De toestand in Duitschland Triomphtocht Sxdatt Cugètie r .J Dankbaarheid EXPOSEERT CARON Eisenhower Papier. Geldsaneering Radioprogramma Maandag 8 October 1945 No. 91 HET WEER tot Dinsdagavond Matige Westelijke wind, zwaar tot half bewolkt, overwegend droog. Nor male temperatuur. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Aseelbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracbt 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen: f 0.26 per week, f 1.10 per maand, £3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20* groeit alleen in goed bebouwden grond De politieke situatie. In alle bezettingszones van Duitschland schijnt zich een be. langrijke verschuiving naar links te voltrekken. Als resul taat van de herverdeeiing van grondbezit, aldus schrijft de Observer"-corresponóent. vol trekken de belangrijkste veran deringen in de sociale structuur van Duitschland zich in de Rus sische zóne, waar de Junkers en andere grootgrondbezitters,, die meer dan 250 acres (een acre is 4047 vierk. meter) be. zaten, zijn ontzet. Van de Jun kers werd in totaal een grond bezit van 6250.000 acres afge nomen. Hiervan bestaat 2250.000 acres uit uitgestrekte lande rijen, die niet onder de boeren verdeeld zullen worden, d och door den staat zullen worden beheerd of door coöperatieve ondernemingen. De overige vier miliioen acres worden verdeeld onder de boeren. Het maximum dat een boerenfamilie kan ont vangen is 20 acres. De groote landerijen hebben tot nog tce compacte productieve eenheden gevormd, en het verdeeien daarvan schept moeilijke pro blemen. De boeren hebben daar om verzocht om organisatie van deze landerijen op ven grondslag. Drastische maatregelen. Een nog drastischer maatre gel is thans genomen op het gebied van de industrie. Het Duitsche bestuur van het door de Russen bezette Saksen en T'huringen heeft thans de na tionalisatie verordend van de kolenmijne'n, de potasch-mijnen en de film-industrie. De cam pagne voor nationalisatie van andere industrieën is de laatste dagen nog in kracht toegeno men. Conferentie der socialisten. Te Hannover is de eenste con ferentie van de Duitsche socia listische partij sinds het begin van het Hitlerregime gehou den. Ofschoon de meeste afge vaardigden uit de Britsche zóne kwamen, had de conferentie toch een nationaal karakter door de aanwezigheid van Otto Grotewohl, een prominent so cialist uit de Russische zóne, gedelegeerden uit de Ameri kaansche zóne en drie socialis tische vluchtelingen uit Londen, aanwie de Engelsche regeet ing toestemming had verleend de conferentie bij te wonen. Zij zijn er nog niet gerust op! Voorzitter Kurt Schuhma- cher waarschuwde de afgevaar digden dat het verkeerd zou zijn zich voor te stellen dat na tionalistische en -militaristische denkbeelden in Duitschland niet meer aanwezig zouden zijn. De ze gevaren waren slechts ver zwakt door de corrupte dicta- Ingrijpende maatre gelen op landbouw- en industriegebied. Socialisten houden hun eerste na-oorlog- ^sche conferentie tuur van Hitier en vele schul digen gedragen zich als of er niets was gebeurd. Het is de plicht van de Duitsche socialis ten te zorgen, dat deze lieden de consequenties van hun mis daden niet zouden ontloopen. Wordt de bezetting spoedig opgeheven? Niet te hopen! De Amerikanen en de Rus sen. zouden er ten zeerste naar streven om de vorming van Duitsche besturen in hun res pectievelijke zones te bespoedi gen. Een zeer hoog geplaatste Amerikaansche officier zeide den correspondent, dat na den vorigen wereldoorlog de expe ditie-troepen van de Vereenig- de Staten niet formeel waren teruggeroepen uit Europa. Het congres liet na geld beschik baar te steken voor het in standhouden van de expeditie- macht. Dientengevolge pakten eigener beweging hun boeltje en gingen scheep naar huis. Genoemde officier vreede, dat de geschiedenis zich zou kun nen herhalen. Volgens den cor respondent zouden de Russen een betrkkelijk spoedigen terug keer van hun troepen naar Rusland overwegen, vanwege het groote tekort aan mannen in de Russische industrie en landbouw. Mgr. Griffin pleit voor Duitschland. De Katholieke aartsbisschop van Westminster, Mgr. Dr. B. Griffin, verklaarde na terug keer van zijn reis naar de be vrijde gebieden en Duitschland, dat men de Duitschers in de Britsche bezettingszone, die in den komenden winter met hon gersnood en dood worden be dreigd, moet helpen door het zenden van beschikbaar voed sel. Het militair bestuur in de Britsche zone, aldus Mgr. Grif- fin, doet al-es wat in haar ver mogen ligt om te heipen, doch Engeland kan niet het onmo gelijke volbrengen. Het is een probleem, dat de geheele we reld heeft op te lossen, indien in den komenden winter een ca de Amerikaansche soldaten tastrophe vermeden wil worden. GEEN GOUD OM HEM TE BESLAAN inisaue van i11 coöperatie- tlSCOhOWer NEDERLANDSCHE VATICAAN-MISSIE. Het Katholieke Nederlandsche infor matiebureau voor arbeiders in Duitsch land zal voortaan werken onder den naam „Nederlandsche Vaticaan- missic". Het bureau der missie is gevestigd St. Annastraat 424, Nijmegen en staat onder leiding van dir. Ed. Schellekens, wien kort geleden audiën tie werd verleend door Z.H. den Paus. Het bureau zal in samenwerking met de Intern. Hulporganisatie en met het Ned. Roode Kruis zorg dragen voor op sporing van vermiste Nederlanders en zorgt voor Nederlanders in krijgsgevan gen- en interneeringskampen. Het bu reau bemiddelt ook bij correspondentie naar landen waarmee nog geen post verkeer bestaat. Heel Nederland wist dat Eiseni ower kwam en alle Ne derlanders hadden spijt. Er wa ren .mmeis maar ivvee steden waar ii hem zot'der, kunnen toeju'chen, Amsterdam en Den Haag. Zij Wilden allemaal wel naar de hoofdstad en de resi dentie: maar 't ging niet. Ze zuilen moeten wachten tot de i film komt, en zij het vriende lijk, innemend gezicht van den man zien, die met ijzeren wils- kracht en onverstoorbare rust u- den grootsten oorlog voerde en hej^ ma^ n oorxonde Ike dankt volk van KteeZerEantf maar bij dergelijke gelegenhe den hoort veel officieel gedoe, keurig en correct, daar niet van. Maar het zijn juist de typische momenten, waarbij de gast en de gastheer even uit de officiee ls toon vallen, die de hartelijk heid vertolken van de gevoelens die hen bezielen Geen goud, helaas! Burgemeester De Boer van Amsterdam ze.de, dat hij bij ge- orek aan goud Eisenhower „niet den felsten tegenstander delgde. Den Haag en Amsterdam heb ben Eisenhower enthousiast ontvangen. De sympathie voor dezen grooten generaal heeft er zeker nog bij gewonnen door zijn buitengewoon eenvoudige manier van doen. „Listen". Er was in Den Haag op het perron een druk beweeg van allerlei 'officieele en niet-offi- cieele personen, maar toen plot seling helle jongensstemmen het „Wilhelmus" inzetten, trok „Ike" zijn buurman aan zijn mouw en zei: „Listen", en stond stram in de houding. Het is een triomftocht ge worden door Den Haag en van Den Haag naar Amsterdam. Het kon nu eenmaal niet anders, MAARSMANSSTEEG 25 de eerste geïmporteerde fransche parfums van het beroemde modehuis 99 99 Al deze parfums worden verkocht tegen wettelijk vastgestelde ver koopsprijzen. 228 Ingez. Med. geven, waaruit bleek, dat Eisen hower gerekend wordtonder die mannen, aan wien Amster dam de hoogste eer wiide schen ken uit respect en dankbaar heid. De generaal moest natuurlijk antwoorden, hij deed 't glim lachend en serieus. „Hitier", zoo zeide Eisenhower, „dacht, dat hij Europa kon veroveren met geweld, maar jullie, Neder landers, hebt gemaakt, dat Kitler ernaast was. Ook wij, en ik spreek namens de Vereenigde volkeren, hebben veel te dan ken aan het stille, verborgen, taaie ondergrondsche verzet. Een dankbaarneid en een schuld die nog grooter is ten opzichte van de spoorwegmannen, die staakten op het eigen moment dat ik daartoe het beyel gaf", Het was kort en krachtig en het deed buitengewoon prettig aan. Toen de generaal weer buiten verscheen braken stormen van gejuich los en „Ike", die zoo dikwijls zal hebben gehoord over nuchtere en flegmatieke Nederlanders, zal misschien even verbaasd hebben gestaan, maar toen ook beseft hebben, welk een groote plaats hij in het hart van het Nederlandsche volk heeft veroverd. „De Volkskrant" vermeldt dat generaal Eisenhower met groote voldoening gesproken heeft over zijn audiëntie bij Z.H. den Paus, welke een half uur duurde ep. waarbij de Paus hem enkele rozenkransen gaf vopj' hem en zijn staf. stuurt geroofd bezit terug Op de Amerikaansche ambassade in Den Haag heeft generaal Eisenhower tegenover leden van de Amerikaansche militaire missie in Nederland, als mede persvertegenwoordi gers verklaard, dat hij on middellijk na zijn terug keer in Duitschland alles in het werk zal stellen om de door de Duitschers ge roofde Nederlandsche goe deren zoo snel mogelijk naar ons land te doen te- rugkeeren. Levensfiitsen van „Ike" Eisenhower is 55 jaar, zjjn moeder leeft nog en is 83. Hij heeft hard moeten werken vóór hij op een-en-twintig jarigen leeftijd naar de militaire aca demie te West-Point kon gaan. Hij had een bijzondere hoboy voor geschiedenis, zoodat zijn studiegenooten hem op een ge geven oogenblik zeiden: „Jij wordt besiist „prof" in de ge schiedenis Alles wat hij noodig had om zijn taak als soldaat en stra teeg te vervullen, leerde hij in ongelooflijk kort tempo aan. Als hij op de Philippijnen is, verveeit hem het varen in het bootje van het eene eiland naar het andere, allemaal tijdverlies. En binhen enkele weken, men vertelt zelfs tien dagen, haalde hij zijn vJegbrevet. Hij had neg nooit een compagnie solda ten gecommandeerd, toen hem het opperbevel werd gegeven over de Europeesche divisies. Hij beschikte over enorm or ganisatietalent. Wij herinneren ens nog wel den beroemden Zon dag, toen de geweldige armada van Engelsche, Amerikaansche en waarbij ook Nederlandsche schepen voor Afrika verscheen. Maar wat daarvoor noodig is geweest en hoe Eisenhower heeft moeten piekeren om alles voor elkaar te krijgen, kunt u eenigszins begrijpen als u weet, dat één divisie alléén per dag 65000 kilo voedsel noodig had en dat het aantal auto's, die het aan brachten steeg tot twee miliioen. Het meest beslissende moment in heel de veldtocht is geweest, toen hij op 6 Juni 1944 het be vel gaf tot de invasie. Er stond dien dag een geweldigen storm. Het v/as een enorm risico, maar dien dag uitstellen beteekende misschien maanden vertraging in de bevrijding. „Wij gaan". Wat gaat generaal Eisenho wer nu doen? Hij hoopt een rustig plekje te vinden in Ame rika waar hij kan visschen en detective-stories lezen, maar hij maakt niemand wijs, dat hij ook nog niet een massa ernstigen en zwaren arbeid gaat verzet ten. RIBBENTROPS HEILIGDOM IN LONDEN WORDT VERKOCHT. De geheele inventaris van de voormalige Duitsche ambassade in Londen zal verkocht worden. De conferentietafel in de am bassade is de grootste die ooit gezien is. Er kunnen 40 groote fauteuils omheen geschaard worden. Verder zijn er honderden schitterende bureaux en kan toorstoelen en -tafels. Dan her bergt de ambassade nog veertig machtige kluizen waarin eens Von Ribbentrops geheime pa pieren bewaard werden. Tenslotte is er nog huishou- WIE heeft nog den moed een bro chure te schrijven? Ze komen van de boekenmarkt in een aan tal, dat niet evenredig is met de waar de van den inhoud, in elk geval niet evenredig aan den papiervoorraad en zeker in een onevenredige verhouding tot de hoeveelheid papier, welke voor de dagbladen ter beschikking wordt gesteld. In zeker opzicht wordt er met pa pier gesmeten. Let op het aantal week bladen, dat gerust met een tiental zou kunnen worden verminderd. Waarom nu juist de dagbladpers zoo karig wordt bedeeld, dat er met geen mogelijkheid een behoorlijke krant is te maken? De couranten leggen natuurlijk beslag op het leeuwenaandeel van den beperkten voorraad papier. Maar laat dit geen reden zijn om el ders al te kwistig papier ter beschik king te stellen tot zelfs voor „De Ba nier" van ds. Kersten toe! DE MINISTER van financiën heeft de grens van 10.000 gulden voor girale rekeningen opgeheven voor een gedeelte van het bedrijisleven. De grens van 10.000 gulden blijft ge handhaafd voor particulieren en voor z g.n. éénmanszaken. Op iedere volmacht waarop, door een gedeelte van het bedrijfsleven weder om, oud papiergeld werd ingeleverd, zal niet 100 gld. maar 300 gld. nieuw geld in contanten worden uitbetaald. Voor z.g.n. éénmansbedrijven geldt ook deze regeling niet omdat deze op een geldkaart inleverden. Een groote éénmanszaak krijgt dus minder geld dan een kleine naarnlooze vennootschap. Is dit logisch en billijk? voor Maandag 8 October 19-15. HILVERSUM I. 18.00—18.03 Waterstanden en nacht vorst ver wacht ing 18.0318.20 Ster van den dag. 18.2018.45 Programma v. d. rij pere jeugd. 18.4519.00 Charlie Kunz (piano- medley's). 19.0019.15 Nieuwsberichten. 19.1519.30 Reportage. 19.30—20.00 Het Cantabile Septet. 20.0020.15 Nederland Herrijst „De Fox". 20.1521.00 Amsterdamsch Strijk kwartet 21.0021.15 ..De stem onzer bond- genooten" (Geall Officier). 21.1521.30 Marschmuziek. 21.30—;22.15 Zigeunermuziek. 22.1522.30 Mensch en Maatschap- nij: dr. A. C. Severij- nen over „Geestelijke onvolwaardigheid als sociaal probleem". 22.3023.00 Pianomuziek. Claude Debussy. 23.0023.15 Nieuwsberichten. 23.1523.30 Avondwijding ds. Vis ser. HILVERSUM II 18.0018.15 Nieuwsber. en pro gramma-overzicht. 18.1518.20 Wij spreken met.... 18.2018..30 Persoverzicht. 18.3019.00 Herfstspel van wind en regen. 19.0019.30 Zangrecital To Schook 19.3020.00 Progr. Ned. strijdkr. 20.0020.30 Gramofoonmuziek. 20.3020.45 Landbouwpraatje. 20.4520.55 Kilima Hawaiians. 20.5521.05 Herman Darewski en zijn orkest. 21.0521.15 Kilima Hawaiians. 21.1.5—21.45 Het Ned. Sextet. 21.4522.00 Avondwiiding. Patci G. Lohuis O.F.M. 22.0022.15 Nieuwsberichten. 22.1.522.58 Dansmuziek. Het landbouwpraatje van 20.30 20.45 wordt gehouden door ir. H. G. A. Leignes Bakhoven, dir. v. h. veeteeltwezen en wnd. dir.-gen. v. d. landbouw over: „De positie van onzen rundveestapel bij hel beëindigen van den oorlog en de vooruitzichten daarvan". ■lelijk linnen aanwezig van de fiirste kwaliteit en duizend fles- £<jhen met zeldzame wijnen en likeuren, benevens massief zil verwerk. De verkooping zal naar schatting min.v ns 100.000 pond sterling opbrengen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1