II J A A M De „heilige oorlog" geproclameerd! Poolsche terroristen volgen Duitsche praktijken Moskou roept Spanjaarden Op tot opstand Radioprogramma— Opstand in Indië De Katholieke Nat. Partij op ganq Dinsdag 16 October 1945 No. 98 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER Tot Woensdagavond: In den ochtend over groote deelen van het land nevel of mist. Overdag licht tot half bewolkt, droog weer matige temperatuur, wei nig wind. 1 - r"- 4 u - f':C' J - r'V-' Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondnal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. "W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen: f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20* Tusschen ZEGGENenDOEN ligt een breede sloot. Velen blijven aan den kant staan! SCHERPERE CONTROLE DER BRITTEN BIJ DE OORLOGSVERKLARING van de Indonesische Nationalisten is thans een tweede gekomen en wel van de Mohammedanen. Hierin wordt een be roep gedaan op alle belijders van den Islam in Batavia om bidstonden te houden voor alle geloofs- genooten, die in Batavia en omstreken gevallen zijn, als het begin van een „heiligen oorlog'' tegen de Nederlandsche onge- loovigen.. Voorts wordt allen belijders van den Islam verzocht niet naar hun werk te gaan en de rood-witte vlag halfstok te hijschen en zorg te dragen, dat alle verkeer, ook dat van trams, rijwielen, taxi's en paardentractie, volkomen wordt stilgelegd. heele divisie zal in zijn geheel aanwezig zijn, als de derde bri gade in Soerabaja geland is, hetgeen hoogstwaarschijnlijk binnen twee weiken het geval zal zijn. Nog steeds groote wrijving Hoewel oppervlakkig be schouwd de rust in Batavia overdag is teruggekeerd, kan men des nachts nog steeds schoten hooren in het centrum der stad. Tevens wordt ge meld. dat er zich nog altijd per sonen op straat bevinden, die maar al te gaarne van schiet wapens gebruik maken. Maar ook al is het overdag rustig, de politieke situatie is nog niet opgeklaard. Het is voor een ieder duidelijk, dat de fana tieke jonge Indonesiërs er al genoeg van hebben barricades te bewaken en zij vooral waar de Seaforth Highlanders en de Britsch-Indische troepen ge toond hebben hen krachtig aan te pakken meer geneigd zijn hun boeltje te pakken. Op poli tiek gebied heerscht er steeds groote wrijving. Dit blijkt niet alleen uit de verschillende oorlogsverklaringen aan Ne derland, maar ook uit Soekar- no's protest gericht tot Gene raal Christisoa. waarin hij ver klaard heeft, dat de Britten een onvoldoende neutraliteit betrachten. Schietpartijen in en bij Batavia Uit 'in Batavia ontvangen berichten blijkt, dat twee Nederlandsche soldaten, die over het vliegveld liepen neer- gemaaid zijn door een Indone sisch machinegeweer, dat van. uit een boomtop schoot. Vroe ger op den dag werd een vrachtauto met Nederlandsche vrouwen, die naar het hospi taal vervderd werden, bescho ten. Een vrouw werd gedood, een andere ernstig gewond. Engelsche troepen aangeko men, Nederlandsche onderweg Kortgeleden zijn twee nieu we Engelsche brigades in Ned- Indië aangekomen, waarvan het grootste deel in Batavia ge- stationneerd is en een kleine eenheid in Buitenzorg. De ge- Bandoeng spoedig bezet. Men verwacht dat ook Ban doeng spoedig bezet zal wor den, terwijl de kampen te Se- marang en Ambarawa aan de •beurt komen als er meer troe pen aangekomen zijn. Deze troepen zijn reeds onderweg. Op een vraag of er waarschijn lijk! meer Britsche troepen zou den worden gezonden dan de 23ste divisie, antwoordde Bri gadier Wingrove: „Alleen als de toestand het vereischt". Hij verwachtte niet dat de huidige situatie meer troepen vereisch- te, en wees ook op de 6500 man Nederlandsche troepen, die reeds uit Engeland vertrok ken en naar Ned.-ïndië onder weg zijn. De tweede taak die door de Britten zal worden uit gevoerd is het ontwapenen van de Japansche troepen. Er zijn nieuwe kampen ingericht (geen „luxe kampen"!). Als de Britten maar eerst de voor. naamste steden van Java heb ben overgenomen, als Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Sema- rang en Soerabaja, dan zullen de Japansche troepen de orders krijgen naar de Britsche inter- neeringskampen te gaan. Int- tusschen zal er een andere eigenaardige toestand ontstaan: In andere plaatsen, die de Brit ten niet als de „voornaamste" beschouwen, zullen de Indone siërs de macht blijven uitoefe nen. Het zal de taak van de Nederlandsche troepen zijn om daar de orde te herstellen. Het is te hopen dat dat op de meest vreedzame wijze kan geschie den vooral met het oog op de geïnterneerden op M.-Ja- va, die nu bijna als gijzelaars zijn te beschouwen, en dat de besprekingen met de Indonesi sche leiders over de toekom stige politiek zullen kunnen be ginnen, nadat de rust in de voornaaamste plaatsen is her steld. Volgens Chanter, speciale correspondent van de „Daily Telegraph", zal de toestand aan de Poolsoh-Tsjechische grens een bron van gevaar worden voor Europa, indien daar niet door de grogte mo gendheden wordt ingegrepen. Chanter zegt, dat de Moravi sche minderheid in het door Polen geannexeerde gebied het •hard te verduren heeft. Een groot aantal personen is naar concentratiekampen overge bracht, o.a. naar het beruchte Kamp Auschwitz' weer in gebruik Bonaanwijzing kunstmest. Het kunstmestdistributiebureau heeft tot nader order geldig verklaard: stik stofbonnen, voorzien van opdruk No. 1, fosforzuurbonnen No. 1 en kalibonncn No. 1. HILVERSUM I 415 M. voor Dinsdag 16 Oct. vanaf 6 uur. 6.01 Waterstanden. 6.04 Ster van den dag. Richard Tauber. 6.30 Engelsche les. 7.Nieuwsberichten. 7.15 Een kwartiertje Bob Mallin 7.30 The masqueraders. 8.01 Nederland Herrijst. 8.15 Vragenkwartier door L. de Jong. 8.30 Nederlandsche koren. 8.45 Radio Philharmonisch Or kest o.l.v. Albert v. Raalte. 9.45 Als meisjes droomen. 10.15 „Mensch en Maatschappij". Bernard Verhoeven. 10.30 Zang en pianosoli. 11.01 Nieuwsberichten. 11.15 Avondwijding, door ds. E. H. Blauwendraad. Radio Moskou heeft in een speciale uitzending voor Spanje een beroep gedaan op de bevolking van Catalo- nië, zich aaneen te sluiten en in op stand te komen voor een vrij Cata- lonië en een vrij Spanje. Franco, zoo voegde de omroeper hieraan toe, hoort met de andere oorlogsmisdadi- FRANCO WIL „EVOLUTIE" gers thuis in de beklaagdenbank. Don Juan contra Franco In Lausanne is aangekomen de millionnair en fabrikant Jo sé Maria Oriol, de persoonlijke afgezant van Gen. Franco voor het voeren van onderhandelin gen met den Spaanschen troon pretendent Don Juan voor her stel van de Spaansche monar chie. Spaansche kringen, die met Oriol in nauw contact staan, hebben over de hervatting van deze besprekingen verklaard, dat Franco voldoende patriot is om te willen aftreden en zich ter wille va nzijn land op het juiste oogenblik terug te trek ken, teneinde een „vreedzame evolutie" van de Spaansche aangelegenheden mogelijk te maken. De algemeene indruk in Spaansche monarchistische kringen te Lausanne is echter, dat Franco nog steeds- tracht voor zichzelf een machtspositie te verwerven onder de monar chie, hoewel Don Juan her haaldelijk verklaard heeft, met den Caudillo niet te willen sa menwerken, en evenmin bereid is. uit diens handen den troon •te ontvangen. Over Franco's positie onder een herstelde monarchie is hier tot dusver nog geen ac- coord bereikt; Oriol zou Woens dag weer naar Spanje willen terugkeeren, doch in de naaste toekomst opnieuw naar Lau sanne komen om verdere on derhandelingen te voeren. kamp van Oswiecim (Ausch witz), dat reeds door de Duit- schere werd gebruikt. De hygië nische. en voedsel-situatie zou in dit gebied erbarmelijk zijn. Alle landbouwwerktuigen en de graanoogst, eerst nog door de bevolking onder dwang ge- dorscht, zouden door de Polen worden weggehaald. Typhus, dysentherie, zelfs gevallen van cholera zouden er voorkomen. Volgens Chanter zijn de toe gepaste terroristische methodes in het algemeen toe te schrij ven aan plaatselijke Poolsche troepen, die buiten de controle van Warschau vallen. Ook de stemming over de annexatie van het betreffende gebied zou onder terroristischen druk heb ben plaats gevonden. Bewijs stukken van het heerschende terrorisme zouden reeds door de ambassadeurs te Praag aan de Britsche en Amerikaansche regeeringen zijn voorgelegd. Op het Centraal Station nemen familieleden en verloofden afscheid van de vertrekkenden naar Indië. Foto: 't Sticht-P. DE STRIJD IN INDO-CHINA. De hevigste gevechten in de stad Saignon sinds het begin der ongeregeldheden vonden gisteravond plaats. Annamieti- sche nationalisten deden een vastbesloten poging om de In dische troepen uit hun posities in het 'havengebied te werpen. De aanval werd teruggeslagen. Een poging der nationalisten om de Saigon-rivier van het oostelijk deel der stad uit over te steken werd verijdeld. Gurkha-troepen, gesteund door pantserwagens leverden voor dien bitter, doch met succes, slag ten Noordwesten van het vliegveld van de stad. Nationa listen. die trachtten door de li nies te breken, worden door de Franschen in de omgeving van de markt opgevangen. Er werd hevig, doch wild gescho ten. Fransche parachutisten hebben een aantal hutten, wel ke bezet werden gehouden door nationalisten, in brand gesto ken. Gisteren arresteerden de Franschen vijftig Annamieten, onder wie een verpleegster en twee andere-vrouwen, van wie verklaard werd. dat zii deel namen aan illegale activiteit. De „oorlogsverklaring'*. ZOO zeker als Indië deel is van liet Koninkijk der Nederlanden zoo ze ker is deze oorlogsverklaring..., geen oorlogsverklaring, maar een rebel- sche uiting. Het is ernstig genoeg. Ieder onbevooroordeeld waarnemer zal moeten erkennen: hier moet het volk van Indonesië tegen zichzelf worden beschermd. Hier kan alleen het krachtigste op treden den omvang van het drama be perken. Helaas hebben de Japanners zich wa penen laten outrooven, of hebben zij wapenen afgegeveu. Dat zal men- schenlevens kosten. Neen, het is geen opstand van het volk van Java. Kenners van het Oosten zeggen ons dit. Jaren van Duitsche ter reur hebben Westerlingen uit het even wicht gebracht. Maar op jaren van Ja pansche terreur moet een Oosterling anders en feller reageeren. Het gaat in hoofdzaak waarschijnlijk heeletnaal niet tegen Nederland. De ver standige Indonesiër begrijpt heel goed, dat dit niet de weg is naar zelfbestuur en samenwerking met het moederlanJ. Er is een wilden opstand. En ofschoon wij er geen oogenblik an twijfelen of hij zal worden bedwon gen, is het hart toch bang te rhoede bij de gedachte aan zooveel onbescherm- levens, die de Japansche terreur hebben overleefd. Wij twijfelen geen moment aan een juist en doortastend beleid onzer regee- rrng. WIJ gclooven niet teveel te bewe ren wanneer wij schrijven, dat het ontwerp Urgentie-Program van hc't Staatkundig Studie Centrum met eenige nuances wel het LIrgentie Program der Katholieke Nationale Par- tijd zal worden en dat het voorloopig Dagelijksch Bestuur zooals dat verle den week te Utrecht is samengesteld wel tot definitief bestuur zal worden gekozen. Het een zoowel als het ander mag er zijn. Het ontwerp Urgentie Program hebben wij op deze plaats reeds onzen lof toegezwaaid en het is ^en genoe gen te kunnen neerschrijven, dat het voorloopig Dag. Bestuur een uitstekend team vormt, geschikt en bekwaam om het partijwerk te leiden en te stimu- leeren. Wanneer nu ook van onder op en dus in elke plaatselijke afdeeling het werk met enthousiasme wortd aange pakt. kan de Katholieke Nationale Par tij in korten tijd weer op volle toeren draaien. Het is kort dag, want als de teeke nen niet bedriegen, worden er over een half jaar verkiezingen gehouden. NIEUWE PETROLEUM BONNEN AANGEWEZEN. Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend, dat in het Noorden des lands van 17 October t.m. 20 November a.s. op de bonnen A. B, C en D 781 der bonkaarten 511 drie liter petroleum be schikbaar wordt gesteld. Het is in ver band met de bevoorrading van den han del mogelijk, dat de petroleum niet on middellijk overal verkrijgbaar zal zijn. Voor-inlevering der bonnen mag exen- we! niet plaats hebben. Men moet er rekening mede houden, dat waarschijn lijk niet spoedig xycer voor de gehcele bevolking een bon voor petroleum zal worden aangewezen. OFFICIEELE PUBLICATIES. Eenheidstoilctzeep. De sectie zeep van het Rijksbureau voor chemische producten maakt be kend, dat met ingang van heden een heidstoiletzeep (kaolinc-gevulde en luchtgevulde eenheidstoiletzeep) zonder bon of toewijzing mag worden afgele verd. De productie van eenheidstoilet- zecp blijft echter verboden. Vandaag zal de minister van Overzeesche Gebiedsdeelen. prof. J. H. A. Logemann, in de Tweede Kamer een verkla ring afleggen over den toe stand in Ned.-ïndië en daarbij zal ook de ontslagaanvrage van den gouverneur-generaal, jhr. van Starkenborgh, ter sprake komen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1