te Londen totaal mislukt! Soekarno zet regeering den voet dwars Donderdag 4 October 1945 No. 88 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Vrijdagavond Aanvankelijk zwakke, later matige wind tusschen Zuidoost an Zuidwest. Half tot zwaarbewolkt. Plaatselijk ochtendmist. Overwegend droog. Zelfde temperatuur. WltCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asaelbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen! f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20. Als de tiengeboden werden onderhouden, dan verdienden de advocaten de boter nog niet op hun brood Rusland de schuldige i Conferentie Byrnes doet een hopelooze po ging ons de bittere waarheid te verdoezelen door te verklaren dat het geschilpunt louter een aangelegenheid is van interpre tatie vau den tekst der verkla ring van Berlijn. Gevolg: Nauwe Intense militaire samen werking van V.S. en Engeland. Voor een persconfentie heeft Byrnes een uitvoerige verkla ring afgelegd, van de hande lingen der conferentie. Hij zei- de o.a. te verwachten, dat de raad van ministers van buiten landsche zaken zijn werk voort zou zetten. Het groote geschil punt was louter een aangele genheid van interpretatie van den tekst van de verklaring van Berlijn. Het is nooit de bedoe ling van de V. St. geweest den tekst dier verklaring zoo nauw keurig op te stellen als men met vijanden zou doen: het was immers een verklaring, van vrienden. Ook de Ver. St. voe len niet voor exclusieve vre desverdragen, die dan aan an dere mogendheden zouden wor den voorgelegd met de mede- deeling: ..als 't u blieft, teeke nen". Zulk een vrede zou niet van langen duur zijn en het ver drag zou niet meer zijn dan een stuk papier met daarop de meening van twee of drie re- geeringen. Botsing tusschen Molotof en Bevin. De Amerikaansohe pers drukt haar ongenoegen uit over de persoonlijke botsingen welke ter conferentie te Londen zou den zijn voorgevallen. Het blad ..P.M." beweert, dat op een van de zittingen Molotof er door Bevin van beschuldigd werd Hitleriaansohe methodes toe te passen. Op deze beschuldiging kwam Molotof direct overeind uit zijn stoel, ging naar de deur en verklaarde, dat hij, Molotof, het vertrek zou verlaten en van de conferentie zou verdwij nen, indien Bevin niet onmid dellijk zijn beschuldiging in trok,. Bevin bood daarop zijn excuses aan, doch de wrok ten gevolge van dit incident bleef r.asmeulen gedurende de rest van de zitting van den dag. Spanning tusschen Amerika en Rusland. De betrekkingen tusschen Amerika en Rusland zijn zeer gespannen geworden. Het door Bevin aan Molotof toegevoegde verwijt, dat zijn tactiek „Hit- leriaansch" was, komt den meesten Amerikanen juist voor, al is het niet diplomatiek. Men acht het kenmerkend, dat het bezoek van Maarschalk Zjoekof aan de Ver. Staten is uitgesteld. Naar de meening van Amerikaansohe diplomaten is het resultaat van de confe rentie der ministers van Bui- tenlandsche zaken dit: dat de wereld gesplitst is in twee groo te bloes, t.w. het Westersohe bloc, onder leiding van Amerika en Engeland en het Russische bloc, bestaande uit de Sovjet- Unie en de door haar be- heerschte Balkanstaten. Engelschen, al niet veel vriendelijker gestemd. De hoofdschuld voor het mis lukken der conferentie te Lon den wordt door vrijwel alle Engelsche bladen aan Rusland gegeven. De „Daily Mail" (con servatief'» spreekt Van verlies van vertrouwen in de Russi sche politieke eerlijkheid en wijst er op, dat in Engeland in den oorlog juist zulk een bui tengewone goodwill was ge groeid tegenover Rusland. Rus- dands houding ter conferentie heeft er bedroevend veel toe bijgedragen de stemming te doen omslaan. Het vertrouwen in Rusland en in Ruslands vriendschap is in verontwaar diging verkeerd. Militaire samenwerking tusschen Engeland en Amerika. De correspondent van de „Daily Mail" te Washington ■zegt, dat aldaar plannen be sproken worden voor een vol ledige militaire samenwerking tusschen Amerika en het Bri-t- sohe gemeenebest met een ge- neralen staf voor alle strijd krachten. Amerika wil sterk bewapend blijven. Vice-admiraal Mitsher, plaats vervangend hoofd van- de ma rine-luchtstrijdkrachten, heeft in een rede voor oud-strijders in buitenlandsche oorlogen er nogmaals den nadruk op ge legd. dat Amerika zeer ste k bewapend moet blijven, indien het „den vrede wil winnen". „Vooral de vliegtuigindustrie moet in staat zijn om in grooten getale de meeste moderne vlieg tuigen te produceeren. Wij moe ten sterk blijven te land, in de lucht en ter zee". Nog een laatste poging om de stukken te lijmen? Na de mislukking van de Londensche conferentie van de ministers van Buitenlandsche zaken wordt in welingelichte kringen in Washington serieus gesproken over de mogelijkheid Van een nieuwe bijeenkomst van de Big Three binnen den kortst mogelijken tijd. Men oor deelt een dergelijke bijeenkomst noodzakelijk om te voorkomen, dat de wereld verdeeld zou worden in twee tegenover elkander staande bloes. Het initiatief daartoe verwacht men echter eerder vanuit Londen, ■dan vanuit Washington of Mos kou. Nazi's vinden Himmlers graf Het graf van Heinrich Himmler, hoofd van de SS. en de Gestapo, die na zijn zelfmoord in aille stilte begraven was op de Lue- neburgerh-eide, onder toe zicht van eenige Britsche officieren, is door nazi's ter plaatse gevonden en met bloemen bedekt. De lig ging van het graf was ge kenmerkt door een stomp hout en men dacht, dat geen Duitscher wist waar het graf zich bevond. HARING EN WITTEBROOD. STRIJD TEGEN HET KOLONIALE SYSTEEM Er was geen reeht en rechtvaardigheid in het Nederlandsche bestuur Volgens Hadji Salim TREKSCHUIT' FRAGMENT UIT DE OPTOCHT. Foto N. v. d. Horst. Pressie van Soekarno. Volgelingen van Soekarno zijn bezig lijsten te doen circu- leeren in Batavia. Bij de bevol king wordt aangedrongen op het afdragen van geld voor een fonds voor de vrije republiek Indonesië. Deze lijsten zijn ver spreid door zoogenaamde buurt verenigingen, die in elk dis trict voor de handhaving van de orde en de voedseldistribu tie moeten zorg dragen. De dis trictsleiders hebben den geal lieerden gemeld, dat zij vree zen voor de veiligheid van de genen, die niet op de lijsten in- teekenen. Soekarno's volgelingen vijf procent der bevolking. Een zeer betrouwbare bron in Batavia verklaarde, dat het aantal van Soekarno's volge lingen niet meer dan vijf per cent van de bevolking van Java uitmaakt, hoewel dit een groot deel van de jongeren omvat, die door de Japanners bewapend zijn en volgelingen van Soe karno zijn -geworden onder Ja- panschen invloed. Extra schip naar Indië met 3500 man. De Nederlandsche autoritei ten hebben de beschikking ge kregen over een extra schip voor troepenvervoer naar Ne- derlandsch-Indië. Met dit schip, dat 8 dezer uit Engeland zal vertrekken, kunnen 3500 man vervoerd worden. Vier batal jons, die, volgens den oorspron. keliiken opzet, pas in de tweede helft van October uit Engeland zouden vertrekken, zullen thans met dit schip hun bestemming spoediger bereiken. Nieuwe verbazingwekkende verklaring van Christison. Ned.-Indische autoriteiten zijn verwonderd over de verklaring van luit.-gen. sir Philip Christi son, dat hij luit.-gouv.-gen. Van Mook naar Java ontboden had in verband met de huidige spanningen. Een autoriteit uit Ned.-Indische kringen verklaar de, dat Dr. van Mook naar Java is vertrokken op eigen initia tief om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de situa tie. Foto „Meijer"'. HADJI SALIM, een der oprichters van de nationalistische beweging heeft verklaard, dat de Nederlandsche voorstel len onaanvaardbaar zijn voor de nationalisten. „Wij hebben nu al driehonderdvijftig jaar beloften van de Nederlanders aan gehoord. Wij zullen niet aarzelen een nieuwen wereldoorlog te ontketenen als de Nederlanders trachten zich hier weer te vestigen". Soekarno had gezegd: „Wij eischen vol ledige onafhankelijkheid en zelfbe schikkingsrecht zooals beloofd is door de vereenigde naties. Wij hebben de republiek ingesteld en zullen deze hand haven. Het is belachelijk, dat een land van zeven millioen Nederlanders poogt zeventig millioen Indonesiërs te besturen" Groot-Kapitalisme GROOT- EN KLEIN-WINKELBEDRIJF. 11 TJ7ENSCHT u een advertentie te TT te plaatsen in één van de groot ste tijdschriften van Amerika, Jat millioenen lezers telt? Neem ze dan niet te klein. Een heele pagina doet het goed. Ze kostte vóór den oorlog 15 duizend dollar, énmaal geplaatst. Maar de reclame doet het dan ook. Probeert u eens heelemaal te ont trekken aan een 3 Octoberviering of in dien er kermis is in uw dorp, te doen alsof er géén kermis is. Hel zal u moei lijk lukken en in alle geval: er is ker mis en men doet mee. Stel u een dame voor die nooit in de Bijenkorf is ge weest of de Hema, nooit bij C. en A. of V. en D.! Dezelfde dame, die in den middenstandswinkel boos wordt indien zij niet oogenblikkelijijk met veel bui gingen en strijkages wordt bediend, staat in het grootwinkelbedrijf geduldig in de rij en koopt. Daarna gaat zij tevreden naar huis en voelt zich veilig door het feit, dat dui zenden anderen deden als zij. In deze massa-psychose schuilt de groote kracht van het groot-winkelbe drijf en niet in het feit, dat het betere waar voor minder geld levert. Een groote steun vindt het groot winkelbedrijf in de tekortkomingen van den zelfstandigen, handeldrijvenden mid denstand. En die tekortkomingen zijn 1 groot. In onze maatschappij waar het j aantal afhankelijken, het aantal werkne mers van hoog tot laag zoo schrikba rend toeneemt, moet naar middelen worden omgezien om een kern van zelfstandigen te handhaven. In een zelf- standige middenstand ligt voor de ge meenschap een groot goed. Wij bedoe len de echte middenstanders, de dege lijke met vakkennis en credietwaardig- heid toegeruste middenstander. Het zou de moeite loonen eens een onderzoek in te stellen naar het va derschap van gerenommeedle juristen, ingenieurs, geestelijken, artsen, minis ters, de echte ondernemers enz. Dit onderzoek zou uitwijzen, dat verreweg het grootste gedeelte van al deze lie den tot vader had den goeden mid denstander. Niet de middenstander die al villa-allures aanneemt zoodra hij de eindjes aan elkaar kan knoopen, maar de gedegen, welvermogend zakenman, die met kennis van zaken weet wat het beteekent een half menschenleven een uitgave te doen of niet te doen. De middenstand heeft het moeilijk. Het groot-winkelbedrijf, het merkartikel, het filiaalbedrijf, soms ook de sociaal- economische politiek der overheid en zooveel andere factoren, maken het le ven voor menige zaak zwaar, zoo niet onmogelijk. Doch wanneer men denkt zoo maar een winkelbedrijf te kunnen opzetten, zonder vakkennis en met wat bij elkaar gescharreld geld, dan moet men niet verwonderd staan indien voor een dergelijk bedrijf in de huidige maat schappij geen plaats blijkt te zijn. Wij zijn niet voornemens hier en pas sant het middenstandsprobleem te be handelen. De middenstand zal zelf naar wegen moeten uitzien om haar zelf standigheid te behouden. Want met klachten en jammeren komt men er niet en een middenstand, die blijft teren op zijn goed verleden, is te vergelijken met een aardappelveld: het beste deel ligt onder den grond. De groot-winkelbedrijven zijn er en zij zullen niet verdwijnen. Verdwij nen zal alleen de middenstander, die zich niet aanpast. De ervaring leert, dat de gespecialiseerde mid denstandszaak liet op kan nemen teven het grootbedrijf, dat een gezamenlijke inkoop voordeelen biedt, dat het zelf standig filiaalbedrijf met succes werkt, dat de middenstandszaak niet te klein moet worden opgezet. Het publiek is ten slotte niet gek. Het bezwijkt slechts tot op zekere hoogte voor de gezelligheid van het groote magazijn en den prijs, die het daarvoor moet betalen, moet niet te hoog zijn. Een actieve middenstandspolitiek mag van de overheid worden gevraagd, maar niet een premie op beunhazerij. Wèl is een postkantoor in een bazar een overbodige bevoordeeling en wan neer over een aantal iaren de goederen weer te kust en te keur te koon zijn, zouden wettelijke maatregelen tegen het knoeien met priizen zijn te overwegen. En laat niet iedere middenstander in de binnenstappende dame of hee* een winstobject zien, iets waaraan hij moet verdienen omdat er morgen weer een wissel wordt gepresenteerd. Maar Iaat hij zijn magazijn wijd openstellen ook voor degenen, die niet direct van plan zijn iets te koopen. Nog al te vaak krijgt men een onvriendelijk gezicht In dien men den winkelier bi] wijze van beleefdheid mededeelt er nog eens op terug te komen. r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1