Onze taak Engelsche en Amerikaansche hulp aan in het Oosten ^Woensdag 19 September 1945 No. 76 HET WEER: Tot Donderdagavond. Matige, tijdelijk krach tige wind tusschen West en Zuid, zwaar bewolkt met tijdelijke opklarin gen; nu en dan eenige regen. Zelfde tempera tuur. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton v. Duinkerken) en' Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Abonnementsprijzen: ƒ0.26 p» week, ƒ1.10 p. maand, ƒ3.20 p. kwartaal. Franco p. p. ƒ4.20. Een delegatie, die 26 nationale organisaties vertegenwoordigde, bezocht President Truman in het Witte Huis om er op aan te dringen, dat het hongerende 7uropa sneller van het noodige wordt voorzien. President Truman verklaar de,. dat Amerika thans in staat is aan de meeste aanvragen it Europa te voldoen. De ereenigde Staten verschepen thans ongeveer 1.400.000 ton steenkool per maand naar Europa. Men stelt pogingen in het werk om voor het einde van het jaar 8 millioen ton te versohepen. Het vraagstuk van de be voorrading van Europa is voornamelijk een financieel, aldus Truman. Er moeten overeenkomsten gesloten wor- oer met de Europeesche re geeringen en aan de Unrra moeten aanvullende fondsen beschikbaar gesteld worden. Hij voegde hieraan toe: „De Amerikaansche regeering stelt alle pogingen in het werk om voor dit probleem oplossingen te vinden; zij wenkt met de aanvragers samen om den stroom van dringend benoodig- de goederen .gaande te houden. Inmiddels neemt deze regee ring de noodzakelijke maatre gelen om een breeden, billijken en Voortdurenden toevloed van voorraden te verzekeren, naast de nieuwe productie van hulp en henstelgoederen voor de bevrijde gebieden." Truman herhaalde zijn be lofte, die hij gedaan heeft na zijn terugkeer uit Potsdam, dat de Vereenigde Staten tot het einde van hun krachten Euro pa zullen helpen. AMERIKA EN ENGELAND HELPEN NEDERLAND. In Engeland worden door de Help Holland Council gelden en goederen ingezameld om de nooden Van de Nederland- sche bevolking te lenigen. Na oproepen van de burgemees ters in alle steden en dorpen van het Vereenigde Koninkrijk si roomden van alle zijden geld. schoeisel, kleeding, beddegoed, kacheltjes en ander materiaal binnen. Oproepen tot hulpverlee ning door de American Re- lief For Holland hadden de zelfde gunstige gevolgen. De bestemming van de inge komen gelden wordt door de Help Holland Council en Ame rican Relief in overleg met N. V. H. vastgesteld. De bui- tenlandsche hulporganisaties koopen zelf de vereischte goe deren, die dan naar Nederland worden verscheept. Gedurende de laatste zes maanden zond de Engelsche bevolking 160.000 Meedingstukken. 102.500 stuks ondergoed, 32.000 dekens, 138.000 stuks kinderkleeding, 70.000 paar schoenen en laar zen, 300 bedden en 6ÖOO olie kachels. Bovendien werden nog 09 ziekenwagens naar Ne derland gestuurd. Daarboven zullen weldra nog 52 zieken wagens worden aangekocht. Op dit oogenblik ontvangt Nederland van Britsche zijde 8 ton goederen per dag, van Amerikaansche zijde werden tot nu toe 17 schepen met voedsel en medicijnen ontvan gen. 213.500 kg. gecondenseer- Voedselvoorzien ing in Europa. Handel met Engeland de melk, 126.500 kg. graan, 105.500 kg. melkpoeder, 98.074 kg. kindervoeding, 55.000 kg. margarine, 3 ton soep, 5 ton honig, 16.500 detro-maltose, 15.310 kg. levertraan, 13.000 kg. zeep, 98 kisten en 175 balen nieuwe kleeding, 2553 kisten en 221 balen gedragen klee ding. 7756 nieuwe dekens en 308 oude. Als regel mag men aannemen, dat elke tien dagen een schip met goederen uit Amerika aankomt." De kleedingstukken en de huishoudelijke artikelen wor den verdeeld door de zorgen van de Hark, het voedsel en de medicamenten door het Ne derlandsche Roode Kruis. De goederen, die door de Engel sche en Amerikaansche burgers aan de Nederlandsche burgers v/orden gezonden, werden on der geen enkele omstandigheid verkocht of te koop aangebo- z.g. „Administration for Re lief and Rehabilitation" te Lon den. Dit was geen uiting van staatsmonopolisme, doch nood zaak. Vóór de bevrijding springt deze noodzaak in het oog, doch ook daarna maakten het beperkte reizigersverkeer tusschen Engeland en Neder land, het ontbreken van een regeling voor de betaling en andere factoren, het onvermij delijk, dat de staat hier de rol van het bedrijfsleven over nam. Het spreekt vanzelf, dat zoowel de Nederlandsche als de Britsche regeering zioh steeds op het standpunt hebben ge steld, dat aan dit systeem zoo spoedig mogelijk een einde moest tornen. Nu een monetair accoord met Engeland is gesloten, be staat de mogelijkheid hier toe. Het is dan ook de be doeling zoo snel mogelijk den particulieren handel in te schakelen. Daarbij moet ech ter worden voorkomen, dat verwikkelingen ontstaan, doordat handel en overheid elkaar op de Engelsche markt beconcureeren. Rekening moet worden ge- Oranje en d'aloude school. Na de plechtigheid in de Pieterskerk begaven H. M. de Koningin en Prinses Juliana zich te voet naar de Academie. Foto: N. v. d. Horst, Leiden. den. De cijfers, die daareven werden genoemd, lijken gewel dig. Toch kan met hetgeen reeds werd ingevoerd, niet meer dan 6 van de nooden worden gelenigd. Nu de oorlog het Verre Oosten ten einde is, zal het misschien mogelijk zijn meer soheepsruimte Voor de burgerlijke behoeften te re serveeren en zal men met groo- ter optimisme dan voorheen de toekomst tegemoet kunnen zien. Dit is vooral bemoedi gend wanneer men beseft, dat de winter nieuwe problemen in het leven zal roepen, waar aan het hoofd moet worden ge boden. HANDEL MET ENGELAND. Dezer dagen is naar aan leiding van het met Engeland gesloten monetair accoord be richt, dat allie hinderpalen, die daar handeldrijven met personen in Nederland in den weg stonden, thans zijn opge ruimd. Naar aanleiding hier van deelt men ons van bevoeg de zijde nog het volgende mede: Tot nog toe zijn alle Neder landsche aankoopen in het Ver- eenigd Koninkrijk geschied door de regeering, door tus- sohenkotnst van de A, R. R. de houden met de ook thans nog beperkte reisgelegenheid. Ten slotte is van Britsche zijde de eisch gesteld, dat een aantal artikelen voor het oogenblik nog door den staat zal wor den gekocht, t. w. aardoliepro ducten, schoeisel, huiden en leer, melktransportkannen. ko len en mijnmateriaal, voedsel en automateriaal. De Rij'ksbureaux, met inbe grip van het rijksbureau V. V. O., zullen, in overleg met den Centralen Dienst voor In- en Uitvoer, de inschakeling van den handel zoo spoedig moge lijk uitvoeren. GRAANIMPORT IN DUITSCHLAND. Volgens de Britsehe afdee- ling van de geallieerde contro lecommissie te Berlijn zal graan in DuitschJand worden „Het is noodig, dat de Duit- sche bevolking dezen winter niet zal Verhongeren. In de officieele mededeeling staat, dat dit besluit eeneconomisch besluit is, dat niet wordt inge geven door sentimentaliteit. Het is noodig. dat de Duit- schers eten, omdat kolen en andere stoffen geproduceerd moeten worden ten 'behoeve van da geallieerden en er kan niet gewerkt worden, noch kunnen orde en rust gehand haafd blijven, indien er hon gersnood komt." Aldus de verklaring. De hoeveelheid voedsel, die ter plaatse beschik baar is, is niet voldoende om de menschen in de groote in- dustrieele centra van Ruhr en Rijn en in den Britschen setor van Berlijn in het leven te 'houden. De maatregelen om de voed selproductie uit te breiden, na dat de controle over N.-West- Duitschland werd overgenomen, zullen geen effect hebben Voor den oogst van 1946. ONGEREGELDHEDEN OP JAVA? Berichten uit Java bevestigen de recente meldingen betref fende den deplorabelen voed seltoestand op dit eiland. De vrijlating en ontsnapping van duizenden geïnterneerden en gevangenen hebben ten deze de situatie nog gecompliceerder ge maakt. Voorts werden er alar- meerende berichten ontvangen omtrent de politieke evolutie op Java. Er zouden zioh onge regeldheden hebben voorge daan, omtrent welker uitbrei ding en ernst men zich echter aan de hand van de beschikbare gegvens, nog geen juist beeld kan vormen. Overigens dient opgemerkt, dat deze berichten van slechts een voor ons on- Derde Dinsdag van September GISTEREN was het de derde Dins dag van September. Maar er rijdt geen gouden koets door de Re sidentie. Het Zuiden des lands, is een jaar bevrijd, het Noorden en het Westen vier en een halve maand. Er zün nog geen Staten-Generaal wier zitting in plechtige bijeenkomst, waarin Hare Majesteit de Troonrede placht uit te spreken, wordt geopend. Er wordt nog geen parlementtre pe riode ingeluid. Er worden nog geen begrootlngsontwerpen bekend gemaakt De jaarlijksche groote samenspraak tusschen Regeering en Volksvertegen woordiging over de lijnen van het te voeren beleid, kan nog niet worden ge houden. Het volk van Nederland is nog on mondig. In dit, allergewichtigst tijd perk onzer geschiedenis, mag het nog niet meespreken. Dat is jammer. Het Nederlandsche volk heeft in het verleden bewezen de democratie te kunnen dragen. Het U daarin geschoold. Met ol zonder verkiezingen, eea echt of een 'noodgetlmmerte, wij had den met den noodlgen goeden wil een college kunnen hebben waarin ver tegenwoordigers van onderscheidens schakeeringen hun stem In de open bare behandeling van 's lands aange legenheden, dat is dus van ons aller aangelegenheden, hadden kunnen doen hooren. In plaats daarvan heeft men oni een bewijs van onvermogen uitge reikt! controleerbare bron afkomstig, ziin. SAMENWERKING MET ENGELAND „De koloniale politiek moet zich nu richten tot volken die tot bewustzijn zijn gewekt van hun nationaliteit.' De Britsche staatssecretaris voor Koloniën en de Neder landsche booge commissaris legden Maandag tijdens de viering door de Anglo Nether lands Society van de bevrijding der Nederlandsche overzeesche gebiedsdeelen den nadruk op de noodzaak van nauwere sa menwerking tusschen Neder- landsch en Britsch tropisch Verre Oosten. Dit was voor de „Times" aanleiding, zijn ge loof en vertrouwen te bevesti gen in de doelmatigheid van de Nederlandsohe koloniale politiek. De Japansche lawine heeft vele regeerings-concep- ties weggevaagd. Holland staat tegenover moeilijke problemen in haar Oost-Indische gebiedsdeelen. Zij heeft geen strijdkraohten ter plaatse, toereikend tegenover de Japansche garnizoenen, die zich hebben overgegeven. Haar burgerlijk bestuur heeft gebrek aan stafkraohten. De romporga nisaties in Brisbane en Kandy en verschillende groepen wer ken reeds te zamen in de be vrijde gebieden. Er is slechts één zesde van het aantal krach ten in dienst, dat vroeger ge bruikt werd voor het bestuur van het enorme gebied. De eerste taak is de aller- noodigste behoeften voor de uitgemergelde bevolking aan te voeren. Hier, zooals elders ter wereld, is het groote probleem dat van het soheepstransport. De Nederlandsche regeering is terecht trotsch op den hard- nefekigen tegenstand, geboden aan de Japansche binnendrin gers door vele der Oost-Indi sche gebieden. Koningin Wil- ihelmina kondigde in haar be kende radiorede Van 1942 aan, dat na de bevrijding van Oost- Indië een conferentie van ver tegenwoordigers van ieder deel van het koninkrijk bijeengeroe pen zou worden, die tot taak zou hebben het wijzigen van de grondwet op basis van „equal partnership" tusschen Oost en West te bestudeeren en daaromtrent te adviseeren. De Nederlanders zelf hebben steeds prat .gegaan op de afwezigheid van iedere rasdiscriminatie bij hun administratieve diensten. De Nederlanders zullen zon_ der twijfel met de andere Euro peesche mogendheden hun rol spelen bij het herstel van het westerseh gezag in het tropi sche verre oosten op dezelfde basis, dat de koloniale volkeren ervan overtuigd geraken, dat het een waarachtig partner ship tusschen oost en west is, dat voor ons ligt." Buitenlandsche gasten in den stoet. Foto: N. v. <L Hor$t. Leiden,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1