HtroMto op de schopstoel TOESTAND TE BATAVIA iT-l HET PROCES BERGEN-BELSEN Sociale zekerheid Zaterdag 22 September 1945 No. 79 HET WEER tot Zondagavond. Winderig weer. Buiig, koel, krachtige westelijke wind. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken m nuiMHi Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Son daal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton v. Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Abonnementsprijzen: f 0.26 p. week, 1.10 p. maand, f 3.20 p. kwartaal. Franco p. p. 4.20. CORRESPONDEER in het ENGELS met dames en heren, verspreid over heel Nederland. Vraagt in tekenformulier THE ENGLISH CORRESPONDENCE SOCIETY Postbus 47, Leiden. Gespannen, doch niet critiek De weerspannigheid onder de bevolking van Batavia neemt toe' naarmate ae dagen ver strijken, zonder dat er Ge allieerde bezettingstroepen aankomen. Buiten het hoofd kwartier van de R. A. P. W. I. in Hotel des Indes is voortdu rend een zwijgende menigte verzameld om de bewegingen van de leden van de R. A. P. W. I. gade te slaan. In het al gemeen ontmoeten de leden van het personeel van de R. A. P. W. I. in de stad noch vrien delijkheid nooh vijandigheid van de menigte. Er hebben zich echter de volgende geïsoleerde inciden ten vcorgedaan. Maandagavond kreeg een Britsche officier van de R. A. P. W. I., die van het hoofd kwartier terugkeerde een lekke band. Hij stopte in de straat om het euvel te herstellen. Een menigte verzamelde zich rond hem en ram zulk een houding aan, da? de medicus het geraden achtte, zonder den band te hebben vervangen, door te rijden. Voorts geschiedde het, dat twee officieren, in een auto gezeten, stopten; onmiddellijk verzamelde zich rond hen een menigte. De houding der om standers was in dit geval even. wel louter vriendelijk en nieuwsgierig, Het is voor het meerendeel van de bevolking ook moeilijk te beseffen, dat de R. A. P. W. I. slechts een humanitaire organisatie is ten behoeve van geïnterneerde krijgsgevange nen en Europeanen, die ge ïnterneerd geweest zijn, te meer daar de in den lande ge boren Chineezen, hoewel zij niet geïnterneerd werden, on der de Japansehe bezetting honger hebben geleden en ge welddadigheden en terreur van Japansehe ziide hebben moe ten verdragen. JAPANNERS NOG AAN DE MACHT Hoewel de Japanners krach tens een geallieerde instructie nog de macht uitoefenen, ver liezen zij snel hun gezioht te genover de inheemsche bevol king, die reeds is overgegaan tot het stelen van huisraad, radio's en andere bezittingen, die vroeger door de Japanners werden buitgemaakt. Zij doen dit ongestraft. Intusschen doen allerlei ge ruchten de ronde, waarvan echter onmogelijk bevestiging is te verkrijgen, daar al het ge allieerd personeel in zijn be wegingen beperkt is en buiten het hoofdkwartier door een Japanschen officier begeleid moet worden. Volgens een dier geruchten is Maandagavond een Japan ner in het gebied in de buurt van Hotel des Indes ver moord. Een ander gerucht wil, dat een Nederlander, die als industrieel expert door de Ja panners wsis geïnterneerd, en een Indonesiër werden gewond, toen de Nederlander de rood witte (Indonesische) Vlag van een gebouw haalde en de In donesiër als vredestichter te genover de vijandige menigte poogde op te treden. De Japanners zelf beginnen ook meer en meer de uitwer kingen van hun oorlogspolitiek te gevoelen, die er op gericht geweest is de verschillende bevolkingsgroepen tegen de Europeanen en ook tegen elkaar op te zetten. In een overgangsperiode, zooals Batavia thans door maakt, is het slechts begrijpe lijk dat enkele groepen, bijzon derlijk groepen van jongere elementen, met inbegrip van velen, die vroeger met de Ja panners hebben gecollaboreerd, zouden beginnen de Japansehe methoden na te apen. De laatste paar dagen bijv. zijn een aantal processies door de stad getrokken, bestaande uit ten hoogste 250 tot 300 personen. Zij droegen banie ren met opschriften als „In donesia Voor de Indonesiërs". Gisteravond werd een gewa pende demonstratie tegenover Hotel des Indes door de Ja pansehe politie verdreven. De Japansehe autoriteiten met een leger van een totaal- sterkte van rond 37.000 man en marine-troepen ter sterkte van 4000 man wenschen hun han den in onschuld te wasschen betreffende de heersohende situatie. Dit is zoover gegaan, dat schout-bij-nacht W. R. Patter son, die hier belast is met de geallieerde operaties, tegen over de Japanners nogmaals heeft moeten bevestigen, dat zij verantwoordelijk zijn voor orde en rust. Wat betreft de houding der bevolking in het algemeen kan de volgende sohets worden ge geven. De Europeanen, die juist uit him interneering zijn vrijgelaten, ziin natuurlijk be zorgd over het lot van huizen en zaken, die zijn overgenomen of geliquideerd door de Ja panners en, in enkele geval len. door de Indonesiërs. De Chineezen. die een groote oommercieele gemeenhschap Vormen, zijn bang en vreezen plundering. Wat betreft den gemiddelden Indonesiër, hij weet klaarblijkelijk niet wat •hij zal doen. Het is ook onmogelijk uit te maken tot op welke hoogte de extremistische Indonesische nationalisten gewapend zijn, hoewei het zeker is, dat zij een zekere hoeveelheid Japansehe wapenen bezitten. Bij dit al dient eraan herin nerd te worden, dat Batavia steeds een broeinest is geweest van Indonesische extremisten. Berichten, die bijv. uit Ban doeng Batavia bereiken mel den, dat de Indonesiërs daar zeer hulpvaardig en vriendelijk jegens de Europeanen zijn. Bijgevolg bestaat er geen reden om aan de situatie, die nog gespannen dooh zeker niet critiek is, een sensationeeel beeld te geven. binet In Japansehe en Aineri- kaansche regeeringskringen bespreekt men de mogelijk heid van abdicatie door kei zer Hirohito. Er is reeds zooveel tegenstelling aan den dag getreden in Japan en andere landen omtrent de persoon van den keizer, dat vele Japansehe regeerings- personen thans tot het in zicht zijn gekomen, dat door aftreden van Hirohito de at mosfeer zou kunnen worden gezuiverd en de betrekkingen met de Geallieerden zouden kunnen worden verbeterd. Men acht prins Tsjitsjiboe, een broer van den keizer, die in Engeland zijn opvoeding heeft genoten en ook in de Ver. Staten is geweest, het meest waarschijnlijk als eventueel opvolger. Naar Agence France Presse uit betrouwbare bron ver neemt, wachten het kabinet Higasjikoeni nieuwe moeilijk heden. Er schijnen wijzigingen op komst te zijn. De positie van ministers als Nakajima (minister van handel) is be denkelijk. Nakajima en ziin broer worden ook de Japansehe Krupps genoemd. Voor hen geldt, wat aan allen wordt verweten, die verantwoorde lijkheid hebben aanvaard tij dens het bewind van Tojo. Voorts wordt opgemerkt, dat een andere oorzaak van op winding is gelegen in de per soonlijkheid van prins Higasji koeni. Ofschoon diens bemin nelijke wijze van optreden Van de moedige openhartigheid van zijn openbare verklaringen hem populair hebben gemaakt, is de prins in zijn onmiddellij ke omgeving het voorwerp van levendige critiek. Men verwijt hem namelijk, dat hij nalaat het advies in te winnen van de leden van zijn kabinet, die met zeer zware verantwoorde lijkheden zijn belast, terwijl hü wèl raad zou zoeken bij menschen zonder verantwoor delijkheid, onder wie een aan Wijzigingen Japansch kabinet op komst? ta] jonge invloedrijke journa listen. Aan dit alles kan nog worden toegevoegd, dat de ver. bindings-instantie tusschen de Japansehe regeering en Mac- Arthur nog steeds een bron vermt van rivaliteiten, met name wat betreft de vervan ging van den huidigen leider van deze organisatie, die altijd de bescherming genoot van Sjigemitsoe. MILITAIRE SAMENWERKING TUSSCHEN AUSTRALIË EN NED.-INDIË De leider van de oppositie Menzies beeft op een perscon ferentie verklaard, dat de Ne derlanders in Nederland en Nederlandsch-Indië gedurende den oorlog prachtig werk heb: ben verricht. Hij zeide dat zij daarbij veel' moed hadden ten toongespreid en hun leiders buitengewone vaardigheid en vaderlandsliefde hadden ge toond. Menzies propageerde vrije overeenkomsten tus schen de regeeringen van Australië, Nederland, Portu gal en Frankrijk ten bate van verdedigïngsdoeleinden om Ne. derlandsch-Indië, Timor en Nieuw-Caledonië tot militaire versterkingen voor Australië te maken. Menzies Verklaarde, dat deze overeenkomsten vrije overeenkomsten tusschen ge noemde landen zijn moesten en in geen enkel opzicht op geweld gebaseerd moohten zijn. Menzies zeide voorts; „Ik geloof in de naoorlogsche pe riode in de innigste samenwer king tusschen Australië en Ned.-Indië. H.H. WIJDINGEN IN HET BISDOM HAARLEM. Z.H.Exc. de Bisschop van Haarlem heeft op Zaterdag 22 September in de Kathedrale Kerk S. Bavo te Haarlem de volgende H.H. Wijdingen toege diend: Het H. Priesterschap aan de Eerw. Heeren: Ai P. F. Angevaare; B. J, van Bommel: H. W. A. Brans: B. M. v. d. Brink: J. A. H. Buffing; N. Bijnsdorp; C. P. v. Dam; C. F. A. Geraets: W. J. de GraaffP. M. de Groot; P. H. Heemskerk: A. J. Hogema; B. C. Hoo- geveen; J. W. M. de Jong; W. A. J. Koenekoop: M. J. A. de Leur; G. A. J. v. d. Meer; A. J. Meiier; Th. J. M. Naastepad; W. F. Perquin; S. Schut; W. C. Tamis; A. M. Vulsma; A. H. P. A. Wiegerinck. Vervolgens de vier lagere H.H. Wij dingen aan de Eerw. Heeren: J. J. M. Agterof; E. v. Diepen; Th. J. M. v. Dongen; G. Th. J. Friesen; A. W. de Greet; H. F. Hamakers; G. J. Klinken berg; Th. G. J. Kloeg; Th. J. Kramer; P. J. Krol; H. W. J. Kuipers; S. H. J. v. d. Meer; A. G. W. Nils; ,M. v. d. Ploeg; J. Sikking en J. A. v. d. Zeil den, allen Theologanten van het Se minarie te Warmond. Gaskamer-gruwelen Op den vierden -dag van het proces tegen de beulen van Belsen werd getuigenis afge legd door de Poolsche Jood- sche dokteres Add Bimko, die vertelde hoe 4500 van de 5000 feïnterneerden, welke met aar naar het kam'ó te Ausch witz gingen, tot de gaskamers werden veroordeeld. Zij ver telde, dat zieke joden onge kleed moesten defileeren voor een dokter, die hen en andere zieke geïnterneerden in groe pen indeelde. S.S.-marmen en -vrouwen zetten de selectie voort. Zij wees Dr. Fritz Klein aan als een dergenen die aldus de slachtoffers uitkozen. Vol gens het getuigenis van Dr. Bimko moesten de voor de gaskamers aangewezenen ge heel naakt dagenlang in een barak verblijven, zonder voed sel of drank. De gaskamer be schreef zij als een groot lokaal dat vele honderden menschen kon bevatten, en dat op een zaal voor douohebaden geleek. Aan het plafond 'bevonden zich verschillende sproeiers. Er wa ren echter geen afvoerputjes in den vloer. Allen die dit lo kaal binnen gingen, werden voorzien van een handdoek en zeep, om den indruk te wek ken dat zij een bad moesten gaan nemen. De lijken der ver gasten werden direct in "vrachtwagentjes naar het cre matorium gereden. Een ge vangene uit het vrouwenkamp had Dr. Bimko verteld, dat zü gepoogd had zelfmoord te ple gen, omdat men proefnemingen met kunstmatige bevruchting op haar had verricht. Dr. Bim ko zeide, dat na de aankomst van Kramer te Belsen in De cember 1944, dit kamp een tweede Auschwitz werdi, en dat degenen die de gevange nen vroeger nooit sloegen, er toen mee begonnen. Getuige verklaarde ook, dat soms ge vangenen werden uitgezocht om naar bordeelen gezonden te worden; beschuldigde Hess ier had bij die selecties de lei ding. Bezoek aan het kamp Na verdaging van de zit ting werd door alle bij het pro ces betrokkenen een 'bezoek ge bracht aan Belsen. Dit bezoek ONS land is van een rijk land eea arm land geworden. Maar ook in een arm land moet de rechtvaardigheid worden betracht. Ook in een arm land moet ieder het zijne krijgen. Welnu, een zaak behoeft niet te wachten op geld. Een zaak be hoeft niet to worden uitgesteld totdat over een reeks van jaren de kapotge slagen welvaart zal zijn hersteld: Aan den werker van hoog tot laag behoort een rechtspositie te worden gegeven. Een arbeider, die bij seizoenwerk- lopsheid naar de maatschappelijks steun wordt verwezen, een arbeider, die na zooveel laren dienst met een weck of een maand of drie maanden loon op de keien komt te staan, heeft geen rechtspositie. Wil moeten den werknemers zekerheid verschaffen. Zekerheid, dat hü krijgt, waarop hii recht heeft. Zekerheid, dat geen ziekte of ouderdom hem om on derstand bi) een liefdadige instelling moet doen aankloppen. Wü slaan niet met de vuist op tafel om het onmogelUke te eischen. Wii we ten heel goed. Jat een moeilijke tijd is aangebroken, waarin met hard werken voorloopig minder goederen kunnen worden verkregen dan voor den oorlog. Dat geldt ook voor den arbeider en wie het anders beweert, maakt zich schuldig aan volksmisleiding. Wat wü willen betoogen is dit: werk- get et en werknemer, beiden maken deti uit van het bedriif. En belden moe ien de arbeidsvoorwaarden bedis telen. Men kan aanstonds de loonen verhin gen, goed, maar het staat als een paal boven water, dat de arbeider met dat hooge loon voorloopig minder zal kun nen koopen dan vóór den oorlog. In dien hii echter weet, dat dit loon en dat die sociale wetten ook onder ziin medezeggenschap tot stand ziin geko men, indien hij weet, dat hii lid blijft van den -bedrijfstak, waarin hii is op gegroeid, dan, maar ook eerst dan kan en móet hii tevreden zijn. Want dan leeft hii niet langer in onzekerheid. Dan zullen de gebraden duiven hem heusch niet in den mond vliegen, maar dan weet hii, dat hem recht wordt ge daan. Het Nood-Parlement AARZELEND zet de regeering de stapepn, welke moeten leiden tot het herstel der democratie. Er is nu bü de Tweede Kamer een wetsontwerp aanhangig gemaakt, dat het Nood-Parlement regelt. In deze voorloopige „volks-vertegen- woordiging" zullen zitting hebben: 1) de overgebleven leden van het echte Parlement, 2) de door een commissie te benoemen leden. Voortaan zal de regeering niet meer alleen wetten mogen maken, maar zal dit moeten gebeuren door een regee ring èn Nood-Parlement tezamen. Op de tweede plaats zullen 's lands zaken aan een openbare samenspraak tusschen regeering en Nood-Parlement worden onderworpen. Het is beter dan niets! De regeering verklaart uitdrukkeliik, dat het volk nog niet mag stemmen. Eerstens werden de verkiezingen uit gesteld omdat het houden daarvan tech nisch niet goed mogelük was. Nu ver telt meester regeering, dat wü nog on voldoende gelegenheid hebben gehad voor staatkundige bezinning! En de N.V.B. krügt haar zin1 v/as geheim gehouden. Tijdens den omgang op deze plaats be gon een der vrouwelijke be schuldigden. Ida Forster, te wankelen, toen het gezelschap voorbij het crematorium kwam. Duitsche soldaten waren daar nu bezig met opruimingswerk. Bij de graven van de slachtof fers is het Volgende opschrift, in het Duitsch gesteld, te le zen: „Dit is de plaats van het beruchte concentratiekamp vam Belsen, waar door de Britten, bevrijding werd gebracht op 18 April 1945. Tienduizend onbe graven lijken werden hier aan getroffen. Sedert dien zijn nog dertienduizend mensehen ge storven, als slachtoffers van de Duitsche „nieuwe orde" in Europa en als eea feüjk v^n de nazi-cultuur."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1