Spanning in Batavia neemt toe Duitschland blijft industrieland „Hitier is in Zweden" Innerlijke beschaving Radioprogramma Smokie SmokieD e Waarheid E Dinsdag 9 October 1945 No. 92 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Woensdagavond Matige, later aan de kust tijdelijk krachti ge wind tussohen Zuid west en Zuid. Heldere nacht; plaatselijk och tendmist. Overdag toe nemende bewolking. Nog geen regen van beteekenis. Zeli'de tem peratuur. DE. BURCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papeugracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen: f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20* leert ons den medemensch eerbiedigen Gewapende Javanen rijden in auto's door de stad. Nederlanders stellen zware machinegeweren op. Luitenant-generaal Christison is Donderdag jongstleden ver zocht een bespreking bij te wonen in het paleis van den Gouver neur-generaal, waarbij Luitenant-gouverneur-generaal Van Mook, Luitenant-admiraal Helfrich en andere hooggeplaatste Nederlandsche autoriteiten aanwezig waren. Hier werd verklaard dat Soekarno voor de komst der geallieerden een verklaring had afgelegd, waarbij hij beloofde orde en rust te zullen hand haven. Den geallieerden commandant werd medegedeeld, dat Soekarno zijn belofte niet gestand had gedaan. Van Mook verzocht, dat gen.-maj. Hawthorn, de com mandant van de drie en twin tigste divisie Soekarno bij zich zou ontbieden om, zonder laatstgenoemde ook maar in eenig opzicht te erkennen, hem te vertellen, dat hij diende te zorgen, dat aan alle daden van geweld en alle demonstraties, in Soekarno's naam door on verantwoordelijke elementen en extremisten bedreven, on middellijk een einde werd ge maakt. Bevel aan Soekarno Generaal Hawthorn deelde Soekarno mede, dat de geal lieerden niet konden toelaten, dat onverantwoordelijke ben den jongeren dag en nacht on rust verwekten in Batavia en dat de geallieerden orde en rust zouden herstellen. Aan den hoogsten Japanscben verbin dingsofficier werd medegedeeld, dat de Japanners de bevelen van den geallieerden opperbe velhebber dienden op te volgen ter handhaving van de orde op Java en zoo noodig geweld dienden te gebruiken. Hierop begon de Japansche kolonel te waarschuwen voor mogelijke gevolgen van gewelddadig op treden, maar hem werd gezegd. voor Dinsdag 9 October HILVERRSUM I 18.0018.03 Waterst. en nacht- vorstverwachting. 18.0318.30 De ster van den dag: Louis Armstrong. 18.3019.00 Engelsche les. 19.0019.15 Nieuwsberichten. 19.1519.30 Reportage. 19.3020.00 Pianörecital. Lion Contra. 20.0020.15 Nederland Herrijst. 20.1520.30 Vragenkwartier door L. de Jong. 20.3021.00 Ensemble George Frank. 21.00—21.30 G.G.-cabaret. 21.3022.15 Het Radio Philh. Or kest o.I.v. Albert v. Raalte. 22.1522.30 Teun de Vries over: .Kunstenaar en maat schappij", 22.3023.00 Als ik in je oogen kijkdan.... 23.0023.15 Nieuwsberichten. 23.1523.30 Avondwijding door ds. H. S. v. d. Elskamp. HILVERSUM II 18.0018.15 Nieuwsberichten. 18.1518.20 „Wij spreken m'et...." 18.2018.30 Persoverzicht. 18.3018*50 Jane Bron. 18.5019.00 Voor je slapen gaat. 19.0019.30 Harem voor den luis teraar. 19.30—20.00 Progr. v. d. Ned. strijdkrachten. 20.00—20.30 Eddy Walis speelt. 20.3020.45 Voor de werkende vrouw". 20.4521.00 Victor Silvester. 21.00—21.15 Causerie dodï dr. W! L. GroeneveldijMijer. 21.1521.45 Moonlight-coctail. 21.4522.00 Avondwijding door ds. A. A. van Ruler. 22.002.15 Nieuwsberichten. 22.1522.58 Dansmuziek. dat zulks geen punt van bespre king kon uitmaken, dat de be velen duidelijk waren en de verantwoordelijkheid voor de handhaving van orde en rust bij de Japansche commandan ten en strijdkrachten berustte, totdat deze door Britsche ver vangen waren. Financieele situatie hopeloos De financieele situatie te Ba tavia is op het oogenblik ver ward en fantastisch. De specu laties in goederen en geld zijn op hol geslagen in dit land waar de Japanners nog steeds het bestuur onder geallieerd toezicht uitoefenen. In de meeste gebieden, omdat er nog steeds geen werkelijke geal lieerde bezetting is, daar er nog slechts weinig troepen zijn aangekomen, is het tot nog toe onmogelijk geweest om het"Ne- derlandsche muntstelsel in te voerenin £eite is het den leden Van de geallieerde strijd krachten .verboden anders dan Japansch'geld bij zich te dra- HITLI.R VERLANGDE NAAR HESS. Naar aanleiding van de over brenging van Rudolf Hess naar Neurenberg wordt nog .gemeld, dat na de ontsnapping van Mus solini in September 1943 de Britsche Intelligence Service een gedetailleerd plan op het spoor kwam, volgens welk Hess op dezelfde manier als de Duce moest worden geschaakt. Bii nader onderzoek bleek het hier een dusdanig uitgebreid complot te betreffen, dat Chur chill order gaf de bewaking te versoherpen. In het bijzonder moest worden gelet op over vliegende machines. Sindsdien was het verblijf van Hess dag en- nacht door zwaar bewapende troepen omringd, die in staat zouden zijn eventueele aanval len af te slaan. gen. Het invoeren van Neder- landsoh geld zou de verwarring op financieel gebied nog groo- ter doen worden. Op het oogen blik gaan alle zaken vrijwel uitsluitend met Japansche gul dens, hoewel in sommige stre ken het vroegere Ned.-Indi- sohe geld nog gangbaar is. Het Japansche geld wordt nergens vertrouwd, maar toch wordt het overal aangenomen. "De kooplieden, die voor het mee- rendeel Ohineezen zijn, hoe wel er ook wel Indonesiërs on der worden aangetroffen, trach ten op een waanzinni-e manier hun goederen te verkoopen, om dan zoo snel mogelijk met het ontvangen geld nieuwe goederen in te koopen, voor een verdere depreciatie is ingetre den. Het Rijksbureau tabak en tabaksproducten deelt mede, dat op 13 October een bon zal worden aange wezen voor het koopen van 40 Rhodesiasigaretten of 20 cigarillos of 10 siga ren. Op 20 October een bon voor het koopen van 20 Engelsche- of Ameri- kaansche sigaretten. Op 27 October een bon voor 40 Rhodesiasigaretten of 20 cigarillos of 10 sigaren en op 3 November een bon voor 20 Engelsche of Ame- rikaansche sigaretten. Alle andersluidende berichten zijn onjuist. Naar te Washington verluidt, hebben economische adviseurs der Vereenigde Staten bericht, dat het te Potsdam genomen besluit, Duitschland's industrie te verplaatsen en dit land tot Besluit van Potsdam niet te verwezenlijken een landbouwstaat verwezenlijking vat zou in het midden aan Frankrijk, En overhandigd zijn; dit wellicht een lieerd wrijvings te maken, niet voor baar is. Dit rapport van de vorige maand geland en Rusland men wijst er op, dat nieuw inter-geal- punt zal worden, en dat het wel mogelijk is, dat het bericht Rusland wantrouwend heeft gemaakt ten aanzien van lingen in Duitschland, den ernst, van Amerika's bedce- van de departementen van oor log en marine gebaseerd op Wet principe; „Men kan geen fa brieken. mijnen en geschoolde arbeiders verplaatsen en men kan geen boeren van machinis ten of boekhouders maken." Naar men zegt, heeft het rap port categorisch verklaard, dat, wil Duitschland leven, het noodzakelijk is dat dit land zijn voorooriogschen exporthandel behoudt. Dit vereischt automa tisch het behoud van veel van zijn industrie, die volgens de Plan1™ de11 hmstelprestaties Royaal Amerkaansch ge- bestemd was voor verplaatsing en vernietiging. Er wordt verder op gewezen, dat volgens hier ontvangen be richten de Amerikanen ondanks vele openlijke beweringen van het tegendeel het plan koeste ren 100 miilioen dollars te be steden aan de voeding van Duihschers gedurende de ko mende hongerperiode en dat verder de Amerikanen het voornemen hebben de I.G. Far- ben-industrie die in hun bezet tingszone ligt, door te laten werken. Het is niet mogelijk te Was hington een bevestiging of ont kenning van deze berichten te verkrijgen. De algemeene po litiek zou samengevat zijn in een gezamenlijk memorandum ZEGGEN HARDNEKKIGE GERUCHTEN Plaatsvervangend Führer No. één, Rudolf Hess, is naar Duitsch land overgebracht om berecht te worden als oorlogsmisdadiger. Plaatsvervangend Führer No. twee, Martin Bormann, wordt in Europa nagejaagd door de geallieerden. Uit Stockholm komen berich ten, dat Martin Bormann de tweede plaatsvervangend Füh rer, die Hess opvolgde, in Zwe den is en deze week aan de ge allieerden zal worden uitgele verd. Gelijk met deze berichten worden geruchten verspreid, dat Hitier; de Führer, ook nog in leven is en zich in Zweden zou bevinden. In Washington zegt men dat Eisenhower zijn bewering, dat Hitier nog leeft, baseert op hetgeen de Russen hem hebben Verteld en dat hij bewijzen zou hebben om zijn bewering te staven! BLOEMBOLLENEXPORT NAAR FINLAND EN FRANKRIJK. Naar de bond van bloembol lenkweekers mededeelt, zal voor een bedrag van 15.000.000 Finsche mark (circa 3 ton Hol- landsch geld) aan bloembollen worden geëxporteerd. Dit zal een gedeeltelijke compensatie- transactie zijn. baar jegens Engeland President Truman overweegt een plan om aan het Britsche volk gratis voor een waarde van 250 miilioen pond sterling, aan voedsel en kleeding te doen toekomen, teneinde het te helpen om den winter door te komen. Alle overgebleven voorraden van de leen- en pachtwet overeenkomst zullen Brittannië geschonken worden als een gebaar van goeden wü en dankbaarheid, voor de rol die Engeland gespeeld heeft bij het winnen van den oorlog. Gelijk met dit enorme geschenk dat bestemd is om de economi sche positie van het Vereenigd Koninkrijk op dreef te helpen, zou een hoeveelheid Ameri- kaansche legervoorraden be schikbaar worden gesteld, die thans op de Britsche eilanden ligt opgeslagen voor een totale waarde van verscheide ne duizenden millioenen pdst. Een definitief besluit over dit tweevoudige plan is nog niet genomen, maar president Truman zou in dit opzicht aan dringen op snel handelen. Reeds is het plan bestudeerd en toegejuicht door lord Hali fax lord Keynes, de leiders van de Britsche economische delega tie te Washington. Bijeenkomst van Big Three alleen in uiterste geval. Tot een bijeenkomst van de Big Three zal slechts „in het uiterste geval" het initiatief worden genomen, aldus is hier uit betrouwbare bronnen ver nomen, na het relaas van Byr nes over bijzonderheden om trent de Londensche conferen tie van de vijf ministers van buitenlandsche zaken. éN ding is zeker niet veranderd na precies dezelfde gebleven. Men zou zoo zeggen, dat vijf jaar Duitsch natio- naal-socialisme hen dichter bij het eigen vaderland zouden hebben ge bracht. Misschien zijn er zelfs, die de verwachting koesterden, dat de com munisten nog eens democraat werden. Mogelijk zijn er zelfs geweest, die ce verwachting uitspraken, dat de commu nisten zelfstandig zouden gaan denken en handelen. Het een noch het ander is het geval. IN een vrij land, in Nederland, oefent een vrije pers critiek uit. Critiek ook op de eigen regeering, wanneer een verantwoordelijke pers van meening is met die critiek het landsbelang te dienen. Ook een regee ring, aan wie men zijn vertrouwen heeft geschonken, spaart men de goe de. de opbouwende critiek niet. Ook de buitenlandsche politiek van vreemde mogendheden beoordeelt men zelfstandig en critisch. De Waarheid doet dit anders. Haar critiek op de eigen regeering is bitter en zuur. Zelden wordt er iets goeds verricht. Haar critiek op het bui- tenlandsch beleid der vreemde mogend heden is achterdochtig met uitzondering van haar oordeel over het beleid der Russische machthebbers. In Rusland is alles volmaakt en alles wat Rusland doet is volmaakt. Hier houdt alle zelf standigheid op, hier heeft men nederig te accepteeren, wat Moskou decre teert. IEDER kind weet, dat Rusland niet democratisch wordt bestuurd, maar dictatoriaal. Maar ieder dien niet Rus sisch denkt, ieder die niet slaafs het Russisch imperialisme propageert is anti-democraat in de oogen van De Waarheid. DE fascistische Eenheidsvakbewe ging vindt haar pleitbezorger in 'De Waarheid. Soekarno vindt natuurlijk steun in De Waarheid. Het koninklijk woord, dat in 1942 Indië zelfbestuur toezegde, wordt in twijfel getrokken: „Drie jaren zoo durft men te schrijven gingen voorbij sinds de koninklijke stem klonk door den aether maar wat werd er ge daan? Is het niet goed meer dan op de woorden der vreemdelingen te ver trouwen of eigen kracht? Moet men zoo niet denken in de- dessa?" DE Waarheid is maar half zoo slim als zij denkt. Het Nederlandsche volk is lang zoo dom niet als De Waarheid veronderstelt. Zoo goed als de Nederlandsche arbeider de Duit- schers door had, zoo goed heeft hij De Waarheid door. Eén ding hopen wil nochtans: een re geering mag niet dulden, dat in een courant, al staat er nog zoo'n klein gedeelte van het volk achter, het wet tig gezag omlaag wordt gehaald. De revolutionaire agitator mag niet bul ten en niet in ons parlement terugkee- ren. D IT is de waarheid en niets dan de waarheid over dat wat zich „De Waarheid" durft noemen. ZEVEN MILLIOEN DUITSCHERS DOOR DEN OORLOG OMGEKOMEN. Volgens een officieele schat ting door een lid van het Duit- sche toestuur voor de Russi sche bezettingszone bedraagt het aantal Duitsche soldaten en burgers dat in den oorlog ge dood is, ongeveer zeven mii lioen. De oorlog heeft een zeer drastische verandering ge bracht in de samenstelling van de Duitsche bevolking. In sommige provincies zijn twee maal zooveel vrouwen als man- ren. Te Berlijn zelf is de ver ding" ongeveer vier mannen op zeven vrouwen. De balans tus- schen de vrouwen en mannen zal gedeeltelijk hersteld zijn na den terugkeer der krijgsgevan genen. Men voorziet echter toch een scherpe stijging van het sterfte- en een teruggang van het geboortecijfer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1