HERSTEL DER GERECHTIGHEID Ge straft U zelf, Vrijlating „ücliie gevallen" Een waardigslot Zaterdag 20 October 1945 No. 102 HET WEER tot Zondagavond In den ochtend over groote deelen van het land nevel of mist. Overdag licht tot half bewolkt, droog weer matige temperatuur, weinig wind. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren t Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Aaselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur t G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengraeht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijsent f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f 3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20* als ge de menschen ontstemt met wie ge dagelijks leven moet OP DE BRUG DER ZUCHTEN IN EEN HELDERE en waarachtige, onomwonden en toch elegante rede heeft Min. Kolfschoten een pro* gram ontwikkeld, dat, als het nu ook flink en degelijk wordt uitgevoerd, spoedig dit ellendige gevoel van rechteloosheid en persoonlijke willekeur, dat bij velen is ontstaan, kan wegnemen en zorgen dat in ons land de gerechtigheid en de vrede onderling weer zullen samengaan. Hoofdzaak is: de berechting komt in han den van hen, die daartoe krachtens hun ambt en opleiding zijn geroepen. Voorts is een regeling ophanden betreffende de vrijlating van politieke gevangenen, waarbij de Minister waarschuwde: „Laat niet andermaal hierover misverstand ontstaan". Herhaaldelijk werd den Minister de vraag gesteld: waarom komt U niet over de brug? Welnu, de Minister van Justitie „kwam over de brug" en... hij deed het goedl Het gaat in ons land nog niet goed met de Justitie Dat het niet goed gaat met de Justitie in ons land, wie zou dat meer en beter weten dan hij. die dagelijks, men mag haast zeggen aan den lijve, onder vindt, hoezeer ons rechtsleven ontwricht is. Men richt tot mij vertogen en smeekbeden: „Geef ons justitie terug. Wat denkt gij te doen om ons volk den smaad en het leed der rechteloosheid af te nemen? Kunt gij zooveel Duitsch aanslibsel niet spoedig en grondig verwijderen?" Maar dat de positie juist van dezen minister hem bijzondere reserves oplegt, zal worden be grepen door allen, die besef fen door welke teere proble men en moeilijkheden deze be windsman is ingesloten. Hij staat en werkt op zijn eigen brug: de brug der zuchten, die het paleis van de vrijheid ver bindt met den kerker, bestemd voor hen, die deze vrijheid ver speelden. Historisch overzicht. Hierop volgde een kort histo risch overzicht van het ontstaan der verschillende apparaten en het noodzakelijke peilen daar aan verbonden. Herstel gaat niet zoo gauw als men wel wenscht, want: het rechtsleven en de rechtsinstellingen van een volk, dat 5 jaren lang heeft geleden en gezucht onder rechtskren king en rechtsverkrachting, zóó grof en zóó brutaal, en dat onvermijdelijk is aangetast door opvattingen, inzichten en methoden, waaraan men het met ruw geweld gedwongen heeft zich te onderwerpen, her stelt men niet in 'n paar maan den. Werkelijkheidszin moet zich hier verzoenen met buiten gewone en abnormale over gangsverhoudingen. Wij moeten uit den chaos weg, onder tijde lijke aanvaarding van verhou dingen en instellingen, die wij zoo spoedig mogelijk weer wil len kwijt raken. Het is nu een maal niet zoo, dat wij direct en geruisehloos op de oude en beproefde methoden en instel lingen kunnen terugschakelen. Smetten verwijderen. De organen van politie en justitie, van onze rechterlijke macht, in ons land en daarbui ten altijd beschouwd en geëerd om hun onaanraakbare integri teit; mogen in het algemeen aan vertrouwen in de vervul ling van hun taak in normalen tijd niet hebben ingeboet, toch zal er van volledig herstel van vertrouwen in deze sfeer eerst sprake kunnen zijn, zoodra de smetten, die de bezetting ook hierop heeft achtergelaten en het aantal van deze smetten in een vorm van stakingen, schorsingen en ontslagen is niet zoo heel gering zullen zijn uitgewischt. Dat vertrouwens- herstel moet een definitief zijn, d.w.z. ook voor het toekomstig- vertrouwen in onze rechterlijke macht moet worden, gewaakt. Direct na de bevrijding M. G. en P.O.D. Nu zelf de za ken weer in handen. De taak van den Directeur- Generaal van Politie is zeer zwaar. Maar nu het Politie-ap- paraat is gezuiverd, nu nieuwe krachten kunnen toevloeien, is het eerste begin gemaakt. De besten uit de tot nu toe werken de instanties, van M.G. en P. O.D. zullen naar bekwaamheid en geschiktheid worden overge nomen. Klachtenbureau. Voorts zal het Directoraat- Generaal voorzien in een pa- raat-werkend klachtenbureau. De behoefte daaraan, ik kan er over meepraten, heeft de erva ring wel aangetoond. En als ik den aanhoudenden stroom van correspondentie en rapporten moet gelooven, dan gebeurden en gebeuren er nog altijd op dit gebied schromelijke en vol maakt ontoelaatbare dingen. Laat mij daarom hier duidelijk en ondubbelzinnig verklaren, dat voortaan aan onrechtma tig en onduldbaar optreden Bezinnende Gerechtigheid Zeer velen van ons, voor recht en rechtvaar digheid zoo ontvankelijk volk, voelen, dat het tijd stip voor bezinning is aan gebroken. Daaronder zijn de edelste en moedigste verzetsman nen, die mij spontaan te kennen gaven, dat de be rechting der politieke ont aarding moet worden ont daan van een onzuiver bij mengsel: dat van den mee- doogenloozen hartstocht. Wat onverdraaglijk is voor een rechtsbeschaafd volk als het Nederlandsche, is, dat zijn politieke deliquen- ten en ontaarden, over één grove kam geschoren, als politiek agitatiemiddel gaan dienst doen. Wij willen toch eigenlijk niets anders dan ons volk reini gen en zuiver maken uit eerlijke liefde voor ons vaderland. Die liefde on derscheidt zich van den hartstocht, dat zij streng heid en meedoogendheid verzoent in een en dezelfde rechtvaardigheid. Daarom veroordeelt zij en verdraagt tevens. Zij duldt rechtvaar dig slaan, maar ook recht vaardig helen, imet aan zien des persoons en daar in is zij menschelijk. Met welk een goed en verheven recht en met welk een ont roering tevens, willen wij bij ons werk aan het her stel en de vernieuwing van ons Volk ons waardig ma ken de bovenmenschelijke offers van hen, die voor de peletons en in de martel kampen hun leven gaven voor hun land. Hun laat ste brieven en woorden getuigden het schier zon der uitzondering, zelfs geen mengsel van haat of hardheid kon hun offer verdragen. Zij stierven in zuivere liefde voor het vaderland. Alle Tribunalen zijn be houdens enkele uitzonderingen thans ingesteld. Ook een misdadiger heeft recht. Mij is gebleken, dat er onder het publiek ergernis is ontstaan over het feit, dat er in de pro cessen tegen zware landverra ders advocaten zijn opgetreden, die de verdediging dezer ver achtelijke lieden op zich namen. Te goeder naam en faam be kend staande advocaten zouden hierover zelfs lastig gevallen zijn. Deze ergernis moet dan be rusten op de opvatting, dat de zen zwaren landverraders geen enkel recht, dus ook geen recht op verdediging meer toekomt. Zij stelden zich buiten de rechtsgemeenschap. Maar, zoo mag men vragen, waarom be recht men ze dan? Waarom Overzicht van de Tweede Kamer tijdens het afleggen van een regeeringsverkla- ring over Nederlandsch-Indië door den Minister voor Overzeesche Gebiedsdee- ieu. Z.Exc. Prof. Dr. J. E. A. Logem?'" Foto: Anefo/Meijer-P. energiek een einde zal wor den gemaakt. Volgt onder de werking der aanstaande rege ling op dit gebied na 24 uur geen in bewaringstelling op naam van den aangehoudene en duurt de arrestatie deson danks voort, dan zal niet wor den geschroomd een strafver volging in te stellen wegens wederrechtelijke vrijheidsbe- rooving. Hoe staat het met de orga nen die de politieke mis daad moeten berechten? De bemoemingbesluiten van de Bijzondere Gerechtshoven te 's-Gravenhage en Amsterdam dateeren van 12 Juni, die van de Hoven in Den Bosch, Arn hem en Leeuwarden van 28 Augustus. Het Haagsche Hof werkt reeds geruimen tijd op volle toeren. De bijzondere Raad van Cas satie heeft dezer dagen -i]n eer ste openbare zitting gehouden. De bescherming van de per soonlijke vrijheid, een van de voornaamste rechtsgoederen, welke gedurende den bezettings tijd met voeten getreden is door den vijand, is de laatste maanden opnieuw en soms zeer pijnlijk in het gedrang geko men. Zooals gezegd was het M.G. tot nu toe bevoegd personen te doen aanhouden en in bewa ring te stellen. Onder de uit oefening dier bevoegdheid is het gemis aan zekere waarbor gen steeds scherper gevoeld. Het M.G. zal deze bevoegdheden niet meer hebben. De aanhou ding mag nog slechts 24 uur duren. Gedurende dat eene et maal moet den arrestant een voorloopig verhoor worden af genomen, op grond waarvan zal moeten worden uitgemaakt, of er termen zijn tegen hem een bevel tot bewaring te geven. „AMSTERDAMSCHIPHOLL". Hie* stond voorheen de prachtige conunan- dotoren, de trots van Schiphol. Dit noodgebouw is er voor in de plaats gekomen. Op den voorgrond een der startbanen in aanbouw. Anefo/lC. brengt men ze voor een ge rechtshof en geeft men ze recht op cassatie? Dit stelsel is de Nederland sche rechtszeden waardig en waarborgt, dat zelfs ten opzich te van deze lieden recht ge schiedt. Dat advocaten daartoe steun verleenen, is hun waar lijk niet aantrekkelijke be roepsplicht Tenslotte zal het Directoraat- Generaal zijn zorgen uitstrek ken over de bewarings-en inter, neeringskampen, allerminst een lichte zorg. Commando en In spectie, waaraan de hoogste eisohen mogen en zullen wor den gesteld, zullen dan onder justitie komen. Naast de mate- rieele, zal aan de godsdiensti ge. geestelijke en sociale ver zorging ernstig en methodisch aandacht worden geschonken. Het probleem der invrij- heidssüelling van politieke verdachten. Laat hierover niet andermaal misverstand ontstaan! Het gaat hier niet om een willekeurige of stelsellooze invrijheidstel ling. Het gaat hier om een, in rechtsbeginselen geworteld stel sel van beoordeeling van geval len. wier langer vasthouding in afwachting van een tijdroo- vende procedure voor tribuna len en gerechtshoven, niet noo- dig, niet verantwoord, en voor ieder weldenkend Nederlander onrechtvaardig is. Zeer binnen kort zal worden afgekondigd het besluit politieke delinquen ten 1945. Dit besluit beoogt tweeërlei: le. Het scheppen van waar borgen tegen ongemotiveerde arrestaties; 2e. Het geven van een com plex van regelen betreffende de invrijheidstelling na ver snelde beoordeeling van politie ke verdachten. Zeer belangrijk in dit ver band is, dat derhalve de alge- meene lastgeving van den chef staf van het M.G. tot in bewaringstelling van de baan is, en met betrekking tot el- ken politieken verdachte een individueel bevel tot bewa ring zal moeten worden ge geven door of vanwege het militair gezag. (Zie vervolg 3e pag. le kolom) ZOTHEDEN van de zuivering Er bestaat een lijst van verdachte auteurs en deze lijst ligt gratis ter inzage. Wanneer je die lijst door bladert kom je gekke din gen tegen. Menschen die b.v. al lang dood zijn, wor. den nu nog eens „gezui verd. In den ouden tijd was er een zekere mijnheer J. J. H. Goeverneur en die schreef het toen beroemde boekje „Prikkebeen's avon, turen". De man stierf tusschen 1880 en 1890. Maar.... hij staat op de lijst, hij moet ge zuiverd. Gaat u maar kij ken bij de Nederlandsche Uitgeversbond. Daar ligt de lijst ter inzage! Is dit een symptoom van vervolgingswaanzin of van domheid? STAFKWARTIER VAN PRINS BERNHARD. Naar wij vernemen bestaat het voornemen, dat de staf van Z.K.H. Prins Bernhard. die be noemd is tot inspecteur-gene raal van het Nederlandsche le ger, te Blaricum wordt geves. tigd. Reeds werd beslag ge legd op een groote villa aan den Vlietweg aldaar, welke voor I dat doel zal worden ingericht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1