Groeit het „incident Soekarno" tot een opstand uit? WERKEN is het beste middel om het leven lief te hebben t Med. tmep£u naai Jndië Radioprogramma Teleurstelling na Singapore het op aan komt Maandag 15 October 1945 No. 97 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Dinsdagavond Meest zwaar bewolkt met plaatselijk eenige lichte regen. Matige, aan de kust tijdelijk krachtige wind uit N.W. richting. Matige tem peratuur. DE RIDCHT HoofdredacteurenRector H. L. J. M, Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProf. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: C. C. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen: f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20* HET HOOFDKWARTIER van het Indonesische volksleger heeft Zaterdag een procla matie uitgevaardigd, waarin de oorlog wodt verklaard aan de Nederlanders, Indo-Euro peanen en Ambonneezen op Java. De proclamatie beveelt den Indonesiërs den guerilla- oorlog te beginnen: „Wanneer de zon ondergaat zijn wij, het Indonec 'sche volk, in oor log met de Nederlanders. Bij deze verklaring bevelen wij alle Indonesiërs hun eigen vijand te vinden oen Nederlander, In do-Europeaan of Ambonnees. Oorlogswapens zijn alle soorten vuurwapenen, ook vergif, vergiftigde pijlen, brandstichting en alle soor ten wilde dieren b.v. slangen. De guer illaooriog zal gelijken tred bouden met de economische oorlogvoering. Aan geen enkelen vijand mag voedsel verkocht worden. De markten moeten streng bewaakt worden en zij, die voedsel verkoopen aan onze vijanden zullen streng worden gestraft". De stad Batavia is met ingang van gisteren onder geallieerd militair bestuur geplaatst. Gen.-majoor D. C. Hawthorn, com mandant van de geallieerde landstrijdkrachten op Java, heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarin verklaard wordt, dat 'hij de controle op wet en orde, openbare bedrijven, gezond heidsdiensten en voedselvoorziening overneemt. De proclamatie [noemt onder andere de volgende overtredingen van het mili tair bestuur: sabotage, plundering, stakingen in openbare be drijven, weigering levensbehoeften te verkoopen om redenen van rastegenstellingen en het dragen van wapenen door per sonen, die geen deel uitmaken van de geallieerde strijdkrach ten of de geüniformeerde politiemacht. Troepen naar Nederlandsch-Indië De Britsche voorlichtings dienst heeft gemeld, dat Brit- Bche en Britsch-Indische troe- Jpen zonder incidenten op de westkust van Sumatra geland gijn.. Schepen uit de geallieer de pool zijn vrijgemaakt voor troepentransport naar Indië, waarheen nu vierduizend man pnderweg zijn. De toestand op Java. Vanwege het hoofdkwartier Van het Indonesische volksle ger zijn in Batavia pamfletten Verspreid, waarin de staat van beleg werd afgekondigd. Of schoon de toestand van offi- cieele zijde „een weinig rusti ger" werd genoemd, vielen in Ie stad nog steeds botsingen toor. Een groot aantal agita tors is gearresteerd. Vanwege let Indonesisch nationalisti- f_ vcor Maandagavond vanaf 6 uur. HILVERSUM I 301 M. 6.01 Waterstanden. 6.04 Ster van den dag, Myra Hess. 6.20 Rijpere jeugd. 6.45 Zang. Enkele graag ge hoorde vocalisten. 7.Nieuwsberichten. 7.15 Reportage. 7.30 Cantabile septet. 8.01 Nederland Herrijst. De Fox. j 8.15 Het theaterork. o.l.v. Fran cois Lupgens: 9.De stem onzer bondgenooten. I 9.15 Marschmuziek. j 9.30 Blazersensemble o.l.v. Sam Zilverberg, j 10.Charles Panzera zingt, i 10.15 Mensch en Maatschappij. Dr. A. Severijnen. .Gees telijke onvolwaardigheid als sociaal probleem". 10.30 Een beetje maanziek. 11.01 Nieuwsberichten. 11.15 Avondwijding door kap. J. A. Snoeren. 6.01 6.30 7.— 7.30 8.01 8.30 9.15 9.45 10.01 10.15 HILVERSUM II 415 M. Nieuwsberichten. Sterren van het witte doek. Muzikale minnebrief. Progr. der Nederl. Strijdkr. Zangrecital d. Else Rijkens. Landbouwpraatje. Ir. A. W. v. d. Plassche. George Frank en zijn en semble. Vrouw in klanken. Avondwijding door prof. J. H. Bavink. Nieuwsberichten. Op den drempel van den nacht. sche kabinet van Soekarno is per radio een verzoek gericht tot de Vereenigde Staten om te worden toegelaten tot verte genwoordiging bij de advies- oommissie voor het Verre Oos ten. Ongeregeldheden te Bandoeng. Te Bandoeng hebben zich opnieuw ongeregeldheden voor gedaan. Japanneezen noch In donesiërs leden hierbij .verlie zen. De nationalistische spe ciale politie omsingelde plot seling het -Juliana-hospitaal, waar voormalige geïnterneer den werden behandeld, en ontwapenden de Japansche wacht. Later werden de Japan sche soldaten naar het hoofd bureau der nationalistische speciale politie gebracht. Vol gens de Japanneezen openden de Indonesiërs bet vuur, dat door de Japanneezen werd be antwoord. Laastgenoemden lie ten toen 'n pantserwagen aan rukken waarop de Indonesiërs op de vlucht sloegen. De Ja panneezen maakten tien mi trailleurs en een aantal gewe ren buit en vonden in een schuilplaats in de nabijheid 20.000 patronen. Stad en vliegveld van Ban doeng zijn thans wederom in Japansche handen, doch het Japansche garnizoen van Se- rang,' ongeveer 100 km ten noordwesten v&n Batavia, moest zich terugtrekken naar Serpong. Te Soerabaja staan extremistische elementen on der de nationalisten zoowel op tegen de Japanneezen als te gen de gematigde nationalis ten. De Nederlanders worden voor eigen veiligheid door In donesiërs opgesloten. De „republiek Indonesië" neemt eigendommen van geallierden in beslag. De „Republiek Indonesië" heeft alle particuliere eigen dommen in beslag genomen, die behooren tot particulieren en particuliere ondernemingen en het tot vrij eigendom der re publiek verklaard. Tallooze be drijven als fabrieken en andere ondernemingen zijn daarvoor in aanmerking gebracht zooals de General Motorsfabriek te Tandjongpriok en de British American Tobacco Company- fabrieken in de verschillende steden op Java. Het vliegveld Kemajoran bij Batavia is nu in handen der Britten, die of ficieel de luchtdienst Singa- pore-Batavia hebben geopend. De besprekingen te Sin gapore tusschen Mount- batten, en Christison eener- zijds en Van Mook en Ad miraal Helfrich anderzijds, hebben een veel minder gunstig resultaat gehad, dan het eerste Reutertele- gram dienaangaande sug gereerde. Reuter sprak van een volkomen overeenstem ming. In feite echter blijkt het, dat de Britten eener- zijds wel verder willen gaan dan tot dusver op het gebied van steunver- leening aan het Koninkrijk der Nederlanden, doch anderzijds daaraan zekere voorwaarden verbinden op het stuk onzer toekomstige staatsregeling. Wat dit be treft, schijnt men dus van de andere zijde voort te blijven gaan in de richting, ingeslagen door het prece- dent-Christison. Al maakt het noodzakelijke optreden der geallieerde strijdmacht in Indië dit eenerzijds ver klaarbaar, toch wekt het in Nederland in breede lagen groote ontstemming, dat een zij het bevriende maar toch vreemde mogendheid zich op deze wijze door het uitoefenen van druk mengt in staatsrechtelijke, in wendige aangelegenheden van een anderen staat. Wel schepen, geen uitrusting Een lichtpunt vormt de grootere soepelheid, waar mede men van Britsche zij de het vraagstuk van de soheepsruimte heeft behan deld. De jongste stappen der Nederlandsche Regee ring hebben ten deze de bestaande belemmeringen grootendeels uit den weg geruimd. Doch onvermin derd blijft de moeilijkheid bestaan van de uitrusting der troepen. Kleeding en materieel zijn zaken, waar. voor het uitgeputte en uit gemergelde Nederland niet zelf kan zorgen. Wanneer het „tua res agitur" ook in deze tot het Britsche brein zal zijn doorgedrongen, zal eerst de Nederlandsche Regeering in staat zijn het beleid te voeren, dat voor de huidige situatie is ge boden. Dat in Nederland de overheid alle hens aan dek heeft geroepen blijkt wel overduidelijk uit de mededeelingen. die over de radio werden omgeroe pen, behelzende de ver snelde oproeping van troe pen. die onmiddellijk naar Indië zullen worden gezon. den op schepen, die de Ne derlandsche overheid zoo juist ter beschikking heeft gekregen. Wat in ONS omgaat! De afgeloopen weken hebben nu niet bepaald het vertrou wen van het Nederlandsche pu bliek in de Engelsehen ver sterkt. Met volkomen begrip voor de moeilijkheden aan de andere zijde, is men van mee ning, dat door de Britten meer gedaan kan worden dan er is gedaan. Dit is een ernstige grief van de Nederlandsche bevol king, die zich ten zeerste te leurgesteld gevoelt door de houding van een geallieerde mogendheid, die van de opof feringen van de Nederlandsche vloot en luchtmacht ten tijde van den Japansohen vloedgolf de grootste baten heeft getrok ken. Nederland was de eerste mo gendheid, die na den verra derlijken aanval op Pearl Harbour aan Japan den oor log verklaarde. Nederland was ook de mogend heid die, toen het ging om Singapore, zonder aarzelen een belangrijk deel van zijn zwakke vloot en luchtmacht in den strijd zond. Nederlandsche strijdkrachten waren het, die onder Door man tegen een tienvoudigen overmacht den slag in de Javazee aanbonden met den opdracht „strijden tot den dood". Van de Nederlandsche marine ging vijf en zeventig procent in den slag van de Javazee ten onder, en zelfs nadien zetten onze duikbooten en boven water-strijdkrachten onver saagd den strijd tegen den Japanner voort. Na de onmiddellijke oor logsverklaring van Nederland, na onze hulpverleening aan Sin gapore, na den slag in de Java zee en onze andere opofferin gen, meent men niets meer en niets minder te mogen ver wachten. Het feit, dat dezer dagen ook Britsche officieren ten slacht offer zijn gevallen aan de on geregeldheden op Java, zal wellicht meer indruk maken op de Britten, dan overwegingen van moreeien aard hebben ver mogen te doen. Engelsche stemmen. De diplomatieke correspon dent van de „Times" schrijft: De Britsche en Nederlandsche regeeringen blijven nauw con tact onderhouden inzake het steeds dreigender gevaar in Ne. oerlandsch-Indië, Minister Van Kleffens heeft te Londen de Nederlandsche zaak zeer krach tig verdedigd bij minister Be- vin, waarna de ambassadeur, Michiels van Verduynen de be sprekingen heeft voortgezet. Vele Nederlanders, zoowel in als buiten regeeringskringen, beweren, dat de geallieerden hen onbillijk behandeld hebben. Gedurende den oorlog was de geallieerde strategie er op ge richt Nederlandsch-Indië voor bij te gaan, zoodat daar weinig troepen verwacht konden wor den, als de Japanners versla gen zouden zijn en het door Japan aangemoedigd herstel den vrijen loop gelaten zou worden. De Nederlandsche Re geering wenschte, in verband hiermede de zaak aan de drie groote mogendheden te Pots dam voor te leggen, maar zij kreeg daartoe geen gelegen heid. Voorts bezat de Nederland sche Regeering geen schepen voor transport van eigen troe pen naar Indië en het Neder- WAAR ROER een mierennest door elkaar, en een seconde daarna begint reeds den wederopbouw. Er werd geen huis verwoest in ons land, geen zaak brandde uit, geen boer derij werd met den grond gelijk ge maakt, geen dijk werd doorstoken of ieder begon onmiddellijk te denken aan wederopbouw. Dit is de ontembare levenskracht door God in de natuur neergelegd, een le venskracht, die in de gedachten en den geest van den mensch onmiddellijk de wil tot aanpakken mobiliseert. Een Fransch schrijver heeft eens ge zegd: ,,Het is een verschrikkelijke, maar ook een vervloekt interessante tijd". Hij heeft gelijk, maar hij had er aan toe moeten voegen: het is een groot- sche tijd. Wij staan aan het begin van een nieuw tijdperk. Bij alles wat ver loren ging, verloren ging niet onzen wil om opnieuw te vormen, te bouwen, te groeien.Een grootschen tijd, want dien wil om te bouwen, om te vormen, zal een huis moeten bouwen waarin de eeuwen kunnen wonen; den wil om te bouwen en te vormen zal ons een richting moeten doen kiezen, maar die richting zal bepalend en beslissend zijn voor den loop der geschiedenis van ons vaderland. Wat wij" zullen verzamelen en schep pen zal de erfenis worden van onze kinderen, en ze zullen er óf gelukkig of ongelukkig door worden. Wat wij verzuimen, wordt voor hen een blijvend tekort. Wat wij verwerven, wordt voor hen vruchtdragend bezit. Dezen opbouw moeten wij voltrekken als volk, als gemeenschap. Wij, stad-, land- en dorpsgenooten: wij met onze medeburgers, wij geza menlijk! Maar hier komt er een aparte taak bij voor ons katholieken. Wij willen gezamenlijk de plannen opmaken voor den wederopbouw, geza menlijk de materialen aandragen, geza menlijk onze arbeidskracht inzetten, maar als katholieken zullen wij heel dezen bouw het meetsnoer van onze we reldbeschouwing moeten aanleggen. Wij hebben de extra taak om de juis te beginselen die wij hebben krach tens openbaring en onfeilbaar leerge zag de juiste beginselen van gods dienst en moraal als fundamenten te metselen in den omgewoelden bodem, als leiddraad te doen aannemen voor den gang naar de toekomst. Wij weten, dat zonder godsdienst en zonder moraal de opbouw mislukt, de chaos groeit en het volk ten on<t$r gaat. Wij hebben te schiften. Wij hebben af te wijzen. Wij hebben initiatief te nemen. Wij hebben te steunen. Niet naast, maar met alle anderen, onwrikbaar koersend in grauwig herfst- getij, op door God gegeven sterren: godsdienst en moraal. Daar komt het op aan. landsche Volk vroeg zich ver bitterd af. waarom geen Ne derlandsche schepen uit den pool vrijgegeven konden wor den. voor een dergelijke spoed- eischende taak, te meer daar de geallieerden tallooze schepen waaronder vele Nederland sche schepen (Red. De Burcht), bezigden voor demobilisatie doeleinden, ja zelfs voor het terugbrengen van Japansche krijgsgevangenen naar Japan! De Londsche Radio zegt: In Engeland bestaat in bree- den kring sympathie voor de Nederlanders. Het feit dat Ne derlandsche scheepsruimte, die anders beschikbaar zou zijn voor het transport van troepen naar Nted.-Indië gebonden is aan de geallieerde scheepvaart- pool en derhalve een bron van geprikkeldheid oplevert voor de Nederlanders, is zeer begrij pelijk en kunnen de Engel- schen zeer goed begrijpen. De Britten in Nederlandsch- Indië hebben een netelige en gevaarlijke taak en de Britsche Regeering wenscht alle moge lijke misverstanden, die in Den Haag zijn gerezen, uit den weg te ruimen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1