1 Soekarno's verloopt in banditisme opstand 'n Leugen r J Radioprogramma Hitler's Walhalla .Yedeifandtcfie ittmnie IN CANADA! Het Wilhelmus klinkt te Berlijn Ons Parlement Vrijdag 12 October 1945 No. 95 HET WEER tot Vrijdagavond Heldere, koude nacht, met plaatselijke nacht vorst en hier en daar grondmisten. Overdag licht tot half bewolkt. Zwakke wind. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Sicbelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: PapengTacht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen} f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20* legt 'n knoop in je tong. Zelfs met je tanden krijg je hem er niet meer uit! Het rood-wit en blauw wap pert op het paleis van den Gouverneur-Generaal Tien October wapperde voor het eerst sinds drie-en-half jaar de Nederlandsche vlag van het paleis van den Gou verneur-generaal te Buitenzorg, maar naar wij vernemen, wijzen verschillende berichten uit Java op een steeds meer verwarden toestand op dit eiland. Allereerst staat thans vast, dat er zich onder de nationalisten een schisma heeft voorgedaan. Er heeft zich een belangrijke groep nationalisten van de Soekarno-beweging afgescheiden. Dit en andera berichten van dien aard toonen aan, dat zich thans een groep gematigde nationalisten openlijk tegen Soekarno en de zijnen durft te weer te stellen. Scheuring onder de Nationalisten Wapenen in handen van ongure elementen Voorts -en dit is wellicht nog belangrijker blijkt het, dat Soekarno noch de andere nationalistische groepen de si tuatie in handen hebben. De Japanners hebben hun wape nen uitgeleverd aan een ieder, die er hun om vroeg of zelfs aan lieden, die er niet naar taalden! Allerlei elementen, die noch onder controle van Soekarno noch onder leiding van eenige andere groep of or ganisatie staan, maken zich thans schuldig aan ongeregeld heden. De wapenen blijken in handen van ongure elementen te zijn gekomen, die zonder eenige politieke doelstelling, de orde verstoren. Het gepeupel heerscht op Java. „De toestand is van dien aard, dat het gepeupel de controle heeft gekregen over gedeelten van den spoorweg Bandoeng Batavia", seint de correspon dent van de „Times" uit Bata via. Hij bevestigt dat twee Ne derlanders, drie leden van de Indonesische politie en een Chi nees zijn vermoord in den trein, vanaf hedenavond 6 uur. HILVERSUM I 301 M. Waterstanden. Ster van den dag: Jacques Ti baud. Engelsche les. Nieuwsberichten. Reportage. 7.30 Viool-recital; Jacob v. d. Woude, begel. d. Benedict Silbermann. „Vernieuwing door univer siteit", door dr. R. Schimdt Politiek weekoverzicht. Politie-amusements-orkest te Amsterdam o.l.v. J. K. Pinksterer. Op de brug. Italiaansch Operaconcert. „Mensch en Maatschappij", prof. dr. C. A. Menneke. Beroemde Chopinspelers. Nieuwsberichten. Avondwijding, door ds. A. L. Broer. 6.— 6.03 6.30 7.15 8.— 8.15 8.30 9.— 9.15 10.15 10.30 11.— 11.15 HILVERSUM 11 415 M. 6.Nieuwsberichten. 6.15 Wij spreken met..., 6.20 Persoverzicht. 6.30 Troise and his banjoliers. 6.50 Voor je slapen gaat. 7.Los Secco Gitanos. 7.30 Progr. Ned. strijdkrachten. 8.Corduweener non stop. 8.30 Vrouwen op kantoor. 8.45 Duo Piet Hartvelt en Emmy van Riel. viool. 9.—v Op de brug. 9.15 Musette. 9.45 Avondwijding, door ds. J. Zuurdeeg. 10.Nieuwsberichten. 10.15 Dansmuziek. •die het station van Bandoeng cm 4 October verliet, waar het gepeupel volkomen de vrije hand had. Andere Ohincczen in den trein wérden onder be- dreigipg van machinegeweren gedwongen trouw te zweren aan de „Indonesische repu bliek". Een Australische persfoto graaf. die op 9 October uit Soe- rabaja via Bandoeng in Batavia aankwam, beschreeft zijn tocht als een nachtmerrie, hoewel hij in het bezit was van een pas, die door den „minister van bin- nenlandsche zaken" van Soe karno geteekend was: Op ieder station werd de trein onderzocht door een aan tal jonge mannen, die met speren en messen gewapend waren en passagiers die geen pas hadden deden uitstappen! Intusschen hebben Britsche en Nederlandsche autoriteiten van de organisatie die zich be zighoudt met de verzorging van voormalige gevangenen, bij Soekarno geprotesteerd tegen de tegenwerking en moeilijkheden, die deze organisatie door geheel Java van de nationalisten on dervindt. „Soekarno beloofde alle medewerking te zullen ver- leenen". voegt de correspondent er aan toe. „maar of hij in feite de controle over de extremisti sche groepen bezit?" Meer bezettingstroepen naar Indië. Naar men aanneemt is tij dens de bespreking die tus- schen Van Mook, Van der Plas, generaal Christison en luite nant-admiraal Helfrich met admiraal Mountbatten gehou den is, gesproken over tran sportgelegenheid voor meer be zettingstroepen voor Neder- fandsch-Indië. H.M.'s „Heemskerck" en „Van Galen" in Ned.-Indië. Deze twee Nederlandsche oorlogsschepen zijn in dë Indi sche wateren aangekomen. Recordtijd. De „Heemskerck" en de „Van Galen' hebben de uitreis ver richt in recordtijd van 19 dagen! Ondanks het feit, dat zich onder de bemanningen der schepen veel nieuw personeel bevindt, zijn er talrijke opvarenden, die gedurende den oorlog vele ja ren van hun gezin in Neder land gescheiden zijn geweest, maar die thans wederom het zeegat uitgingen, omdat hun diensten in de Indische wateren dringend vereisebt werden. Aan boord van beide oorlogs schepen bevindt zich eveneenr een zeer belangrijk contingent Indonesische marine-schepe lingen. Naar Toen Duitsche krijgsge vangenen bezig waren om bij Bleriot-Page, in de buurt van Calais, mijnen te ruimen, gingen vijf van hen rond een mijn staan, die ze juist hadden bloot gelegd. Ze namen hun veldmuts af, brachten den Nazigroet en schreeuwden: „HEIL HITLER" Op dat moment bracht een van hen de mijn tot ont ploffing. Alle vijf werden aan stukken gereten. NOG NIET: „VLUG, VEILIG EN VOOïtDEELIG". Gisterochtend zijn ter hoogte van de Zaanstraaït te Amster dam, een dertigjarige dame en twee kinderen uit den goede renwagen van een uit Zaandam komenden trein gevallen. Het ongeluk gebeurde toen de trein door een bocht reed. De vrouw liep verschillende vleeschwon- den op. Van de kleinen kreeg een vierjarig meisje een her senschudding. Vreedzaam, zinrijk en vol belofte voor de toekomst Het aanstaande voorjaar zullen in Canada honderdduizen- den Nederlandsche tulpen fleur aan tuin en landschap bijzetten: niet alleen een blijvende herinnering aan het land, dat door de zonen van Canada werd bevrijd, maar ook een welkome reclame voor onze Nederlandsche bloembollen- kweekers. De Nederlandsche bloembol-1 De duizenden Canadeesche lenvelden zijn wereldberoemd soldaten, die hier de bollen en het ligt voor de hand, dat de Canadeezen, die thans in ons land vertoeven, dankbaar ge bruik maken van de gelegen heid om pakketten met Neder landsche bloembollen naar hun vaderland te zenden. De be langstelling hiervoor is zoo enorm groot, dat in Amsterdam een speciaal bijkantoor van den Canadeeschen Leger-Post- dienst moest worden geopend, dat zich uitsluitend bezig houdt met het verzenden van ■bloembollenpakketten naar overzee. Op het groote paradeveld, waar het Pruisisch militairisme met hoogmoedige parades zijn triomfen vierde, bracht gisteren een Nederlandsch minister dank aan de Ameri- kaanscne 82e „Airborne Division", die bij Nijmegen den weg, naar de vrijheid openbrak voor ons geteisterd en gekneveld land. In 1944 landde de Ameri- teit het eereteeken van de mi- kaansche °2e „Airborne divi- litaire Willemsorde aan de di sionbij Nijmegen en baande visievlag gehecht en werden vijf daarmede een weg, die in het en zeventig oud-strijders v. Nij. voorjaar van 1945 zou leiden megen met koninklijke onder- tot Nederland s bevrijding. De scheidingen begiftigd. De divi- honderden oorlogsgraven van siecommandant werd benoemd Molenhoek getuigen van het offer, dat de divisie daarbij bracht. Ruim een jaar later, 10 Oc tober 1945 Woensdag j.l. dus stonden op een even fraaien herfstdag, 4000 man der divi sie met vaandels en vlaggen opgesteld op het Tempelhofer- feld te 'Berlijn, waar de 82e „Airborne Division" de bezet ting vormt van de Amerikaan. sche zóne. Onderscheidingen. tot Groot-officier in de orde 'van Oranje Nassau met de zwaarden. Onzen dank! In een tot het hart sprekende toespraak bracht minister Mei.jnen den dank tot uiting van het Nederlandsche volk en wees hij op de liefde tot de vrijheid, die beide volkeren gemeen hebben. Een indrukwekkende parade besloot de plechtigheid, waar bij het aloude Wilhelmus en Onder een onberispelijk ver. de „Stars and Stripes" als over. loopend ceremonieel werd door winningshymnen over het vroe- enzen Min. van oorlog Mr. J. gere paradeveld van het Prui- Meijnen namens Hare Majes- sische leger klonken. koppen, helpen hierdoor mee, de handelsbetrekkingen tus- schen beide landen te herstel len. Berekend over een jaar, is hier een bedrag van een mil- lioen gulden mee gemoeid. Tulpen-invasie. Uit Canada wordt gemeld, dat men daar wordt over stroomd met bloembolpakket- ten uit Nederland, zoodat het leger moest worden ingescha keld. om ze te openen en weer in te pakken, want vanwege het Departement van Landbouw wordt iedere ingevoerde bol op 'insecten of mogelijke plan tenziekten onderzocht. Verleden week kwamen er alleen in Ot tawa 11.000 van dergelijke pak ketten uit Nederland aan. Legerbericht. De heer W. N. Keenan, hoofd van den plantenbeschermings- dienst, gaf het volgende com muniqué uit. in den stijl van een legerbericht; „Onze inspectiedienst in Toronto blijft zonder militai re hulp voor zijn taak bere kend en ook in andere steden kunnen we ons front handha ven. Maar wij, hier in Otta wa, zouden gedwongen zijn, om op onze achterwaartsehe stellingen terug te trekken, wanneer het leger geen ver sterking had gezonden." Zoo is er één groote stroom van bloembollen, vloeiend van ons land naar Canada, en ook naar de Vereenigde Staten en Engeland. Een stukje „Neder land in den vreemde" dat het aanstaande voorjaar de zintui gen onzer geallieerde vrienden in hun eigen vaderland moge streelen en hun gedachten te rugroepen naar ons land. DE EERS TE voorstelling van het Nederlandsch Parlement is in drie bedrijven verloopen en al degenen, die aan het politieke spel hebben deel genomen, hebben hun rol naar behoo- ren vervuld. Dit geldt heel bijzonder voor de ministers, die nieuwelingen iu het vak zijn en dc politieke knepen en gewoonten nog niet door hebben. Prof. ir. W. Scherinorhorn geraakte tijdens zijn rede zóó in vuur, dat hij zich geheel en al tegen de statige ge woonte van ons parlement in, richtte tot den heer Schouten, en die ook bij name noemde. In ons hooge college richt men zich echter tot „Mijnheer de voorzitter Toen dan ook de minister president deze traditie overtrad, werd er zacht maar veelbeteekenend met den voorzittershamer geklopt en zei minister Van Schalk: „Mag ik uwe excellentie verzoeken niet den heer Schouten, maar mij aan te spreken?" Een oogenblik dreigde de minister president minder rolvast te worden, maar toen antwoordde hij onder dave rend gelach van de Kamer: „Ik moet het nog lecren, mijnheer de voorzit ter!" Zoowel de minister-president als mi nister Beel hebben beiden ten uitste kenden indruk gemaakt. Prof. Scher- merliorn is zeker en soepel. Men voelt or.der zijn woorden het verlangen om i de verschillende opinies tot vruchtba re eenheid te brengenn, terwijl hij blijk geeft genoeg realiteitszins te bezitten om niet het air aan te nemen van: de regeering weet alles beter. Ook minister Beel, die men vooral van sociaal-democratische zijde het vuur na aan de schenen had 'gelegd, heeft, wat men noemt, een zeer goede beurt gemaakt. Ieder kreeg antwooro op zijn vragen, duidelijk en gestaafd door feiten: de katholieke ininistep bracht zelfs kanonnen als Kuyper en De Savornin Lobman in het veld om duidelijk te maken, dat „méér dan de grondwet de staatsinstellingen moeten worden bemind", i De toestand-is thans zoo, dat na slui- J ting van deze première de huidige tij- I delijke Staten-Generaal zullen worden aangevuld met een aantal leden, dat wordt aangewezen door een commissie, samengesteld uit de N.A.C. en de Eer ste en Tweede Kamer. Voorts zullen zij over Indië en andere urgente on derwerpen dr. Kortenhorst wilde be rechting van politieke gevangenen be sproken zien kunnen discussieeren. Al met al zijn er rekenen tot groote tevredenheid. Wij hebb'en weer een par lement. het heeft behoorlijk werk ge daan en er is een begin gemaakt met contact tusschen regeering en volks vertegenwoordiging Dat is van allergrootst belang! SCHEEPVAART KAN RUIMER SOP KIEZEN De wrakken versperring in de D-ordtsche Kil ten Noorden van 's-Gravendeel is zoover opge ruimd, dat de westelijke helft van het vaarwater geheel vrij is. De beperkingen van de vaart voor schepen van meer dan 600 ton zijn vervallen, terwijl op- en afvaart gelijktijdig kun nen passeeren, in verband waarmede het seinsysteem is opgeheven. Sleepboot-assisten- tie is ter plaatse niet meer aan. wezig. Bij de wrakkenversper- rjng op 2 km. ten zuiden van 's-Gravendeel blijft de door vaart langs de oostzijde. De Vaart in de Dordtsche Kil blijft verboden van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopkomst. TER NAVOLGING! Louis Budenz, leider van het Amerikaansche com munistische blad „Daily Worker" is afgetreden en heeft verklaard tot het katholieke geloof van zijn voorvaderen terug te kee- ren, daar, aldus Budenz, „het communisme beoogt het vestigen van tyrannie op den menschelijken geest".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1