li Weg met het slechte geld! D GOED GELD geeft arbeid waarde Regeering maakt het geld gezond! Weerzinwekkende zwarte handel! f Donderdag 27 September 1945 No. 83 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Vrijdagavond. Aanvankelijk geheel bewolkt met eenigen re gen. Later wisselende bewolking. Aan de kust tij del. krach tigen wind tusschen West en Noord. Zelfde temperatuur. DE DIIDCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton v. Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Abonnementsprijzen: i 0.26 p. week, 1.10 p. maand, f 3.20 p. kwartaal. Franco p. p. 4.20. In een rede, getuigend van vastberadenheid en ernst heeft Minister Lieftinck de tweede phase van de ingrijpende operatie der geldzuivering uiteengezet. Er is veel te veel geld! Maar Nederland zal voor de ramp der inflatie worden gespaard! Het prijs- X" peil wordt beheerscht De gulden houdt goede f G@6E1 Inflatie! koopkracht. Daarvoor is nood5 dat niet méér geld in omloop blijft dan noodzakelijk is om de goederen die er zijn te ruilen. Het geld is een hulpmiddel in den ruil. Maar het mag dien ruil niet verstoren. Er mag, aldus de Minister, niet meer geld in omloop komen, dan noodig is voor het vormen van inkomen uit arbeid, in loondienst of uit eigen bedrijf of uit eer lijk verworven vermogen. Voor de betaling van loonen. pensioenen, ren ten. wordt direct nieuw geld beschikbaar gesteld. On de geldkaart wordt aanstonds 100.vrijge geven. Van de rekening bij den girodienst en bii de banken krijgt men direct voor overschrijving 1000 ver meerderd met 25 pet. van het saldo ter beschikking. V Wie dus 1800.op de giro heeft staan, krijgt f 1000.plus 450.— 1450.ter beschik king voor overschrijving op an dere rekeningen. Voor bijzondere doeleinden en voor oorlogsslachtoffers wor den extra-voorzieningen ge- trof en. De belastingontduiker en de zwartehandelaar grijpen er naast. Wie eerlijk is geweest, krijgt van het geblokkeerde voldoen de kasgeld in nieuw geld. Wat daarna overblijft wordt aangewend: 1) voor achterstallige belas ting; 2) voor heffingen op het ver mogen; 3) voor staatsleeningen; 4) voor spaardeposito's. Het geld dat u niet aanstonds terug krijgt, belegt u met rente veilig bij den Neder- landschen Staat die een gezon de en sterke financieele politiek voert. De Regeering maakt het geld gezond. Het volk moet zorgen dat het gezond blijft. Waardoor? Door te sparen. Rede van den Minister Landgenooten. Het veldtochtsplan inzake de geldvernieuwing is bezig zich te voltrekken. Gedurende de af- geloopen veertien dagen heeft het Nederlandsche volk zijn bankpapier en zilverbons voor het grootste deel reeds aan de daarvoor aangewezen instellin gen afgedragen. Heden begon, de laatste inleveringsweek. waarin men nog tot een be drag van 300.het oude geld kan aanbieden. Voor N. V.'s, firma's e. cL kan dit nog tot een onbeperkt bedrag. De vol gende week Dinsdag zal het inleveringsproces zijn voltooid. Inmiddels zijt ge in het bezit gesteld van 10.aan nieuwe zilvenbons per hoofd en daar mede is het nieuwe onbesmette geld in een kleine hoeveelheid in omloop gekomen. Een week van beperkingen staat voor de deur. Voor het eerst in de geschiedenis van ons volk staan allen in koop kracht gelijk. Ik hoop dat dit enkele feit zal medewerken tot versterking van het besef, dat iedere Nederlander ook ip dit opzicht een evenredige bijdra ge zal hebben te leveren tot het financieele herstel van ons land en dat daardoor het ge voel van saamhoorigheid en gemeenschappelijke verant woordelijkheid bij u allen zal worden Verstevigd. Deblokkeering. Op 3 October as. gaat dit plan zijn tweede phase in, de phase der deblokkeering. On getwijfeld zult u allen verlan gend zijn om te weten, waar ge dan aan toe zijt. Ik stel er prijs op u daarvan thans mededee- ling te doen. Voor bijzonderhe den verwijs ik u weder naar de pers, waarin u gedurende de komende dagen alle inlich tingen zult kunnen vinden, die voor u van belang zullen zijn. De hoofdgedachte. De hoofdgedaohte dan, die aan de as. deblokkeering ten grondslag ligt, is deze: dat wij allen om het dreigende gevaar van een voortschrijdende ver mindering der geldswaarde te ontgaan, voortaan zullen moe ten leven uit het loopende in komen, dat een ieder onzer ontvangt in den vorm van: 1) belooning voor arbeid, die verricht wordt in loondienst of 2) in een zelfstandig bedrijf, 3i of als vrucht van een eer lijk verworven vermogen. Algemeene deblokkeering. Dit beteekent, dat terstond na afloop van de inleverings week een algemeene deblok- keering zal plaats vinden van al die gelden, die noodig zijn voor betaling van loonen, sa larissen, wachtgelden, pensioe nen en andere periodieke uit- keeringen, alsmede voor beta ling van renten, in welken vorm dan ook. Op deze wijze komt er een stroom van nieuw geld in het verkeer in den vorm van bank- en muntbiljetten, waarover men vrij zal kunnen beschikken. Als deze geld stroom eenige weken zal heb ben gevloeid, zal de circulatie geleidelijk een zoodanigen om vang hebben verkregen, dat de ondernemingen en bedrijven, die loonen, salarissen en ren ten betalen, door den verkoop van him producten aan het pu bliek over voldoende middelen de beschikking krijgen om zon der een verdere deblokkee ring aan hun betalingsver plichtingen uit kasgeld te kun nen voldoen. Verdere deblokkeeering. U zult telkenmale voor een verdere deblokkeering slechts met succes kunnen aanklop pen. indien u ten genoegen van de daarvoor aangewezen instantie kunt aantoonen, dat de terugontvangen middelen ontoereikend zijn om daarme de de uitgaven te bestrijden, die de voortzetting van de bedrijfsuitoefening vereischt. Deze procedure heeft het voordeel, dat zij een bruikbaar middel verschaft om een stren ge controle ui. te oefenen op de inachtneming van de door de regeering vastgestelde loon en salarisnormen. Bij elk ver zoek om over geld te mogen beschikken voor loonen- of sa larisbetalingen zal van den werkgever de verklaring wor den geëischt, dat' dit geld strekt tot betaling Van loonen en sa larissen die met inachtneming van deze normen zijn vastge steld. Het ontoelaatbaar tegen elkaar op cóncurreeren van sommige werkgevers op de arbeidsmarkt kan op deze wijze doeltreffend worden bestreden. Echter is in de eerste plaats noodig, dat de huishoudingen en bedrijven zoo spoedig moge. HANDVEST door Nederland aanvaard De regeering heeft het handvest der Vereenigde Volkeren goedgekeurd. Dit handvest dient vóór 1 December a.s. gerati ficeerd te zijn, zoodat dit onderwerp een der eer sten zal zijn, die door het noodparlement zullen worden behandeld. lijk weer de beschikking krij gen over normale kasreserve. ioo.vrij. Teneinde hieraan tegemoet te komen zal terstond, wan neer met de deblokkeering wordt begonnen, op elke geld kaart, die tenminste een zoo danig bedrag aanwijst, de som van 100.worden vrij gegeven, welk bedrag zal wor den uitbetaald in bank- en muntbiljetten. Voor zoover uw geldkaart dit' bedrag niet mocht aanwijzen, maar gij wel een saldo bezit wegens eerdere storting, zal het inleverings kantoor uit dit saldo u een overeenkomstig bedrag ter beschikking stellen. Beschikbaarstelling van saldi. Daarnevens zal ten behoeve van hen, die bij een bank, een spaarbank of een giro-instel ling een creditsaldo hadden uit staan, een bedrag ter grootte van 1000.plus 25 pet. van Vervolg pag. 2. Zwarte Pieten delven hun „eigen graf" Zwarte handel. Voor hen, die zich door den :warten handel hebben ver rijkt of op andere wijze van een nationaal oogpunt uit ge zien ontoelaatbare inkomsten hebben genoten, is dit een slechten tijd. Zij zien zioh de voordeelen, die zij hebben ge noten, voor een belangrijk deel ontgaan en vele spreken de bewijzen toonen aan, dat een groote onrust over hen is gevallen en dat zij gedreven v/orden tot daden die bij ieder menscli met moreel besef slechts afschuw en verachting kunnen wekken. Ik geef u daarvan een_ voorbeeld uit vele: Vrijwel alles in ons land kwam reeds voor in 't „zwart". In deze dagen van geldver nieuwing zijn daarbij- de vzwarte graven" gekomen. In eén onzer groote steden heeft zich het feit voorgedaan, dat een aantal door de geldzuive ring in het nauw gedreven lieden (met hun zwarte geld zich op een begraafplaats de eigendom van vele straks te delven graven hebben ver schaft om deze t. z. t. wel licht tegen nieuw geld van de hand te doen. Ik behoef over een dergelijk bedrijf maar wei nig te zeggen; zij die deze weer zinwekkende vondst hebben ge daan, toonen slechts hun ware karakter. Laten zii intusschen niet meenen, dat hun grimmig spel zal gelukken. Het depar tement van financiën heeft goede informaties. Zihkhamsteraars. Ook de hamsteraars van het zinken geld, die zich aan mijn dringenden oproep om het kleine betalingsverkeer niet te ontwrichten niet stoorden, worden thans uit hun schuil plaatsen opgejaagd. De opspo ringsdiensten, die hiervoor spe ciaal zijn geïnstrueerd, heb ben reeds een aantal groote klappen uitgedeeld en daarbij zal het niet blijven. Men houde zich dus voor het laatst ge waarschuwd. Zilverhamsleraars. Ook zij, die zich door het oppotten van zilvergeld meen den te kunnen veilig stellen, zullen weldra bemerken, dat de fiscus over goede speurders beschikt. Ook dit bezit dient aan het daglicht te komen en ik roep alle goedgezinden op daarbij behulpzaam te zijn. V ertrou wenspersonen. Ik heb aan de belastingin specteurs den last gegeven om plaatselijk uit de kringen der lovale burgers een aantal ver trouwenspersonen te kiezen teneinde hun behulpzaam te zijn bij het aan het lioht bren gen van gevallen van belas tingontduiking en overtredin gen der geldzuiveringsvoor- schriften. Ieder, die zioh achter de regeering wil scharen en me dewerking verleenen wil om onrechtmatige verrijkingen uit hoofde van verzwijging van inkomsten, zwarten handel, collaboratie en afpersing van medeburgers in honger en nood ongedaan te maken, wordt uit. genoodigd aan de belasting inspecteurs zelf of aan de ge noemde vertrouwenspersonen al die mededeelingen te doen, die zij naar eer en geweten verplicht en verantwoord ach ten om het recht in dit land zijn loop te verschaffen. De afrekening met het zwart ver diende geld moet volledig en grondig zün. De komende belastingen HET BESEF is levendig, dat wij ver armd zijn en dat dit verarming zich zal manifesteeren in een verminder de koopkracht. De prijzen zijn gestegen al heeft men ze Goddank in de haiid en de Staat moet door verhoogde be lastingen ons een andere aderlating doen ondergaan. Dit besef maakt het de Regeering ge makkelijker haar ingrijpende maatrege len te nemen. Daarenboven heeft men het vertrouwen, dat de Regeering naar een eerlijke verdeeling van de lasten streeft. De vermogens vermeerderingsbelasting (dat is dus de belasting over dat deel van het vermogen, dat men nu meer heeft dan in 1939) zal zeer ingrijpend zijn. Men spreekt van 60 pet. en men noemt zelfs een hooger percentage. Sommigen zeggen, dat men tot honderd procent moet gaan. Het is, zegt men, wat men na den vorigen oorlog de O. W.-belasting, de Oorlogswinstbelasting noemde. Dit is toch niet heelemaat juist. Want de vermogensvermeerde- ringsbelasting zal ook hém treffen, die geen zaken heeft gedaan, die niet, wat men noemt winst heeft gemaakt. In dien het huizenbezit hooger wordt ge taxeerd, dan moet over die hoogere waarde de belasting worden betaald. De eigenaar heeft aan die hoogere waarde niet veel. De huren zijn niet gestegen en indien hij het huis zelf bewoont, heeft hij aan die gestegen waarde ook niets. Ze heeft hem nog geen cent in het laatje gebracht en toch zal hij er be lasting over moeten betalen. DE" vermogensheffing zal gematigd ziin. Men fluistert (maar daarvan is uiteraard nog niets bekend), dat de eerste 15.000 gulden vrij van heffing zullen zijn. De Regeering zal wel goed toe moe ten zien, dat de menschen straks de belastingen inderdaad kunnen betalen. Dit kiemt temeer indien men bedenkt, dat wij het ingeleverde geld, wel yoor het grootste gedeelte, maar toch niet heelemaal, terug zullen krijgen. Klei nere bedragen, zoo beneden de 1000 b.v. zullen worden teruggegeven maar van grootere bedragen zal men een klein gedeelte niet terug ontvangen. Dat gedeelte gaat de Staat voor ons beleggen. Wij krilgen er rente van en men behoeft er niet aan te twijfelen, of na verloop van laren krijgt men ook dit terug. De Nederlandsche financieele politiek heeft terecht een goeden naam. HIROHITO OP BEZOEK BIJ MACARTHUR. De Japansche keizer Hirohito heeft generaal MacArthur's hoofdkwartier be zocht ten einde een onderhoud te voe ren met den opperbevelhebber der geal lieerde strijdkrachten. Aangezien deze gang van zaken zon der precedent is, vermoedt men. dat de keizer hiertoe besloten heeft om het Japansche volk eens en voor al ziin volledige oprechtheid te toonen bil de aanvaarding van de voorwaarden van Potsdam. Aan den anderen kant mom pelt men in Japansche kringen, dat het bezoek van den keizer iets te maken kan hebben met de hardnekkige geruch ten. dat hij voornemens is af te treden. In deze itringen toond men echter he den in de eerste plaats belangstelling niet voor het doel van het keizer lijke bezoek aan MncArthur, maar voor de vraag, hoe het Japansche volk het nieuws opneemt. Men meende zelfs, dat de groote bladen in Tokio een extra editie zouden uitgeven met de officieer le mededeeling. RADIOPROGRAMA voor Vrijdag 28 Septomebr. 8.159.00 Lichte orkestwerken. 9.33—10.00 Arthur Rubinstein speelt Chopin. 11.30—12.00 Manus Willemsen, zang. ea Jurrlaan Andriessen, piano. 13.1513.45 Instrumentale operamuziek. 14.3014.45 Zang van Lucienne Boyer» 15.30—16.00 De pianist Bep Dill. 16.0016.30 Het Londensche Philharmo* nisch Orkest o.l.v. Sir Thomas Beecham. 16.3016.45 „De slechte guldens van Louis de Bourbon". 19.1519.30 Het Zuid-Amerikaansche or kest van Xavier Cugat 20.0020.15 „Annexatie", door Ir. S. J. van Emden. 20.3021.00 Annie Woud, zang, met pla* nobegelelding. 21.009-21.15 „Op de brug"»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1