Britten geven Ned. Indië niet terug! Je woord houden Radioprogramma Van Mook naar Batavia INDIË IN HET BRANDPUNT Groot-Kapitalisme Dinsdag 2 October 1945 Kb^USKNMBB HET WEER tot Woensdagavond Zwakke wind. Licht tot half bewolkt. Droog Koude nacht. Plaatse lijke ochtendmist. Over dag zelfde temperatuur. Kat Kol iele Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren Redacteuren Prof. Dr. W. Asielberg. (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; DirecteurG. G. v. Elburg. BureauxPapengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijient f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20. geldt ook voor een heel volk De „New .York Herald" publiceert een bericht uit Singapore, waarin gemeld wordt, dat Van der Plas botweg van Mountbat- ten vernam, dat de Britten niet van plan zijn Nederiandsch Indië aan de Nederlanders terug te geven, alvorens Nederland een verklaring zou afleggen, waarin het belooft binnen redelijke tijdslimiet den Indonesiërs een zekere mate van zelfbestuur te verieenen. SOEKARNO UITGENOODIGD TVR. SOEKARNO, die de „Indonesische republiek" procla- meerde onmiddellijk na de Japansche overgave, is één van de Indonesische leiders, die door hei civiele bestuur van Nederiandsch Oost-Indië„tot een bespreking zijn uitgenocdigd. Deze tot Soekarno gerichte uitnoodiging is in strijd met de vroegere verwachtingen. De bespreking is een poging om de aspiraties van de Indonesiërs te leeren kennen en om een schema op te zetten voor het toekomstige, ten opzichte van Java en de andere Indonesische eilanden te volgen economi sche, sociale en politieke beleid. Wijde klove tusschen Oost en West. Dr. van der Plas, vertegen woordiger van het bestuur van Ned.-Oos t-Ind ië, heeft gisteren verklaard, dat de leiders van alle schakeeringen der publieke opinie werden uitgenoodigd en dat de voormalige luitenant gouverneur generaal van Ned.- Oost-Indië, Van Mook, later ter bespreking zou komen. Van der Plas zeide, „dat hij. indien Soekarno niet ter bespreking zou verschijnen, den geallieer den bevelhebber zou vragen hem hier te brengen". Van der lOt* Restaurant den geheelen dag C. N Bekend Restau- •fT rant-Trio „HETTEMA" 3 Oct. Speciale schotels lugez. Mcd. 037 Plas verklaarde, dat er een wijde klove .bestond tusschen de Westersche naties en een groot gedeelte van Azië. Indien er niets wordt gedaan om deze kloof te overbruggen en om wederaijdsoh begrip en volledi ge .gelijkheid, speciaal wat de rassen betreft, te scheppen tus schen Oost en West, zou de we reld misschien nog een oorlog moeten ondergaan." Verklaring van Christison. In Nederl.-ïndische kringen meent men dat de verklaring van generaal Sir Philip Chris tison volkomen afwijkt van de tot dusverre gevolgde bezet- voor Woensdag 3 October. 8.159.00 Werken van Edward Grieg. 11.1511.30 Kookpraatje door P. J. Kers. 12.1513.00 Het orkest van Bil Stanford. 13.1513.45 Lichte orkestwerken. 14.3015.15 Ensemble Jetty Can tor. 15.3016.30 Beroemde orkestwer ken. 16.3016.50 Jonge dichtersgroep aan het woord. 18.4519.00 Tonny Schifferstein speelt oude melo dieën. 20.0020.15 „Holland gaat weer aan den slag" en een praatje van Anton v. Duinkerken over het Nationaal Instituut. 20.1520.30 Brief van onzen Lon- denschen correspon dent J. H. Huizinga. 21.0021.15 „Commentaar op be leid en bewind", door den Patriot. 21.1522.00 Operaconcert. tingsmethoden. Men wenscht echter niet te oordeelen voor dat men in de gelegenheid is ter plaatse een onderzoek in te stellen en te zien waartoe de voorgestelde maatregelen infeite leiden. Van Mook antwoordde op een verzoek van Aneta om een verklaring: „Ik ga naar Ba tavia; ik heb niets te zeggen alvorens ik de situatie ter plaatse persoonlijk heb opgeno men". Een correspondent van Aneta meldt dat Ohristison's verklaring een zeer verwarren- den indruk gemaakt heeft en de eerste aanduiding schijnt van een mogelijke wijziging in de politiële der Britten met be trekking tot de te "volgen ge dragslijn in Ned.-Indië. Vele waarnemers konden niet begrij pen dat-de gedragslijn gevolgd zou worden door de bevrijdings- strijdkrachten op Java, die een de facto erkenning -van Soe- karno's Indonesische republiek veronderstelt, hetgeen tegenge steld zou zijn aan alle praktij ken die tot dusverre bij de her instelling van een wettig ge zag gevolgd zijn. Men hoopt dat de komende dagen verdere opheldering ziul- len brengen. „Hier is de stem uit Amerika". De „Christian Science Moni tor" brengt een uitvoerige be schouwing over den huidigen toestand in Indië en zijn verle den. Het blad schrijft onder meer; „De historische feiten spre ken duidelijk ten gunste van het Nederlandsche koloniale bestuur, dat er naar streeft den Indonesiërs zoo spoedig moge lijk een democratische regee- rmgsvorm te geven. Het is een zeer doeltreffend regeeringsbe- leid, dat economische en sociale toestanden wist te bereiken, die onder een bestuur van inheem- sohan niet bereikt hadden kun nen worden. Terwijl Neder land bij de tegenwoordige ver houdingen als een kleine natie wordt beschouwd, geniet het in koloniaal opzicht een interna tionale reputatie om redenen van strategisohen en industriee- len aard en bodemrijkdommen, die het tot het peil van een groote mogendheid opheffen. Daarom zijn de Nederlandsch- Indische bezittingen van groo- tere strategische waarde voor het Britsche rijk dan voor den oorlog wel begrepen werd en zijn de Britsche belangen in het voortbestaan van een Neder iandsch bestutu: daar zeer groot." „Dr. H. J. van Mook, wordt binnen eenige dagen te Batavia verwacht", ver klaarde Luit. Gen. Sir. Philip Christison, de com mandant van alle geallieer de strijdkrachten in Ned.- Indië. Christison zei ver der dat hij hoopte dat Van Mook in staat zou zijn een verklaring namens de Ne derlandsche regeering af te leggen, die de Indone sische nationalisten zou bevredigen. De commissa ris van politie te Batavia, Mohammed Jasim, Ver klaarde tegenover een aan tal journalisten, dat de rust op Java gehandhaafd zou blijven zoolang er een geallieerde bezetting was, maar hij waarschuwde voor moeilijkheden als de Nederlanders later alleen zouden regeeren. WEER DAGELIJKSCHE VLIEGDIENST OP INDIë. Naar de directeur van de K.L.M. de heer A. Plesman me dedeelde, worden op het oogen. bliik plannen uitgewerkt, tot het instellen van een dagelij k- sehe vliegverbinding met Ned. Indië. Gevlogen zal worden met Douglastoestellen, die aan 41 passagiers plaats biden. De over tocht zal 4 dagen duren. Brief van Atttee aan Truman spoorloos verdwenen. Het meest opzienbarende nieuws van heden betreffende de Palesti.jnsche kwestie is, dat een brief van Attlee aan pre sident Truman op geheimzin nige wijze zoek is. Den 31en Augustus heeft Truman in een schrijven aan Attiee de Jood- sche eischen aangaande immi gratie van ÏOO.ÖOO Joden in Pa lestina ondersteund. Daarop heeft Attlee den 16en Septem ber geantwoord, dat hij met verdere beslissingen wilde wachten tot Byrnes uit Londen naar Washington zou zijn te ruggekeerd. De perschef van Truman heeft thans verklaard, dat een dergelijke brief niet te Washington ontvangen is. In verband met de 3 Octobervlerlns zal ons blad morgen. Woensdag, niet verscbij: Sinds October '41 hebben Canadee- sche militairen dagelijks een gemiddel de van 2000 bloem-bouquetten „per te legram" aan moeders, vrouwen en „sweethearts" gezonden, voor een waarde van 8 millioen dollars. ZOEKOF MAAKT ZICH MEESTER VAN DE NIEUWE ORDE. Volgens ontvangen onbeves tigde berichten zou het befaam de plan van Hitier, waarin de opstelling van de nieuwe orde in Europa vervat is, in handen Van maarsohalk Zoekof geval len zijn. Hij zou het terstond aan Stalin hebben voorgelegd. IR. LOUWES TERUG IN HET LAND. Naar wij vernemen is de di recteur-generaal van de voed selvoorziening, Ir. S. L. Lou- wes. dezer dagen in ons land teruggekeerd van zijn bezoek (aan de Vereenigde Staten. EEN WITTE RAAF! Te Amsiérjum is een „Anti-annexa tie Comité Nederland" gevormd, wélk comité ten doel heeit om, zoodra een definitief comité gevormd is, uit daar toe aangezochte vooraanstaande perso nen in Nederland, alie personen, ver- eenigingen en plaatselijke comilé's lan delijk te organiseeren, die de annexa tie-gedachte uit politiek ideëele over wegingen bestrijden. Communisten volgen overal ter wereld de taktiek van stoken en storen. DOET ENGELAND MEE? In een sobere maar krach tige en «bewuste regeerings- verklaring heeft het Kabinet het Nederlandsche Volk spoe dig en snel antwoord gegeven op de vraag hl ons aller ge dachte: Wat doet gij voor In dië. Het feit dat minister Lo geman in een tempo van de reis om de wereld heen en weer vliegt tusschen Neder landsche Ministerraad en En. gelsche Regeering zegt ons dat met voortvarendheid en door zetten de moeilijkheden wor den aangepakt. De communistische agitatie geeft wel een vuig staaltje van opruiing te zien. Soe karno, die met hulp van het fascistische Japan mogelijk heden kreeg, die tijdens de bezetting met den barbaar van het Oosten heeft gecollabo reerd, vindt den steun van communisten die zichzelf te gelijkertijd de pluimen op den rooden muts willen steken: de felste tegenstanders te zijn van het fascisme! Het gaat alleen om onrust stoken en met dat vuur de wereld opnieuw in vlam te zetten. Het water opjagen en in dat troebel water visschen. Maar èn in Indië èn in Neder land kan men niet meer zoo gemakkelijk volksbedrog ple gen. Wil Engeland tegenover Rusland een goede beurt ma ken door daarom dit stoken te steunen? Verklaring van Australischen oppositieleider Robert Menzies, de leider van de Australische oppositie, viel gisteren den minister president J. B. Ohiefley aan, omdat hij de Australische ha venarbeiders had toegestaan het uitvaren van Nederland sche schepen naar Ned.-Indië te «beletten. „Verwacht Ghiefley dat de Nederlanders naar Java kun nen terugkeeren zonder vol doende militaire uitrusting?" vroeg Menzies. „Het is afschu welijk een groot en vriend schappelijk volk als de Ne derlanders te beleedigen door een handjevol 'havenarbeiders te laten bepalen, welke scheepsladingen naar Ned.- Indië zullen worden gezon den". voegde hij er aan toe. „Iedereen met een beetje be grip voor de toekomstproble men van Australië begrijpt dat Ned.-Indië van het aller grootste politieke en economi sche belang voor Australië is. en toch behandelt de Austra lische regeering Nederland op een onridderlijke en onhoffe lijke wijze, waarvan de moei lijkheden in de havens een goed voorbeeld zijn." I WAAR IS DE GRENS? WIJ weten wel, het is een groot woord. En niet eens even mooi woord, noch goed Nederiandsch. Men moet het niet te gauw gebruiken niet te pas en te onpas er mee scher men. Het begrip heeft een bepaalde betee- kenis gekregen. "Productie van fietsen in het groot is nog geen grootkapitalis me. Een vermogend iemand is nog geen kapitalist. Men duidt er geen feit op zich mee aan, want men weet heel. goed, dat auto's in serie" moeten wor den vervaardigd. Dat gloeilampen en radio's in heel groote fabrieken wor den geproduceerd, maakt zelfs een on derdeel uit van onzen nationalen trots. Die trots slikken we intusschen half in wanneer we hooren, dat de kostprijs van een radiolamp van zes gulden en kele dubbeltjes bedraagt en dat diezelf de lamp in Engeland voor een fractie wordt verkocht, van wat wij er hier voor moeten neerleggen. Wij lezen met genoegen, dat de Spoorwegen grootsche plannen voor den wederopbouw van het verkeersnet hebben. Wij zijn trots op de Spoorwe gen, maar die trots krijgt een deuk, wanneer we hooren, dat de Spoorwe gen liefst het geheele vervoer zouden willen opslokken. Wij herinneren ons, 5 hoe het autobuswezen buiten en o n- j d a n k s de Spoorwegen opkwam en zich ontwikkelde. Toen kwam de A.T. O., die niet heelemaal haar zin kreeg. De zelfstandige vervoerder ziet echter met schrik hoe de Spoorwegen als een volleerd groot-kapitalistisch bedrijf om zich heen grijpen en hoe zij pogen het particuliere autobus- en goederenver voer op te slokken. De stad is er trotsch op, als architecten paleisachtige groot-winkelbedrijven bou wen en zelfs de kleine provincieplaats beschouwt het als een teeken van voor uitgang indien Albert Heyn (ook Uni- Lever?) er zich vestigt. De voldoening tempert indien men waarneemt hoe moeilijk de zelfstandige handeldrijvende j middenstand het daardoor krijgt. WIJ herinneren ons, dat een jonge ondernefende fabrikant met 'n erg kleine fabriek stralend kwam ver tellen hoe een der grootste groot-winkel bedrijven bem een order had gegeven. Wat een kans voor hem, den kleinen soliden, ondernemingslustigen fabrikant, die het best in de wereld zou schop penindien hij die order maar niet accepteerde! Dat vertelden wij hem en hij keek ons aan of wij rijp waren voor het gekkenhuis. Hij heeft de order aan genomen. Hij moest daarvoor weliswaar personeel aannemen en wat onkosten maken, maar een oom leende hem het geld. Op een goeden dag kwam er weer een groote opdracht, maar nu ver gezeld van de voorwaarden waaronder hij moest leveren. De vorige prijzen waren wat hoog, aan de kwaliteit kon nog dit en dat worden verbeterd. „Maar, mijnheer, tegen dien prijs kan ik niet leveren." „Dan spijt het ons. Er zijn andere fabrieken, die dit wèl kunnen. Dus dan neemt hiermede onze relatie een eind?" Hij kon niet. Hij zat al op groote vas te lasten, berekend op de groote orders van het groot winkelbedrijf. HET grootbedrijf kan honderdduizen den aan reclame besteden. Het pu bliek gaat om het merk-artikel vragen en de winkelier is filiaalhouder, voordat hij het zelf weet. Het grootwinkelmagazijn biedt at tracties. Het is er wat men noemt ge zellig. Men kan er grasduinen en ge holpen worden door een winkelmeisje, dat van het artikel even vee! of even weinig verstand heeft als de koopster. Maar men kan er ook niets koopen en dan kijkt het winkelmeisje niet eens zuur. Het grootbedrijf moet grooter wor den, alsmaar grooter. Indien de liftjon- gen en de president-directeur niet van die idee bezeten zijn, staan zij morgen allebei op de stoep. Wat produceert de UnI-Iever? Waar in handelt ze niet? Ze schiet op wal- visschen in de IJszee en onderbiedt den kruidenier annex manufacturier in Ka- dier en Keer met haar worst. Bata zal enkele weken vóór den oorlog wel te verstaan schoenrepa raties verrichten tegen de helft van den kostprijs en Unox dwingt een plat telandsslager haar producten tegen door haar vastgestelde prijzen af te nemen onder bedreiging anders haar vleesch- waren in den kruidenierswinkel onder te brengen systeem een tijd lang ver- koopen met verlies om dan als de machtspositie Is bereikt, de schade te halen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1