Communistische agitatie in Australië Samenwerking Engeland-Amerika Radioprogramma Onrecht in Nederland Zaterdag 29 September 1945 No. 85 ILJBJWLWLH HET WEER tot Zondagavond Koude heldere nacht, met plaatselijke och tendmist. Overdag toe nemende .bewolking met iets later kans op eeni- gen regen. Geleidelijk naar Zuidwest terug- loopende en weer wat toenemenden wind. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton v. Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Abonnementsprijzen: f 0.26 p. week, 1.10 p. maand, f 3.20 p. kwartaal. Franco p. p. f 4.20. DE BEPROEVING leert hoe sterk, maar ook hoe zwak onze schouders zijn Stakers worden het land uitgezet In een te Canberra uitgegeven bekendmaking wordt ge zegd, dat de Australische regeering heeft beloofd, dat de gebruikelijke Australische immigratiepolitiek zou wor den gevolgd tegenover de Indonesische zeelieden, die Felle aanval thans in staking zijn. Deze op cnifley zullen worden behandeld als alle andere immigranten, die zonder toelating het land zijn binnengekomen. Zij zul len het land worden uitgezet hij de eerste gelegenheid. Officieele Nederlandsche verklaring. De Nigis (Netherlands In dies Government Information Service) heeft het volgende communiqué uitgegeven: Mededeelingen uit onbeken de bron in Canberra betreffen de het vervoer van militairen en oorlogsmateriaal door Neder landsche schepen die in Austra- lische havens opgehouden wor den, geven een volkomen ver keerd .beeld van de werkelijk heid. De Australische regee ring heeft verzocht wapens en munitie voor Nederlandsch In- dië in een der Nederlandsche schepen te laden, waarin de Nederlandsch Indische regee ring onmiddellijk heeft toege stemd. Dit materiaal maakt slechts een klein gedeelte uit van de lading aan. herstelyoor- raden, waarmede vrijwel alle Nederlandsche schepen gela den worden. De veronder stelling, dat de „Karsik" te Melbourne wapens aan boord had, omdat het ruim werd be waakt, mist allen grond, aan- gezien de kisten in het ruim gevuld zijn met nieuwe kope ren munten voor Indië. Voorts bestaat de lading uit voedsel, kieeren, medicamenten en me dische en tandheelkundige uit rustingstukken. De Nederlandsch Indische autoriteiten hebben officials van den vakbond en journalis ten gisteren uitgenoodigd de lading van de „Karsik" te ko men inspecteeren. voor Zondag 30 September. 9.3310.30 Klassiek concert. 10.30—12.00 Kerkdienst u. d. Spie- ghelkerk te Bussum, voorganger: ds. j. Groenweg, Ned.- Herv. 12.15—13.00 Het ensemble Willy Eberle. 13.15—13.30 De Kentucky Min strels. 13.3014.00 Gramofoonmuz. Dans muziek. 14.1016.30 Opera „Tosca", van Giacomo Puccini. In de pauze: „Het schot van Alexander Poesi- kin", door Gerard Heystee. 16.30—17.30 Ziekenlof uit de R.K, kerk te Bloemendaai. Toespraak tot de zie ken door Mgr. Wit- lemborg. 17.3018.00 Benedict Silbermann and his Novelty Se renades, m.m.v. EI- ly Rexonn, zang. 18.0318.15 Joe Petersen zingt. 18.1518.30 „Zes en een kwart", ons Zondags Cabaret- kwartiertje. 19.15—19.30 Een kwartiertje bij den cowboy: De Hill- Biilies. 20.3021.15 Een groot meester speelt kleine werken. Toscanini dirigeert. 21.1521.35 De clandestiene poëzie van A. Roland-Holst. 21.35—22.00 Muzikale Glidertocht 22.1522.25 Dansmuziek. De Lascaren zijn ondanks de pressie, uitgeoefend door sta kende Indonesiërs op de „Kar sik" gebleven, die gisteren met een gemengde bemanning naar Java vertrokken is. zonder hulp van sleepbooten, die zich soli dair verklaard hadden met de stakers. Voorts is de „Maet- suyker" uit Sydney naar Java vertrokken, eveneens zonder oorlogsmateriaal. Australische pers over de staking. De „Sydney Morning He rald" schrijft in een hoofdarti kel; De door communisten gelei de federatie van havenarbei ders tracht de functies en het gezag van de regeering van het gemeenebest te usurpee- ren door de Nederlandsche sche pen te boycotten. In dit arti kel wordt voorts een hevige aanval gedaan op den minis ter-president Ghifley wegens het feit, dat 'hij in gebreke is gebleven, de havenwerkers tot de orde te roepen. Het artikel vervolgt dan: De premier had de arbeiders dienen te verkla ren, dat zij niet de vrijheid heb ben Australië's buitenlandsche politiek te dicteeren. Na er op gewezen te hebben, dat de Nederlanders ongetwij feld jegens zekere nationalis tische tendenzen concessies zullen moeten doen en dat de oude orde niet ongewijzigd kan worden hersteld, noch in Ne- derlandsch-Indië noch elders in het Oosten, schrijft het blad: „Onze Nederlandsche vrienden kunnen terecht vertoorn zijn over het feit, dat him hulpver- leeningsschepen op zulk een onverantwoordelijke wijze lam gelegd worden in Australische havens en zioh gerechtigd voe len de hulp der regeering in te roepen om deze vaartuigen weg te krij.gen". Na het hernieuwde aanbod, dat gisteren te Camiberra door GENERAAL PATTON NAAR FRANKFORT. Luit. generaal George Patton is gisteren uit zijn hoofdkwar tier vertrokken naar Frankfort om te verschijnen voor gene raal Eisenhower, die hem bij zich heeft ontboden in verband met aan Patton toegeschreven nalatigheid in het uitroeien van de nazi's in Beieren. Som mige Amerikaansche couranten ■hebben scherpe critiek uitge oefend op de door Patton in Beieren gevoerde critiek. DE „ORANJE" BRENGT AUSTRALISCHE GEVAN GENEN THUIS. Het Nederlandsche schip de „Oranje", dat thans hospi taalschip is, kwam gisteren in Brisbane aan met 827 bevrijde krijgsgevangenen uit Singapore aan boord. Deze mannen wa ren de eenste gevangenen, die per boot uit Singapore in Australië zijn aangekomen. den bevelhebber der Neder landsche strijdkrachten is ge daan, zullen de Nederlanders blijkbaar verkrijgen wat zij wenschen. Verklaring van Chifley. De Australische minister president Ghifley, verklaarde in het Huis van Afgevaardigden met betrekking tot de weige ring van de Australische dok werkers om Nederlandsche schepen te laden, bestemd voor Nederlandsch Oost-Indië, dat stappen zouden worden onder nomen om alle Indonesiërs naar hun schepen te doen terugkee- ren en er voor te zorgen, dat alle „hulpverleeningsschepen" volgeladen worden. Vier koop vaardijschepen voor Neder landsch Oost-Indië, geladen met wapenen en munitie zoowel als met huipverleeningsgoederen zouden door geselecteerd Ne derlandsch personeel worden geladen. Intusschen weigeren de Au stralische dokwerkers in Mel- bourne, Sydney en Brisbane het verbod op te heffen inzake het laden van Nederlandsche sche pen waarvan zij beweren, dat ze wapenen van Australië ver voeren ten gebruike tegen de Indonesische republikeinsche regeering, hoewel de Neder landsche autoriteiten hebben toegestemd de schepen op wa pens te laten doorzoeken. Hef langverwachte kleintje koffie Op 27 October zal voor alle leeftijdsgroepen een bon voor koffie worden aangewezen. Deze bon zal geldig zijn tot en met 24 November en reoht geven op het koopen van 200 gr. koffie. De hotels, café's en restaurants zullen in deze zelfde periode hun gasten en bezoekers weer koffie kunnen serveeren. GERUCHTEN ROND MGR. SPELLMAN. Mgr. Spellman, aartsbisschop van New York, is uit Caïro te Rome aangekomen, alwaar hij eenigen tijd zal verblijven. De ze omstandigheid wordt uitge legd als de bevestiging van zijn aanstaande benoeming tot den post van pauselijk staats secretaris. De hooge prelaat zou daarna ter gelegenheid van het consistorie, dat de Paus zal •houden tegen einde November of December, de kardinaals hoed krijgen. DE AARTSBISSCHOP van WESTMINSTER. De R.K. Aartsbisschop van Westmin ster heeft deze week een bezoek ge bracht aan ons land. Hij kwam uit Bel gië in Nederland aan en begaf zich in den loop van Dinsdag naar het paleis van den Aartsbisschop. Voornaamste steun voor wereldvrede TV AAR in betrouwbare kringen verluidt, hebben de -L~ ervaringen, welke Byrnes in de bijeenkomst van de vijf ministers van buiten- landsche zaken te Londen heeft opgedaan, hem over tuigd van de noodzakelijk heid van het zoo spoedig mogelijk bereiken van een omvangrijke overeenstemming tusschen Amerika en Engeland als voornaams ten steun voor den wereldvrede. Leenlng van 5 milliard dollar Het algemeen parallel loepen van de zienswijzen van Engel- sohen en Amerikanen op de Londensohe onferentie heeft diepen indruk op Byrnes ge maakt. Een andere factor, welke besohouwd kan worden als een bijdrage ter verbetering van de vooruitzichten der besprekin gen te Washington, is waar schijnlijk het aftreden van Leo Crowley, die voornamelijk ver antwoordelijk is geweest voor het abrupte einde van de leen- en pachtleveranties. President Truman heeft, naar aangeno men wordt, veel op hem ge steund, wat betreft adviezen in zake de economische aspecten van de Amerikaansche buiten- landsche politiek. Zijn aanvaar den van het aftreden van Crow ley en het ontbinden van de Foreign Economie Administra tion kan woarden opgevat als een aanduiding, dat 'hij besloten heeft voortaan van adviezen van deze zijde af te zien. Het tijdstip is thans nabij, waarop dë Amerikanen definitieve voor stellen aan de Engelschen zul len doen, ten aanzien zoowel van de directe financieele als van de algemeene commercieele politiek. Volgens officieuse berichten te Washington zouden de Ame rikaansche onderhandelaars het denkbeeld voorstaan van een leening aan Engeland ten be drage van vijf milliard dollar tegen laag rentetarief. Een zoodanige leening zou verleend worden zonder het stellen van voorwaarden t.a.v. waar het geld dient besteed te worden. Het inleidende onderzoek voor de Engelsch-Amerikaan sche financieele besprekingen is practisch voltooid. Men ver wacht, dat thans de leidende ge delegeerden voor Engeland Lord Keynes en Lord Halifax, voor de Ver. St, Clayton en Vinson spoedig zullen bijeen komen. Zij zullen dan de aan bevelingen van twee commis sies in behandeling nemen. een. ■betreffende het verleenen van financieele hulp die voor beide partijen aanvaardbaar is en •een betreffende de verminde ring der handelsbelemmerin gen tusschen beide landen. De conferentie te Londen. De raad van ministers van buitenlandsohe zaken hield .gis teren twee bijeenkomsten en volgens het communiqué werd het Fransohe memorandum over het bestuur en de administra tie van Duitsohland besproken. Reuters diplomatieke corres pondent gelooft, dat het moge lijk is, dat de raad ook nog Zon dag bijeen zal komen. Het op stellen van het Protocol en van het Slotcommuniqué ge schiedt nu door vertegenwoor digers der vijf mogendheden, zoodat er nu eenstemmigheid ■bereikt kan worden ten aan zien van deze documenten. Men hoopt nu, dat het slotcommuni qué een plan ter voortzetting van het werk zal aankondigen. ii Hebt u een kennis bij p.o.d. OF M.G.? In Nederland gaat het zoo. Er Is een man opgepakt. HU wordt van dief stal verdacht. HU wordt aan een eerste verhoor onderworpen en voorgeleid voor den officier van justitie. De offi cier van justitie vordert, dat hü in be waring zal worden genomen. De rech- ter-commissaris wordt er in gemoeid en deze beslist, dat hangende het on derzoek, de man voor een bepaald aan tal dagen in hechtenis moet blijven of dat hu voorloopig op vriie voeten kan worden gesteld, omdat er geen vrees bestaat voor herhaling of voor vlucht (populair noemt men dit een „loopend vonnis"). Recherche, officier van justitie en rechtbank werken vanaf het prille be- gin ten nauwste samen. De verdachte krügt aanstonds de ge legenheid een advocaat te nemen ol krijgt een advocaat toegewezen. Deze treedt met den verdachte in briefwis seling, bezoekt hem in het Huis van Bewaring, neemt inzage van het dos sier. Er komen geen relaties aan te pas! IN Nederland gaat het óók zóó! Er is een man opgepakt, Hii heeft zich wel eens crltisch uitgelaten over de Engelschen. Hii woonde op een dorp en had er vijanden. Hij deed met suc ces zaken en had nijdige concurrenten. Misschien twijfelde hij wel eens in 1940 en 1941 over den goeden afloop van den oorlog, zooals dr. Colijn deed; toen deze schreef dat, hoe de oorlog ook mocht afloopen, Duitschland op het continent de lakens zou uitdeelen. Mis schien nam onze man in kwestie op aandringen van de Nederlandsche Ge nie of van de Nederlandsche Water staat, noodgedwongen en binnen het kader van het Landoorlogsreglement, een- werk aan voor de huisvesting van Duitsche troepen. In elk geval hl] zit in de gevangenis. En probeer nu eens hem er uit te krij gen. Neen, probeer alleen te achter halen wat er aan de hand Is, waarvan hii beschuldigd wordt. Probeer hem t« bezoeken. Poog inzage te krijgen van het dossier. Wendt u tot de man van de P.O.D. ter plaatse. Wendt u tot het M.G. Misschien hebt u er een goe den kennis? Misschien vindt u een ad vocaat, die bereid is den loopjongen te spelen, die zich wil laten afsnauwen door kwajongens met een geweer. Mis schien vergaat het u als de advocaat, die van drie instanties te hooren kreeg, dat zijn cliënt aanstonds naar huis be hoorde te worden gezonden. Maar de cliënt zit nog in de cel. Misschien vergaat het u als den ad vocaat, die kon constateeren hoe de Militaire Commissaris op een middag tusschen 4.05 en 4.11 uur uit vier dos siers beslite, dat de vier personen in kwestie niet voor voorloopige invrij heidstelling in aanmerking kwamen. Mijnheer, zoo smeeken de familiele den. u hebt toch relaties? Probeert u het nog eens. En weer komt de advo caat nederig te staan vóór het bureau van zoo verschrikkelijk hoog gezeten, al dan niet geuniformde lieden, die zóó Uselijk gewichtig doen engeen niensch meer zUn. Er zijn instructies van generaal Kruis. Maar zoolang de P.O.D. met haar harde hoofd het verschil niet begriipt tus schen een agent van politie en een rech ter. zoolang zullen héél kleine manne tjes alle instructies van generaals en ministers ten spijt hun heel klei ne machtslnstinctjes bot vieren op ver dachten, op familieleden, op advocaten. En nu wachten zoo de tienduizenden lichte gevallen. En de honderdduizend familieleden wachten mee. Er worden commissies-van-tien benoemd, die deze gevallen zullen onderzoeken. Hebt u misschien een kennis bi) zoo'n commis sie? Waar zetelt ze? Wanneer zal ze met haar werkzaamheden beginnen? De volgende week komt er een persconfe rentie of spreekt Patriot voor de radio. Dan vernemen we, dat er ■natuurlijk wel eens is misgegrepen. Dat kon niet anders. Dan hooren we, dat er een kampcommandant is ontslagen omdat hii niet tegen ziln taak bleek opgewas sen. Maar men zal de moeilijkheden te boven komen. DAN staan wU weer op den stoep met hetzelfde gevoel, dat ons bekroop als wU het gebouw van een Duitsch „Gericht" verlieten. Weggestuurd, op een beleefde of onbeleefde manier. Machteloos.. Erger is de machteloosheid van de genen, die hun zenuwen in zorgend nietsdoen kapot maken en wien het zoo ontzettend veel moeite moet kdftea: onrecht seduldU te dranea.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1