De Regeering houdt ->. voet bij stukJ Verdwazing der l°'"e''"""srirfl arbeiderswereld Gtajrtrelcéa Een opgewekt gezicht maakt moeilijkheden licht! Helpt Indië! „Sxtwty" l Violist HETTEMAf Het doodvonnis Zaterdag 13 October 1945 No. HET WEER tot Zondagavond Plaatselijk ochtendmist. O verdag gedeeltelijk be wolkt. Overwegend droog weer. Zwakke, aan de bust tijdelijk matige wind, in het algemeen uit Noordelij ke richting. Zelfde tem peratuur. en Hoofdredacteuren t Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteuren i Prof. Dr. W. Aseelbergs (Anton van Duinkerken) en Joop SiebeH; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen! f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20* Ons aller gedachten zijn in deze weken hij Indië, duizenden hebben het gevoel van machteloosheid in het besef aan de oplos sing der moeilijkheden niets wezenlijks te kunnen bijdragen. „Het is een wedloop tusschen verwording en anarchie eenerzijds, en de pogingen tot redding der geïnterneerden anderzijds". De Regeering had verreikende plannen voor het openbare leven in onze overzeesche gebieden. Zij waren mogelijk binnen het kader der bekende rede van Hare Majesteit de Koningin". Wij leven in barre tijden, achter iedere nood rijst telkens een andere en als het kan een nog verschrikkelijker ver schijnsel op. God geve, dat het ieder onzer beschoren zij, dien nood op de voor hem passende wijze tegemoet te treden en op dit keerpunt der tijden, in het groot en in het klein, de juiste keuze te doen en de daad te stellen die van hem mag worden verwacht. ERNSTIGE GEZAGSCRISIS OP JAVA Het „incident" Soekarno H'ondeMduizenden hebben dierbare bloedverwanten en vrienden in Indië. De post brengt iederen dag in het eene huis een tijding, die smart en rouw tot gevolg heeft: het angstig vragen is er verkeerd in smartelijk weten. Er is een scherpe tegenstelling tusschen de ellende van dezulken en de begrijpelijke vreugde in een ander gezin, dat het blijde be richt kreeg, dat de kinderen nog in leven waren. Maar er zijn nog altijd duizenden in on zekerheid, onzekerheid door gebrek aan berichten, onzeker heid helaas ook tengevolge van de gebeurtenissen op Java. die opnieuw, en nu geheel andere gevaren oproepen, dan waar aan Nederlanders en Indone siërs in de afgeloopen jaren ge zamenlijk bloot hebben ge staan. Intusschen toonen de berich ten aan, dat de gezagscrisis o-p Java steeds ernstiger afmetin- r Radioprogramma vaual Zaterdagavond 6 uur. HILVERSUM I 301 M. 6.Waterstanden. 6.03 George Gershwin. 6.30 Wezen en toekomst van Suriname. 6.45 Een kwartiertje bij de Cooncreekgirls. 7.Nieuwsberichten. 7.15 Reportage. 7.30 Sylvester trio. 8.— Lichtbaken, pater H. de Greeve. a'l? X005 den Zaterdagavond. 8.45 Verdraagzaamheid, hoorspel van W. van Capelle. London Canadian Or chestra. 9.30 Sportpraatje door Chr Geudeker. 9.45 Recital Bonset, Busch en Rossican. 10.15 Dr. Th. van Schelven: „Mensch en Maatschappij". 10.30 Fransch operette-concert. 11.Nieuwsberichten. 11.15 Avondwiiding d. ds. W. Wiltemse. 11.30 Orkest van Fred. Hartley. HILVERSUM II 415 M. 6.— Nieuwsberichten. 6.15 Wij spreken met..„ 6.20 Persoverzicht. 6.30 Gevraagde framofoonplaten. 7.30 Programma der Nederl. strijdkrachten. 8.— Bont programma. 9- 1 Opbouw". Min. Ringers over wederopbouw. 9.15 Lilly Gijenes en haar 20 Hongaarsche zigeunermeis jes. 9.45 Avondwijding door ds. A. A. van Ruler. 10.Nieuwsberichten. 10.15 Dansmuziek. 11.— A.N.P. gen dreigt aan te nemen. Niet alleen -het gezag der Japanners Is ten einde, zooals door ieder een werd verlangd, niet alleen is er noch van 'n geallieerd, noch van 'n Nederlan-dsch gezag veel sprake, ook de z.g. Soekarno- rageering blijkt haar greeip op de dioor haar tot leven gewekte en tot opstanding gevoerde massa der jeugdigen steeds meer te verliezen. Laat ons be denken, dat dit een natuurlijk verschijnsel, is bij elke revolu- tionnaire beweging. Koers der Regeering niet gewijzigd. Zulke verschijnselen kunnen echter geen..wezenlijke gevol gen hebben voor den koers van het beleid der regeering, hoog stens kan er worden gezegd, dat de chaotische verschijnse len die zichtbaar worden, ver anderingen kunnen brengen in de manier, waarop het gezag zal dienen te worden hersteld, op de wijze, waarop rust en or de aan de groote massa der In donesische bevolking kan wor den hergeven, Regeeringsverklaring. Landgenooten, laten wij ons even indenken in de stemming der blanken in Indië; die hun vrouwen en kinderen in gevaar weten tengevolge van woelin gen van opstandige jeugdige Indonesische drijvers. Zullen zij de mensohen zijn, die straks na herstel van het -gezag, het eerst geneigd zullen zijn, den toch noodzakelijken weg naar zelf standigheid te -betreden? Is het wonder dat opstand reactie verwekt? Toch, landgenooten, deze re geering zal, ondanks al deze begrijpelijke gevoelens den door haar als noodzakelijk be schouwden weg blijven vol gen, zij Iaat zich aan de an dere zijde niet dwingen tot onderhandelingen, doch aan vaardt slechts samenspreking met die nu nog vrij breede laag der inheemsche bevol king, die wel het streven naar zelfstandigheid vertegenwoor dig, maar die op de basis van zelfstandige behartiging der inwendige aangelegenhe den van de Indische wereld haar plaats als volledig deelge noot in het Koninkrijk der Nederlanden willen blijven innemen. De regeering is zich er van bewust ,dat zij geen concessies behoeft te doen bij zulke samensprekingen, doch dat zij slechts in eerlijkheid de consequenties behoeft te trekken uit hetgeen in be ginsel door Hare Masjesteit is aangeduid. Over dit alles is een. nauw keurig overleg -met den Luitent- Gouverneur-Generaal Dr. Van Mo-ok, gevoerd. De regeering vertrouwt, dat zij in één van de dagen van de volgende week, waarschijnlijk Dinsdag, de ge legenheid zal -krijgen over den- toestand in Indië een ver-klaring af te leggen in de Tweede Ka mer _der Staten-Generaal om naar" aanleiding daarvan dan met de Kamer in nader over leg te kunnen treden. Wat kunnen wij doen? In de tweede plaats zou ik dit woord vanavond willen eindi gen met het wijzen op een stuk practisch werk. Landgenooten, indien het zal gaan, zooals wij hopen, zullen binnen afzienba- ren tijd duizenden vrouwen, kinderen en ook mannen naar Nederland terugkeer en. De be richten over den toestand, waarin zij zich bevinden zijn uiterst somber gestemd. Deze menschen hebben letterlijk niets m-eer. Zij zijn uitgeplun derd. Ik las gisteren nog in een brief van een mijner kennissen, dat zijn vrouw haar laatste kleeren voor een armzalig beetje eten had verkocht. Deze menschen komen geheel be rooid in 'n verarmd Nederland, Toch doe ik een beroep op uw verbeelding o-m te trachten zich in te denken, wat de terugkeer in het vaderland voor déze menschen zal beteekenen. Zij ziin degenen, die in de ure des -gevaar-s in Indië zijn gebleven en die het harde lot hebben ge drag-en. Thans keeren zij terug en het Nederlandsche volk mag dezen terugkeer niet zien als 'n zaak die slechts de familie aan gaat, van hen die terugkeeren. Nationale daad. Tegenover deze menschen past een nationale daad. Doch niet alleen hulp aan de repa- trieerende landgenooten, ook hulp aan Indië zelf is nationale plicht. Ons land moge nog zoo sterk geschonden zijn, onze welvaart verminderd, laat ons bedenken-, dat dit helaas in het niet zinkt in vergelijking met de sombere toekomst, die Indië tegemoet gaat in de maanden die voor ons liggen. Het R-oode Kruis nam -het ini tiatief tot de stichting van het comité ..Nederland helpt In dië." Het doel is steunverlee- ning in den ruimsten zin des woords aan Indië, aan allen, die in Indië wonen of er na 1940 gewoond hebben, voor zoover deze voor hulp in aanmerking komen en wel overal waar ten gevolge van oorlog of bezetting nood heerscht en de regeering die nood niet of onvoldoende lenigen kan. Na uw zaken naar ons j GEZELLIG, 438 1 GEANIMEERD BITTERUURTJE j i lederen dag v.af5 uur de bekende j met ensemble. Ingez. Med. Landgenooten, dit is een ar beidsveld, dat nauwelijks te overzien is. Het verzamelen van kleeding, die aan repa- trieerenden zal worden toege zonden, maar ook hulp aan hen, die blijven, ook hulp aan de Indonesische bevolking, die van bezetting of van de thans was sende terreur -heeft geleden. U zult zonder twijfel in de ko mende weken van deze stich ting „Nederland helpt Indië", waarvan de oud-minister Wei ter de dagelijksche leiding -heeft, op allerlei manieren hoo. ren. Er is behoefte aan letter lijk alles op het gebied van klee ding. Er is ook behoefte aan veel geld. Landgenooten-, de postgiro werk weer en het giro nummer van het comité „Ne derland helpt Indië" is 500500 in Den Haag. Ik moge eindigen met een dringend beroep op u allen, uw daadwerkelijke steun aan dit comité te geven. Mag ik u allen dan tenmin ste wij-zen op dit comité, dat u de gelegenheid biedt om -het bereikbare, het voor de hand liggende te doen, dat evengoed een nationale plicht is dan wel ke daad in het groot verband van het Koninkrijk dan ook. Nttderlantil offerde ziin vloot voor hef behoud van Australië Australische arbeiders staken thans, nu het aaat om het behoud van indIS Ieder, die Java kent, weet wat in dit land voedselgebrek beteekent en niet dan met afschuw denk ik aan de ver dwazing van een arbeiders wereld, als die in Australië, welke het de Nederlandsche scheepvaart onmogelijk maakt, mee te helpen tot herstel van verhoudingen, waaronder dit lijden kan worden voorko men .Ook niet zonder bitterheid denk ik aan dat feit, omdat Australië het land is, voor welks beveiliging de Neder landsche scheepvaart in be narde dagen een wezenlijke bijdrage heeft geleverd en waarvan in de laatste maan den duizenden repatrieeren- de soldaten en krijgsgevange nen huiswaarts zijn gebracht op Nederlandsche schepen. Thans weigeren misschien de broers of vaders van deze zelfde soldaten in Australië, deze zelfde schepen te bela den, nu zij moeten worden gebruikt voor den aanvoer van al hetgeen noodig is om de Javaansche bevolking voor een verschrikkelijk lot te be hoeden. Niet als wederdienst, noch uit naam van de gerech tigheid in de eerste plaats, maar eenvoudig uit hoofde van menschelijkheid hebben wij een beroep te doen op de arbeiders in alle landen om te beseffen, welke uitwerking de toepassing van half begre pen politieke leuzen in dit geval heeft. Dit doe ik, nog geheel afziend van het feit, dat de voorstelling van zaken omtrent de bedoelingen der Nederlandsche Regeering vol strekt in strijd is met de wer kelijkheid, Dit grieft ons zeer bitter! DE meening, dat onze wetgeving de doodstraf niet kent, is niet juist. Het militaire Wetboek, van Straf recht heeft die altijd gekend voor het geval van oorlog. Juist is, dat wat het gewone strafrecht betreft, de dood straf is afgeschaft. Voor ongeveer 70 jaar werd op grond van het toenmalige recht hier te lande het laatste doodvon nis voltrokken. Bij Koninklijk Besluit van 22 Decem ber 1943 (het Besluit Buitengewoon Strafrecht) is voor bepaalde met name genoemde misdrijven gedurende den oorlog begaan, de doodstraf wederom ingevoerd. Zoo kan iemand, die gedu rende den oorlog een illegaal werker aan de Duitschers heeft verraden tot den doodstraf worden veroordeeld, in dien het verraad den dood va nden ille galen werker tot gevolg heeft gehad. De doodstraf kan worden uitgespro ken door een Bijzonder Gerechtshof en door den Bijzonderen- Raad van Cas satie. Uit de verslagen van het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage (tot nu toe is om onbegrijpelijke redenen alleen dit Hof in werking, met een ,,filiaalM te Rotterdam) heeft men kunnen le zen, dat de eene maal een veroordee- ling vplgde met het recht om in cas satie te gaan, terwijl een ander maal aan den verdachte dit recht wordt ontzegd. Dit is een eigenaardige regeling. Volgens het gewone strafrecht komt de misdadiger eerst voor den recht bank en daarna kan hij hooger beroep aanteekenen bij een Gerechtshof, ter wijl de mogelijkheid van cassatie bij den Hoogen Raad altijd openstaat. De Hooge Raad onderzoekt het geval als zoodanig echter niet opnieuw, maar gaat alleen na of de wet juist is toege past. Hier geschiedt het anders. De misda diger staat terecht voor het Bijzonder Gerechtshof. Hooger beroep heeft hij niet. Om aan het ontbreken van die be roepsinstantie eenigermate tegemoet te komen heeft men den Bijzonderen Raad van Cassatie ingesteld, welke ook de straf kan vermeerderen of verminde ren. Wel blijft het eigenaardig, dat het Bijzonder Gerechtshof verlof moet ge ven om in cassatie te gaan. Dit is eigenlijk een concessie, omdat het be ginsel is, dat het Bijzonder Gerechts hof de eenige instantie vormt en hoo ger beroep uitzondering moet zijn. Gaat de procureur-fiscaal of de ad vocaat-fiscaal (zoo heeten de openbare aanklagers) niet in cassatie, maar de verdachte wel, dan kan hij slechts met eenparigheid van stemmen tot een zwaarder straf worden veroordeeld, dan hem door het Bijzonder Gerechts hof is opgelegd. Ten slotte staat den veroordeelde nog het recht open gratie te verzoeken. Gratie wordt verleend door het staat», hoofd, dus door H.M. de Koningin. Ook dit is geregeld en wel in het Gratiebe- sluit en in het Bijzonder Gratie-Ad- viesbesluit van 22 December 1943. Op het verzoek om gratie wordt niet be slist dan na ingewonnen advies van het college, dat de doodstraf heeft uitge sproken. Een en ander is oorzaak, dat tot nu toe nog geen doodvónnis is voltrokken. Misschien vinden sommigen den weg wat lang. Men bedenke: 1) dat de vol trekking der doodstraf onherroepelijk is, 2) dat in een rechtsstaat als Neder land er recht moet te vinden zijn voor 1 1 e gevallen. Voor de erg duidelijke gevallen zoo goed als voor die. waar in allerlei omstandigheden toch een inder licht op het begane misdrijf wer pen. Niemand zal kunnen zeggen, dat hier ooit een mensch, al was hij nog zoo diep gezonken, op lichtvaardige wijze voor de poorten der eeuwigheid werd geplaatst. Het nadeel als men dit tenminste zoo noemen mag en wtl dat een notoir misdadiger, die drie maal de doodstraf heeft verdiend, ook met deze rechtsregelen wordt omgeven en met alle égards wordt behandeld, neme men daarbij. Vermelden wij ten slotte nog, dat de tribunalen (waarmede ontzettend wordt getalmd) niet oordeelen over de zware met name genoemde misdrijven (die voor de Bijzondere Gerechtshoven wor den berecht) maar over hand- en span diensten, welke men den vijand heeft bewezen, door lid te zijn van de N.S.B., door den vijand om opdrachten achter na te loopen, enz. Het tribunaal ver oordeelt niet tot gevangenisstraf maar tot interneering. Ook kan het tribunaal het vermogen verbeurd verklaren, enz. Het is heel goed mogelijk, dat iemand èn voor bet tribunaal èn voor het Bij zonder Gerechtshof terecht staat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1