De verkiezingen in Frankrijk Liefde en dood Radioprogramma- Fransche vrouwen, kent Uw plicht! Maandag 22 October 1945 No. 103 HET WEER Tot Dinsdagavond Meer kans op regen bij toenemende wind tus. sehen Z.W. en Zuid. Zelfde temperatuur. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector II. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren Redacteuren Prof. Dr. W. Assclbergv (Anton van Duinkerken) en Joop Snebelt; Directeur: G. C. v. EIburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen: f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per poet f4.20* zijn de vleugelen die den menseh van de aarde naar den hemel dragen VROUWEN VOOR HET EERST TER STEB3SUS DE FRANSCHEN kregen gisteren twee vragen te beantwoorden: ten eerste: Wilt gij, dat het heden gekozen parlement een volks vertegenwoordiging zal zijn, die belast wordt met de nieuwe grondwet? Ten tweede: Moeten de rechten van deze volksver tegenwoordiging beperkt worden tot dat de nieuwe grondwet Is vastgesteld? Zal De Gaulle winnen? Wanneer de Franschen de laatste vraag bevestigend zou den beantwoorden, dan betee- kent dit voor Generaal De Gaulle een versterking van zijn prestige en zijn macht. Vierentwintig millioen stem. men moesten worden uitge bracht, waaronder dertien mil lioen van vrouwen. Men schat, dat ongeveer twintig mil lioen hun stemplicht hebben vervuld. Wat zal de uitslag zijn? De voorloopige uitslag wijst wel uit, dat De Gaulle waarschijnlijk de overwinning zal behalen. In de voorsteden van Parijs hebben, zooals te verwachten was, de communis ten groote winst behaald. De Gaulie heeft de steun van de vernieuwingspartij die een ka tholiek-democratisch karakter draagt. Bidault is van deze partij de leidende figuur. De DE PASSIESPELEN TE TEGELEN IN 1946. Voor de passie-vertolking, waarmee Tegelen in den zomer van 1946 de traditie zal voort zetten, is men in Tegelen thans reeds bezig. Pater Jac. Schreurs, de Lim- burgsche priester-dichter, heeft zijn vroegeren passie-tekst her zien en er een machtig slot aan toegevoegd. Dezer dagen heeft hij het her ziene spel overhandigd en met het bestuur der stichting Passie spelen eenige der voornaamste regiepunten besproken, vooral in verband met de Verrijzenis- hymne, die daaraan is toege voegd. Hieraan nemen zoowel alle medewerkenden der Passierspe- ien als de toeschouwers deel, terwijl de rijke inhoud van Paaschmetten en -psalmen, wordt uitgebreid door een dans groep. 6.01 6.04 6.20 6.45 8.01 8.15 9.— 9.15 10.15 10.30 11.01 11.15 6.01 6.30 7 7.30 9.45 10.01 10.15 Maandagavond vanal 6 uur. HILVERSUM I, 301 M. Waterstanden. Ster van den dag. Uitzending rijpere jeugd. Zang Lucienne Boyer. Nieuwsberichten. Reportage. Jan Schipper, tenor, en Cor Van Boven, piano. Nederland Herrijst. Eddy Walis speelt. Een geallieerd officier. Een kwartiertje marsch- inuziek. Corduwenen Non-stop. Zang van Hildegarde en Jean Sablon. Mensch en Maatschappij. Het Boyd Neel Strijkorkest, Nieuwsberichten. Avondwijding. HILVERSUM II 415 M. Nieuwsberichten. Bernard Drukker, orgel. Cantabile Sextet. Programma der Ned. Strijd krachten. Koor van het Russische Roode Leger. Landbouwp raatje. Omroeporkest o.l.v. Koos van der Griend. Avondwijding Nieuwsberichten. Op den drempel van den nacht. socialisten onder leiding van Leon Blum steunen eveneens De Gaulle, terwijl de socialis ten onder Herriot dwars daar tegenover staan. Eindresultaat Fransche verkiezingen, Om 10.05 was het eindresul taat der verkiezingen bekend. De groots partijen bezetten 434 van de 522 zetels. Hiervan heb ben de communisten 142 zetels, de Mouvement Republicaine Populaire verwerft 140 zetels, terwijl de socialisten 133 zetels krijgen. De radicalen hebben er slech-ts 19 behaald. Leider der „weerwolven'' gepakt Leden van de Britsche veilig heidspolitie hebben na een vuurgevecht van 20 uur in een eenzame boerenwoning bij Lu- neburg, Hans Killin, een 29-ja- rige generaal-majoor van de iuftwaffe. gearresteerd. Killin, die verschillende aliassen had, is vermoedelijk de man, die door Himmler tot leider van de weerwolfactie benoemd werd. Een document, dat in eqp zak van een van zijn jassen genaaid was, zal waarschijnlijk bevesti gen dat Killin degene is, in wien Himmler den man hoopte te vinden, die een voortdurende bron van moeilijkheden voor de geallieerden zou blijken te zijn. Killin was werkzaam als landbouwarbeïder. De Britsche politie kwam in zes auto's bij de boerenwoning aan en omsingelde het gebouw. Een gewapende afdeeling ver brijzelde een keukenraam en verschafte zich toegang tot de slaapkamers. De eigenaar van de woning en zijn zoon stelden zich te weer en sloegen een Britschen luitenant neer. Ten slotte werd de boer met een gummistok neergeslagen. Hij stierf kort daarna. Terwijl er van alle kanten werd geschoten, kroop Killin over den vloer, in de hoop ongezien te kunnen ont snappen. In zijn kleeren vond de politie een tube met vergif. RUITERLIJKE ERKENNING. Dominé Niemöller heeft in de eerste bijeenkomst van den pas opgerichten raad van de Duitsehe Evangelische kerk in Stuttgart verklaard: „De Duit- schers zijn zelf verantwoorde lijk voor het lijden dat zij thans moeten doorstaan en voor de verschrikkingen van de laatste twaalf jaar." Niemölller zeide voorts, dat hij die Christe nen veroordeelde, die trachten aan hun verantwoordelijkheid te ontvluchten door de schuld aan de Duitsehe Nazi's en mi litaristen alleen toe te schrij ven. Geen .enkel Duitsch chris ten heeft een zuiver geweten tegenover.deze groote schuld en niemand kan zich aan de alge- meene verantwoordelijkheid onttrekken. CALLES OVERLEDEN. Op 19 October is in het Britsch-Amerikaansche hospi taal te Mexico City overleden generaal Plutarco Calles, voor malig president van Mexico. Pllli ATTLEÈ bezoekt Walcheren. Anelo-P. ONDERSCHEIDING VOOR PRINS BERNIIAKD. Aan Z.K.H. Prins Bernhard is toegekend de onderscheiding „Senior Officers' Wings" van de Amerikaansche luchtmacht, uit erkentelijkheid voor zijn ver diensten voor de geallieerde zaak en zijn verrichtingen als vlieger. Het zilveren embleem zal den Prins later worden overhandigd. Dit is de eerste keer. dat de „Senior Officers' Wings" zijn toegekend aan een vlieger, die zijn opleiding niet in Amerika heeft genoten. Monetaire onderhande lingen met Zweden, Noorwegen, Denemarken en Zwitserland Het ministerie van Financiën deelt mede, dat onderhandelin gen worden gevoerd over mo netaire overeenkomsten met Zweden, Noorwegen, Denemar ken en Zwitserland. Deze on derhandelingen zijn reeds vrij ver gevorderd en hebben geleid tot het opstellen van concept verdragen, welke op het oogen- blik worden bestudeerd. De op zet van de geprojecteerde ver dragen is dezelfde, als die van de overeenkomsten, welke teeds met België en Engeland werden gesloten. Zoo wordt onder anderen be paalde koers tussehen de natio nale valuta's vastgelegd en we derzijds een crediet geopend teneinde tijdelijke onevenwich tigheden in de belastingbalans te kunnen opvangen. Daarnaast worden in Zwitserland en Zwe den nog onderhandelingen ge voerd over handelscredieten, die los staan van de monetaire overeenkomsten. Nu voor de eerste maal de Fransche vrouwen zullen deelne men aan de algemeene verkiezingen, is door Radio Vaticaan een Pauselijke boodschap aan de Fransche vrouwen gezon den: De boodschap luidt: „Vrouwen, uw uur heelt gesla gen. Het openbare leven heelt u noodig. Het is uw plicht in het openbare leven te treden en al uw krachten te wijden aan zijn organisatie. Hoewel in de totalitaire staat aan de vrouw een bijzondere rol werd toegekend, kon zij toch geen daadwerkelijke bijdrage geven, omdat alles onderge schikt gemaakt was aan de uitbreiding van de economi sche en militaire macht van den staat. Onder het kapita listische systeem moesten de vrouwen in de labrieken geld gaan verdienen. Iedere weldenkende vrouw heeft den plicht aan het open bare leven deel te nemen. Zij mag zulks niet overlaten can anderen, die wellicht het hui selijke leven zouden verwoes- len of het van zijn grondves ten werpen. Opvoeding en bescherming van kinderen, kuischheid en eer van de meisjes en waardigheid van de vrouwen leveren vraag stukken voor de regeeringen op. Indien de vrouwen zichzelf met die problemen bezighou den zou er zeer veel goeds worden gedaan". De pauselijke boodschap eindigt aldus: „Werkelijk verstandige vrou wen, zouden den klassenstrijd of den oorlog niet willen steu nen. De weg der vrouwen naar de stembus is een weg des vredes". „Moed, Katholieke vrouwen. Zijt verdedigster van uw huis, uw gezin en uw gemeenschap, moge Gods hulp met u zijn!" HET „GEVAL HITLER" AFGEDAAN. Britsche en Amerikaansche Intelligence officers beschou wen het „geval-Adolf Hitier" als afgedaan. Washington en Londen zijn er van in kennis gesteld, dat, voor zoover zij hadden kunnen nagaan. Hitier dood is. De Britsch-Amerikaan sche zienswijze is, dat Hitier met Eva Braun in Berlijn ge storven zijn. Het omvangrijke enderzoek in de Britsche en Amerikaansche zones om na te g&an of Hitier dood of levend is om hem in het laatste geval voor het gerecht in Neurenberg te brengen, is thans beëindigd. De Sovjet-autoriteiten, die over meer feitenmateriaal beschik ken handhaven haar standpunt, dat er geen bewijs voor Hit- Iers dood is. DE BUS GEMIST. Er komen klachten binnen, dat de rei zigers uit Utrecht de trein gaat niet verder dan Alphen a. d. Rijnmet geen mogelijkheid de laatste bus aldaar kunnen halen. De trein komt 18.28 aan. De'bus ver» trekt 18.30. Laten de Spoorwegen' hun naam hooghouden en dit ongerief direct opheffen. DANKSCHRIJVEN EPISCOPAAT. Het Episcopaat in Nederland heeft in een schrijven zijn dank betuigd aan den president van de nationale Welfare-conferen tie te New York voor de groo te zendingen levensmiddelen en andere goederen ten bate der Nederlandsche oorlogsslacht offers. Z.H.Exs. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot pastoor te Noord- wijkerhout (H. Victor) den weleerw. heer L. Brink. RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN. Geslaagd voor het doctoraal-examen Rechtsgeleerdheid de heeren N. F. W. M. van Haestert. te Voorburg, en C. Hil- lenius, te Den Haag. KAN DAT NIET ANDERS? Wat moet een huismoeder doen om b.v. een jongensbroekje te bemachti gen? Eerst een winkel zoeken, die broekjes heeft en een bereidverklaring wil afge ven. (Duur 2 uur). Vervolgens naar distributiekantoor (2 a 214 uur wachten), formulier vragen, invullen (weer circa 1 uur wachten) dan met formulier naar distributiekan toor in de plaats waar de winkelier ge vestigd is, oin het formulier te laten af stempelen (2 a 3 uur wachten) dan naar winkelier en broekje koopen ais het inmiddels niet verkocht is. PATER JAC. VAN G1NNEKEN OVERLEDEN. Zondagmiddag om 2 uur is in het Ca- nisiusziekenhuis te Nijmegen overleden de bekende taalgeleerde pater Jac. van Gir.neken. Dinsdagavond werd hij, na dat hij de vorige week nog een van zijn sprankelende colleges had gegeven, geopereerd, zoodat zijn dood, die voor de wetenschappelijke wereld een zeer groot verlies beteekent, nog vrij onver wacht is gekomen. Pater Jac. J. A. van Ginneken wera gtboien 21 April 1877, te Oude.iboscli. In 1895 trad hij in de Sociëteit van Je zus, studeerde aan verschillende colle ges en aan de universiteit te Leiden, werd in 1910 priester gewijd eu was van 1911 tot 1915 leeraar in de Nederland sche taal aan het Canisiuscolleg-e te Nij megen. Bij dc oprichting van de katho lieke universiteit te Nijmegen in 1923 werd pater Van Ginneken aan de school hooglceraar in de Nederlandsche taal en letterkunde. Van zijn hand verscne- iicn talrijke werken op taalkundig ge bied. Voorts hield pater Van Ginneken veei voordrachten over het Katholicis me voor niet-katholieken. Deze werden ve*zame)d in een boekwerk, uitgegeven in 1927, 3e druk 1929. Vervolgens ver scheen nog van de hand van pater Van Ginneken ..De navolging van Christus, of het dagboek van Geert Groote in den ocispronkelijken Nederlandschen tekst, hersteld en met de oudste latijnsche vertaling vergeleken". Verder heelt pater Van Ginneken door zijn talrijke artikelen in taalkun dige tijdschriften zich in ons land en ook in tiet buitenland groote bekendheid als taalgeleerde verworven. Ook als sociaal werker* heeft pater Van Ginneken onnoemelijk veel tot stand gebracht. Bekend zijn de drie stichtingen* waaraan hij zijn werk kracht en initiatiei heeft geschonken: namelijk het heiden-catechumenaat in groote steden, verzorgd door de Vrou wen van Bethanië, en vervolgens de ..Kruisvaarders van Sint Jan", die de opvoeding van de opgroeiende jeugd in vakschool, werkplaats en fabriek ter hand namen. 'Pen slotte de „Vrouwen van Nazareth" voor de opgroeiende vrouwelijke jeugd. VLEESCH EN ZUIVEL IN 1946. Dc Nederlandsche veestapel. Dc rigoureuze en onverantwoordelijke maatregelen van den bezetter hebben op vrijwel elk denkbaar gebied een chaos en een verwoesting achtergela ten, waarvan men zich eerst thans een beeld begint te vormen. Des te aange namer doet het aan, te leeren, dat de veestapel van Nederland in alle ver takkingen van paarden, runderen, var kens en kippen een uitzondering hierop maakt. D»t is weliswaar geen reden om direct juichkreten aan te heffen, want de uit sondering geldt alleen op kwalitatiti gebied. De omvang van den veestapel heeft, zooals iedereen weet. wel aan- zien'ijk geleden en het zwaarst zijn het pluimvee en de varkensstapel getrof fen. Noor deze beide groepen gclJt ech- ttr dat de consumeerende Nederlan der weliswaar erg gesteld moge zijn op zi;i. carbonaadje en zijn verschc eitje® dcch dat het in stand houden of wa: nu ter sprake zou moeten komen iet weder opfokken vaa een om vangrijk aantal varkens eu kippen een invoer \an buitenlandsche granen zou vereischen, die in 1946 nog te zwaar op onze deviezenbalans zou drukken. Herstel van deze overigens zeer nut tige deelen van onzen veestapel kan dus slechts in zooverre geschieden, als dat mogelijk is met de producten van eigen bodem; liefst zelfs nog van net eigen bedrijf van den betrokken boer zelf. Evenals ten aanzien van kippen en varkens, geldt ook voor dc runderen, dat het uitgangspunt voor een nieuwen veestapel aanwezig is. Een fok-kern van, door de vorderingen in oorlogs tijd. geselecteerd restant houdt de waar borgen in voor een hoogere kwaliteit van den toekomstigen veestapel dan van dien uit de jaren vóór den oorlog. Doch ook met dit. ongetwijfeld gunstige, vooruitzicht is te veel optimisme met betrekking tot de zuivelproductie mis plaatst. Van de runderen existeert .»p het oogenblik nog ongeveer 80 pet., maar hieronder bevindt zich veel jong vee. Het verlies van melkkoeien is groo- ter geweest en bovendien en dit is het belangrijkste levert elke koe aan zienlijk minder melk dan voorheen. Ook dit is te wijten aan een gebrek aan krachtvoeder, dat grootcndeels slechts met deviezen verkregen kan worden. De paarden ten slotte vertoo- ttcn het opmerkelijke verschijnsel, dat het aantal bruikbare dieren zeer kleia Is. doch dat „de jonge lichtingen" zoo sterk zijn, dat binnen vrij korten tijd op een te grootcn paardenstapel gere kend kan worden. Vooral als dc mecha nisatie en motoriseering weer meer al gemeen wordt!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1