Soekarno kan de geesten, die hij opriep niet bezweren Voor een huwelijk Moderne" volksverhuizing Radioprogramma— BELGISCHE REGEERING BANG VOOR DE WAARHEID Loonen en prijzen Donderdag 1 1 October 1945 No. 94 HET WEER tot Vrijdagavond. Zwakike wind. Aanvan kelijk zwaar bewolkt, later (brekende bewol king met bier en daar ochtendmist. Plaatse lijk nog eenige regen. Iets koeler. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen: f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20* zijn er twee noodig; voor de mislukking er van maar één 4.500.000 Duitschers uit Oost-Europa verdreven Wij zijn ervan overtuigd dat het Duitsche volk gestraft moet worden en dat zij den straf hebben verdiend. Maar of dit „emigreeren", zooals men het in het Oosten gelieft te noemen, een straf is, valt te betwijfelen. Het heeft meer weg van wraak, die op verkapte wijze b een volk tracht uit te moorden. Bovendien Deportatie dreigt uit een dergelijke manier van optreden een uitermate groot gevaar voor de gezond heid van Europa. Want het spreekt wel vanzelf dat bij derge lijke enorme menschenverschuivingen in een tijd en een kli maat, dat het meer dan anders ontvankelijk maakt voor ziekte en infectie, epidemieën bijna niet zullen zijn te voorkomen. Ook om deze reden moet men tegen een dergelijk aan bar- baarschheid grenzend optreden protesteeren. Wij geven hieronder slechts een enkel bericht. Het antwoord van den onderstaatssecretaris van buitenlandsche zaken Hec tor Mc. Neil in het Lagerhuis afgelegd en waarin hij ver klaarde: „Dat het hem niet bekend was, dat te beginnen met a.s. Maandag vier-en-een-half- millioen Duitschers uit Oost- Europa zouden worden ver dreven." Op een gezegde, dat „deze afschuwelijke gang van zaken aan millioen be trekkelijk onschuldige men- schen ellende zou brengen, die elke fantasie te boven gaat", antwoordde Mc. Neil: „Ik ben het er niet mee eens, dat deze menschen betrekke lijk onschuldig zijn. Ik ben er bang voor, dat het Duit schers zijn en dat zij gedre ven door hun leiders of op eigen initiatief monsterachti ge wreedheden jegens Polen, Tsjechen en Russen, Christe nen zoowel als Joden, hebben bedreven". Catastrophale gevolgen Mc. Neil zeidë, dat in Tsjecho- Slowakije twee en een kwart tot twee en een half millioen Duitschers bij de verwijdering betrokken zijn; in Hongarije voor hedenavond vanaf 6 uur. HILVERSUM I 301 M. 6.Waterstanden. -6.03 De ster van den dag, Dina Shore. 6.30 „Wederopbouw en arbeids tijd", door J. Seerhoff. 6.45 Somoros. 7.Nieuwsberichten. 7.15 Anna del Rio en Tito Gul- zar. (Zang met orkest). 7.30 Eddy Walis speelt. 8.Fr. A. Kessen spreekt over annexatie. 8.15 Het Concertgebouworkest o. l.v. Eduard van Beinum. So liste: Myra Hess, piano. 10.15 „Noord en Zuid", door A. van Duinkerken. 10.30 Oscar Strauss-concert. 11.Nieuwsberichten. 11.15 Avondwijding door C. C Abbink. HILVERSUM II 415 M. 6.Nieuwsberichten. 6.15 Wij spreken met 6.20 Persoverzicht. 6.30 Liefdesgeluk op de zwartè schijf. 7.Zang-recital; Atie Bredero- de, a. d. piano Ignace Lilien. 7.30 Progr. Ned. strijdkr. 8.Fredo Gardoni; Musette- orkest. 8.30 Landbouwpraatje. 8.45 Tonny Schiffersteyn speeh bekende oude melodieën. 9.De Rijksvoorlichtingsdienst antwoordt. 9.15 Het Cantabile Septet. 9.45 Avondwijding door Mgr. W. Hengel. 10.Nieuwsberichten. 10.15 Dansmuziek. zijn het er minder, doch in Po len zullen het waarschijnlijk tien millioen zijn. De Tsjeoho- Slowaaksche regeering trachtte een en ander zooveel mogelijk völgens de bepalingen van Pots dam te doen, doch, ondanks alle protesten van de Britsche re- geering, biedt Polen op dit ge bied een ander beeld. Er vinden daar ongecontroleerde verwij deringen plaats en migraties, die legaal niet als verwijderin gen bezien kunnen worden. De regeering heeft zich in recht- streeksche venbinding met de ministers van Buitenlandsche zaken van Frankrijk, Rusland en de Vereenigde Staten gesteld om sterker aandrang hierom trent bij de Poolsche regeering uit te oefenen. „De regeering is van het belang van de zaak overtuigd en Bevin heeft met alle ernst, waarover hij beschik ken kan gepleit", aldus Mc. Neil. „De regeering zal alle maatregelen, die in haar macht zijn, blijven in ach< neimen om datgene te voorko men, wat wel eens een cata strofe kon worden, die in vele eeuwen haar gelijke in Europa niet had." OOK TABAK OP DE TABAKSBONNEN Op de bonnen, die op 13 en 27 October a.s. zullen worden aangewe zen voor het koopen van twee rantsoenen rook artikelen, zal eveneens naar keuze 40 gram ta bak kunnen worden ge kocht. Voor den win kelier zal het niet altijd mogelijk zijn die arti kelen af te leveren, die door het publiek wor den verlangd. In' die gevallen zal het publiek genoegen moeten ne men met hetgeen de winkelier in voorraad heeft. Het wordt steeds duidelijker, dat de Nationalistische Be weging in Nederlandsch Oost-Indië niet meer te controleeren is Soekarno en zijn zelfbenoemde „regeering", schijnen machteloos te staan tegenover de extremistische en oproerige elementen in het land en zij maken zich zeer ongerust hier over, want zij beseffen, dat het gevaar bestaat dat de poli tieke kwestie op den achtergrond geraakt tegenover de nood zaak wet en orde te handhaven. Toestand op Java slechter Er komen verontrustende be richten binnen uit verschillende landstreken op Java. In Soerabaja verhinderen de extremisten vliegtuigen ook die van de organisa ties van terugkeerende krijgs gevangenen te landen. In Djokjakarta maakten zij het vliegveld onbruikbaar 'door er ongeveer veertig Japansche vliegtuigen te verbranden. Er zijn botsingen en gevechten tusschen nationalisten en Ja panners, waarbij aan beide zij den dooden vallen. Speciale treinen, die gebruikt werden voor het vervoer van bevrijde krijgsgevangenen en geïnter neerden van de kampen naar nieuwe plaatsen, werden terug gezonden en er werden zoo dik wijls auto's aangehouden, dat de autoriteiten zooveel mogelijk het reizen over den weg ver mijden." Over het geheel genomen ver toont Java het beeld van een volksbeweging, die niet meer te contróleeren is. Het zal be langwekkend zijn om te zien of Soekarno en zijn collega's ofwel een totaal andere groep er de controle over kan krijgen -en haar tot een einde kan bren gen. In Bandoeng, waar het tien dagen geleden heel kalm was, begint de spanning grooter te worden. De nationalisten zijn hier de eenigen. die doeltref fend gezag uitoefenen. Soortge lijke berichten komen uit Sema- rang en Cheribon, welke plaat sen nu in handen der nationa listen zijn, terwijl gemeld is, dat alle luohtverbindingen, weg transport en mogelijk ook trein verbindingen zijn afgebroken. „NAZI"-methoden. Een correspondent van de „Times" schrijft: Europeanen kunnen geen voedsel koopen. De Nederlandsche burgers be klagen zich, dat zij door de na tionalisten gevolgd worden, die de winkeliers aanzeggen hun niets te verkoopen. Van andere zijde wordt bericht, dat van hen geëischt wordt, dat zij een verklaring teekenen, waarin zij trouw aan de nationalistische regeering beloven. Indien zij weigeren, worden zij uit hun rijksbetrekking gezet. Hoewel het nationalistische leger oor spronkelijk door de Japanners is gerecruteerd en door hen maanden geleden, omdat een afdeeling aan het muiten was geslagen, ontwapend en ont bonden was, blijkt thans, dat het nog altijd bestaat. Soldaten met roodwit op hun helmen rij den door de straten in vracht auto's met mitrailleurs en an derszins gewapend. De Japan ners hebben volstrekt geen ge zag meer in Bandoeng. Er is hier slechts een zwakke Rap- wiploeg, waaronder ook enkele Nederlandsche bevrijde krijgs gevangenen die de situatie nog gecompliceerder maken. Het zelfde doet zich te Semarang en Soerabaja voor. De „Landwacht" van het Oosten Een trein die van hier uit naar Batavia zou vertrekken, werd door de Indonesiërs aan- gehoudén die alle niet-Indone- siërs al het geld ontnamen dat zij boven een bedrag van dui zend Japansche guldens bij zich hadden. De Indonesische leiders in Bandoeng hebben Verklaard, dat zulks het werk is geweest van onverantwoorde lijke jongeren en zeiden dat maatregelen genomen zouden worden om herhaling te voor komen. Het volgende aanplakbiljet heb ik hier in het Engelsch en Nederlandsch gedrukt zien han gen. Het luidt: „Aan u Totoks en Indos verzoeken wij voor de laatste maal uw houding te veranderen ten opzichte van de onafhankelijkheid van het In donesische volk. Gij wordt voortdurend geobserveerd. Zoo dra gij poogt de orde en rust te verstoren die de Engelsohe be zettingstroepen vorderen, 'zul len wij u allen Vernietigen. En wij meenen wat wij zeggen. Gij zijt dus gewaarschuwd". DE MIN.-PRESIDENT OVER INDIë. De Min.-president, Prof. Ir. W. Scherm erhorn, zal a.s. Vrij dagavond 9 uur door de radio eer. kort woord spreken over Indië. Schiphol wereldluchthaven De Ministerraad heeft na ad vies van de Rijkscommissie voor de luchtvaartterreinen besloten Schiphol te bestemmen tot luchthaven voor het transocea- nische- en transcontinentale burgerluchtverkeer. Het begon al met het verbod aan de Belgische radio om de pro clamatie van Koning Leopold uit te zenden of er zelfs maar melding van te maken in een korte samenvatting. Nu wordt een van de ko ningsgezinde bladen de „Quoti- dien", een verschijningsverbod opgelegd omdat het de procla matie heeft gepubliseerd en de regeering heeft gevraagd, waar om zij zich uit alle macht verzet tegen de openbaarmaking van dit koninklijk woord. De Belgische ministers Van Acker, zoowel als Spaak, slaan een droevig figuur en zijn blijk baar bang voor de waarheid. Het zal hun positie niet ver sterken. Nieuw luxe-vliegtuig 1 Door de Lockheed 2 2 Aircraft Corp. is me- j degedeeld. dat zij vol- 5 gende maand zal uitko. men met een nieuw luxe-vliegtuig, de „Con- X stellation", dat een snel- j heid van ruim 450 km. per uur zal kunnen ont- f wikkelen. I HET distributiepakket is te duur. Er zijn gezinnen die niet alle# kunnen koopen, wat op de bon verkrijgbaar is gesteld. Indien nu La den 6en Mei één ding goed is gegaan, dan is het de snelle wijze waarop voor de voedselvoorziening op bevredigende wijze is gezorgd. Maar overdaad is er allerminst en wat op de bonnen ver krijgbaar is, heeft de rnensch hard noodig. Degenen, die zwaren lichame- lijken arbeid moeten verrichten, komen zeker nog vleesch en vet te kort. Als zoo aanstonds het vleeschrantsoen nog wordt verhoogd, mogen we echter, de omstandigheden in aanmerking geno men, niet klagen. Er mag nog wel eens aan worden herinnerd, dat de regeering op het voedsel, dat wij nuttigen, 600 a 800 millioen gulden 's jaars bijpast. Dat is bijna evenveel als al onze staatsuit gaven vóór den oorlog bedroegen. Een onhoudbaren toestand. Desondanks: zijn de prijzen nog te hoog, of de loonen te laag? Want met dat distributiepakket is men er niet. Er komen schoenen en er komt wat textiel los. Een arbeidersge- I zin wordt verblijd met b.v. drie schoe nenbonnen. Eén voor den vader des huisgezins, die er goede schoenen op kan koopen voor 12 gulden, één voor Marietje, 9.en één voor Jantje 7.Dat maakt samen 28.Moe- der, Gerrit en Piet loopen dan welis waar nog op kousen en sokken, maar zij zijn gelukkig met een vergunning voor edn beddelaken, een battle-dress en een onderpantalon. Moeder zelf komt later wel aan de beurt. Hiermede heeft het gezin het hoog noodige niet, want de achterstand is groot. En waar moe ten overigens de honderd en zooveel guldens vandaan komen? Dergelijke huishoudelijke rekensomme tjes demonstreeren beter dan lange redevoeringen de schrikbarende arinoe- de waartoe vijf jaar oorlog en plunde ring ons hebben gebracht. De loonen zijn reeds gestegen en zul len nog verder moeten stijgen. Maar met die stijging hebben wij al lereerst op het oog, het aantal goede- ren. dat de arbeider voor het geld, waarmede )iij elke week naar huis gaat, kan koopen. Daarop en daarop alleen komt het toch aan, nietwaar. Als met de stijging van het geldbedrag, dat de werknemer krijgt, de prijzen der goederen evenredig stijgen, dan is die loonsverhooging slechts schijn. Loonsverhouding (verhooging ook van pensioenen, ouderdomsuitkeeringen, enz.), welke worden verkregen door maar geld in te pompen, werken ave rechts. Prijsverlaging? Den moeten de prijzen omlaag. Vóór den oorlog kon men vier pond spek koopen voor een gulden en op de markt gaven ze dan een pond toe. Prijsverlaging? Accoord. Daarvoor is noodig, dat wij zelf meer gaan produ- ceeren, want het buitenland vraagt nu eenmaal een bepaalden prijs, waarop niet kan worden afgedongen. Voordat het vleesch in blik op tafel staat heeft het vleesch èn het blik een langen weg afgelegd en zoowel het vleesch als het blik, als het inpakken en het vervoe ren moeten worden betaald. Wanneer onze koeien- en varkensstapel weer op peil zijn, zullen we het heerlijke ver- sche vleesch goedkooper kunnen produ- ceeren. Wanneer de fabrieken weer op volle toeren kunnen draaien, zullen ook zij goedkooper werken. Ondanks de geldzuivering Is er voor- loopig een te veel aan geld (of een te weinig aan goederen). De hooge staats uitgaven (wij hebben ons laten vertellen, dat de P.O.D. alleen al 150 mill, gul den 's jaars kost en hoeveel met het M.G. wordt weggesmeten, zullen we la ter wel hooren) pompen steeds wear geld in. We hebben bovenstaande opmerking gemaakt, niet om een ingewikkelde zaak zoo terloops uit de doeken te doen. Doch om alleen dit ééne te de monstreeren: een plotselinge algcheele loonsverhooging waar men wat aan heeft, dus een verhooging niet alleen van het geldbedrag, Is onmogelijk en onmogelijk is ook een dusdanige prijs verlaging. Met het een zoowel als met het an der is eenigen tijd gemoeid. De regeering staat voor de gewel dig zware taak, eerstens door een juiste belastingpolitiek en vervolgens door een juiste beheersching zoowel van het loon- als van het prijspeil het door on zen arbeid geleidelijk toenemend to tale inkomen, op de meest rechtvaar dige wijze te verdeeleo.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1