Proces tegen Nazi-leiders I H Regel Uw zaken Acte van beschuldiging gereed Radioprogramma it Goering Paedagoog Monty DE BELGISCHE KONINGSKWESTIE fietsbanden Vrijdag 19 October 1945 No. 101 „OP DE BRUG" De Min. van Justitie Mr. H. A. M. T. Kolf schoten spreekt heden avond om 9 uur voor de radio over „Berechting van politieke delinquen ten". Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren RedacteurenProf. Dr. W. Asaelbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur G. G. v. Elburg. Bureau*Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20- iederen dag' alsof morgen Uw opvolger kwam NAAR WIJ VERNEMEN is de acte van beschuldiging tegen Seyss Inquart thans gereed. Seyss Inquart is van 1932 tot 1945 lid geweest van de N.S.D.A.P. Uit hoofde van dit lidmaatschap heeft hij achtereen volgens of tegelijkertijd de navolgende rangen of functies bekleed: Gen. der SS, Staatsraad van Oostenrijk, Min. van binnenlandsche za ken en veiligheid van Oostenrijk, Oostenrijksch kanselier, lid van den Duitschen rijksdag, lid van het Duitsche rijkskabinet als Min. zonder portefeuille, hoofd van het binnenlandsch bestuur in Zuid-Polen, plaats vervangend Gouv.-Gen. in Polen en Duitsch rijkscommissaris van het bezette gebied van het Koninkrijk der Nederlanden, 5( Misdadiger „Seys" SEYS INQUART heeft de opgesomde rangen en functies, benevens zijn persoonlijken in vloed, op een zoodanige wijze gebruikt, dat hij in bezitneming van Oostenrijk en versterking van het toezicht door de sa menwerkende nationaal-socia- listen op dat land heeft bevor derd. Dit staat vervat in punt 1 van de acte van beschuld- ging. Voorts luidt de beschuldiging, dat Seyss Inquart deel nam aan politieke toebereidselen en voorbereidingen van de nat.- soc. samenzweerders voor aan valsoorlogen en oorlogen, die in strijd waren met internationale verdragen, overeenkomsten en verzekeringen. Hij machtigde lieden tot en nam zelf deel aan oorlogsmisdaden, welke ge noemd worden in punt 3 van de acte van beschuldiging. Voorts nam hij, volgens punt 4 der acte, deel aan misdaden, begaan ten aanzien van personen en eigendommen. Nederland en de aanklacht tegen de oorlogsmisdadigers. In de acte van beschuldiging tegen de 24 voornaamste oor logsmisdadigers is Nederland meerdere malen direct of in direct betrokken. In het eerste gedeelte betreffende het „Plan van samenzwering" wordt on der het hoofd „Nationaal-socia- ■listische controle voor Buiten- landsche agressie" gesproken over den Duitschen aanval op Nederland in Mei 194-0. Het geschrift zegt, dat „deze inva sie, met opzet van te voren be raamd was". In verband met de Duitsch-Japamsche samen werking leest men over den Japanschen aanval op Ned,- Indië. voor Vrijdagavond 19 Oct. 1945. HILVERSUM I 301 M. 6.01 Waterstanden. 6.04 Ster van den dag. 6.30 Engelsehe les. 7.Nieuwsberichten. 7.15 Reportage. 7.30 George Frank en zijn ensemble. 8.01 Nederland Herrijst. 8.15 Politiek weekoverzicht. 8.30 Als ik in je oogen kijk, dan 9.Op de brug. 9.15 Gram. muziek. 9.30 Radio Philharm. Orkest. 11.Nieuwsberichten. 11.15 Avondwijding. HILVERSUM II 415 M. ie* 6.Nieuwsberichten. 6.30 Magyari Imre en zijn zi geunerorkest. 6.50 Voor je slapen gaat. 7.Nap de Klijn en Alice Heksch. 7.30 Programma Nederl. Strijdkr. 8.00 Corduwenes Non-stop. 8.30 De vepleegster, door zuster T. Neyboom. 8.45 Anthonie van Dongen, hobo, Isja Rossican, piano. 9.Op de brug. 9.15 Nederlandsche klanken. 9.45 Avondwijding. 10.Nieuwsberichten. 10.15 Op den drempel van den nacht. Over de oorlogsmisdaden, moorden en slechte behan deling van de burgerbevol king kan men lezen, dat „dergelijke moorden en mis handelingen plaats vonden in Vught en Amersfoort en dat te Vught, toen het kamp ge- evacueerd werd, vierhonderd personen werden doodgescho ten". In het gedeelte, dat over de portatie ten behoeve van sla venarbeid handelt, leest men, dat „tusschen 1940 en 1945 bijna een half millioen Nederland sche burgers naar Duitschland verdiept zich in het Oude Testament Goering bestudeert mo menteel het Oude Testa ment, vooral wat betreft de Joden. Kaltenbrunner, leider der S.S. in Zuid- Duitschland leest een.boek getiteld „Jezus Christus". Een veldprediker van het Amerikaansche be zettingsleger heeft ver klaard, dat hij 90 minuten met Goering over het Oude Testament had ge sproken, waarbij hem ge bleken was, dat Goering heel wat tijd aan het be- studeeren van de Heilige Schrift had besteed en zelfs in staat was heele stukken er uit te eiteeren. of andere door Duitschland be zette gebieden werden gede porteerd." Over het neerschie ten van gijzelaars meldt Kde acte van beschuldiging, dat „in Nederland vele honderden gij zelaars, onder anderen te Rot terdam, Apeldoorn, Amsterdam, Benschop en Haarlem werden neergeschoten". Betreffende plundering van publiek, en privé-eigendom zegt de acte: „een geweldige hoeveelheid eigendom op alle mogelijke gebied werd uit Ne derland gestolen." „Zonder eenige militaire noodzaak, vond in Neder land op groote schaal uitge breide vernieling plaats aan Veldmaarschalk Montgome ry heeft in een toespraak tot 1400 jongens van een school in Manchester gesproken over de voorbereiding van de landing in Normandië. „Ik had het gevoel", aldus Montgomery, „dat de soldaten van meening waren, dat zij de taak, welke zij moesten ver vullen, schier onuitvoerbaar achtten. Zij hadden geen ver trouwen in de D-Day-onder- neming. Nadat ik mij er van verge wist had, dat alle voorbereidin gen vlot verliepen, begon ik een tournee door Engeland en zag en sprak iederen soldaat die met mij in Normandië zou vechten. Ik stelde ze zoo op, dat ik ieder van hen kon zien en zij mij. Nadat wii elkaar goed ge zien hadden klom ik op een jeep en sprak ze toe. De eenige reden was om zelfvertrouwen in te boezemen. Heel wat menschen dachten dat ik totaal gek was. Men heeft al zoo vaak gedacht, dat ik gek ben, dat ik het nu als een compliment opvat. Maar ten slotte heeft mijn pogen vertrouwen gewekt en het resultaat was, dat toen wij het Kanaal overstaken en in Normandië landden, de solda ten er van verzekerd waren, dat het mogelijk was". Het onderhoud tusschen den Koning en Hitier bekend De Belgische min.-pres. Van Acker heeft na een bespreking met de leiders van alle partijen en fracties van den senaat en het huis van afgevaardigden het volgende communiqué ge publiceerd: „De regeering heeft alle po litieke partijen in het Parle ment in kennis gesteld van een document, dat de Regeering ontvangen heeft van Ameri kaansche autoriteiten. Het do cument bevat de minuten, op gesteld door Dr, Schmidt op 21 Nov. 1941 van het onderhoud, dat Hitier en Koning Leopold tevoren te Berchtesgaden ge had hadden. De regeering heeft, -in over eenstemming tot de unanieme meening van de volksvertegen woordigers besloten de publi catie van het document uit te stellen tot het ter kennis is ge bracht van den Koning." Reuter voefft hier aan toe. dat Dr. Schmidt de meest ver trouwde tolk van Hitler was. (Is er nog een vertrouwde Duitscher? Red. De Burcht.) De zitting van den Senaat, gedurende welke de kwestie Koning Leopold „geheel uit de doeken" zou worden gedaan, is voor onbepaalden tijd Ver daagd. Het blijkt, dat niet al leen het Parlement in zijn ge heel maar ook de vergadering van partijleiders alle bijeen komsten heeft uitgesteld, welke samenhangen met Leopolds reactie op de openbaarmaking der notulen van 's Konings onderhoud met Hitier te Berchtesgaden door premier Van Acker, Anderzijds heeft Van Acker voor 19 October een ongewone conferentie belegd met de leiders derkatholieke, liberale en socialistische par tijen, waanbij ook 's Konings secretaris, Prof. Jacques Pi- renne, alsmede Julien Lahaut, de voorzitter van de Belgische communistische partij en leden van de kamer van afgevaardig den tegenwoordig zullen zijn. Men betracht groote geheim houding met betrekking tot den inhoud van het document, tot dat het Koning Leopold ter kennis is gebracht. Het verbod tot verschijning, veertien da gen geleden opgelegd aan het leidende rechtsche blad „Le Quotidien", wegens het publi- ceeren van artikelen, die de waarheid grovelijk verdraaien", is opgeheven. De artikelen had den de regeering aangevallen over haar houding jegens den Koning. havens, aanlegplaatsen, dij ken en bruggen, terwijl ook geweldige schade werd aan gericht door inundaties, die evenmin door militaire nood zaak te rechtvaardigen wa ren. Ook spreekt de acte van be schuldiging over de pogingen, die werden aangewend om de bevolking van de bezette ge bieden politiek, economisch, so ciaal en cultureel te assimilee- ren in het „Derde Rijk" door middel van afbreken van het nationaal karakter dezer lan den. Ook ten behoeve van dit doel lieten de beschuldigden vele niet-Duitsche inwoners de- porteeren en stuurde in plaats daarvan Duitsche „kolonisten" terug. Allen persoonlijk verantwoordelijk. De acte van beschuldiging zegt over alle verdachten, dat zij, met andere personen, deel uitmaakten van het leiders corps in de jaren, die aan den 8en Mei 1945 vooraf gingen. Zij zijn in die functies aanstichters van of betrokkenen bij de op stelling en uitvoering van een algemeen plan voor samen zwering geweest. Deze samen zwering was gericht op het plegen van misdaden tegen den vrede, op het plegen van oor logsmisdaden en van misdaden tegen de menschheid, gelijk zulks is gedefinieerd in de acte van oprichting van het tribunaal. Zij zijn. in overeen stemming met de voorzienin gen van deze acte, persoonlijk verantwoordelijk voop hun eigen daden en voor alle daden welke door andere personen bij de uitvoering van het plan tot samenzwering werden ver richt. VOLLEDIGE LEDENLIJST DER NAZI-PARTIJ GEVONDEN. De door de geallieerden doorgevoerde zuivering In Duitschland zal aanzienlijn worden vergeniakelijkt door het vinden van een volledige kacnlljst van de Na zi-partij, welke tneer dan 8 ïiii'mcn na men telt met inbegrip van de aanhangers i.t let buitenland. Deze lijs. wrrd cui- dekt in de partij-archieven in Berlijn. De eerste lijst bevat de namen en pho to's van de nazi's in Duitschland, de tweede liist die der buitenlandsche ieden volgens de landen geclassiliceerd. Het geallieerde militaire bestuur is tevens in het bezit van de namen van 200.000 personen, aan wien den toegang tot de partij werd ontzegd. De lijst der „Aus- lands-Deutsche" is geheel compleet. Het vinden van deze lijst heeft reeds eenigen tijd geleden plaats gehad, maar is tot dusverre nog niet bekend ge maakt om veiligheidsmaatregelen te treffen en de nazi's onkundig te laten. VOORLOOPIG GEEN PUBLICATIE VAN DUITSCHE GETUIGEN. VERKLARINGEN. Min.-pres. Attlee heelt in het Engel sehe Lagerhuis verklaard, dat Engeland niet voornemens is de getuigenverklarin gen, die vrijwillig door Duitsche gene raals, zooals Keitel, zijn afgelegd, te publiceeren. Attlee voegde er aan toe, dat er veel getuigenissen van deze soort zijn afgelegd door hooge Duitsche officieren en wellicht uit verdachte motieven. Wanneer men gedeelten van deze verklaringen voor publicatie zou uitkiezen, zou men wellicht een valsclt beeld geven. BETERE De beide te Maastricht gevestigde rijwielbanden- fabrieken, de N.V. Ba- taafsche Rubber Industrie en N.V. Rubberfabriek Ceylon, deelen mede, dat zij zijn bevoorraad met rub ber en rubberachtige grondstoffen. De Neder landsche fietsbandenfa- brieken zullen weldra ka- toencanvas kunnen gaan verwerken, waardoor de kwaliteit der banden veel beter zal worden. De slag in de Java-Zee verloren Tk VAL AAN, VOLG MIJ". Met deze 93 onsterfelijke woorden luidde vice- admiraal Doorman een glorierijk wa penfeit in, met de wetenschap, dat de vloot ten onder zou gaan, maar niet dan na den Japanners den toegang tot Australië te hebben ontzegd. Door de militaire strategie en door de nog niet verwachte capitulatie van Japan, bleef Indië bezet door de Japan ners, terwijl de geallieerde troepen voet aan wal zetten in Japan. Toen, op 15 Augustus (Maria Hemel vaart), was de Tweede Wereldoorlog ttn einde. Op dienzelfden dag werd het B r i t- sclie oppercommando belast met c'e liquidatie van de Japansche strijdkrach ten o.a. in ons Indië. En hier begint het drama. Op de eerste plaats: Engeland bleek geen plan te hebben voor een snelle en doortastende doorvoering van de Ja pansche capitulatie en de daarvoor noodige troepen waren niet beschik baar. Tot overmaat van ramp publi ceerden de Engelsehe militaire bevel hebbers hun voornemen om alleen de kuststeden Batavia en Soerabaja te be zetten (dit laatste is nog steeds niet geschied). Hiermede werd aan Soekar- no als het ware verteld: ga je gang maar op de rest van Java! Op de tweede plaats: de Japanners houden zich niet aan de capitulatie voorwaarden, welke inhouden, dat zij de orde handhaven totdat het gezag kan worden overgedragen aan den overwin naar. Engeland trachtte er zich van af te maken door te beweren, dat de kwestie- Soekarno een binnenlandsche aangele genheid was, die door onze regeering moest worden opgelost. In stede van ons ter zijde te staan, zooals wij nen hebben geholpen toen wij vóór Enge land en Amerika den oorlog aan Japan te verklaren en door den slag in de Ja- vazee voor onze bondgenootcn te w i n- n e n, drong de Engelsehe regeering er bij onze regeering op aan met Soekarno c.s. te onderhandelen. Vreest Engeland moeilijkheden met de Mohammedanen Een volle maand verliep tusschen 15 Augustus en den dag, waarop de En- gelschen ter reede van Batavia ver schenen. En de Japanners deelden wapenen uit! En zelfs in de stad Batavia traden noch de Japanners, noch de Engelschen op om de orde te handhaven. Is het wonder, dat zelfs in de Engel sehe pers critiek wordt gehoord op dit zacht gesproken slappe optreden van Engeland. Engeland schijnt nu wat laat te erkennen, dat de Soekarno-opstand moet worden gezien als een van de ge volgen van de Japansche bezetting en het niet nakomen door Japan van de capitula tie-voor waarden. Slechts aarzelend, zegt minister Lo- geinann, hebben wij den bondgenoot bereid gevonden. Slechts aarzelend wenscht Engeland verder met den Ja panner in Indië af te rekenen. T) E minister heeft o.i. voldoened aan getoond, dat *t niet tijdig aanwezig zijn van Nederlandsche troepen aan overmacht is te wijten. Nederlandsche troepen mochten plotseling niet in Australië worden opgeleid en de Austra lische havenarbeiders, die staakten om aan de Indonesische los-van-Holland-be- weging steun te verieenen, deed de rest! Voor vervoer van onze troepen was geen scheepsruimte te verkrijgen. Ja, erger, de deinobilisatiemaatrcgelen van onze Engelsehe en Amerikaansche vrien den hadden voorrang boven de bevrij dingsmaatregelen, welke de regeering voor Indië dacht te treffen! De regeering is niet bereid te onder handelen met de voorstanders van een Indische Republiek. Soekarno heeft trou wens de leiding reeds verloren. Wel wil de regeering reeds nu praten met die Indonesische leiders, die Indië als deel van het Koninkrijk der Nederlan den erkennen. Dit ging den G.-G. jhr. Starkenborgh zelfs te ver. Hij was van meening, dat eerst het Nederlandscue gezag ten volle moest zijn gevestigd en erkend. Het is voor de Kamerleden ze ker in zooverre zij geen Indische specia listen zijn moeilijk te beoordeelen. wie juist ziet, de afgetreden G.-G. of de regeering. In een zaak als deze dat blijkt wel heel duidelijk uit de gevoer de besprekingen van de Indische kwes tie in de Tweede Kamer heeft de regeering de grootste verantwoorde lijkheid en heeft zij de leiding. Zou de slag in de Jayazee, die wQ (Vervolg pag. 2)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1