. Men dient dezen bor eerst bij den schoenherstelle- af te geven, wanneer deze ir staat is de reparatie binner circa 14 dagen te verrichter Bon ,,01 leiier" blijft geldig er kan tezamen met de reeds aar gewezen bonnen en met late' nog aan te wijzen bonnen wor den gebruikt. GEZONDHEIDSTOESTAND Z.K.H. PRINS BERNHARD." De gezondheidstoestand var Z.K.H. Prins Bernhard, die lij dende was aan longontsteking is thans zeer bevredigend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1