A ARBEIDSDIENSTPLICHT? Vaticaan en Spaansche kwestie Arbeid, Radioprogramma- Onrecht in Nederland Vrijdag 28 September 1945 No. 84 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Zaterdagavond Wisselende -bewolking. Plaatselijk enkele buien, vooral aan de kust. Mati ge wind tussehen West en Noord-West. Koel. KlltCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton v. Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Abonnementsprijzen: 0.26 p. week, 1.10 p. maand, f 3.20 p. kwartaal. Franco p. p. 4.20. niet het geld maakt den mensch gelukkig Ongegronde beschuldiging van Laskl In een radio-uitzending naar de Vereenigde Staten op 24 September j.L maakte Laski, de volgende opmerking over het Vaticaan en Spanje: „Onze volken brachten niet de ontzaglijke offers van dezen oorlog om een ty rannic te doen voortbestaan, zooals die van Franco of een onstichtelijke mythologie, zooals die van den door het Vaticaan ondersteunden koning van Spanje, die nog snel tracht den inhoud van de vier vrijheden te leeren, terwijl hij het op pijnlijke wijze laat blijken, dat hij de beteekenis der woorden misverstaat". Dementi Een woordvoerder in het Va ticaan heeft gisteren ontkend, dat het Vatioaan het herstel van de monarchie in Spanje wensoh.- te. Deze verklaring werd afge legd naar aanleiding van een bericht in het te Rome verschij nende communistisch blad „Unitas", waarin werd medege deeld, dat de voorzitter van de Britsche Labourpartij, Prof. Harold Laski heeft gezegd, dat het Vaticaan in. Spanje den ko ning terugwenschte. De Vati-. caansehe woordvoerder ver klaarde; „Ik ben gemachtigd te verklaren, dat dergelijke be schuldigingen geheel en al on gegrond zijn. De H. Stoel heeft zich steeds strikt afzijdig ge houden van de Spaansche kwes tie". Monarchie hersteld? Generaal Alfredo Kinaelan, die optreedt als vertegenwoor diger te Madrid van den Spaan- schen troon-pretendent Don Juan, heeft het program, oot- vouwd van een eventueel her stelde monarchie. Kinaelan was van meening, dafvöor het her stel van de monarchie geen militaire coup noodig zou zijn. Hij oordeelde de vestiging van een republikeinsche regeering een absoluut onaanvaardbare oplossing. Hij verklaarde, dat de monarchie de idealen van voor den burgeroorlog, n.l. „God, Spanje, Vrijheid en Rechtvaardigheid" weer in him volheid zou opvatten. De bur geroorlog, zeide hij, is uitge vochten voor de royalistische ideologie tegenover republikei nen en communisten. O-p de Vraag, binnen welken tijd naar zijn meening het herstel van de monarchie een feit zou worden, antwoordde Kinaelan: „Ik wil igeen voorspelling doen, doch men veronderstelt zes maan den". voor Zaterdag 29 September. 7.157.50 Bioscoop-ortelspel. 8.159.00 Graag gehoorde or kestwerken. 9.3310.00 Oude kamermuziek. 11.3012.00 Romantische muziek. 12.3013.00 Benedict Silbe mann and His Novelty Se- renaders in. medew. van Jack Stadt, zang. 13.1513.45 The Masqueraders. 14.0014.30 Het orkest van Lea van Spall. 14.3015.00 Verzoekprogramma. 15.1515.45 Filmmuziek. De stem men van Popey-the- Sailor and Betty Boop, met een omlijs ting van muziek uil Walt Desney's tee kenfilms. 16.0016.30 Het Quadaninin-trlo. 16.30—16.45 De toekomst van de Nederlandsche too- neel-literatuur dooi August Defresne. 16.4517.30 Het orkest Los Mu- chachos. 17.3018.00 Swingprogramma. 18.4519.00 Vocalistenparade. Mlt- zy Sneekeres. 19.15—19.30 Een kwartiertje bil Louis Davids. 20.30—21.15 Cabaret „The Sing Song Shop". 21.3022.00 Het Britsch strilkor- kest o.l.v. den jon gen Engelschen mu sicus en Swing- enthousiast Spike Hu ghes. 22.30-23.00 Bill Standford en zijn orkest. Ameriteaansche poli tiek in Duitschland Luitenant-generaal Lucius D. Clay, plaatsvervangend opper, bevelhebber der Amerikaan- sche troepen in Duitschland, herhaalde gisteren de verkla ring, dat Amerika besloten is het nazidom-in Duitschland volkomen uit te roeien. Tus sehen de 60 en 70.000 nazi's zijn reeds in de Amerikaansche zone 'gevangengenomen, en het to taal zal vermoedelijk ÏOO.ÖOO bedragen. De meesten hunner, aldus CLay met uitzondering van de oorlogsmisdadigers, werden alleen maar voor eenigen tijd in hechtenis gehouden. Hij zei- de, dat het nog wel „langen, langen tijd" zou duren, voordat generaal Eisenhower zou toe staan, dat Amerikaansche sol daten met Duitsche vrouwen mochten trouwen. Proclamatie van Eisenhower. In een proclamatie uitgege ven door het algemeen Duitsch voorlichtingsbureau, heeft ge neraal Eisenhower de vorming aangekondigd van drie staten in de Amerikaansche zone, n.l. Hessen, Wurtemberg en Baden- Beieren, die elk een eigen be stuur zullen krijgen. Berlijn hoofdstad. Berlijn zal de politieke hoofd stad voor het Amerikaansche ■militaire bestuur worden en daardoor in de plaats van Frankfurt-aan-Main komen, wanneer de centrale Duitsche •bestuursinstellingen onder ge allieerd toezicht in deze stad geïnstalleerd zijn, aldus luite nant-generaal Lucius D. Clay, de oudste vertegenwoordiger der Amerikanen in Berlijn. Herderlijk schrijven Duitsche Bischoppen. Kardinaal Faulhaber, de Aartsbisschop van Münohen en dertien andere Duitsche Katho lieke bisschoppen hebben in een herderlijk schrijven erkend, dat vele Duitsche katholieken zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Zij ver klaren dat de kerk wil samen werken bij het scheiden van schuldigen en onsehuldigen. Het schrijven eindigt met het uitspreken van dankbaarheid aan al die katholieken, die zon der zich te bekommeren om persoonlijk gevaar steun heb ben verleend aan de vervolgde Joden. Geheimzinnig Lissabon Belgische Koningscrisis Het geheimzinnig bezoek aan Lissabon van twee voor aanstaande Belgische per soonlijkheden. Prins Regent Karei en den eersten Minis ter Van Acker, heeft de po litieke stemming weer tot eenige opwinding gebracht, nadat deze tijdelijk tot rust was gekomen ingevolge het besluit van het parlement, dat Koning Leopold niet naar België mocht terugkeeren, zonder door het Parlement te ziin teruggeroepen. Uit gezaghebbende bron wordt thans vernomen, dat Leopold zich nog in zijn bui tenverblijf te Sankt Wolfgang bevindt, nabij Salzburg in Oos tenrijk en Brusselsche krin- fen, die in verbinding met em staan, geven geen aan wijzing omtrent zijn eventueel voornemen deel te nemen aan de besprekingen in Lissabon. Hoewel de grootste geheim houding in acht wordt geno men, acht men het waarschijn lijk, dat belangrijke bespre kingen gaande zijn. Het feit, dat Lissabon als plaats van sa menkomst is gekozen en de aankomst van van Zeeland, den vroegeren premier, aldaar tezamen met vooraanstaande persoonlijkheden op econo misch gebied, wordt hier als een aanwijzing beschouwd, dat de besprekingen wellicht ver band houden met de economi sche onderhandelingen met de V. S., welke Spaak, de Belgi sche Min. van Buitenlandsche zaken, en Min. Kronacker mo menteel te Washington voeren. „Stempelen" en „steun" vervallen. Tekort arbeiders, teveel werkloozen! tT ERHAALDELIJK wordt aangedrongen op de invoe- ring van arbeidsregistratie en van burgerdienst plicht. Eenigen tijd geleden is zelfs het bericht versche nen als zou een wetsontwerp in dien geest klaar liggen. Men ziet eenerzijds, dat in ons land veel werk moet worden verricht, waarvoor niet altijd de noodige krach ten beschikbaar zijn, terwijl ander zijds valt waar te nemen, dat nog velen zonder arbeid zijn. Men meent, dat burgerdienstplicht, zooals in ver schillende landen, o.a. Engeland, heeft gegolden tijdens den oorlog, met registratie van allen, die kunnen werken, de oplos sing zou zijn Standpunt van Minister Drees Green burgerdienstplicht in vredestijd. Mijn standpunt is, dat een dergelijke maatregel in vredes tijd niet dan bij volstrekte noodzakelijkheid moet worden genomen en dat het zelfs geen zin heeft zoo lang men .nog geen arbeid heeft kunnen aan bieden aan de. talloozen, die reeds bij de arbeidsbureaux zijn ingeschreven. Van dien kant echter gaan wij nu het probleem met kracht aanvat ten. Onmiddellijk na de bevrij ding was er een omvangrij ke werkloosheid, omdat grondstoffen en brandstof fen ontbraken, terwijl in vele bedrijven ook de instal laties waren weggehaald. Zelfs de wederopbouw kon en kan niet met de ge- wenschte kracht worden ter hand genomen, omdat de materialen in onvoldoende mate aanwezig zijn. De voe- dingstoestand was in den be ginne zoo, dat velen niet op volle kracht konden werken en wij wilden van de talrij ke arbeiders, die jarenlang gescheiden van hun gezin hadden moeten leven, niet dadelijk verlangen, dat zij weer buiten hun woonplaats aan den slag gingen. De oude steunregelingen en het „stempelen", waarte gen zoo groote bezwaren be stonden, zijn niet weer in het leven geroepen. Aan werkloozen wordt een uit- keering gegeven. Deze rege ling is ook slechts houdbaar, wanneer uitkeeringen maar van korten duur behoeven te zijn, omdat spoedig arbeid beschikbaar is. Oproep. Nu eenige maanden voorbij zijn gegaan acht de regeering het oogenblik gekomen om op grooter schaal arbeiders op te, roepen, zoowel voor den we deropbouw vooral in de ver woeste gebieden, Noord-Lim burg, Arnhem, de Veluwe- zoom, Brabant als voor oogstwerkzaamheden. Het spreekt vanzelf, dat wie arbeid weigert, geen uitkee- ring meer ontvangt. Arbeid is levensvoorwaarde. De geldzuivering zal ook ten aanzien van den arbeid een goeden invloed hebben. Nu het zwarte geld uit den omloop is genomen en de zwarte han del, vooral ook in cigaretten, stellig wel sterk terug zal loo- pen, zullen vele jonge men- schen, die geregelden arbeid ontwend waren, of daartoe nooit waren gekomen, tot hun eigen heil gaan zien, dat dat weer een levensvoorwaarde is geworden. Intusschen zou het in hoo- ge mate onbillijk ziin de om vangrijke werkloosheid, die er vooral in de groote steden nog is. aan de arbeiders te wijten. Zooals ik reeds eer der zeide, kunnen velen in de bedriiven. waar ze werk ten. niet aan den gang. Waar die mogelijkheid wel be staat wordt veelal weer flink aangepakt. Waardeering in buitenland. Buitenlanders hebben den laatsten tijd herhaaldelijk hun waardeering uitgesproken over de wijze, waarop men in Ne derland het herstel heeft ter hand genomen. Er moet echter veel meer worden gedaan om een goed evenwicht te berei ken tussehen de vraag naar arbeiders efï de beschikbare krachten. Dat is echter reeds mogelijk op grond van de be schikbare gegevens en de be- zonder een in te staande regelingen, zon zjg. burgerdienstplicht De toestand in de kampen. Er geschiedt in Nederland ONRECHT! „Er komen ergerlijke schandalen voor en er worden schanddaden bedre ven aan weerlooze gevangenen!" Aldus de illegale werker, van Rand wijk, in „Vrij Nederland". Wat gebeurt er in het duister? In dien de toestanden in de kampen het daglicht kunnen verdragen, waarom geeft men dan aan vertegenwoordigers van de pers, van het Nederlandsche Roode Kruis of van een andere instan tie niet het recht op een aantal wille keurige dagen, uren en nachten een a.antal kampen grondig te bekijken? Generaal Kruis, inspecteert, kolonel Snijders inspecteert, en Patriot voor „Herrijzend Nederland" bakt zoete broodjes. De heer Van Randwijk legt brieven over waarin zware beschuldigingen worden geuit. Hij vraagt een onderzoek om of den aanklager te straffen, of de beschuldigden. Een moeder schrijft: Mijn zoons zijn geslagen ais men geen beest zou doen. De oudste moest zich ontkleeden en is toen" met een nat te gummistok geslagen. Men tweede zoon heeft zich vijftigmaal in een stuk' glas moeten laten vallen Spreekt deze vrouw de waarheid? Of liegt ze? In beide gevallen moet er ge ducht gestraftworden. Een ander geval. Mijn eenige zoon zat tweemaal in Duitsche gevangenschap. Op 7 Mei 1945 hebben ze mijn kind weggehaald. Vier maanden zit hij gevangen, is ziek, was nooit sterk. Mr.. .die ik. vroeg zijn belangen te behartigen, kan-geen toegang tot hem krijgen. De aanklager beweert, dat mijn jongen drie Joodsclie onderduikers aan de Duitschers zou hebben verraden. Een dezer drie is te rug uit Auschwitz en persoonlijk bil Mr gaan zeggen, dat het een leugen is (alles op schrift gegeven). Verder heb ik papieren van de gezamenlijke illegale acties te.... en te.... over de betrouwbaarheid van mijn zoon. Al deze mooie stukken heeft Mr.... maar hlf kenll" Seen 'cans om er mee te wer- Een jurist, zelf bekleed met een lioo- ge functie bij het kampwezen, vertelt het ook reeds door „De Burcht" ge signaleerde geval van het kaalknippen der mannen en het afknippen van het haar der vrouwen tot boven de ooren Een predikant uit het centrum des lands: ervaring van veie mij ner collega's is, dat bij de betrokken instanties, M.G., P.O.D. e.d., de pre dikanten vaak op dezelfde onbehoor lijke wijze behandeld worden (zij het dan iets getemperd) als vroeger bij de Duitsche instanties. Men beschouwt ons ais lastige dwarskijkers, die liefst zoo gauw mogelijk moeten verdwijnen en waar men niets mee te maken wil heb ben. „Wij laten het", zegt Van Randwijk, „voor ditmaal hierbij. De gedachte aan al dit onrecht en deze domme dwaas- he d, wordt nog ondragelijker, wanneer wij Zien hoe er geklungeld wordt met de bestraffing van de groote schuldi gen. De eerlijkheid gebiedt te schrijven, dat de Regeering zich ernstig met het' probleem bezighoudt. Wij voor ons twij felen geen oogenblik aan den wil der Regeering om den stal schoon te ma ken. Maar generaal Kruis klaagt over gebrek aan goed bewakingspersoneel en over onvoldoende materiaal ten einde de kampen vóór den winter bewoon baar te maken. De fout is begaan door de vroegere regeering, die, zooals v. Randwilk schrijft: „met absoluut onvoldoende voorschriften „de jacht liet openen". Maar onze huidige Regeering treu- zele niet. „En wat ons volk aangaat, ook te genover de N.S.B.'ers zullen wij van daag evengoed als in 1940 tot 1945 heb ben waar te maken, dat het ons om recht te doen is en dat wij bereid Ziin tegen het onrecht ten strijde te trekken, óók als het hakenkruis er niet meer boven wappert". VOETBAL. L.F.C.—Roodenburg. Deze wedstrijd om den N.V.B.-beker wordt Zaterdag a.s. om 5 uur gespeeld in plaats van Zondag op het terrein aan den Zoeterwoudsche Singel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1