Napraatje met Min. Lieftinck Ueipi Maml&i ex doorheen" Vrijdag 14 September 1945 No. 73 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Bureaux Redactie en Ad ministratie: Papengracht 32-34, Leiden. Telefoon: Directie en Redactie 20015; Administratie 20935. BE, BIECHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton v. Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Abonnementsprijzen: f 0.26 p. week, 1.10 p. maand, f 3.20 p. kwartaal. Franco p. p. 4.20. Weerverwachting geldig medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt: van Vrij dagavond tot Zater- Weer regen Overwegend zwaar bewolkt, eenige regen, meest matige wind, tusschen zuid en West Zelfde temperatuur. De minister van financiën heeft tijdens een persconfe rentie een nadere toelichting gegeven in verband met ge rezen vragen naar aanleiding van de aangekondigde maat regelen op het gebied der monetaire zuivering. Beroep op aller samenwerking. 14 punten 1. De minister begon zijn uit eenzetting met een beroep te doen op alle betrokkenen, om door onderlinge samenwerking de moeilijkheden, die zich zul len voordoen gedurende de in leveringsweek, tot het kleinst mogelijke minimum terug te brengén. Hij zou het op prijs stellen indien de werkgevers bereid waren aan hun arbei ders, die niet over voldoende geld beschikken om zich de 10.nieuw geld per persoon aan te schaffen, een voorschot te verleenen. 2. Verder is het van belang dat de kleinhandel zoo noodig door het verleenen van crediet zijn vaste klanten in staat stelt hun normale aankoopen te verrichten. Voorts kunnen werkgevers de overheid en zichzelf van dienst zijn door hun arbeiders en employe's in staat te stellen via hun bemid deling het nieuwe geld te krij gen en het oude geld in te le veren. 3. De minister merkte op, dat de Beschikking Geldzuivering 1945 niets bevat over deblokr keering. Dit is met opzet ge schied. De deblokkeeringsvoor- schriften zullen worden gepu bliceerd op 26 September, wan neer de blobkeering een feit zal zijn. Bijzonderheden over de dëfolokkeering kunnen dus thans nog niet worden mede gedeeld „Men behoeft zich in dit op zicht niet ongerust te maken", aldus de minister. 4. Van belang is, dat men zijn oude geld zooveel mogelijk inlevert bij de instelling, waar men reeds een rekening bezit. In het algemeen zal men hier van bij de deblokkeering pro fijt trekken. 5. Ook de bankbiljetten van de Nederlandsche Bank die reeds eerder aan den omloop waren onttrokken, zullen in de inleveringsweek nog kunnen worden ingeleverd, met uitzon dering slechts van alle biljet ten van 100. Zeer binnenkort zal een na dere beschikking worden ge publiceerd, welke de mogelijk heid opent, om biljetten van 500 en 1000 gulden alsnog in te leveren onder bepaalde zeer strenge voorwaarden. 6. De Nederlandsche Spoor wegen zijn tot en met 30 Sep tember gerechtigd, oud bank papier aan te nemen. Aldus is het reizen ook gedurende de inleveringsweek mogelijk ge maakt. 7. Wat de inlevering van het oude papiergeld betreft: dit kan bij de kantoren der poste rijen en bij de leden van de bedrijfsgroepen, effectenhan del, handelsbanken, landbouw- credietbanken en spaarbanken geschieden. In kleinere gemeenten, waar deze instellingen niet aanwezig zijn, kan de inlevering bij de burgemeesters plaats vinden. Ook zal inlevering b;j de be lastingkantoren mogelijk zijn, 8. De houders van geldkaar- ten mogen ten hoogste drie honderd gulden inleveren. Wat men boven driehonderd gulden contant geld bezit, storte men uiterlijk 25 September a.s. bij een bank, spaarbank of giro instelling. „Hoe eerder, hoe beter". Daarbij is het zeer raadzaam dit in te leveren geld te sor- teeren in verschillende coupu res, met hetzelfde beeld naar boven. Overlegging van een lijstte, waarop de specificatie van het geld is vermeld, is daar bij gewenscht. 9. De beperking, dat maxi mum driehonderd gulden mag worden ingeleverd, geldt niet voor bedrijven. 10. Nederlandsche militairen kunnen door de inleverkanto- ren worden geholpen, indien zij in bezit zijn van een geld- kaart met bijbehoorende stam kaart. De inlevering geschiedt volgens een schema dat nader wordt bekend gemaakt. 11. De inlevering voor bur gers zal alphabetisch geschie den, volgens een nader bekend te maken plaatselijk schema. Men dient streng vast te houden aan dit schema, daar men anders vastloopt. 12. Geadresseerden van een aangeteekende zending die blij kens het poststempel van het kantoor van ontvangst op of na 22 September 1945 te be stemder plaatse is aangeko men, zijn gerechtigd deze zen ding te weigeren. Dit om te vermijden, dat een schuldenaar zijn schuldeischer op het laat ste oogenblik met oud papier opscheept. 13. Het zal niet mogelijk zijn om postwissels, die thans wor den verzonden en waarvan de geldigheidsduur tot een later tijdstip begrensd is, na het tijdw stip van de inlevering in nieuw geld te incasseeren. 14. Het oude zilvergeld is thans ook wettig betaalmiddel. De minister voelde er niets voor, om dit geld. dat zich nog in groote hoeveelheden bij het publiek bevindt, te laten inle veren. De Duitschers hebben indertijd slechts 2 pet. van het zilvergeld binnengekregen! PAUS PIUS Xn ONTVANGT EISENHOWER. Generaal Eisenhower, thans bevelhebber van de Ameri- kaansche bezettingszone in Duitschland, is gistermorgen per vliegtuig te Rome aange komen en door Z. H. den Paus in particuliere audiëntie ont vangen. De generaal was ver gezeld van generaal ""Mark Clark, en zijn zoon John, die ook aanwezig waren bij de audiëntie met den Paus, welke 25 minuten duurde en in hoofdzaak handelde over den toestand in Duitschland en Oostenrijk. Daarna bradhten beide generaals een bezoek aan de Sint Pieter. Vandaag zullen zij de Italiaansche hoofd stad weer verlaten. PRINS BERNHARD NAAR HET BUITENLAND. Z. K. H. Prins Bemhard zal, vergezeld door eenige zijner medewerkers, voor twee we ken met verlof naar het bui tenland vertrekken. FRANCO TEGEN DE VRIJMETSELARIJ. Generaal Franco heeft, in een toespraak tot de „Asesores Religiosos" van de vrouwelij ke afdeeling van de Falanx, een scherpen aanval gericht op de vrijmetselarij. „Van den allereerstên dag van onzen kruistocht af', aldus zeide hij, „hebben wij ons tot doel geko zen de vrijmetselarij, die pa rasiet, in Spanje te vernieti gen". Hij voegde er aan toe, dat deze strijd internationale afmetingen had aangenomen, en dat de vrijmetselarij reeds haar handen had gelegd op een groot gedeelte van de wereld pers en -radio. „Op deze wijze", zeide hij, „is de monsterachtige situatie ontstaan, dat men- schen, die met onze zaken niet op de hoogte zijn, een laster campagne tegen Spanje heb ben ingezet". LEIDEN—„TURK" EN UNIVERSITEIT een eenheid ondanks verscheidenheid Ingezonden jMededeeling 2238 WIE VOLGT? Limburg zal de eerste pro vincie zijn waar het Mil. Ge zag geheel zal verdwijnen en per 1 Oct. zal worden opgehe ven. De districtscommissariaten voor de mijnstreek te Heerlen en voor Midden-Limburg te Roermond zijn reeds per 1 September j.l. opgeheven, ter wijl het districts-commissariaat voor Noord-Limburg te Venln per 15 Sept. a.s.' zal liquidee ren. DE G. G. SPREEKT. In de serie radiotoespraken „Op de brug" zal vanavond de gouverneur-generaal jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starken- borgh Stachouwer een per soonlijk woord richten tot het Nederlandsche volk PLECHTIG REQUIEM J. H. A. MULDERS. Op Donderdag 13 September 1.1. 's morgens i0 uur, werd op initiatief van de R.K. Studen- tenvereen. „Sanctus Augusti- nus" een plechtige H. Mis van Reqiuem opgedragen voor de zielerust van den weledelgebo ren heer J. H. A Mulders (Al- bert Tollens), med. drs., bij zijn leven Praeses v. „Sanc tus Augustinus" en vertegen woordiger van de Leidsche stu denten in het verzet. De plech tigheid had plaats in de kapel van de R.K. H.B.S. aan de Ma- riënpoelstraat. De studenten- pastoor prof. dr. H, L. M. van Rooijen O.S.C. droeg de H. Mis op, geassisteerd door de wel- eerw. heeren J. Jansen en B. J. Brammer O.S.C. resp. als diaken en subdiaken, terwijl de schola der R.K. studenten onder de bevoegde leiding van pater B. van den Berg Ó.F.M. de Gregoriaansche gezangen verzorgde. Onder de aanwezigen merk ten w" op vertegenwoordigers van diverse katholieke studen- tenvereenigingen in den lande alsmede representanten van het L.S.C., de V.V.S.L., de Chris ten Studentenraad, de N.C.S.V., de V.C.S.B. en van de besturen der studenten-faculteiten der Leidsche universiteit. Nieuwe bonnen eerder geldig. Voortaan zal op de bonnen, die des Vrijdags worden be kend gemaakt, des middags van 12 uur af gekocht en af geleverd mogen worden. Van deze regeling, zijn uitgezon derd de bonnen voor melk en aardappelen. Voor deze bon nen blijft het voorschrift ge handhaafd, dat eerst des Maan dags tot aflevering mag wor den overgegaan. <0e 100.000 IK WIL MIJN VONNIS. II W elk lot ondergaan thans honderdduizenden men- schen? Wij zeggen niet: hon derdduizend Nederlanders, om dat het gros onder hen zich buiten de Nederlandsche volks gemeenschap heeft geplaatst. Maar ook aan de landverraders moet recht geschieden. Ook de ergste misdadiger heeft recht op een, veroordeeling. Het is volkomen Duitsch en dus ge lijk aan rechtsverkrachting om niet-ter-dood-veroordeelden aan levensgevaar bloot te stel len, of een menschonwaardige behandeling te doen onder gaan. „Ik wil mijn vonnis", zei Van der Lubbe in het beruch te proces van den brand in het Rij ksdaggebouv. te Berlijn. Zónder zich daarvan bewust te zijn, gaf hij daarmede uitdruk king aan het recht van den misdadiger in den rechtsstaat. De mensch, al is hij nog zoo diep gevallen, heeft er recht op, dat een onpartijdig rech ter hem vonnist. Door dat von nis krijgt hij zijn straf en wordt de schennis aan de ge meenschap hersteld. Het ge schonden recht wordt in even wicht gebracht. Zoolang geen recht is ge schied, kan de verdachte om reden van maatschappelijke veiligheid, om herhaling van het misdrijf te voorkomen en om een juist procesgang niet te belemmeren, in bewaring worden gesteld, in hechtenis worden genomen, maar dit is niet als straf bedoeld. Hieruit blijkt, dat de „voortvarend heid" van Patriot en „het ze kere voor het onzekere ne men" een slag in de lucht is, een uitvlucht om de verkeerde gedragslijn goed te praten. Welk lot ondergaan nu die 100.000 misdadigers, collabora teurs, volmaakt onschuldigen en zij die bij nader onderzoek wel eenige straf zullen heb ben verdiend? Nederland tast daaromtrent in het duister. En dat is wel de sterkste aanwij zing, dat de kampen en wat zich daarin afspeelt, het volle daglicht niet kunnen verdra gen. Zijn vertegenwoordigers van de pers. van het Neder landsche Roode Kruis enz. eerst in de kampen rondgeleid om zich van de inrichting en van de behandeling, welke de geïnterneerden ondervinden, te overtuigen en daaraan objec tieve bekendheid te geven? Zoo neen, waarom niet? Wij weten, dat eenige hee ren uit Den Haag in Leiden kwamen en daar constateerden, o gruwel dat de „wet" niet was nageleefd. Daarop volgde de strenge order, dat de hoofden der mannelijke ge ïnterneerden moesten worden kaal geknipt en die der vrou wen ook bijna heelemaal. Dus ook van die vrouwen, waarvan zoo aanstonds zal blij ken de tribunalen werken immers met groote voortva rendheid! dat zij onschul dig zijn, of dat zij mét den tijd in de kampen doorgebracht, aan hun vonnis hebben vol daan. Dan moeten zij in de maatschappij terug: het recht heeft zijn loop gehad, maar het merkteeken hunner schande zal hen een tijd lang zwaarder wegen dan den tiid, welke zij in gevangenis doorbrachten. De chef-staf van het Mili tair Gezag heeft richtlijnen vastgesteld voor liet verkeer tusschen raadsman en geïnter neerde. Is een zaak eenmaal voor een rechterlijk college of tribunaal aanhangig, dan be staat er een recht op vrij ver keer. De advocaat kan zijn cliënt vrij bezoeken en brief wisseling met hem voeren. Zij, wier zaak nog niet voor eenig rechterlijk college of tribunaal aanhangig is gemaakt, hebben er recht op, dat de advocaat éénmaal onverwijld tot hen zal worden toegelaten en in de ge legenheid zal worden gesteld tot een gesprek onder vier oogen. De advocaat heeft daar enboven het recht het dossier te bestudeeren. Zoo luiden ten minste de instructies van gene raal Kruis. Maar deze instructies wor den gesaboteerd. Vaandag dat het M.G. ze nog eens heeft la ten afdrukken in „Commen taar" van 8 September. Want lagere goden schepen den advocaat af. omdat het dossier er zoogenaamd nog niet is ondanks het onderzoek ge val voor geval van Patriot! Of misschien omdat de „aan klacht" zoo bitter weinig posi tiefs inhoudt, dat men er niet mee voor den dag durft te ko men? Verbannen. Toen wij in „De Burcht" van 4 September de wenschelijk- heid bepleitten om de moge lijkheid van deportatie van N. S.B.'ers te onderzoeken, kon den wij niet vermoeden, dat aan onze wensch binnen eeni ge dagen zou worden voldaan. Thans heeft minister Scher- merhorn in een interview met .Associated Press" medege deeld, dat het kabinet (of be doelt hij de regeering?) heeft besloten een commissie te be noemen om de mogelijkheden te onderzoeken van gedwon gen emigratie voor de „mid- denafdeeling" van de naar schatting 80.000 Nederland sche Nazi's en collaborateurs, die zich thans in gevangen schap bevinden. Men wil geen strafkolonie, maar ergens in het overzeesche gebied een ko lonie van hen wier blijvende aanwezigheid in ons midden slechts spanning teweeg zou brengen. Goed zoo. Excellentie! De zwaarste misdadigers worden veroordeeld tot gevan genisstraf, indien het recht het eischt ter dood. De middenafdeeling worde verbannen. De lichte afdeeling, de lich tere gevallen, waaronder de onschuldigen. Excellentie, stel ze voorwaardelijk in vrijheid voordat de winter komt en ga voor geen on-Nederlandsch tu mult uit den weg. VICTOR EMMANUEL ZOU BINNENKORT AFTREDEN. Koning Victor Emmanuel van Italië zou, volgens een bericht van het socialistische Milaan- sche opgaan „Milano Seia" binnenkort troonsafstand doen ten gunste van zijn kleinzoon Prins Victor Emmanuel, en te zelfdertijd zou de j^»ins van Piemont, de vader van laatst genoemden Victor Emmanuel, zijn functie van luitenant-ge neraal van het Koninkrijk neerleggen. Aan het nooid van den in te stellen regentscbans- raad zou komen te staan gene raal Infante, die momenteeL aide-de-camp is bij den Prins van Piemont, wien als raads mannen zouden worden toege^ voegd de generaals Utili en Oremieri, de bevelhebbers van twee legergroepen welke aan de zijde van de Geallieerden actief hebben deelgenomen aan de bevrijding van Italië.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1