Britten landen bij Batavia B bescherming.... Maandag 1 October 1945 No. 86 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Dinsdagavond. Aanvankelijk nog matige, later zwakke wind tusschen Noordwest en Noordoost. Zwaar tot haltbewolkt. Overwegend droog weer. Zelfde temperatuur. DE BOKCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken)en Joop Siebelt; Directeur: C. C. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20935 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, fl.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20. Wie zichzelf verveelt verveelt ook anderen Christison handhaaft Soekarno RITSCHE en Br.-Indische troepen zijn Zaterdagmorgen be gonnen met aan land te gaan bij Batavia. De troepen staan onder bevel van Sir Philip Christison, die benoemd is tot geal lieerd bevelhebber in Ned.-Oost-Indië. Onder de gelande strijd krachten bevinden zich geen Nederlanders, daar de Indonesiërs hadden verklaard, dat zij zich tegen landingen van Nederland- sche strijdki achten zouden verzetten. De landingsstrijdkrachten, maakten deel uit van de 23ste Indische divisie, die Batavia en Soerabaja zal bezetten. Deze troepen zullen worden gevolgd door de 26ste Indische divisie, die van Britsch-Indië zich onder weg bevindt om Medan en Padang op Sumatra te bezetten. Proclamatie van Mountbatten Lord Mountbatten heeft een proclamatie uitgevaardigd aan de bevolking van Ned. Oost- Indië, waarin hij zegt, dat troe pen onder opperbevel van het South-East-Asia-Comman-d zijn aangekomen om de Japansche overgave namens de Vereenig- de Volken in ontvangst te ne men en om het recht en de orde te handhaven tot het oogenblik, waarop de wettige legeering van Ned.-In-dië weer in functie treedt. De Japannee- zen zullen aansprakelijk blij ven voor het handhaven van recht en orde in alle deelen van Java todat deze door geallieer de strijdkrachten zullen ^ijn bezet. Mountbatten hoopt tevens, dat er geen daden van geweld zullen plaats vinden van de zijde van een klein gedeelte van de bewoners van Java, die Vie bevolking van Indonesië een slechte reputatie zouden geven bij de Vereenigde Volken. De Ned.-Indische wetten, waarme de de bevolking vertrouwd is, ■- 'üen worden toegepast door ambtenaren van de Nica, echts ondergeschikt aan na dere bevelen, die Mountbatten wellicht genoodzaakt zal zijn te geven in het belang van de goede orde. Standpunt Christison. Generaal Christison verklaar de, dat van de gewapende Indo nesische strijdkrachten noch de Heihos" (recruten door de Ja_ Radioprogramma voor Dinsdag 2 October. 9.3310.00 Pianomuziek (J. S. Bach) door Edwin Fischer. 11.1512.00 Symphonieconcert. 13.1513.45 B. Drukker, orgel, B. Lensky, viool. 14.3014.45 B. Duiveman speelt piano. 15.3016.30 Kamermuziek. 17.1517.45 Orkest van Teddy Brooks. 19.1520.15 „The four Kingsis- ters". 20.0020.15 De industrieele voor uitzichten van Neder land, door mr. E. D. M. Koning. 20.3021.00 Vioolrecital, Theo Olof 21.0021.15 Landbouwpraatje, door C. H. J. Maliepaard. 21.1522.00 Een tocht door ope- retteland. RADIOCAUSERIEëN OVER LAND- EN TUINBOUW. In de serie radiolezingen in de ru briek ten behoeve van den landbouw, zooals die georganiseerd wordt door ie afdeeling Voorlichting van het Min. /an Landbouw en Visscherij en Voed selvoorziening, zal op 2 Oct. a.s. te 21 uur ir. C. H. J. Maliepaard een in leiding houden over: „Plaats en toe komst van den Ned. land- en tUin- bv'lW". 9 October a.s. te 21 nur zal ir. H. G. A. Leignes Bakhoven een voor dracht houden over: „De positie van onzen rundveestapel bij het beëindi gen van den oorlog en de vooruitzich ten daarvan". panners geoefend voor de hand having van de binnenlandsche veiligheid) noch de „Soeka- riglas", (vrijwilligers voor de „Nationale Beweging"), zouden worden ontwapend. Het zou hun ook zijn toegestaan hun nationale vlag uit te steken. Hij legde er den nadruk op, dat •hij, hoewel hij van plan was een bespreking te houden met den nationalistenleider Soekarno en met Mohammed Hatta, ver wachtte, dat de werkelijke lei ders binnen twee of drie maan den tijds te voorschijn zouden komen. De Indonesische regeering zfu niet worden uitgewezen en ver wacht wordt, dat deze het bur gerlijk bestuur zal voortzetten in de gebieden buiten de door de Britsche strijdkrachten be zette gebieden. „Ik ben voornemens een bij eenkomst te hebben met de leiders der verschillende groe pen en ik zal hun mededeelen, waarvoor wij zijn gekomen. Totdat een wijziging zal zijn gebracht in hun politieke structuur, moeten zij mede werken". De generaal verklaarde ook nog, dat hij voornemens was Nederlandsche vertegenwoordi gers en Indonesische leiders sa men te brengen voor een ronde tafelconferentie, hetgeen vol gens den generaal, de Neder landers tot dusverre nadruk kelijk hebben geweigerd. De huidige Indonesische lei der was door de Japanners ge steund en er was een omvang rijke intelligentia, die. hoewel zij naar hetzelfde ideaal streef de, Soekarno en Mohammed Hatta diep verfoeide, omdat zij met de Japanners zijn meege gaan." Verklaring van de Nederlandsche regeering. Soekarno heeft er zich toe geleend werktuig en marionet der Japanners te zijn, waar voor hij met een hooge Japan- sche keizerlijke onderscheiding is beloond. Deze fascistisch ge oriënteerde man heeft stelsel matig haat gepredikt teven de geallieerden. Met deze figuur, die zekere demagogische gaven moge hebben, doch die bewezen heeft een ontstellend opportu nist te zijn in de keuze zijner middelen, kunnen zich verte genwoordigers Van het wettig gezag niet om de conferentie tafel zetten. Al hetgeen de laatste dagen in verband met de ontwikke ling der gebeurtenissen in Ned._ Indië gezegd en gedaan is, zal de Nederlandsche regeering niet afbrengen van het wel overwogen beleid, zooals dit o. m. is uitgestippeld in de wel bekende rede van H. M, de Ko ningin van 7 Dec. 1942. waarin zelfstandigheid in inwendige aangelegenheden in uitzicht is gesteld. Dit was de lijn en dit blijft de lijn. De regeering heeft hieraan thans niets toe te voe gen. Nederlanders in Batavia. Nederlandsche matrozen van Hr. Ms. „Tromp" arriveerden Zaterdag omstreeks elf uur te Batavia en reden per rijwiel naar het krijgsgevangenkamp waar zij de bewaking overna men. Het ceremonieel hijschen van de drie vlaggen werd uitgesteld, aangezien Admiraal Paterson het raadzamer achtte te wach ten, totdat een sterkere troe penmacht aanwezig is. Luite nant ter zee van den marine luchtvaartdienst de Witt, zoo juist teruggekeerd van een autotocht BataviaSoerabaja vice-versa heeft verklaard, dat hij herhaaldelijk werd aange houden door groepen Indone siërs, die gewapend waren met bamboestokken en klewangs. Eenmaal werd hij naar een hoofdkwartier van Nationalis ten ongebraoht en twee uur lang ingesloten, maar later werd hem toegestaan verder te reizen. De geruchten omtrent het dooden van enkele Japan ners, Indo-europeanen, alsme de Europeanen zijn nergens bevestigd. Maar wel zeker is, dat Europeanen, die per auto van Bandoeng naar Semarang reisden daar niet aangekomen, noch teruggekeerd zijn en om trent hun lot niets bekend is. Luitenant De Witt zei, dat de acties der nationalisten plaat selijk en niet algemeen geor ganiseerd zijn. Reis om de wereld in 151 uur Het Douglas-vliegtuig Skymaster is op 28 Sep tember te Washington op gestegen voor een reis om de wereld. Dit is het eer ste vliegtuig van een ge regelde wereld-rondvlucht- dienst, zooals de Ameri kaansohe Army Air For ces Transport Command zich voorstelt te onder houden. NOG GEEN ACCOORD. Er is op de conferentie van de vakvereenigingsleiders en de Nederlandsche autoriteiten nog geen accoord bereikt over de kwestie van het laden der Nederlandsche schepen noch over de staking van de Indone sische zeelieden. De havenarbeiders in Sydney en Brisbane weigeren nog steeds werk te verrichten op Neder landsche schepen, bestemd voor Ned.-Oost-Indië als een gebaar van steun aan de beweging voor een Indonesische republiek. Te Brisbane werd voor alle sche pen, behalve de Nederlandsche, gewerkt. De toestand is nog gecompliceerder geworden aan gezien de arbeiders besloten hebben dat voedsel, dat door het intervantie-leger gebruikt zou kunnen worden in dezelfde categorie valt als oorlogsmate riaal. „Wanneer zal de regeering aan het gemeenebest nu einde lijk eens de uitdaging van de communistische samenzwering aannemen", vraagt de „Brisbane Couriermail" in een hoofdarti kel. In Queensland hebben de communisten het vetweiderijbe- drijf maanden hun wil opge legd. Zij hadden een groot aan deel in het staken van de tram- verbindingen in Brisbane. Zij steunden de staking van de arbeiders aan houtzaagmolens, en nu bewerken zij een waan zinnige boycot van Nederland sche schepen en trachten zij de •buitenlandsohe politiek van Australië vanuit het havenbe drijf voor te schrijven! Feest van den Arbeid Voorafgegaan door een so ciale week, waarin op vier achtereenvolgende avonden Jef Brouwer uit Tilburg, Dr. G. L. Kortenihorst uit Den Haag, Pater Jacohs M.S.C. uit Heerlen, Dr. Anton Olierook uit Amsterdam sociale onderwer pen bespraken voor een groote menigte van leden van de Ka tholieke Standsorganisaties, is Zondag te Helmond in het prachtige park van het Kasteel- Raadhuis een feest van den ar beid gevierd, waaraan door tienduizend werknemers, werk gevers. middenstanders en boe ren, uit stad en ommeland is deelgenomen. Deken H. Heze- mans uit Eindhoven, geestelijk adviseur van het Bossche Dio- cesanen Werkliedenverbond hield een rede over „principiee- le organisatie en principieele menschen". Dom Dr. Pius Strij- bosch van de abdij te Ooster hout celebreerde op het prach tige rustaltaar in het front van het kasteel een pontificaal Lof, daarbij geassisteerd door De ken v. d. Hagen en pastoor Van Leeuwen en verrichtte de zegening der werktuigen welke door werklieden op fabrieken en werkplaatsen worden ge bruikt. DRIE DUITSCHE STATEN MET ZELFBESTUUR. In een binnenkort tot het Duitsehe volk te richten pro clamatie zal generaal Eisenho wer mededeeling doen van de verdeeling der bestuursgebieden in de Amerikaansohe bezet tingszone van Duitschland in drie staten met zelfbestuur t.w. Hessen, Wuertemberg en Ba den. Onder het oppergezag van de Amerikaansohe militaire re geering zal elke staat de volle dige wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht bezitten, uitgezonderd in gevallen, waar in zulks in strijd zou geraken met het optreden van den con- tröleraad voor Duitschland of met het optreden van eenig centraal Duitsch gezag, door den contr/leraad ingesteld. Voorts zullen de Amerikaan sohe bezettingsautoriteiten, vol gens een bericht uit Wiesba den, overgaan tot het oprichten van gerechtshoven, die van nazi-invloeden gezuiverd zijn, waarin alle discriminaties van ras, nationaliteit en godsdienst niet meer zullen bestaan. Vrou wen zullen voor deze gerechts hoven gelijkelijk voor benoe ming in aanmerking komen als mannén. DUITSCHE SPIONNEN ZOEK. Fransche autoriteiten zoeken nog steeds naar 5 van de 95 agenten, die tusschen Deeem- ber 1944 en de Duitsehe over gave per parachute in Frankrijk zijn neergelaten. De overige agenten, die tusschen Decem- ten op hun veroordeeling. Alle agenten waren geoefend in speciale nazi-scholen in Duitsch land, waar lessen werden ge geven in politiek, sabotage en radiotechniek. SPAANSCHE TROON PRETENDENT GAAT NIET NAAR PORTUGAL. Uit de onmiddellijke omge ving van den Spaanschen troon pretendent is aan den A.F.P.- correspondent formeele mach tiging gegeven om het uit Lon den afkomstige bericht, volgens hetwelk Don Juan zich spoedig naar Portugal zou begeven, te gen te spreken Don Juan is absoluut niet van plan om Zwit serland te verlaten, waar hij zal blijven om de eindbeslis sing van de Spaansohe bevol king af te wachten. Onder Uwe EEN lange, rijzige vliegenier. Jong, katholiek en Engelschmati. Bij eeu bombardementsvlucht naar Keulen neergeschoten, binnengebracht op een boerderij, vandaar naar een huis in de stad, waar hij drie maanden lang onder het oog van de Duitschers werd ver pleegd. Genezen, vertrok hij langs vele en gevaarlijke wegen weer naar de over zijde van de Noordzee, maar kwam als een der eersten in het Westen op Val kenburg neer. Toen wij hem na zijn val zagen, ston den we verbaasd over de prachtige .uit rusting. Tot in de puntjes verzorgd en op alles berekend. De dokter moest zijn kleeren lossnijden om zijn verwon dingen te kunnen bereiken. Toen bleek, dat hij onder zijn uniform een rozen krans om den hals droeg. „Zij helpt me er door", zei hij nog en raakte buiten bewustzijn. „Zij" hielp hem er door. Zijn ver trouwen werd beloond. Hij stond onder haar bescherming. Deze vliegenier was geen uitzonde ring. Vooral onder de Canadeezen wa ren er talloozen, die hun vliegtuig in gingen met den rozenkrans om. Zegt u dat iets? Gij weet misschien, dat Paus Leo XI11 drie encyclieken schreef over het bidden van den ro-- zenkrans; ge herinnert u misschien he ter, dat onze bisschop vóór en onder den oorlog aanspoorde tot het bidden van den rozenkrans. En als uw geheu gen niet al te zwak is, dan weet ge, dat de laatste brief ook dat gebed juist aanwijst als hulp en middel te gen de zedelijke gevaren van onzen tijd. Maar toch, één voorbeeld zegt meer dan duizend woorden. Dagelijks starten- wij voor een nieu we vlucht in het leven. Dagelijks worden wij uitgezonden om het doel te bereiken. Dagelijks zijn er gevaren en vijanden, stormen en storingen, die noodlottig kunnen worden en onze vlucht kunnen veranderen in doodeliike neerstorting. Laten we alle beeldspraak terzijde. Wij weten en beseffen allen, dat er hard gebeden moet worden. Wij weten en beseffen, dat cr een ernstige zedelijke instorting is, die we met alle krachten moeten trachten te boven te komen. Welnu. Zij, die al zoo dikwijls hult» en uitkomst heeft verkregen, zal ook nu ons gebed verhooren. Maar dan het gebed van den rozen krans ook in het échte bewustzijn van onze schuld, van onze vele tekortko mingen. De rozenkrans is een middel, eenvou dig als de eeuwige Wijsheid, die ons dat middel schonk, maar machtig als de Liefde, die alles verliet en zich een moeder koos onder de menschen. De rozenkrans-bidden is naar hef woord van Leo XIII: „Den weg opgaan naar het geluk langs de paden die ge wijd zijn door het bloed van den God- mensch en de tranen van Zijn Moeder." Bidt den rozenkrans en bidt ze ge zamenlijk! IS KONING l.EOPOin? De Zwitsersche omroep heeft een eerder gegeven bericht, volgens welk koning Leopold van België in Zwitser land zou zijn aangekomen, tegenge sproken. Een dergelijk bericht is niet in overeenstemming met de feiten. Slechts eenige leden van de konink lijke hofhouding hebben zich naar 's konings toekomstige residentie bege ven, DE KATHOLIEKE MISSIE IN JAPAN, Volgens berichten uit Tokio heeft do Japansche eerste minister 15 katholie ke missionarissen ontboden, die tijdens den oorlog in Japan gebleven zijn. Hij heeft hun bedankt voor het verrichte werk en hen uitgenoodigd hun taak voort te zetten om aldus bij te dra gen tot de zedelijke verheffing van het Japansche volk. AANSPORING TOT SPAREN. „Het sparen is een nationale deugd, die wij allen weer met ernst moeten gaan beoefenen", aldus heeft minister Lieftinck in zijn jongste radiotoespraak verklaard. In verband hiermede wijst het ministerie van financiën er zeer na drukkelijk op, dat contanten, in nieuw geld, welke men van nu af aan naar een bank of spaarbank brengt en in het algemeen alle contante gelden, die na 26 September op een of andere re kening worden gestort, volkomen bul ten de blokkeeringsmaatrcgclen vallen. I|V}ver hetgeen men voortaan b.v. uit I loon of salaris overspaart en aan het I bankwez.en toevertrouwt, zal men dut I steeds de vrije beschikking hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1