De Regeeringsverklaring over den toestand in Indië Gouverneur Generaal tegen overleg UJLU Lakscliheid der geallieerden wekte ernstige verbittering 'n Late Meikever Groote Processen Woensdag 17 October 1945V No. 99 HET WEER Tot Donderdagavond. Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen. In den ochtend plaatse lijk mist. Overwegend droog. Zelfde tempera tuur. Zwakke wind. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProf. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracbt 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen! f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20* Toegevendheid is een gerecht, dat ge wel aan anderen maar niet aan U zelf moogt voor zet ten. TIJDENS DE ZITTING VAN DE TWEEDE KAMER, welke gisteren werd gehouden, legde de Minister van Overzeesche gebiedsdeelen, de heer Logemaan, een Regeeringsverklaring af over den toestand, welke zich in Indië heeft ontwikkeld. Na een historisch gefundeerd overzicht schetste de Minister de recente ernstige gebeurtenissen in Indië, de onbevredi gende besprekingen en de daarop aansluitende laksche maatregelen der Britsche bondge- nooten. Duidelijk en helder gaf de Minister de opvatting weer der Regeering. Samenspre- ken, maar handhaving van orde en hooghouden van ons recht. OPLOSSING LANGS KONINKLIJKEN WEG VAN OVERLEG Wij kunnen niet aanvaarden, dat men ons tegemoet voert, dat het conflict met de republiek Indonesia een interne aan gelegenheid is, welker beslechting ligt buiten de taak van het geallieerd militair gezag. Wij ontkennen geen oogenblik, dat er een probleem is in ons Koninkrijk van het Indonesisch na tionalisme, maar wij waren gereed en bereid en wij z ij n dat nog, om dit probleem op te lossen langs den Koninklijken weg van overleg in wederkeerig begrip en waardeering met behoud van alle zedelijke waarden, die de historische verbondenheid voor beide naties, de Nedërlandsche en de Indonesische, heeft opgeleverd. Wij zouden ten volle in staat zijn geweest dit pro bleem in vrede op te lossen, indien niet het Japansch politiek verraad, de nationalistische leiders op Java verleid had een blinden weg in te slaan. waren dus op de hoogte van de .gegroeide bereidheid tot herziening der verhoudingen. Eén dag na de historische en fundamenteele rede van H. M. de Koningin van 6 Dec. 1942 brak de oorlog tegen Japan uit. waarmee het scherm viel over de toestand en ontwikke ling in Ned.-Indië voor onge veer 3 jaren. Historische ontwikkeling De Min. ging eerst de histo rische ontwikkeling na van de recente gebeurtenissen, waarbij hij wees op de reeds voor den oorlog bestaanden aan drang onder de Indonesiërs tot staatkundige hervormingen van ingrijpenden aard. welken aandrang door de oorlogsge beurtenissen werd versterkt. Destijds achtte de Ned. Regee- ring den tijd nog niet rijp om tot deze hervormingen over te gaan. Hoewel na de overrom peling van Nederland geen verandering in de structuur van het Koninkrijk kon wor den aangebracht kondigde toch op 16 Juni 1941 de Gouv.-Ge- neraal, krachtens machtiging van de Kroon, een Rijksconfe rentie aan t.a.v. „De aanpas sing van de structuur der Over zeesche gebiedsdeelen en de bepaling van hun plaats in het Rijk, overeenkomstig de gewij zigde omstandigheden". Op 27 Jan. 1942 openbaarde een Re geeringsverklaring uit Londen de gedachte samenstelling der Rij.ksconferentie en haar taak en werd opdracht gegeven om tot het aanwijzen van afge vaardigden over te gaan. Indië was toen nog niet in oorlog. De Indonesische nationalisten Een dezer dagen is op het vliegveld Eelde een Vliegtuig geland van een bijzonder type met als in zittende een Duitsch officier, in keurig uni form. De man werd voor- loopig in arrest gesteld, doch bij een ingesteld on derzoek is glebleken, dat de machine, een Arado 234, een propellorlooze nieuwe Duitsche machine was, die voor experimen- teele doeleinden met vlie ger en al, aan de R.A.F. was overgedragen. De pi loot, opgestegen in Sta- vanger, was in den mist zijn escorte kwijt geraakt en had boven Apeldoorn .motorpech gekregen. Hij zette koers naar Eelde, waar hij de machine be houden op den grond wist te zetten. Na bijna drie jaren oorlog. Nu het scherm is opgegaan blijkt, dat de Japanners op de zelfde wijze hebben huisge houden in Indië als de Duit- sohers hier in Nederland, doch •bovendien, dat zij een politiek spel hebben gespeeld, door een anti-Nederlandsche revolution- naire beweging te ontketenen, waarvan wij de kracht hebben onderschat. Japan greep naar de Jeugd. Naar typisch totalitaire tac tiek hebben de Japanners zich meester gemaakt van de jeugd en deze vervuld van een verhit nationalisme, van enthousias me voor de Groot-Aziatische- Gemeensohapsleuze en van ac tivisme, zij hebben haar ge militariseerd en volgegoten met blankenhaat. Gelukkig hebben zij haar slecht bewa pend, want het is haar breideL ïooze en critieklooze emotio naliteit, die thans het regime van Soekarno medesleept in de excessen, die den toestand op Java meer en meer verduis teren. Republiek Indonesia Japansche makelei. Bovendien is het bekend, dat de republiek Indonesië een Ja pansch maaksel is, geprocla meerd door den Japanschen Maarschalk Tirauohi. Een po ging, geflankeerd door soort gelijke opzetten in Birma, In- do-Ghina, Philippijnen. om de overwinnende United Nations nog zoo groot mogelijke politie ke moeilijkheden op hun weg te leggen en de groeikiemen te bewaren van een nieuwe Ja pansche „Groot-Azië-;politiek". De leiders van de revolution- naire beweging hebben dit ge weten, maar misschien juist toen zij bemerkten, dat het 'n in eenstortend Japan was, dat htm de onafhankelijkheid aanbood, hebben zij wellicht gemeend als voltrekkers der historie die algeheele onafhankelijkheid, tijdig of ontijdig te mogen en te moeten aannemen uit han den, die bezoedeld waren en dus de hunne mede-bezoedel den. Hoe men in Sept. '44 dacht, dat het gaan zou! Na de bevrijding van Zuid- Nederland organiseerde Neder land zijn mankracht voor de driedubbelijke taak, ambtena ren te leveren voor het herstel van het overheids-apparaat in Indië en het leveren van strijdkrachten voor den oorlog tegen Duitsehland en Japan. Aan strijd tegen Indonesiërs dacht niemand. De bedoeling der toenmalige regeering was om deel te nemen aan den strijd tegen Japan met een brigade Mariniers in een ex peditionaire macht. Voorts wilde men een macht van 20.000 man lichte infanterie (gezagsbataljons) gereed hou den en 2000 man van de luchtmacht voor de gezags- overname in Indië. Deze zou- ren opgeleid worden in Austra lië, doch het pijnlijk einde van deze plannen is bekend. De massa van de voor Indië be stemde troepen is er nooit ge komen vanwege het gebrek aan transportmiddelen. (Vervolg pag. 2) ONZE JONGENS IN AMERIKA. Een kijkje in het opleidingskamp Le jeune in Amerika, waar Nederlandsche troepen worden opgeleid. Aandachtig worden de aanwijzingen van den instructeur gevolgd. Foto: Anefo-P. De Kroon aanvaardt zijn ontslag DE REGEERING is bereid in dit stadium besprekingen te voe ren met daarvoor in aanmerking komende Indonesische lei ders, ter uiteenzetting van haar inzichten en voornemens. Deze houding is tevens uitvloeisel van haar bereidheid om met het Indonesisehe nationalisme binnen het verband van het Koninkrijk samen te gaan. DE LANDVOOGD is van meening, dat de hervatting van de normale functies van het wettig gezag niet door samenspre- kingen als bovenbedoeld behoort te worden begeleid en dat in geen enkel opzicht vooruit mag worden geloopen op de vroeger uitgestippelde procedure van de rijksconferentie. REGEERING VERVOLGT INGESLAGEN WEG De Gouv.-Generaal heeft in dit principieel verschil van in zicht aanleiding gevonden zijn ontslag aan Hare Majesteit de Koningin aan te bieden. De re. geering heeft dit met diep leed wezen vernomen. Zij is ge machtigd om mede te deelen, dat de Kroon dit ontslag aan vaardt. Zij is zich bewust, dat aan Indië hiermede een man ontvalt, wiens persoonlijkheid den grootsten eerbied heeft af gedwongen van de geheele we reld en diens toewijding, be kwaamheid en karakter het land zwaar zal missen. De toestand is hoogst ernstig en het beklemmende is, dat hij elk oogenblik door excessen zoo zeer verergerd kan worden, dat de grondslag Voor verdraag zaamheid en samenwerking tusschen Indië's bevolkings groepen voor afzienbaren tijd kan worden verstoord, gelijk hij thans reeds aanzienlijk is geschokt. Toch gelooft de regee ring, dat de grondslagen voor Indië's verdere maatschappe lijke en staatkundige ont plooiing dieper liggen dan de laag, die thans door een vol strekt kunstmatige overprik keling der sentimenten beroerd wordt. Zij laat zich daarom, ge lijk de Min.-Pres. elders reeds tot uitdrukking bracht, niet uit haar koers slaan. Zij heeft de loyale uitvoering van de ver klaring der Koningin yan 6 De cember 1942 tot grondslag vap, haar program gemaakt. Zij houdt daaraan ook onder de huidige omstandigheden vast. TVÏ AARSCHALK Pétain slijt thans zijn laatste levensïhigen in een som bere vesting ergens in het Fransche bergland. De wereld heeft hem reeds vergeten. De tijd snelt voort. Het was echt Fransch, dat proces te gen Laval, aan theater en spektakel geen gebrek. De verrader Laval zal niet zoo gauw vergeten worden. Hij behoort tot.de grootste oorlogsmisdadi gers, de lieden die het eigen volk opof feren aan hun machtswaan, de opportu nisten die slechts één zaak dienen, die van zichzelf. Hoe geheel anders en hoeveel rusti ger en waardiger worden de processen tegen de landverraders in Nederland ge voerd. De aanwezigheid van een jury, een aantal daartoe aangewezen leeken van zeer uiteenloopenden stand en ont wikkeling, die met ja of neen op de vraag naar de schuld van den verdachte moeten antwoorden schijnt gereede aanleiding te zijn voor scènes. De pre sident van de rechtbank, die Laval moest vonnissen wond zich op, de ver dedigers wonden zich op en de ver dachte poogde tevergeefs zich te kal- meeren met het ononderbroken rooken van sigaretten! Af en toe deed de pu blieke opinie ook een duit in het zakje. Het proces, dat de Engelschen tegen de misdadigers van Bergen Belsen voe ren, duurt velen te lang. Waarom? Er wordt materiaal verzameld, dat tegen andere misdadigers kan worden ingebracht. De misdaden in Bergen- Belsen begaan zijn zoo groot, dat het menschelijk verstand er bij stil staat. Ook dat is voorwerp van onderzoek. Er zou geen onrecht zijn geschied, in dien de kampleiders en -leidsters bin nen de 24 uur tegen den muur waren gezet, maar wij gelooven, dat het juist is gezien om van het proces een docu ment te maken, dat nog lang in de his torie van zich zal doen spreken. Aanstaande is het proces tegen de grootste oorlogsmisdadigers Goering, Von Ribbentrop, Seyss lnquart en an deren. Dit proces is eenig in de we reldgeschiedenis, omdat nu voor het eerst gebeurt, wat het volk, dat het recht op den duur zeer juist pleegt aan te voelen, altijd heeft gewild, leidende staatslieden ter verantwoording worden geroepen voor het ontketenencn van een oorlog en voor de wijze, waarop de oorlog in strijd met oorlogs- en volken recht werd gevoerd. Voortaan weten de kopstukken, die zoo graag geschiedenis maken, dat de ge schiedenis reeds tijdens hun leven over hen vonnis zal vellen. Een enkel woord over den advocaat in het proces, vooral omdat ons bekend is, dat er al advocaten dreigbrieven hebben ontvangen naar aanleiding van hun pleidooi voor het Bijzonder Haagsch Gerechtshof. De leek meent nog altijd, dat de advo caat vooral slim en gewiekst moet zijn en sommigen zien er hem zelfs voor aan of vragen van hem, dat hij wit zal noemen wat zwart is. Ook neemt men 't hem wel kwalijk, dat hij het voor den misdadiger opneemt. Hoe kan hij nu pleiten, zegt men, voor iemand waarvan hij heel goed weet, dat hU zich aan moord of aan landverraad schuldig heeft gemaakt. De oplossing is toch zoo eenvoudig. Moord is moord en landverraad is land verraad. Jawel, maar er zijn geen twee moorden en geen twee daden van land verraad, er zijn ook geen twee moor denaars en geen twee landverraders aan elkaar gelijk. Het is geenszins de taak van den ad vocaat het landverraad of den landver rader goed te praten, maar wel heeL iedere verdachte bij monde van zijn ad vocaat het recht op al die omstandig heden van persoonlijken en zakelijke»! aard te wijzen, welke het bedreven mis drijf en den persoon des daders belich ten en welke voor de beoordeeling van de strafmaat in aanmerking moeten ko men. Er is een enorm verschil tusschen dengene die een ander doodde uit heb zucht of die dit deed omdat die ander hem met chantage achtervolgde en zijl gezinsgeluk dreigde te vernietigen. De procureur-fiscaal die Blokzijl, Van Genechtcn, Mussert en consorten aan klaagt, heeft het heel wat gemakkelij ker dan de advocaat, die aangewezen is om de heeren te verdedigen. De noodzakelijkheid van het recht van i e d e r e n verdachte op een raads man is evident. Sommige verdachten een dergelijk recht toekennen en andere niet, zou beteekenen, dat men wil lekeurig sommige verdachten reeds zou veroordeelen voordat het onderzoek en de berechting hadden plaats gehad. Dat ware niet Nederlandsch.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1