C NED. IND. REGEERING NAAR BATAVIA DE CONFERENTIE TE LONDEN HET CONFLICT IN PALESTINA l) Dinsdag 25 September 1945 No. 81 HET WEER Tot Woensdagavond. Vannacht nog buien in •dien kuststrook. Morgen ochtend plaatselijke mist. Overdag licht tot half bewolkt; koud. Zwakke, tijdelijk matige wind tusschen Noord en Noord-Oost. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren; Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton v. Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Abonnementsprijzen: ƒ0.26 p. week, ƒ1.10 p. maand, ƒ3.20 p. kwartaal. Franco p. p. ƒ4.20. PROF. LIEFTINCK VOOR DE RADIO. De min. van Finan ciën, Prof. Mr. P. Lief- tinok, zal Woensdag avond 26 Sept. a.s. om 9 uur een radiotoespraak houden. Hierin zal hij in het bijzonder de dëblok- keering van geblokkeer de tegoeden bespreken. Dr van Mook arriveert begin October Van gezaghebbende zijde verwacht men met stelligheid, dat de eerste geallieerde troepen op 4 October te Batavia zullen landen. Vermoedelijk zullen de geallieerde troepen op 14 October bij Soerabaja aan land gaan. Ook Padang (Sumatra's westkust) en Medan (Sumatra's oostkust) zullen in de eerste helft van October worden bezet. Ver wacht mag worden, dat de Luit.-Gouverneur-generaal van Nederl.-Indië, Dr. H. J. van Mook begin October uit Bris bane zal vertrekken en gelijktijdig met de geallieerde troe pen in Batavia aan land zal gaan. Britsche divisie gereed voor Java Volgens Victor Lewis, corres pondent van de „Sunday Times" te Singapore, zouden de eerste uit Java aldaar aangekomen bevrijde Britsche geïnterneer den bericht hebben, dat in Ba tavia en Soerabaja wanordelijk heden zijn voorgekomen, ter wijl ook in andere districten een treffen zou hebben plaats gevonden tusschen partij groe pen. waarbij schoten gewisseld zijn, hoewel niet duidelijk is, of dit schieten afkomstig was van Japanners, die de orde trachtten te herstellen. Volgens Lewis zouden de loyale Nederlanders op Java zich direct tot lord Louis Mount, batten gewend hebben met het verzoek het Japansche garni zoen intact te laten totdat Brit sche strijdkrachten geland zijn om te voorkomen, dat de natio nalistische beweging de macht in handen neemt. Volgens Le wis staat een Britsche divisie te Singapore gereed om te ver trekken, zoodra er scheepsruim- te beschikbaar is. Spoedig herstel lucht- verblnding met Indlë De onderhandelingen in Ame rika van den directeur der K. L. M., den heer Plesman, héb ben ertoe geleid, dat Neder land binnenkort weer over vliegtuigen zal beschikken, waarmede de luchtlijn Amster damBatavia op den kortsten termijn zal worden heropend. De onderhandelingen van den heer Plesman zijn in zooverre RADIOPROGRAMMA voor Woensdag 26 Sept. 1945. 8.15— 9.00 Graag gehoorde orkestwer ken. 9.3310.00 Sonate no. 4 in d. ki. t. van J. S. Bach door Adolf Busch, viool. 11.30—12.00 Pianorecital door Willem Heilkema. 12.15—13.00 Het orkest van Bill Stan ford. 13.15—13.45 Licht concert. 15.15—15.30 De vrouw aan het woord. „Wat hebben wij uit den oorlog overgehouden", door mevr. dr. W. H. Posthu- mus-v. d. Goot. 15.3016.30 Symphonie-orkest van Min- neapolis, 16.30—16.50 Sprekende schrijvers. Jan Engelman leest uit eigen verzetspoëzie. 16.5017.40 De Song-Singers and the Novelty Serenaders. 17.40—18.00 Louis Armstrong. 18.1518.30 Ster van den dag: Reginald Foresythe. 18.3018.45 Het rijk over zee. Op Java te veel -en elders te weinig, door W. S. Bitter, oud-as sistent-resident Indonesië. 18.4519.00 Tony Schifferstein speelt oude bekende melodieën. 19.1519.30 De Lecuona-Cuban boys. 20.3021.00 Saluut aan Nederland. Een programma aangeboden door- de Canadeesche strijdkrachten in Neder land. 21.0021.15 Commentaar op beleid en bewind door den Patriot. 21.1522.00 Gedeelten uit Guiseppe Ver di's opera „Rigoletto". Rectificatie op het programma voor Dinsdag 25 September: 22.3023.00 Jack Louis en zijn orkest. Aansluiting met de Raven- na-club te Utrecht. geslaagd, dat de Nederlandsohe regeering vligtuigen zal koo- pen. bestemd voor het gebruik op de route NederlandNederL Indië. Later zullen deze toestel len onder bepaalde modalitei- aan de K. L. M. worden over gedragen. Batavia komt tot kalmte Er is een rustige nacht ge volgd op de geringe wanorde lijkheden der vorige dagen en het leek of de Indonesische nationalisten thans voldaan wa ren. Nishida, het hoofd van de Japansche geheime politie, heeft aan de journalisten ge meld, dat hoewel de politie de bijeenkomst niet had kunnen verhinderen, zij nu alles weer onder controle had en dat alle rust was weergekeerd. Toen hem gevraagd werd, waarom de Japanners niet de gewapende Indonesiërs arresteerden, hoe wel het verbod van wapendra- gen was uitgevaardigd, ant woordde Nishida: „Een Ja- pansch soldaat gaat bij het zien van gewapende personen on middellijk tot actie over". Volgens een niet-bevestigd bericht, zouden de hoogst ge plaatste persoonlijkheden der Kempei van Java gevlucht zijn. Volgens een ander bericht uit dezelfde bron. zouden allen op weg naar Japan gedood zijn, toen hun schip door de geal lieerden in den grond werd ge boord. STAATKUNDIG STUDIE-CENTRUM. Het secretariaat van het Studie-cen trum vestigt er de aandacht op, dat het lidmaatschap van de plaatselijke clubs openstaat voor alle katholieken. Het is gewenscht, dat een dergelijk centrum niet meer dan ongeveer 25 le den telt. In grootere gemeenten zal het gewenscht zijn, twee of meer Studie centra op te richten. Is er ter plaatse geen centrum, dan zoeke men contact met enkele katholieken om tot de op richting van een plaatselijk Studie-cen trum te geraken. Het secretariaat van het landelijk centrum (Oudwijk 21, Utrecht), zendt documentatie-materiaal toe. Binnen drie weken kan men de toezending van ecj katholiek staatkundig urgentie-program verwachten. De conferentie van de vijf ministers van buitenlandsche zaken is gistermorgen voortge zet. De algemeene opinie te Londen js, dat het meenings- versohil waarschijnlijk niet uit den weg geruimd zal kunnen worden. Toch laat men er zijn opluchting over blijken, dat tijdens het afgeloopen week end geen algeheel fiasco tot uiting is gekomen. Men ver onderstelt, dat er nog steeds geen overeenkomst bereikt is omtrent de procedure-Jtwestie v/elke Zaterdag j.l. een kink in den kabel bracht, namelijk het voorstel van de Sovjets om de besprekingen over de vredes verdragen met Finland en de andere voormalige satellieten van Duitschland te beperken tot de mogendheden, welke met deze landen in oorlog zijn ge weest, dus met tijdelijke uit sluiting van Frankrijk en China. Volgens welingelichte kringen zou htans de bespreking van de politieke en economische toe komst van Oostenrijk aan de orde zijn. Aanval van „Daily Herald" op Molotof. De diplomatieke correspon dent van de „Daily Herald" schrijft in een artikel over de Londensche conferentie: „Molo tof beschouwt klaarblijkelijk de heele conferentie niet als een bespreking van geallieerden maar als een conflict tusschen het Oosten en het Westen, waarbij het zijn taak is zooveel mogelijk doelpunten te scoren voor de leden van het Russische bloc. De politieke machine loopt traag en niet alleen traag, maar alsof er zand in zit". De corres pondent zegt verder: „De Russi sche delegatie is er niet zoozeer op uit samenwerking te zoeken met de westelijke geallieer den dan wel om voordeelen te bereiken Voor de landen, welke zij als „oostelijk bloc" onder Russische leiding tracht te stel len. Het besluit van de Sovjet- Unie. om Europa te verdeelen in twee zones .waaryan de oos- Bevin contra Molotof. Byrnes zwijgende derde. telijke onde® Russische leiding moet staan, is overduidelijk. Molotof voert geen besprekin gen over problemen, hij is vast besloten tot diplomatieken oor log in den raad, die eén rechts- lichaam zou zijn. QUISLING IN HOOGER BEROEP. Vidkun Quisling is in beroep gegaan tegen het over hem wegens verraad uitgesproken doodvonnis. Hij heeft er be zwaar tegen dat hij op grond van het militaire recht ver oordeeld is. FIGARO AAN BANDEN. In verband met de vele ge vallen van prijsopdrijving, wel ke in kappersbedrijveii werden geconstateerd, is door den di recteur-generaal van de prijzen een richtlijn aan de opsporings ambtenaren verstrekt, waarbij voor volkszaken, middenstands zaken, eerste klasse zaken en luxe zaken een prijsniveau is aangegeven, bij overschrijding waarvan tegen de kappers pro ces-verbaal wordt opgemaakt. Als voorbeeld noemen wij en kele tarieven: Heerenvak: in plaatsen beneden 10.000 inwo ners: knippen resp. 30, 40, 45 en 60 cent, scheren 15, 15, 20 en 25 cent, in plaatsen boven 10.000 inwoners: knippen resp. 40, 45, 60 en 75 cent, scheren 15, 20, 25 en 35 cent. Dames vak: in plaatsen beneden 10.000 inwoners: permanenten resp. 3.—, 4.—, 5.— en 7.50, in plaatsen boven 10.0-00 inwo ners: permanenten resp. f 3.50, 5.—, 7.50 en 10.—. De bedrijven, die kunnen aantoonen op 9 Mei 1940 hoo- gere tarieven te hebben bere kend. of een toestemming tot tariefverbooging te hebben ont vangen, mogen deze tarieven in rekening blijven brengen. BENOEMINGEN IN HET BISDOM HAARLEM. Z.H.Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tót directeur van het Philosophicum te Warmond den zeer- eerw. hooggel. heer prof. dr. J. G. M. Willebrands. Max Blokzijl ter dood veroordeeld Het bijzonder gerechtshof te 's-Gravenhage deed hedenoch tend uitspraak in de zaak tegen Max Blokzijl. Het Hof, onder presidium van Mr. A. L. M. van Berokel, Veroordeelde Blokzijl tot desn doodstraf met ontzetting uit het actieve en passieve kiesrecht en ontzegging van het recht als journalist of radio spreker werkzaam te zijn. Dit voor den tijd van het leven. Blokzijl verkreeg het recht om binnen acht dagen beroep in cassatie aan te teekenen. Het Hof veroordeelde Jhr. de Blocq v. Scheltinga, oud-burge meester van Wassenaar tot le venslang met ontzetting uit het passieve en actieve kiesrecht en ontneming van het recht tot het bekleeden van ambten. De coup te Saigon In een communiqué van het Seac-hoofdkwartier op Ceylon is medegedeeld, dat een bericht is binnengekomen van Gene- raal-majoor de Gracey, hoofd van de geallieerde controlecom missie op het hoofdkwartier van veldmaarschalk Graaf Te- rautsji, opperbevelhebber van de Japansche strijdkrachten in Zuid-Azië. Volgens dit bericht hebben de Franschen in den vroegen morgen van 23 Sep tember de bewaking van de po- litiebüreaux en de regeerings- gebouwen te Saigon overgeno men van de Annammietisohe politie en burgerwacht. Twee Fran^hen werden gedood en vier gewond, i Van dooden of gewonden onder de Annammie- ten is geen melding gemaakt. Bij het incident waren geen Britsche of Indische troepen betrokken. GOUDEN KLOOSTERFEEST PATER H. KEYSERS S.J. Morgen 26 September viert pater I-I. Keysers, procurator van het St. Aloysiuscollege te 's Gravenhage, zijn gouden kloosterjubdleum als Jezuiet. Het oppotten van zinken geld HET OPPOTTEN van zinken geld. anders dan van een klein bedrag is bij wet verboden. De politie, zoo wordt er bij gezegd, zal scherp toezien en den overtreder staan strenge straf fen te wachten. Dit is een slechte wet. Het achter houden van zinken geld is een onsocia le en dus afkeurenswaardige daad. Indien men echter een euvel met de wet wil bestrijden, moet men zich af vragen of dit mogelijk is. Kan op na leving van de wet worden toegezien? Kunnen overtreders worden aange bracht. Zoo neen, dan houde men de wet thuis. De wet welke het oppotten van zin ken geld verbiedt, is een slag in de lucht. De bedreiging met straffen zal den egoïsten er niet van weerhouden het zinken geld aan het verkeer te ont trekken. Door een dergelijke wettelijke maat regel wordt de eerbied voor de wet aangetast. Behalve nutteloos is ze dus ook schadelijk. Meester-Regeering WAT ANDEREN ZEGGEN. HET MILITAIR GEZAG is verlengd omdat volgens de regeering de burgerlijke Overheid nog niet in al le gevallen den steun van het M.G. kan ontberen. Sommige booze tongen beweren, dat de burgerlijke Overheid meer last dan steun heeft van het M.G. En de „Nieu we Nederlander" zegt, dat er op het oogenbiik niet de minste reden is om te veronderstellen, dat ambtenaren met uniform de zaken beter zullen doen, dan ambtenaren zonder uniform. VERKIEZINGEN' worden ons voor- loopig nog onthouden. Eerst heette het, dat van verkizingen nog geen sprake kon zijn, omdat technische re denen zich daartegen verzetten. Thans zegt Meester Regeering. dat wij niet overgaan naar een hoogere klas „om dat het Nederldndsche volk nog on voldoende gelegenheid heeft gehad voor staatkundige bezinning". Terecht schrilft „Trouw": „Het staat niet aan de Re- geering om te beoordeelen öf een volk zich voldoende over de zaken bezon nen heeft. Niet de Regeering cpntro- leert het volk, maar het volk contro leert de Regeering door middel van een gekozen vertegenwoordiging". Verhaaltjes van Patriot voor Herrij zend Nederland of zoethoudertjes van den Regeeringsvoorlichtirtgsdienst zijn daarvoor zelfs geen surrogaten. Engelsche regeering beschuldigd! Dr. Weizmann, president van de Wereld-Zionistenorga nisatie, heeft op eqn te Lon den gehouden bijeenkomst van 400 Zionisten-gedelegeer den de Engelsche regeering er van beschuldigd, dat deze haar verplichtingen in Pa lestina niet nakomt. Verlangen der Joden „Palestina, dat onder Britsch mandaat staat, is het eenige land in de beschaafde wereld," aldus Weizmann. „waar discri minatie tegen de Joden nog be staat". Na .gewezen te hebben op de groote moeilijkheden, welke aan een emigratie van Joden naar Palestina nog steeds in den weg staan, verklaarde Dr. Weizmann, dat geen aardsche macht zou kunnen maken, dat de Joden zonder vaderland zich van Palestina zouden af wenden, geen hindernis zal hen er van weerhouden te trachten weer de kusten van Palestina te bereiken. Tegenslagen zul len het verlangen naar vrij- ZON EN MAAN IN SEPTEMBER 1945. dat. zop op dat. maan oud, 25 6.30 18.33 25 20.38 11.06 26 6.30 18.30 26 21.11 12.30 27 6.33 18.28 27 21.52 13.48 28 6.35 18.26 28 22.43 14.56 29 6.36 18.23 29 23.44 15.51 30 6.38 18.21 30 16.33 heid slechas heviger maken." Naar aanleiding van het be richt, dat de Engelsche regee ring de Palestijnsche kwestie aan den raad van de Vereenig- de Volken zai overlaten, ver klaarde Dr. Weizmann tenslotte nog. dat Engeland Palestina zonder witboek had ontvangen en dat het de plioht van Enge land was om Palestina zonder witboek aan de Vereenigde Volken te overhandigen. Arabieren handhaven hun standpunt De waarnemend voorzitter van de Palestijnsche-Arabische partij, Hoesseini, heeft heden in een speciaal telegram gezegd, dat de Arabieren geen enkele oplossing van de Palestijnsche kwestie zouden kunnen aan vaarden, welke geen rekening hield met hun eischen. „Wij henhalen de Arabische verlan gens". aldus Hoesseini, „in zake stopzetting van de Joodsche immigratie en van de over dracht van land aan de Joden, voorts beëindiging van het man daat en de vorming van een on afhankelijke, democratische, na tionale regeering. verbonden met Groot-Brittannië door een Verdrag van vriendschap en bondgenootschap".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1