Engeland speelt de baas in andermans huis en hoe? Treedt japan's kabinet af?iE Onbegrijpelijke dingen DE „TIMES" CONTRA CHRISTISON Radioprogramma— Groot-Kapitalisme Vrijdag 5 October 1945 HET WEER tot Zaterdagavond. Zwatoke wind. Licht tot halfbewolkt. Overwe gend droog weer. Kou de nacht. Plaatselijk ochtendmist. Overdag zelfde temperatuur. No. 89 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asaelbergs (Anton ▼an Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur G. G. v. Elburg. Bureaux Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 tsprija A bo n i f 0.26 per week, fl.10 md, f 3.20 per kwartaa post f 4.20. Van domkoppen en vleiers krijgt ge altijd gelijk Van je vrienden moet je het maar hebben DE „DAILY MAIL" van Woensdag 3 October bevat een artikel van de hand van Noel Monks, die uit Baiavia een uitvoerig artikel schrijft over den toestand aldaar. Wij laten het hieronder letterlijk volgen: Duitschers loopen rond en... spreken Engelsch Een slanke, blonde man in de uniform van de Duitsche mari ne, stond gisteravond in een Ghineesch restaurant hier ter stede op. hief zijn glas met Ja- pansche sake op en riep in het Engelsch „Germany for ever". Een luid applaus volgde van een groep Indonesische, door de Japanners uitgeruste, solda ten en van Japansche officieren. Dit is een van de dwaze din gen, die men toelaat in dit land wegens gebrek aan een sterke, doelbewuste politiek van de zijde der bezettingsautoritei ten, die, naar het toeval wil, Britten zijn. De Duitseher, die deze toast uitbracht, was lid van de be manning van een Duitsche on derzeeboot. die hier gegrepen werd toen de Japanners zich overgaven. Hij en zijn kamera den wandelen hier sindfcdien nog altijd rond, vrij als een vo gel in de lucht en moeilijkheden verwekkende. Wij zijn „gasten" der Japanners. Andere belachelijke dingen gebeuren in deze rampspoedige stad. Zoo mag op order eerst van adm. W. R. Patterson van Z.M. „Cumberland" en vervol gens van Luit.-Gen. Sir Alex. Christlsom opperbevelhebber van de bezettingsstrijdkrachten, geen lid van het geallieerd per soneel eenig geld bezitten. On der dezen maatregel vallen ook de Nederlanders! De Japanners en de plaatse lijke bevolking bezitten geld, gedrukt naar believen. Met an dere woorden, alle bezettings strijdkrachten. met inbegrip van een legertje van arbeiders, zijn de ..gasten" der Japanners. Deze betalen voor alles, maar met een geldsoort, -die, zoodra de Nederlanders weer de vrij heid zullen hebben hun eigen land te organiseeren, waarde loos zal zijn. Nederlandsehe vrouwen sterven, maar de Jappenj Voorts zijn er nog 10.000 zwaarzieke Europeesche vrou wen en kinderen in de gruwe lijke concentratiekampen, om dat er elders nog geen accomo- Sen'de bergen6 in|e3en j Wettig gezag ondermijnd! naar luxe hotels met tennisba- bekijkt, en ik heb gepoogd ze van alle zijden te bezien, een ding is zeker: Onze geallieer den, de Nederlanders, wier on- dergrcndsche beweging de meest strijdbare in Europa was, wordt hier een zeer rauwe be handeling toegediend. (are being given a very raw deal). De Japanners hebben een le gaat van haat en geweld achter gelaten en zij pogen daaraan heimelijk nog voedsel te geven in de persoon van Dr. Soekar- no, die met voorliefde in zich zelf den Gandhi van Zuidoost- Azië ziet. Ellendige houding der Engelsche officiereu. De Britsche bevelhebber hier heeft duidelijk gemaakt, dat zijn troepen alleen Batavia zul len bezetten en het geheele ach terland van Java aan de Ja panners en hun Indonesische marionetten-troepen zullen overlaten. De Indonesiërs hebben de beschikking over meer dan voldoende Japansche wapens. die hun de beheersching over het geheele achterland van Ba tavia verleenen. Deze erfenis van haat en woede, die aan de Nederlan ders werd vermaakt door den Japanschen veldmaarschalk Te- rauchi als een van zijn laatste officieele daden vóór de capi tulatie, zad een groote tra gedie voor onzen bondgenoot v/orden, als de Vereenigde Na ties niet onmiddellijk een flinke houding aannemen. Onze tegen woordige politiek schijnt er een te zijn van „wait and see" en van de dingen op hun beloop te 'aten. Ik heb zoowel met Ne derlandsehe autoriteiten als met den strooman Soekarr.o en zijn kabinet gesproken en ik heb het gevoel, dat de Nederlan ders hier in den steek gelaten zijn. De égards tegenover de Japanners betoond, zijn weer zinwekkend. Maar niet eerder dan da- oorlogscorrespondenten er over klaagden en er foto's van maakten, werd de gewoon te dat Britsche officieren met Japansche officieren in Hotel des Ir.des gingen eten, gestaakt. Brit of bruut OMROEPZENDEK IF LOPIK. Met ingang van Zondag 7 October a.s. zal ook de tweede groote Nederland sehe omroepzender te Lopik in gebruik genomen worden. Het ligt in de bedoe ling, dezen tweeden zender in te scha kelen den geheelen Zondag, des Zater dags van 2 uur 's middags en alle an dere werkdagen van 6.00 uur 's avonds tot aan de sluiting. Gedurende J e pe rioden, waarin de drukste luisteruren vahtn, zal het dus mogelijk zijn twee gebeel verschillende programma's M-fi Herrijzend Nederland" te beluisteren. AMeen ^de rubriek „Op de brugocs Vrijdags om 9.00 uur zal over beide zenders te beluisteren zijn. voor Zaterdag 6 October. 9.009.30 Bekende cellisten. 10.0010.45 Muziek bij den arbeid. 11.3012.00 'Kirst D'ènor, sopr. en Wladimir Rosing. 12.1512.30 Marschmuziek. 12.30—13.00 Eddy Walis. 13.1513.45 Teddy Powder e. z. Swingorkest. 15.4519.00 Vocalistenparade. 19.1519.30 Pianoduo Wiener et Doucet. 20.00 -20.15 Lichtbaken, v. H. de Greeve, pr. 20.3021.15 „De Jonge Zes", o.l.v. Karei Prior (cabaret). 21.1521.30 Sportpraatje d. Chr. Geudeker. 21.3022.00 Musette-programma. 22.3023.00 Orkest v. Jack Louis, (Ravenna Club), te Utrecht). nen en zwembaden. De Britsche autoriteiten hand haven den collaborateur en anti-geallieerden „haat-koop man" Dr. Soekarno. den mario- r.ettenleider der Indonesische nationalistische beweging (die zelf zijn collaboratie heeft be kend.) o-p zijn „presidentieele" post. „De zachte, gebaarde heer v. d. Plas". De Britten dringen er op aan, dat de vertegenwoordiger van de Nederlandsehe regeer ing in Oost-Indië. de zachte gebaarde heer Van der Plas, met hen (de Nationalisten der groep Soe karno i samen zal werken om de orde te hersteilen. Hoe men ook da zaken hier In een brief aan de „Times" becritiseert Sir Roderick Jones, gewezen voorzitter en bewind voerder van Reuter, op scher pe wijze de verklaring, die aan den geallieerden commandant on Java, Luit.-Gen, Sir Philip Cristison wordt toegeschre ven, n-ml.' „Ik heb duidelijk ge maakt, dat wij d-e Nederlanders niet in het gezag zullen herstel len. Be Nederlandsehe regee- ring moet een vOÏSCéStJl verklaring afleg- iwij«ï ?en °ïer den toe- komstigen status van Ned.-Oost-Indië. Er moet dadelijk iets geschieden. Wel ken regeer;nrgsvorm zij hun (de Javanen) zullen geven, weet ik niet zij zullen hen ze ker iets moeten geven." •r Kriti Mac-Arthur ontslaat ruin. v. Bin. Zaken TN WELINGELICHTE kringen wordt verwacht, dat het Japansche kabinet wellicht binnen 24 uur zal aftreden, als gevolg van het besluit van Gen. Mac- Arthur tot het ontslaan van den Japan schen minister van binnenlandsche zaken en het afschaffen van alle wetten, welke de burgerlijke vrijheden beperken. In Japansche kringen wordt er op gewezen, dat het kabinet zoodanig geschokt was door het jongste geallieerde bevel, dat zelfs wellicht de minister-president zal aftreden. Bevel uit Washington ,,De geheele toon van de verklaring van den generaal, zoo deze op juiste wijze is overgebracht", aldus Sir Rode rick, was onvriendschappelijk jegens de Nederlanders en gun stig voor de nationalisten en onvereenigbaar met zijn aan vankelijke verzekeringen, dat „wij niet van plan zijn ons te mengen in de politiek op Java." Sir Roderick Jones vervolgt dan: „Wat zonden onze gevoe lens zijn als Java een Britsche kolonie was en de Amerikaan- sche opperbevelhebber op deze wijze zou spreken? Dicgene.i onder ons, ole de Nederlanders kennen en res- pectecren en Java hebben be zocht, kunnen hun niet geringe trots begrijpen over het be stuur. dat zij gedurende ver scheidene generaties over dit cüand en zijn bevolking van veertig milïioen zielen hebben geveerd en zij zullen medege- liebben voor hun bittere rok over de uitlating van den Britschen autoriteit, die bijna I onvermijdelijk ondermijnt wat vóór de overrompeling van Ned. Oost-Indië het gevestigd gezag over deze gebieden was." Amerika's geduld is op Bij het afkondigen van het nieuwe bevel verklaarde Gen. Elliot Thorpe kortaf: „Wij heb ben den Japanneezen de kans gegeven om veranderingen aan te brengen, doch zij hebben dit niet gedaan". Het betreffende bevel kwam uit Washington, nadat het Arnerikaansche Min. van buitenlandsche zaken had vernomen, dat honderden po litieke gevangenen nog steeds in Japan werden vastgehouden en dat de wet op de „gedachte controle" nog steeds in werking was. Japanners ageeren tegen eigen regeerders. De Japansche kranten en ■hun lezers schijnen wakker te zjjn geworden en zien thans in, dat het met het oude stelsel inderdaad gedaan is. Nu de geallieerden in het land geko men zijn, komen zij met alle mogelijke saneerings voorstel len voor den dag. Een van de ernstigste klach ten werd een paar dagen gele den door het industrieel-ecöno- misehe orgaan „Nippon Sangyo Keizai" ten berde gebracht. Het verklaarde, dat er geen ander land bestaat, waar het volk op zulk een geringschattende wijze door de regeerende klasse be handeld werd als in Japan. Alle regeeringsambtenaren van hoog tot laag zouden hun hoogmoe dige houding tegenover het volk radicaal moeten wijzigen. Wanneer zij dit niet doen, zal het noodzakelijk zijn hen als tegenstanders van het liberalis- NIEUWE BONNEN VOOR MELK, VLEESCH EN AARDAPPELEN. Het C.D.K. maakt in aanslui ting op de bonnenlijst voor de periode van 30 Sept. t/m 13 October 1945 bekend, dat voor de week van 7 t/m 13 October de bonnen d 760 en d 761 zijn aangewezen voor het koopen van 3 liter melk. De bonnen b 753 en c 753 voor het koo pen van 3 y, liter melk en bon a 753 voor 2 liter melk. Voorts is aangewezen voor het koopen van 100 gr. vleesch bon 742. Voor 1 kg. aardappelen zijn aangewezen de bonnen 743 en b 754 voor 2 kg. aardappelen bon 715. me te beschouwen en hen als misdadigers te behandelen, die de ontwikkeling van Japan tot een vredelievende natie trach ten te verhinderen. De Japan ners werden als vuil behandeld, terwijl de bureaucraten hun tijd met nietsdoen doorbrachten. De menschen deinsden ervoor te rug naar regeeringsbureaux te gaan, waar zij barseh en on vriendelijk bejegend worden. WE DEELEN DE WINST. DE bezittingen, welke de Unilever controleert, werden vóór den oor log getaxeerd tusschen de een en twee milliard. De winst in 1937 bedroeg 115 millioen gulden. Zouden wij de winst nu niet eens gaan verdeelen onder allen, die aan hare totstandkoming een aandeel hebben ge had? Dus onder de ondernemers, de kapitaalverschaffers en de werknemers van hoog tot laag op kantoor en fa briek. Zoo'n kluifje van 115 millioea lijkt de moeite van het verdeelen waard. Een dezer dagen is een kleine bro chure van de pers gekomen, waarvoor twee professoren noodig bleken te zijn en waarop wij in ,,De Burcht" een an der maal nog eens terug moeten ko men. De schrijvers achten het ook door den Paus beklemtoonde streven om den arbeider eenig eigen bezit toe te ken nen practisch alleen te verwezenlijken langs den weg van gedwongen sparen uit winst-aandeelen van de onderne ming waarin men werkzaam is. Terecht willen de schrijvers geen onvervulbare verwachting opwekken en zij voorspel len geen gouden bergen. Ford heeft eens gezegd: het kan mi] persoonlijk onverschillig laten of de staat van mijn winst 90 pet. of 10 pet. aan belastingen tot zich trekt. Hij wilde hiermede zeggen, dat hij slechts een ge ring gedeelte zijner winst voor zichzelf kon gebruiken, terwijl de rest óf als belasting aan den staat komt, óf we derom in het bedrijf wordt belegd tot de noodzakelijke uitbreiding daarvan. Aannemend, dat de staat beslag zou kunnen leggen op alle winsten, dan zou hij toch beginnen met zichzelf daarvan 'n aanzienlijk deel in den vorm van belas tingen toe te eigenen. Hij zou de kapi taalverschaffers rente moeten geven. Hij zou een zeer aanzienlijk gedeelte dier winst in moeten houden om daaruit nieuw kapitaal te vormen, noodig voor de uitbreiding van het productie-appa raat. Ook zou hij moeten reserveeren voor pensioenfondsen en dergelijke. Wat daarna overblijft zou voor ver deeling in aanmerking kunnen komen. Zou het per hoofd en per jaar veel zijn? Bekijken wij de zaak eens van den kant van het bloembollenbedrijf. Dr. heeft den naam, dat er groote winsten in worden gemaakt. Laten wij de winst van alle bloembollenbedrijven van 1930 —1945 eens bij elkaar optellen en de al dus verkregen uitkomst door 15 dcelen. Wij gelooven, dat liet resultaat de stem men over dat rijke bloembollenbedrijf zonden verstommen en dat er in elk ge val voor de honderden werknemers in dit bedrijf bitter weinig winst per hoofd en per jaar zou overblijven. Hiermede is het principe van winst- deeling allerminst veroordeeld. Productie in liet groot is technisch dikwijls noodzakelijk. De groote fabriek heeft niet de slechtste arbeidsvoorwaar den en overigens is nu het moment daar waarop de sociaal-democratie moet worden verwezenlijkt. De loon- en ar beidsvoorwaarden moeten worden be disseld in corporaties waarin zoowel werkgevers als werknemers zitting hebben. Niet de massa-productie drukt der stempel op het begrip groot-kapitalisihe. Wat groot-kapitalisme een ongunstigen klank geeft, dat zijn de misbruiken van de- monopolist, dat zijn de vaak inter nationale prijsafspraken. dat zijn de methoden, welke de concerns aanwen den om de sociaal-economische regee- ringspolitiek in een voor haar gunstigen zin te beïnvloeden, dat zijn de metho den om de pers naar haar pijpen te doen dansen. Om olie. om rubber worden oorlogen ontketend. Laat ons hopen, dat ons Indië een niet te hoogen prijs moet betalen aan het Amerikaansch groot-kapitaal! Denkt niet dat het al leen ministers en diplomaten zijn, die aan de vredesconferentie deelnemen. Groot-kapitalisten, heel wat machtiger dar de minister van buitenlandsche za ken wier namen u dagelijks in de cou rant aantreft, staan achter de scher men Amerika heeft niet alleen ge vochten voor vrijheid en democratie! Het vocht ook voor den dollar. Tegenover het internationaal groot kapitalisme staat nog geen internatio nale democratie. Daarom gaat de dra matische strijd achter de schermen, de strijd welke geheime diplomatie en internationaal groot-kapitalisme voeren, door zooals.... voor den oorlog. Verbreiding van Privaat-eigen dom door prof. Romme en prof. Van den Brink.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1